slovensko.sk - o (ne)funkčnosti služieb MPSVR

Písmo: A- | A+

“Tí niekoľkí, ktorí sa slovensko.sk odvážili vyskúšať, sedia v kúte, kolíšu sa a odmietajú komunikovať s okolím, my ostatní ďalej chodíme z úradu na úrad.”, výstižne popisuje fungovanie portálu slovensko.sk Samo Marec.

Tiež som patril do tej prvej skupiny, ale už som sa z toho šoku otriasol a aj keď som to pôvodne nemal v úmysle, niečo vám o svojich skúsenostiach napíšem. Motivovala ma k tomu totiž správa, ktorú som začul v ktoromsi z rádií RTVS.

Podľa správy získal projekt "Elektronických služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR" jednu z cien ITAPA. Pre tých čo nevedia, krycím názvom ITAPA označujú štátni úradníci kongres, na ktorom sa každoročne od roku 2002 potľapkávajú s tými, ktorých si vybrali na realizáciu projektov informatizácie štátnej správy (za posledné obdobie išlo o projekty v hodnote 900 miliónov eur) a za ich realizáciu si potom na galavečere navzájom udeľujú poctivo zaslúžené ceny (iba ten prezident ničomu nerozumie).

A práve projekt "Elektronických služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR" je to, o čom vám idem napísať, pretože som to vyskúšal, teda presnejšie chcel vyskúšať. Popri tom sa pokúsim objasniť aj niektoré obľúbené výrazy úradnej mluvy, ktorých význam sa mi podarilo dešifrovať v rámci dešifrovania zákonov, ktoré som si musel naštudovať kvôli podaniu žiadosti. A na spestrenie pridám aj niekoľko snímok obrazoviek (pre tých čo nerozumejú: skrínšotov), ktoré som nazbieral pri pokusoch s portálom slovensko.sk (ktoré priamo s témou nesúvisia). 

Obrázok blogu
(zdroj: slovensko.sk)

Nuž ale poďme k veci. O nových elektronických službách nám portál slovensko.sk oznamuje toto:

Nové služby sociálnych dávok

Od 1. júla 2015 sprístupnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na ústrednom portáli 39 nových elektronických služieb na vybavenie sociálnych dávok. Služby sú na portáli www.slovensko.sk dostupné cez lo-kátor služieb. Občania, ktorí vlastnia občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID kartu) si majú možnosť už bez návštevy úradu vybaviť napr. žiadosť o rodičovský príspevok, žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa, žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa a pod.

Práve v lete mi vznikol nárok na jeden z príspevkov, a keďže mám elektronický občiansky preukaz (pre tých čo nerozumejú: eID), o príspevok som sa rozhodol požiadať elektronicky. Úradom som síce prostredníctvom portálu už posielal nejaké podnety prostredníctvom služby "Univerzálne podanie", ale teraz som bol zvedavý na to, čím sa odlišujú nové služby a tešil som sa na to, ako mi uľahčia prácu pri podávaní žiadosti. 

V správe sa síce píše, že ministerstvo služby sprístupnilo, ale zákon upravujúci poskytovanie dávok/príspevkov hovorí, že o dávku sa žiada na príslušnom úrade práce. Je to logické, na tento účel boli zákonom zriadené úrady práce vo všetkých okresoch (okrem tých najmenších) a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Nemôžeme predsa chcieť, aby tisíce žiadostí vybavoval minister osobne.

A tak som na portáli začal hľadať propagované služby.

Obrázok blogu
(zdroj: slovensko.sk)

Do políčka "Názov inštitúcie" vyhľadávača portálu som začal písať výraz "úrad práce" a vyhľadávač mi začal ponúkať dlhý zoznam všetkych úradov, ktorých názov sa zhodoval s písaným výrazom. Z ponúkaných úradov som si vybral ten podľa môjho okresu, klikol na "Vyhľadať" - a vyhľadávač mi našiel hneď dva úrady práce - jeden s názvom "Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny [okres]" a úrad s podobným názvom, ktorý mal názov skombinovaný s názvom ústredia (Ústredie práce, sociánych vecí a rodiny, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny [okres]). Asi vás neprekvapí, že oba úrady poskytujú rovnaké služby - a to presnejšie službu jedinú, ktorou je staré známe "Univerzálne podanie".

