Zastavané Tatry?

Písmo: A- | A+

Napriek klimatickým zmenám a medzinárodným dohovorom je v územných plánoch podtatranských obcí zakreslená masívna výstavba.

Pred rokom 1990 nikdy priemerná ročná teplota vzduchu v Poprade a v Podtatranskej kotline nepresiahla 7 °C, rok 2020 bol najteplejší za 140 rokov meraní. Napriek tomu sa v regiónoch sa o klimatickej zmene prakticky vôbec nerozpráva.

Tatry potrebujú inventúru ich ekosystémových služieb a dobrú prípravu adaptácie na zmenu klímy. Je čas vyhlásiť pre Tatry stav ekologickej, kultúrno-historickej a estetickej núdze a deklarovať nevyhnutnosť zásadnej zmeny v prospech verejnosti a prírody.

Obrázok blogu

Občianske združenie Machaon International v spolupráci s partnermi pripravilo webinár „Klimatické zmeny v Tatrách“ (záznam) zameraný na ekosystémové služby a biodiverzita v kontexte postupujúcej urbanizácie podtatranskej oblasti. Ťažiskovou časťou podujatia boli prezentácie expertky v oblasti ochrany biodiverzity a hodnotenia ekosystémových služieb, koordinátorky projektu TEEB-Russia a pracovníčky Centra ochrany divokej prírody v Moskve Dr. Eleny Bukvareva a krajinára Bc. Petra Jariabka.

Obrázok blogu

Zdroj: Webinár „Klimatické zmeny v Tatrách“

Obrázok blogu

Nezastavané územie určené na výstavbu predovšetkým rekreačných objektov (žltou farbou ohraničené plochy), bez demografických a socio-ekonomických prínosov (Zdroj: Webinár „Klimatické zmeny v Tatrách“)

Obrázok blogu

Ochranné pásmo TANAPu / nezastavané územie určené na výstavbu (Zdroj: Webinár „Klimatické zmeny v Tatrách“)

Obrázok blogu

Urbanizované prostredie (červená farba) / nezastavané územie určené na výstavbu - apartmány, rekreačné domy, chaty (biela farba) (Zdroj: Webinár „Klimatické zmeny v Tatrách“)

Obrázok blogu

Plochy sekundárne ovplyvnené urbanizmom siahajú min. 300 m od urbanizovaného prostredia, zmysel ochranného pásma národného parku sa praktický stráca (Zdroj: Webinár „Klimatické zmeny v Tatrách“)

Obrázok blogu

Horizontálny pohľad na súčasnú (červená) a naplánovanú – rozvojovú (biela) urbanizáciu pod Tatrami na základe platných územných plánov obcí, bez krajinno-ekologického hodnotenia (SEA) a plánovania (?)(Zdroj: Webinár „Klimatické zmeny v Tatrách“)

Obrázok blogu

Budúcnosť pod Tatrami? (Zdroj: Webinár „Klimatické zmeny v Tatrách“)

Obrázok blogu

Súčasná urbanizácia podtatranskej oblasti (Zdroj: Webinár „Klimatické zmeny v Tatrách“)

Identifikované ohrozenia ako dôsledok urbanizačného tlaku:

- strata 1/3 plochy agroekosystémov, typickej podtatranskej krajiny,

- zníženie potenciálu pre ekologické poľnohospodárstvo a lokálne gastro-ponuky pre turistov, 

- strata biodiverzity a zánik lokalít výskytu niektorých druhov v ochrannom pásme národného parku,

- strata biokoridorov a izolácia ekosystémov s prenosom do zníženia možnej adaptácie napr. na zmenu klímy,

- oslabenie regulačnej funkcie ekosystémov napr. vodozádržnosti,

- zvyšovanie tlaku turizmu na ostávajúce fragmenty prírodných a poloprírodných lokalít,

- vizuálne narušenie estetických kvalít krajiny = vplyv na turizmus (atraktivitu lokality).

Skryť Zatvoriť reklamu