Sú riaditelia úradov práce svojprávni?

Písmo: A- | A+

Prednedávnom som poslal na štrnásť úradov práce (rovnakú) žiadosť o informácie. Ako som dal, tak som aj dostal - postupne, ako mi začali prichádzať odpovede, som zisťoval, že aj tie sú - napriek tomu, že som sa pýtal na konkrétny postup na jednotlivých úradoch - identické. Samotné odpovede úradov nie sú až také dôležité - dôležitejšiu informáciu riaditelia úradov poskytli svojím jednotným postupom, ktorý sa nezaobišiel bez koordinácie zvrchu ani pri takom jednoduchom úkone, akým je poskytnutie informácií.

Moja žiadosť obsahovala pätnásť otázok, ktorými som sa pýtal na dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri vykonávaní menších služieb pre obec podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi úradmi a organizátormi prác - ale jej obsahom sa v tomto článku nebudem priveľmi zaoberať. Pozrime sa radšej na postup pri sprístupňovaní informácií a na to riadenie "zhora", o ktorom píšem v úvode - ale ak chcete, môžete si pozrieť aj celú žiadosť so všetkými odpoveďami - na konci článku je odkaz.

Už pri čítaní prvých odpovedí mi začalo byť jasné, odkiaľ vietor fúka - svojou rozsiahlosťou, bezobsažnosťou a nekvalifikovanosťou sa až priveľmi podobali na niektoré z predchádzajúcich odpovedí Kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a tak som ani nemusel priveľmi pátrať po dôkaze o ich zdroji. Ten som našiel hneď medzi odpoveďami, ktoré mi prišli ako prvé - z úradov, ktoré si nedali ani tú prácu, aby text nejako upravili, či aspoň "prebalili" - len mi ho jednoducho preposlali. Informácia uložená vo vlastnostiach dokumentu prezrádza, že autorkou odpovedí je Mgr. Anna Grellová z Kancelárie generálneho riaditeľa ústredia.

Obrázok blogu
(zdroj: Teach suck - Dr Clive Dalton)

Okrem niekoľkých neupravených, či len zľahka upravených originálov (niektoré úrady zmenili aspoň názov súboru a titulný riadok) mi prišlo aj niekoľko odpovedí, v ktorých si úrad dal aspoň toľko práce, že ich "prebalil" - k odpovedi pripravenej na ústredí pripojili hlavičku, adresy a nejaké tie údaje, čo sa zvyknú písať v úradnej korešpodencii. 

Zaujímavosťou, ktorá možno prekvapí toho, kto je zvyknutý pracovať efektívne (a s komunikáciou so štátnou správou nemá priveľké skúsenosti) možno bude, že pri polovici odpovedí úradníci vykonali aj prácu navyše: vzor odpovede z ústredia vybavili všetkými náležitosťami, ktoré má mať úradný list, ten vytlačili, podpísali, potom oskenovali a poslali mi ho emailom... Ale aby som nebol nespravodlivý, medzi úradmi sa našli aj také, ktoré niektoré odpovede mierne preformulovali, iné skrátili a niektoré dokonca trocha doplnili.

Poďme sa ešte trocha pozrieť na zákonnosť postupu pri sprístupňovaní informácií. Vo svojej žiadosti som žiadal o sprístupnenie aj takých informácií, ktoré úrady nemuseli mať k dispozícií (niektorými informáciami mohli disponovať organizátori prác - ale keďže v prípade menších obecných služieb úrady nepostupujú štandardne (a ani zákonne) - nevedel som, koho sa mám pýtať. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám počíta aj s takouto situáciou.

 § 15 Postúpenie žiadosti

 (1) Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím (§ 18).

(2) Postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Keďže som pri písaní žiadosti počítal s určitými ťažkosťami, osobitne som požiadal o preposlanie žiadosti v prípade, ak úrad informáciami nedisponuje: "V prípade, ak váš úrad nemá niektoré informácie k dispozícii, žiadam, aby postupoval v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám a postúpil príslušné časti žiadosti osobe, ktorá nimi disponuje (napr. organizátorom prác)."

Možno aj to bol dôvod prečo nepostupovali podľa zákona - veď prečo by bohorovným úradníkom mal dávať inštrukcie nejaký žiadateľ o informácie - ale možno sa mýlim a iba nedostali inštrukcie z ústredia. Nech bol už dôvod akýkoľvek - všetky úrady mi svorne odpovedali, že informáciou nedisponujú, ale moju žiadosť o postúpenie (a teda aj znenie zákona) všetky ignorovali. 