Skontroloval som úrady v niekoľkých ďalších okresoch a pre istotu aj ústredie. Všade je to rovnako, nikto neponúka žiadne nové služby, len jedinú službu "Univerzálne podanie". Univerzálne podanie je služba, ktorá umožňuje poslať akékoľvek podanie, ktoré si sami napíšete (ak viete, čo má obsahovať). Je to to isté, ako keby ste poslali doporučený list s doručenkou, jedinou výhodou je, že nemusíte ísť na poštu. 

Ministerstvo ale propagovalo elektronické služby, pomocou ktorých bude možné požiadať o dávky a príspevky prostredníctvom pripravených formulárov - teda tak, aby žiadateľ nemusel študovať zákony len kvôli tomu, aby sa dozvedel, čo presne má žiadosť obsahovať, dokonca sľubovalo aj to, že údaje, ktorými štát disponuje, sa vyplnia automaticky.

Nuž nič to, služby som nenašiel, nebolo by to po prvý krát, že úradníci len tak tárajú do vetra. Rozhodol som sa po nových službách nepátrať a využiť starý spôsob: preštudovať si príslušné zákony a napísať žiadosť vlastnými slovami, žiadosť podpísať elektronickým podpisom a podať prostredníctvom služby "Univerzálne podanie". 

Obrázok blogu
(zdroj: slovensko.sk)

Spravil som tak dvadsiateho augusta tohto roka.

Podľa zákona o elektronickom výkone verejnej správy sa považuje podanie odoslané elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (to je iný názov portálu slovensko.sk) ak je adresátom orgán verejnej moci za doručené v okamihu jeho uloženia na portáli. Čas prijatia potvrdí podateľňa orgánu odosielateľovi správy odoslaním doručenky (automaticky).

Dá sa to povedať aj jednoduchšie: ak pošlete podanie (to je označenie, ktorým úradníci označujú akýkoľvek list poslaný úradu - napr. žiadosť, sťažnosť, list, či podnet) orgánu verejnej moci (my ľudia hovoríme úradu), zo zákona je považovaný za doručený v čase, ktorý je vyznačený na doručenke, ktorú vám automaticky doručí podateľňa orgánu. A to aj v prípade, ak úradníci ani len netušia o tom, že by mali kontrolovať aj nejakú poštu na akomsi ústrednom portáli verejnej správy ľuďom (to je ešte ďalší názov portálu slovensko.sk). O portáli už určite čosi počuli v masívnej mediálnej kampani, ktorá prebieha niekoľko mesiacov, ale zrejme zatiaľ nedostali prípis (to je také oľúbené slovo, ktoré používajú len úradníci a vlastne nikto nevie čo znamená) z nadriadeného orgánu, ktorý by im prikazoval ho používať. 

Obrázok blogu
(zdroj: slovensko.sk)

Takže žiadosť bola odoslaná, teraz treba už len počkať na rozhodnutie. Podľa základných zásad správneho konania sú správne orgány povinné vybaviť vec "včas a bez zbytočných prieťahov". Autori správneho poriadku asi vedeli, ako by to pri takejto všobecnej definícii lehôt dopadlo, takže ich ďalej definujú aj presnejšie: "V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán (orgán príslušný rozhodnúť o rozklade). Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť."

