Inžinieri vlastnej reality

Písmo: A- | A+

Slovensku vládne nespokojnosť – s hospodárskym výkonom nášho hospodárstva. Hranica nezamestnaných dlhodobo prekračuje 400 tisíc; podmienky na realizovanie jednotlivca sú nízke; medziľudské vzťahy sú založené na sympatiách a putách, nie profesionalite; väčšina ľudí má zdanie o stagnácii či až poklese ich štandartu života. Pohľad na život je mimo rodinného štastia, kde sa podarilo udržať, zastretý sivou, nie ružovou farbou. Napriek tomu Slovensko v makroekonomických merítkach exceluje, konverguje k štandartu západu. Produktivita, výkon hospodárstva, nominálna výška miezd, prijatie eura, relatívne nízke úrokové sadzby – prekonávajú minulosť a sú lepšími. Vybavenosť domácnosti technikou je taktiež vyššia, spotrebiteľský kôš obdobne.

V akej miere to platí pre Slovensko a následne len pre Bratislavu, je diskutabilné. Ekonomické pozlátko je ružové, ako je i napriek tomu možné, že vysoká časť populácie trápia strasti ekonomické, ústiace v rodinné, zdravotné až hraničiace so sociálnou výlučenosťou, či izolovanosťou na menší okruh známych. Viď. problémy učiteľov s výchovou v školstve, či rast civilizačných chorôb a výdajov na zdravotníctvo. Leží problém v našej mentalite, či nastaveniu našej spoločnosti ako celku? Zamyslenie ma vedie k tomu, do akej miery sú spoločenský vedci na Slovensku schopný uchopiť názor, že nie len stroje sú produktom inžinierov, ale i spoločnosť. Je predsa štrukturovaná, má svojich účastníkov postupne pracujúcich na spoločnom výstupe, pričom je vybavená schopnosťou prerozdeľovať podiel na zisku prostredníctvom k tomu určenému prostriedku – peniazom. Pohľad je to mierne zjednodušený, ale i fungovanie rodiny leži predovšetým v súčinnosti členov, hospodárstvo krajiny teda nie je výnimkou, len to pochopenie je strastiplné. Pokiaľ nie je možné zamerať sa na jednotlivé časti s dokonalou presnosťou, dokážeme aspoň vyvinúť snahu o odhalenie negatívnych aspektov pomyslného stroja. Prvým aspektom je uzavretosť jednania členov – pozostatok komunizmu na myslenie ľudí, na problematiku čoho boli vykonané rôzne štúdie. Druhým je účelovosť jednania mnoho spoločností vlastnených zahraničným kapitálom, obmedzená na čisto vlastný profit. Myslím, že jednanie holandskej spoločnosti v tuzemsku a v zahraničí sa rôzni, teda pokiaľ i v tuzemsku nedisponuje pracovnou silou migrantov z krajín tretieho sveta. Tretím je roztrieštenosť hospodárskej politiky slovenských politikov a ich neschopnosť dodať víziu rozvoju Slovenska. Štvrtým nízka participácia občianskej spoločnosti na veci verejných. Počuli ste niekedy rozejímanie zahraničných turistov v súvislosti s apatiou slovákov, či i čechov na dianie v ich spoločenskej skupine kompetentných ľudí k rozhodovaniu? Piatym stav duálneho hospodárstva, kde je i podľa EK stanovené, ako slováci a ich podniky dosahujú nižšiu mieru produktivity v porovnaní so spoločnosťami vlastnenými zahraničným kapitálom. Posledným, šiestym je aspekt závislosti slovenského hospodárstva na globálnom dianí. Naša pozícia je prijímajúca, čo je, myslím si, najvážnejším a najkomplikovanejším aspektom slovenského hospodárstva. Spoločenský vedci, chopte sa, ľudia, nasledujte. Preda v jednaní to spočíva, ako Mises popísal.

Skryť Zatvoriť reklamu