Vyrúb strom, zahluš zviera a postav dom

Písmo: A- | A+

Komercializácia vidieckej krajiny – záber voľných plôch a premena vidieka na mesto – nivočí nadčasové krajinárske hodnoty.

Na okraji kedysi tichej m. č. Liptovského Mikuláša – Stošic prebieha čulý stavebný ruch. Túžbu mainstreamu vymeniť vertikálne králikárne sídlisk za horizontálne v uniformnej radovej zástavbe obklopenej nevkusnými tujami Ázie a gýčovými atrapami Antiky, to všetko zaplatené 30-ročným ekonomickým vazalstvom v područí hypoték, napĺňa vrchovato ochotný developer. Rovnako, ako v nížinnej krajine úrodných sprašových pôd situovanej medzi Bratislavou a Komárnom, kde sa vidiek a súzvuk za desaťročie zmenil na metastázujúce suburbie, spoločenskú agresiu a nekonečné kolóny vidiečanov smerujúcich za prácou do mesta, aj tu bagre a buldozéri požierajú hektáre voľného priestoru. A v ceste im stoja zanedbateľné maličkosti: občianske združenia a starý sad. 

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Staré odrody sú „in“. Desiatky jednotlivcov i skupín aktivistov po celom Slovensku – uvedomujúc si jedinečnosť starých a krajových odrôd z hľadiska biodiverzity, biologickej stability, krajinárstva – tieto sorty mapujú, pestujú a vysádzajú. Mať na záhrade či v chotári niečo staré a jedinečné sa stalo pýchou časti pestovateľov i samospráv. 

Nad Stošicami, v sklonných svahoch na trvalých trávnych porastoch neďalekej výšiny, sa rozprestiera rozľahlý sad ovocných stromov, bez dendrologického posudku skúseného ovocinára pre laika neznámych odrôd. To však nebráni budovateľom krajších zajtrajškov – so záluskom na výrub celého sadu – nivočiť počas budovania prístupovej cesty majestátne dreviny, znížiť ich spoločenskú hodnotu i vitalitu a vytvoriť tým argumentačnú platformu pre ich budúce odstránenie. 

Zasaď strom, postav dom sa v civilizačnom ošiali - ignorujúcom klimatické zmeny, nenahraditeľné straty úrodnej pôdy i biodiverzity - zmenilo na výrub strom, zahluš zviera a postav dom. Lorenzov smrteľný hriech - citové vyhasnutie či vzdialenie sa - napĺňané do bodky.

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Foto: Roman Běhal, OZ LIPA – Liptovskí aktivisti

Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny.

Odsek 2 citovanej právnej normy určuje: Vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže orgán ochrany prírody uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní.

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a po vyznačení výrubu dreviny, zdôrazňuje nasledujúci ods. 3. 

Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov upravuje v § 17 podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín, o podmienkach na vydávanie súhlasu na výrub drevín a spôsob vyznačovania výrubu drevín (od 01.06.2021 § 22 vyhlášky č. 170/2021 Z. z.), ako napr.:

- Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne a trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie. 

- Ošetrovanie a udržiavanie drevín sa vykonáva s ohľadom na druhovú ochranu chránených živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov.

A punktum. 

Skryť Zatvoriť reklamu