Asi vás neprekvapí, že úrad nezareagoval ani bezodkladne (veď prečo aj, takáto definícia úradníkovi nepovie o nič viac, ako "bez zbytočných prieťahov"), ani do presne definovanej lehoty 30 dní (a samozrejme ani do 60 dní), ani mi neoznámil predĺženie lehoty. Ešteže tu máme správny priadok, ktorý počíta aj s takouto situáciou a hovorí, že v prípade, ak sa správny orgán povinný vo veci rozhodnúť na to vykašľal (v §50 - ak tie právnické rečičky trocha skrátime), ponúka možnosť požiadať o vydanie opatrenia proti nečinnosti "nadriadený" orgán (snažil som sa to preložiť do ľudskej reči, zákon nepoužíva slovko "nadriadený", ale "správny orgán, ktorý by bol inak oprávnený rozhodnúť ​o odvolaní"). V prípade úradu práce je takýmto orgánom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, čo je mimochodom v úradníckej reči - ak hovoríme o vzťahu k úradu práce - aj "správny orgán druhého stupňa". To len aby boli veci jasnejšie. 

Tak som teda požiadal správny orgán druhého stupňa o vydanie opatrenia proti nečinnosti. Ako inak, opäť elektronicky prostredníctvom portálu verejných služieb ľuďom. Zatiaľ neodpovedali, ale ešte majú do konca lehoty nejaký ten deň. 

Obrázok blogu
(zdroj: slovensko.sk)

Ešte pár slov o vyhľadávaní služieb na portáli slovensko.sk

Ani po úspešnom podaní "Univerzálneho podania" mi to nedalo a odhodlal som sa ešte na jeden pokus vyhľadať služby propagované ministerstvom. Veď predsa nemôžu tak otvorene klamať.

Najprv som sa pokúšal vyhľadať slová dávka, príspevok a prídavok v rôznych obmenách (vyhľadávač nepozná skloňovanie, tak mu treba zadávať jednotlivé tvary postupne).

Zadanie slova "dávka" vrátilo presne dve služby: "Podanie žiadosti o vydanie potvrdenia o sociálnych dávkach" a "Poskytnutie informácie o vyplatených sociálnych dávkach", obe poskytuje MPSVR. Ani jednu z nich nepotrebujem.

Zadanie slova "dávk" ponúkne 28 možností, medzi nimi aj "Podanie požiadavky na štatistické zisťovanie", "Prijatie požiadavky na zápis oznámenia o trestnom čine do IS GP SR", vo výsledkoch nájdete aj "Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi" - ktorú poskytuje Mesto Hriňová (na prvom mieste v zozname spolu s niekoľkými ďalšími obcami), teda nejde o služby propagované ministerstvom.

Vloženie slova "dávky" vráti 22 služieb, medzi nimi napríklad "Podanie požiadavky na založenie prípadu zahraničnoobchodnej transakcie". 

Obrázok blogu
(zdroj: slovensko.sk)

Skúsme ešte slovko "príspevok": vráti 29 výsledkov (služby poskytujú 2 inštitúcie, medzi nimi aj MPSVR), slovo "príspevky" vráti presne 0 vyhľadaných služieb, slovko "príspevkov" vrátilo jeden výsledok ("Podávanie informatívnych príspevkov ku kontrolám", službu poskytuje NKÚ SR)

Skúsil som ešte, či nebude lepšie použiť základnejší tvar "príspev", ale to mi vrátilo neprehľadných 95 služieb, (ktoré poskytuje 46 inštitúcií). Najfrekventovanejší tvar vo výsledkoch je slovko "príspevku", ktoré vráti takme rovnako neprehľadných 66 služieb ktoré poskytuje už "len" 44 inštitúcií (na prvých miestach napr. "Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby", ktorý poskytujú obce.

Chceli by ste prídavky na deti? Teraz to bude jednoduchšie:

"prídavky": 0, "prídavok": 1 (MPSVR)

Ak by ste nebodaj chceli skúsiť vyhľadávať podľa životných situácií, vstúpením do vyhľadávacieho poľa "Životná situácia" sa otvorí vyskakovacie okno (tým čo nerozumejú: Pop-Up), ktoré ponúka na výber množstvo životných situácií s počtom služieb 0, vyššie počty služieb obsaujú len situácie, ktoré majú v názve "financie" a "podnikanie" - a tam asi dávky ani príspevky nenájdeme.

