Prečo môže hlavné mesto porušovať zákon a ostatní nie?

Písmo: A- | A+

Ešte v roku 1997 Hlavné mesto SR Bratislava v pozícii povinnej osoby predalo za podozrivých okolností lukratívny pozemok na bratislavskom Bôriku v jasnom rozpore so zákonom, hoci to urobiť nesmelo.

Od nezákonného predaja tak uplynulo už spolu 15 rokov! Takto dlho teda Hlavné mesto SR Bratislava (t. j. mesto) v pozícii povinnej osoby zatiaľ beztrestne porušuje zákon – vedome a úplne cielene. O morálke a dobrých mravoch ani nehovoriac. A pritom tak robí zrejme len z vlastných zištných dôvodov. Nevadí mu ani to, že týmto prístupom dlhodobo poškodzuje dôstojnosť a spoločenskú vážnosť dotknutých osôb. Prečo asi?

Spomínanému pochybnému predaju pritom predchádzalo vyslovene účelové zmiznutie dvoch dôležitých listín z archívnej agendy vedenej na bratislavskom magistráte. Nikto dodnes nijako nevyvrátil, že v období 1992-95 išlo iba o obyčajnú cielenú krádež urobenú na objednávku s cieľom „očistiť" túto nehnuteľnosť pre jej ďalší predaj. Tá už totiž vtedy bola predmetom reštitučného konania. A nezmizol celý spis, len dve listiny z neho. Uznesenie mestského zastupiteľstva o spornom predaji pozemku pokladal v danom čase za nezákonné aj námestník krajského prokurátora, keďže voči nemu podal protest. Tým to ale aj skončilo. Prečo asi?

Zneplatneniu zmluvy, ale aj posúdeniu veci na súde, sa však mesto snaží vyhnúť. Uvedomuje si totiž vážne dôsledky a škody, ktoré spôsobilo. Môže ale v právnom štáte stačiť, že niekto dlhodobo koná v rozpore so zákonom iba preto, lebo sa mu akosi nehodí tento zákon dodržiavať? Zvláštne je, že všetci to zatiaľ prehliadajú, alebo to dokonca tolerujú. Pritom už v novembri 2010 mi pán Ftáčnik sľúbil, že po zvolení za primátora sa bude osobne venovať vyriešeniu dotknutého problému. Venoval sa síce, ale radšej nič nevyriešil. Prečo asi?

Nejde pritom o stav, pri ktorom by bolo možné použiť všeobecne obľúbenú vetu - „stalo sa, ale zákon predsa porušený nebol...". Právnu analýzu k situácii si vypracovalo dokonca aj samotné mesto (zn. MAGS SNM 4618/11 zo dňa 27.10.2011), ktoré v nej samo otvorene deklaruje, že dotknutú kúpnu zmluvu uzatvorilo v rozpore so zákonom, že kúpna zmluva je preto ako právny úkon absolútne neplatná (teda aj dnes), že pri predaji nehnuteľnosti postupovalo mestské zastupiteľstvo Hlavného mesta SR Bratislavy v rozpore so zákonom, že pri absolútnej neplatnosti právneho úkonu sa naň hľadí ako keby nebol vôbec urobený a že plnenie z neplatného právneho úkonu je bezdôvodným obohatením sa! Mesto tam súčasne dodáva, že absolútna neplatnosť nastáva bez ďalšieho priamo zo zákona, jej následkov sa nemusí dovolávať žiadny z účastníkov a podľa súdnej praxe sa absolútne neplatný právny úkon ani nevyhlasuje, ale sa naň hľadí tak, ako keby nebol vôbec urobený! Tento hanebný stav je pritom už dlhodobý a trvá až doteraz. Nikto ho však nerieši! Prečo asi?

Avšak zo zákona tiež jednoznačne a nespochybniteľne vyplýva aj to, že mesto v postavení povinnej osoby je jednoducho POVINNÉ mať dotknutý pozemok vo svojom majetku a MUSÍ sa oň starať starostlivosťou riadneho hospodára až do okamihu jeho vydania oprávnenej osobe. Teda ešte aj dnes, nakoľko oprávnená osoba stále nie je známa! Obyčajní ľudia by z toho usúdili, že mesto malo spornú kúpnu zmluvu zneplatniť z vlastnej iniciatívy a už dávno. Mestu to však stále akosi nedochádza. Alebo len arogantne špekuluje, lebo systém v tomto štáte mu to dovoľuje? Hoci právo domáhať sa vyslovenia absolútnej neplatnosti právneho úkonu sa zo zákona nepremlčuje, ani tak nikto z kompetentných účinne nekoná! Prečo asi?

V právnom štáte ale nemôže obstáť výhovorka, že tu nikto potrebné kompetencie na rýchlu nápravu vyššie uvedenej situácie vlastne ani nemá a teda nemôže voči mestu zasiahnuť. Hoci sa vynárajú aj ďalšie súvisiace otázky. Ak kúpna zmluva neplatí, platí potom zápis do katastra? A platí vôbec stavebné povolenie, resp. nejde vlastne o čiernu stavbu? Predstavitelia mesta však pritom správny a zákonný spôsob na bezodkladné uvedenie veci do súladu so zákonom dávno poznajú, písalo sa o tom už aj v novinách. Akosi sa im ale do toho nechce. Mesto tak však urobiť musí aj za cenu, že sa bude musieť vyrovnať so škodou, ktorú spôsobilo inému. Nakoniec, len tak, ako každý iný v podobnej pozícii. Alebo je mesto a jeho predstavitelia v inom postavení ako radový občan či firma? To hádam nie?

