TANAP dá stanovisko, štátny úrad ho ignoruje

Písmo: A- | A+

Pozemkové úpravy – v mene developerskej činnosti – sa menia na preteky v drancovaní krajiny, a to sa významnej asistencie štátu.

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Ešte počas júna 2020 vypracovala Štátna ochrana prírody SR – správa TANAPu stanovisko vo veci „Jednoduché pozemkové úpravy k.ú. Liptovská Ondrašová, lokalita Role, okr. Liptovský Mikuláš - upovedomenie o povolení JPÚ.“

V stanovisku – okrem iného – uvádza: „ ... V dotknutom území je riešené prípravné konanie jednoduchých pozemkových úprav z dôvodu potreby usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely ako je hospodárenie na pôde. ... Z hľadiska ochrany prírody a tvorby krajiny, podpory a zabezpečenia ekologickej stability a biodiverzity sa v záväznej časti ÚP uvádza, že vo voľnej krajine je potrebné podporovať a ochraňovať nosné prvky jej estetickej kvality a typického charakteru – prirodzené lesné porasty, lúky a pasienky, nelesnú drevinovú vegetáciu v poľnohospodárskej krajine v podobe remízok, medzí, stromoradí, ako aj mokrade a vodné toky s brehovými porastami. ... V SZ časti riešeného územia dominuje pás nelesnej drevinovej vegetácie s výskytom biotopu národného významu Lk6 Podmáčané lúky podhorských a horských oblastí a fragment biotopu Lk11 Trstinové spoločenstvá mokradí (Phragmition) s prevládajúcim druhom Phragmites australis, ktoré na seba funkčne nadväzujú. Kostru tvoria viaceré druhy vŕb, ako je vŕba krehká (Salix fragilis), vŕba rakytová (Salix caprea), vŕba purpurová (Salix purpurea), vŕba ušatá (Salix aurita) a čremcha obyčajná (Prunus padus) s prímesou druhov bršlen (Euonymus sp.), baza (Sambucus sp.), kalina (Viburnum sp.). V rastlinnej vrstve sa uplatňujú druhy typické pre tento typ biotopu (Lk6) Alchemilla sp. Alopecurus pratensis, Briza media, Caltha palustris, Carex cespitosa, Carex nigra, Crepis paludosa, Dactylorhiza majalis, Equisetum palustre, Festuca rubra, Filipendula ulmaria, Galium aparine, Geranium palustre, Geum rivale, Glechoma hederacea, Juncus acutiflorus, Juncus conglomeratus, Lathyrus pratensis, Lychnis flos-cuculi, Lysimachia vulgaris, Myosotis scorpioides, Ranunculus repens, Scirpus sylvaticus, Symphytum officinalis, Valeriana officinalis. ... 

Obrázok blogu

Digitálna ortofotomapa © EUROSENSE s.r.o., www.eurosense.sk, Tematické spracovanie © Štátna ochrana prírody SR, Správa TANAP-u, 2020

Táto odborná organizácia navrhla riešenie s patričným zdôvodnením:

Obrázok blogu

O to prekvapivejšie bolo zistenie, že OÚ Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, dal odboru pozemkovému a lesnému stanovisko bez námietok a bez detailného zapracovania pripomienok odbornej organizácie ŠOP SR – Správy TANAPu. A v regióne sa pošuškáva, že na okrese niekto opäť raz popoťahoval za nitky.

Obrázok blogu

OU-LM-OSZP-2021/001938-002-Vv z dňa 25.01.2021

Obrázok blogu

Vyjadrenie k Stanovisku ŠOP SR, správa TANAP zo dňa 07.07.2020 (ODEKO Role družstvo – Žilina, 10.08.2020, časť stanoviska)

Skryť Zatvoriť reklamu