Nakoniec som to predsa len našiel

Z výsledkov je zrejmé, že niektoré dávky a príspevky poskytuje aj MPSVR a tak sa mi nakoniec predsa len podarilo nájsť nejaké služby obsahujúce v názve slová dávka alebo príspevok, o ktoré možno požiadať novým spôsobom. Nájdete ich jednoducho a všetky naraz, len sa nesmiete riadiť zákonom a hľadať podľa názvu úradov práce, ktoré sú príslušné na vybavenie žiadostí, ale hľadať pod názvom ministerstva - a to tak, že do vyhľadávacieho poľa "Názov inštitúcie, úradu" zadáte výraz "ministerstvo práce". Vyhľadávač nájde presne 40 služieb, čo by mohlo byť tých 39 nových a predpokladám že k tomu staré známe unverzálne podanie. Jednoduché, len si veci netreba komplikovať zákonom, veď aj ministerstvo ho má na háku (alebo minister fakt vybavuje všetky tie žiadosti po nociach osobne).

Ani teraz nie je orientácia vo výsledkoch jednoduchá, pretože vyhľadávač zobrazí vždy len päť služieb na jednej strane, teda všetky sú na ôsmich stranách - a aj pri predpoklade, že sú zobrazené podľa abecedy, pri názvoch začínajúcich slovami "Podanie žiadosti o..." veľmi ťažko odhadnúť, či bude tá ktorú hľadáte na tretej, alebo na ôsmej strane. Ale ak využijete viacero kombinácii vyhľadávania, možno sa nakoniec ku svojej žiadosti dopracujete.

Má to len jednu chybu - ministerstvu zákon vôbec neumožňuje rozhodovať o dávkach, takúto kompetenciu majú len úrady práce a ústredie. Preto sa mi zdá nelogické, že služby poskytuje len ministerstvo a naopak žiaden úrad, ktorý je oprávnený o dávkach rozhodovať. Ale skúste diskutovať s úradníkmi o tom, čo je logické, či nebodaj účelné, prospešné, alebo jednoducho použiteľné.

Obrázok blogu
(zdroj: slovensko.sk)

Oplatí sa využíať elektronické služby ponúkané portálom slovensko.sk?

Ak ste hnidopich, ktorý si myslí, že služby, za ktoré sme si zaplatili (bez nejakých sto miliónov rovnú miliardu eur) majú fungovať (a chcete upozorniť na to, ako nefungujú), radi robíte jednoduché veci komplikovaným spôsobom, či máte výrazné sklony k masochizmu, odpoveď je áno. A možno aj v prípade, ak by ste museli na úrad ďaleko cestovať, brať si kvôli tomu dovolenku, ste nevládni, mimo bydliska, alebo cez deň spíte a žijete v noci. Neviem síce, ako fungujú nové služby, ale viem, že mnohé úrady ani len netušia o tom, že majú zriadenú elektronickú schránku na portáli verejných služieb ľuďom a tak na "Univerzálne podanie" reagujú až po vyjdení blogu, podaní sťažnosti či upozornení prokurátora. Medzi týchto ignorantov patrí dokonca aj agentúra NASES (zriadená Úradom vlády SR), ktorá je zodpovedná za prevádzku portálu. A keď vám nakoniec odpovedia, nepošlú vám to cez elektronickú schránku, ale doporučene poštou, aby ste si museli ísť list vyzdvihnúť na poštu. Ak sa nedá inak, aj malá zlomyselnosť poteší. Nespomínam si presne, či mi vôbec niekto odpovedal prostredníctvom portálu, ale ak aj áno, číslo bude veľmi blízke nule (ak nepočítam automaticky generované potvrdenia a doručenky). Oni jednoducho zatiaľ nemusia a tak to robiť ani nebudú.