Okrem toho, že úrady nepostúpili tie časti žiadosti, v ktorých som žiadal informácie, ktorými nedisponovali, mi nesprístupnili ani také, ktorými disponovali.

Teraz vás už určite neprekvapí, že niektoré odpovede nielenže neobsahujú požadovanú informáciu, ale vôbec žiadnu

 

Otázka: Vykonáva v pôsobnosti vášho úradu školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci úrad, alebo organizátori činností? 

Odpoveď: Školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sú vykonávané v zmysle dohody medzi úradom PSVR a organizátorom činností.

a mnohé ďalšie odpovede sú neúplné, či dokonca nepravdivé.

 § 21a Priestupky

 (1) Priestupku sa dopustí ten, kto

a) vedome vydá a zverejní nepravdivé alebo neúplné informácie,

b) vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií,

c) poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 1 650 eur a zákaz činnosti až na dva roky.

Pod deväť z dvanástich odpovedí sa podpísali riaditelia úradov práce, ďalšie dve neboli podpísané, ale poslali mi ich z kancelárie riaditeľa a jednu mi poslal referent. Pod niektorými odpoveďami sú okrem riaditeľa podpísaní ďalší dvaja referenti - medzi nimi aj niekoľko právnikov hrdiacich sa titulom JUDr.

Po prečítaní si predchádzajúcich riadkov vyzerá nasledujúci citát z návrhu Smeru na zmenu zákona (o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti) skôr ako úryvok z nejakej satiry na fungovanie štátnej správy, než ako odôvodnenie zmeny zákona:

Národný program reforiem SR 2014

Hlavnou novinkou, ktorú prináša návrh zákona, je zrušenie právnej subjektivity úradov ako rozpočtových organizácií. "Cieľom je zmodernizovať výkon štátnej správy tak, aby bola vykonávaná a organizovaná flexibilne, diferencovane podľa potrieb obyvateľov a regiónov, v ktorých žijú, a aby boli zabezpečené rovnaké podmienky pre všetkých občanov pri výkone štátnej správy v predmetnej oblasti," konštatuje rezort práce v predkladacej správe.

Zmena má umožniť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) lepšie riadiť jednotlivé úrady práce a ich personálne obsadenie.

zdroj

Je možné riadiť úrady ešte lepšie, ako nám to predviedlo ústredie a riaditelia úradov práce na tomto jednoduchom príklade pri sprístupňovaní informácií? 

K tomu, aby sa podarilo doviesť reformu štátnej správy (podľa predstáv Smeru) do dokonalosti, bude po zmene štatútu riaditeľov úradov z politickej funkcie na "obyčajného" vedúceho zamestnanca v štátnej správe (podobne, ako sa to už Smeru podarilo na okresných úradoch v prípade premeny dvestopäťdesiatich politicky nominovaných - dnes vospolok "smeruverných" - riaditeľov a prednostov úradov životného prostredia, pozemkových, lesných, cestných úradov a správ katastra na vedúcich zamestnancov v štátnej správe) chýbať už len jeden krok - a to zaviesť pre úradníka štátnej správy odmenu najvyššiu - tak vytúženú "definitívu". Na to, aby sme si vedeli predstaviť, aký vplyv by mali následky spojené s definitívou (neodvolateľnosť, zabezpečený príjem do dôchodku - a možno aj dlhšie) na ich výkony, nie je potrebné prekypovať fantáziou, aj keď - ako ste videli - o nejakých veľkých výkonoch nemožno hovoriť už ani dnes.

Obrázok blogu
(zdroj: Sleeping calves - Dr Clive Dalton)

Poznámka:

Fotografie som si vybral z článku na blogu Dr Clive Daltona, zaoberajúceho sa chovom teliat a starostlivosťou o ne. Autor zverejnil článok pod licenciou CC BY-NC 3.0, čo (stručne) znamená, že obsah diela môžete kopírovať, opätovne distribuovať, upravovať a vytvárať z neho nové diela za podmienky, že ich nebudete používať komerčne, uvediete zdroj a odkaz na licenciu a v prípade, ak ste dielo zmenili, zmeny popíšete. Z pôvodného článku, ktorý s témou môjho príspevku (veľmi) nesúvisí, som si vybral len fotografie - ktoré s témou môjho článku nesúvisia nijako, rovnako ako nesúvisia s osobami, alebo funkciami, ktorých sa článok týka. Vybral som si ich preto, lebo sa mi páčili a tiež preto, lebo sa domnievam, že v zozname článkov sa fotografia teliatok bude vynímať lepšie, ako tá moja... Naozaj.

Odpovede úradov si môžete pozrieť na tomto mieste a tu je popis súborov.

Skryť Zatvoriť reklamu