Je potrebné uviesť, že naliehavý právny záujem na určení neplatnosti spomínanej kúpnej zmluvy na súde by dokázali preukázať zrejme len dve strany kúpnej zmluvy. Teda pozoruhodne len tí, ktorí aj zmluvu v rozpore so zákonom uzatvorili! A to pritom nikto preukázateľne nevyvrátil ani podvodný úmysel hoci len jednej zo zmluvných strán. Nakoľko ale z takejto nezákonnej situácie majú obe strany istý prospech, tak na jej okamžitom zneplatnení viditeľne nemajú žiadny záujem. Nikto iný ale nie je ochotný konať. Prečo asi?

Keďže sa uvedeniu veci do súladu zo zákonom bráni aj samotné mesto, ktoré evidentne celý problém spôsobilo a aj naďalej sa bezdôvodne obohacuje, človek by očakával, že v takomto zásadnom prípade už zasiahne polícia alebo prokuratúra a urobia kroky na odstránenie nezákonnosti. Nezasiahli a ani nezasiahnu...

Vyšetrovateľ totiž považuje postup mesta za správny, hoci si je vedomý jeho pochybení!? Zo stanoviska prokuratúry k danej veci zase okrem iného akoby vyplýva aj to, že mesto vlastne môže svoj majetok predávať aj vtedy, keď tým preukázateľne porušuje zákon a bezdôvodne sa pri tom obohacuje. Totiž naša prokuratúra to skúmať nebude, lebo jednoducho nemá oprávnenie preskúmavať zákonnosť nakladania mesta s vlastným majetkom a teda ani s pozemkom, v súvislosti s ktorým je mesto dodnes v pozícii povinnej osoby. S prihliadnutím na neefektívne hospodárenie mesta v minulosti dosť pozoruhodná skutočnosť. Prečo asi?

Reštitučné konanie, ktorého predmetom je práve vyššie spomínaný pozemok, zase obsahuje neprimerane a až podozrivo veľa pochybení taktiež zo strany správneho orgánu vrátane záhadného a dodnes vôbec nijako nevysvetleného zmiznutia kompletného reštitučného spisu (tento sa potom nikdy nenašiel) a trvá už neuveriteľný 20. rok! Aj bez zdĺhavého opisovania rôznych foriem zaujatosti zo strany správneho orgánu, jeho nečinnosť pri zrejmej krádeži spisu, jeho opakovanej nečinnosti v konaní aj napriek upozorneniam prokurátora (otázkou je, či dostatočne účinným), či viditeľného nezáujmu správneho orgánu vôbec ukončiť konanie a dospieť k spravodlivému a „včasnému" rozhodnutiu vo veci, dávam do pozornosti aspoň to, ako pri tom všetkom takéto pochybné a nedôveryhodné konanie správneho orgánu (= štátneho orgánu) veľmi zaujímavým spôsobom ladí práve s neochotou mesta uviesť bezodkladne celý problém do súladu so zákonom. Prečo asi?

V súvislosti so správnym orgánom už len dodám, že na absolútnu neplatnosť má štátny orgán prihliadať z úradnej povinnosti a právo domáhať sa vyslovenia absolútnej neplatnosti právneho úkonu sa zo zákona nepremlčuje! Ani správny orgán však pritom v tomto smere doteraz nevyvinul žiadnu viditeľnú aktivitu na nápravu a uvedenie veci do súladu so zákonom na pôde povinnej osoby a dlhé roky sa len tváril, ako keby sa nikdy nič vážne nestalo. A to všetko bez akýchkoľvek sankcií voči nemu. Prečo asi?

Vážnym problémom je tiež skutočnosť, že záujem či kompetencie donútiť Hlavné mesto SR a jeho predstaviteľov konať v súlade so zákonom evidentne nemá ani viac ako 20 (slovom dvadsať) vážených inštitúcií vrátane poslancov mestského zastupiteľstva či verejného ochrancu práv, ktoré som o probléme s porušovaním zákona zo strany mesta v uplynulých rokoch informoval. Je ale potom ešte vôbec možné označiť takýto štát za svojprávny? Lenže niekto tu tým kompetentným predsa byť musí. Iba sa k tomu akosi nehlási. Prečo asi?

Vôbec pritom nejde o žiadnu malichernosť, ktorú si netreba ani všímať. Alebo ktorú netreba hlasno pranierovať. V skutočnosti ide o zásadný problém, ktorý identifikuje silne neuspokojivé pomery v tomto štáte. Napriek tomu nikto dodnes neurobil žiadny účinný a efektívny krok na odstránenie tejto nezákonnosti. Dodnes nie je ani len známe, kto je tu vlastne pre vyriešenie daného problému kompetentný, ak teda tým kompetentným nie je polícia či prokuratúra. Prečo asi?

Autor: Ivan Hitka

Skryť Zatvoriť reklamu