Ak chcete mať vybavovanie čo najrýchlejšie za sebou, nemusíte si brať dovolenku a úrad máte takmer za rohom tak ako ja, choďte na úrad. Možno vás párkrát preženú, pošlú vás po nejaké doklady domov aj na iné úrady (takmer určite aj po také, ktoré už na úrade majú). Skloňte hlavu, zohnite chrbát, nefrflite a prineste im ich. Zabijete s tým nejaký čas, vďaka zbytočnému preháňaniu úradníkmi (a často aj vďaka ich povýšeneckému správaniu sa) sa budete cítiť ponížení, budete slúžiť vy im namiesto aby poskytovali služby oni vám. Vystojíte nejký ten rad, v lepšom prípade si pri čakaní na úradníkov posedíte, možno vás to bude stáť aj nejaký ten deň dovolenky, ale celý proces bude výrazne rýchlejší, ako v mojom prípade. Pripomínam, že od podania žiadosti a jej prijata úradom uplynulo dva a pol mesiaca a stále neviem, na čom som, aké obštrukcie si úrady vymyslia, čo spravia preto, aby dokázali, že som spravil chybu ja a nie oni.

Mimochodom, aj ja som (v inej veci, ktorá sa zo zákona nedala vybaviť elektronicky) bol na úrade (na tom istom, o ktorom píšem v článku), dostal som niekoľko tlačív, doma ich vyplnil, ďalší deň som im priniesol dokumenty (aj také, ktoré už na úrade preukázateľne majú z minulosti) a podpísal niekoľko podľa mňa zbytočných čestých vyhlásení. Pri ďalšej návšteve som referentku upozornil na to, že žiadosť o ktorej je tento článok som už podal elektronicky, takže okrem toho, že podateľňa mi potvrdila jej prijatie, o žiadosti vedela aj referentka, a to necelý týždeň potom, ako som ju odoslal. Referentka prejavila prekvapenie, že aj tak sa to dá, počudovala sa nad tým, že tá kartička ktorú držala pred chvíľkou v ruke a odpisovala si znej údaje bol občiansky preukaz s čipom, ktorým sa dá elektronicky podpisovať a zdá sa, že tým sa to pre ňu aj skončilo.

Obrázok blogu
(zdroj: slovensko.sk)

P.S. 

1. Zdá sa, že aspoň ústredie lehotu tridsiatich dní na vydanie rozhodnutia stihlo. Článok som začal písať začiatkom týždňa a počas týždňa mi prišli tri oznámenia o uložení zásielky na pošte - jednej z ústredia a dvoch z úradu, ale zatiaľ som nenazbieral dostatok psychických síl ísť si to vyzdvihnúť a prečítať. Akosi ma to ťahá späť do toho kúta. 

2. Ak budete na portáli hľadať ikonku s názvom "Lokátor služieb" (hovorí o nej správa na portáli), už ju nenájdete. Miroslav Beblavý sa v článku na svojom blogu posťažoval, že to má hrozný názov, tak ju premenovali. Už sa im podarilo vymyslieť menej hrozný - "Nájsť službu" (ale vo všetkých starších návodoch odkazujú na starý "Lokátor služieb").

Obrázok blogu
(zdroj: slovensko.sk)

Odkazy:

Podľa http://www.itapa.sk/cena-itapa-2015/ dostal projekt elektronických služieb MPSVR dokonca dve ceny: 3. miesto v kategórií Nové služby a cenu Rádia Slovensko.

Oznámenie o nových elektronických službách ministerstva 

Článok Sama Marca, z ktorého citujem na začiatku 

Zákon č. 453/2003 Z.z., ktorý upravuje kompetencie MPSVR, ústredia a úradov práce. Podľa tohoto zákona ministerstvo nemá žiadne kompetencie rozhodovať o dávkach, príspevkoch či prídavkoch (takže ani minister trpiaci nespavosťou to nemôže vybavovať, ani keby neviem ako chcel). Môže tak robiť len úrad, alebo ústredie.

Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (pre tých čo nerozumejú: o e-governmente)

Zákon č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok)

Skryť Zatvoriť reklamu