V NAPANTe stovky ton odpadu, ktorý údajne nie je odpadom

V NAPANTe stovky ton odpadu, ktorý údajne nie je odpadom
Písmo: A- | A+

Aký je reakčný čas inštitúcií, ktoré majú v náplni práce ochranu a tvorbu životného prostredia?

V roku 1978 bol Nariadením vlády SSR č.119/78 Zb. zriadený a vyhlásený Národný park Nízke Tatry (NAPANT). Rozloha tohto u nás najväčšieho chráneného územia bola vymedzená na 205 085 ha vrátane ochranného pásma. Z celkovej rozlohy národného parku tvorilo 123 990 ha ochranné pásmo a 81 095 ha vlastné územie národného parku. Po prehodnotení stavu územia, najmä vzhľadom na nové majetkoprávne vzťahy bol vypracovaný návrh úpravy hraníc národného parku i ochranného pásma. Na základe toho v r.1997 Nariadením vlády SR č.182/97 Z.z. bola podľa nových hraníc stanovená výmera národného parku na 72 842 ha a ochranného pásma na 110 162 ha. Toľko teória ...

V tomto území (III. stupeň ochrany s činnosťami, ktoré je možné vykonávať až na základe povolenia), v k. ú. Kráľová Lehota, neďaleko dolnej nádrže prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh, v tejto chvíli ležia stovky ton materiálu – obsahujúce betón, drevené podvaly, asfalt, zmes nápadne pripomínajúca hmotu zo železničného zvršku – mne neznámeho pôvodcu.

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Čo hovorí zákon o odpadoch:

Obrázok blogu

Katalóg odpadov17) Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest (časť zoznamu): 

Obrázok blogu

Stanovisko Lesov SR:  „V uvedenom prípade nejde o nelegálnu skládku odpadu, ale o uloženie  materiálu na vyrovnanie, spevnenie a zväčšenie plochy expedičného skladu. Výkopová zemina a inertný stavebný materiál, ktorý sa tam nachádza, bude využitý na spevnenie plochy časti expedičného skladu. Táto plocha sa využije na dočasné uloženie a spracovanie drevnej hmoty pri vzniknutých kalamitách. Spevnenou plochou sa zabezpečí bezpečnosť pohybu vozidiel pri navážaní dreva ako aj spracovaní drevnej hmoty a následne odvozu vyrobených sortimentov kamiónovou dopravou. Biologický materiál (kôra) bude využitý na biologickú rekultiváciu tejto plochy po spracovaní kalamity. Producent predmetného materiálu sa nebude zbavovať materiálu, ale sa ďalej využije na spevnenie a vyrovnanie plochy, to znamená, že daný materiál nespadá pod zákon o odpadoch a tým daný materiál nie je kategorizovaný ako odpad a miesto uloženia nie je nelegálnou skládkou.“

Ak je všetko OK, nech mi niekto vysvetlí, prečo po podaní oznámenia (podnetu) na Okresný úrad Liptovský Mikuláš i SIŽP – IOP Žilina sa v lokalite náhle zvýšil pohyb nákladných automobilov a zodpovedné orgány - namiesto okamžitého zdokumentovania stavu a ad hoc stanoviska – vajatajú s  termínom obhliadky na mieste? 

 .........................................................................................................................................................

Dňa 28.09.2021 – po zverejnení blogu – bol OZ TATRY poskytnutý dokument z ktorého vyplýva, že už 07.10.2019 podal občan podnet  na OR PZ v Liptovskom Mikuláši, kam ho „posunuli“ z Okresného úradu Liptovský Mikuláš (04.10.2019):

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Skryť Zatvoriť reklamu