Stanovisko Stanislava Hrehu a spoločnosti VVP k článku Jaroslava Polačeka

Písmo: A- | A+

Stanovisko Stanislava HREHU a spoločnosti VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. k článku Jaroslava POLAČEKA : ,Šéf vodární ponúka dohodu, ak budem mlčať !´

Dňa 04.11.2019 bol na stránke blog.sme.sk uverejnený článok súčasného primátora mesta KOŠICE Jaroslava POLAČEKA : ,Šéf vodární ponúka dohodu, ak budem mlčať !´ ( https://jaroslavpolacek.blog.sme.sk/c/520324/sef-vodarni-ponuka-dohodu-ak-budem-mlcat.html).

POLAČEK podrobil „zdrvujúcej“, ba až zosmiešňujúcej kritike konanie spoločnosti VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. a jej riaditeľa a predsedu predstavenstva Stanislava HREHU.

POLAČEK v článku vyhlasuje, že nebude mlčať. V skutočnosti však vo svojom článku zamlčal ( buď z nevedomosti alebo úmyselne ) relevantné skutočnosti, ktoré jeho kritiku stavajú do úplne iného svetla. Hoci teda sľúbil, že mlčať nebude, čitateľovi zamlčal dôležité fakty. Inak povedané, primátor POLAČEK selektuje fakty, len aby mohol účelovo „kritizovať“ vodárenskú spoločnosť a jej vedenie.

V článku bolo okrem iného uvedené :

(i) generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Ing. Stanislav HREHA poslal mestu KOŠICE ponuku na sprístupnenie zápisníc z dozornej rady spoločnosti, o ktoré mesto žiadalo, spolu s návrhom dohody o mlčanlivosti, čo autor označil za absurdnú ponuku;

(ii) o prešľapoch Ing. Stanislava HREHU vyšli údajne desiatky článkov. Medzi prešľapy autor zaradil to, že pán Stanislav HREHA nadobudol 24 bytov v lukratívnom komplexe Anička na jednu zmluvu a bez hypotéky a to, že zákazky vo vodárňach vyhral už aj jeho brat, bratranec a viacerí známi;

(iii) spoločnosť VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. chce postupne skupovať vlastné akcie od menších obcí ( akcionárov spoločnosti ), aby si tak vytvorili silnejšiu pozíciu a takto sa budú môcť akcie dostať do súkromných rúk.

Ad (i) :

Autor článku zamlčal skutočnosť, že podľa čl. VI, bod 9 stanov spoločnosti je akcionár povinný zachovať mlčanlivosť o obsahu zápisníc z rokovania dozornej rady, do ktorých nazrie. To primátor POLAČEK alebo nevie, pretože stanovy nepozná alebo to úmyselne zamlčal.

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Stanislava HREHU zaslaním návrhu dohody o mlčanlivosti len realizoval čl. VI, bod 9 stanov spoločnosti, ktorého účelom je ochrana záujmov spoločnosti.

Otázka, ako možno kritizovať, či dokonca zosmiešňovať riaditeľa a predsedu predstavenstva za to, keď koná v súlade so záujmami spoločnosti a súlade s platnými a účinnými stanovami spoločnosti, ktoré sú záväzné aj pre mesto KOŠICE. 

Ad (ii) :

Ing. Stanislav HREHA nadobudnutím 24 bytov v komplexe Anička neporušil žiadny zákon a ani žiadnu inú záväznú normu. Ing. Stanislav HREHA byty nadobudol ako člen skupiny investorov v prospech ( na účet ) ktorých bol poverený konať a byty nadobudol z legálnych zdrojov. Žiadny z príslušných orgánov verejnej moci nepreukázal opak.

Skutočnosť, že dodávateľmi spoločnosti VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. sú obchodné spoločnosti, v orgánoch ktorých alebo vo vlastníckej štruktúre ktorých sa nachádzajú osoby príbuzenskom pomere s generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva spoločnosti alebo jeho známi, nie je porušením žiadneho zákona a ani iného záväzného pravidla. Zmluvy boli uzavreté na základe verejného obstarávania, resp. na základe verejných obchodných súťaží vychádzajúc zo zásady nediskriminácie. Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti nemá na základe vnútorných pravidiel spoločnosti vplyv na výsledky verejných obstarávaní, resp. verejných obchodných súťaží.

Ing. Stanislav HREHA sa žiadneho prešľapu nedopustil.

Ad (iii ) :

Na valnom zhromaždení, na ktorom relevantná väčšina akcionárov vyslovila súhlas s tým, aby spoločnosť nadobúdala vlastné akcie do určitej menovitej hodnoty, bolo jasne deklarované, že sa tak deje práve za účelom, aby akcie nenadobudol niekto iný, ako obec, teda súkromný investor. Zástupca mesta KOŠICE proti tomu nenamietal, ani nenavrhol úpravu navrhnutého uznesenia.

Spoločnosť už v minulosti nadobudla vlastné akcie, ale nepreviedla ich na tretiu osobu, ale o ich menovitú hodnotu znížila svoje základné imanie.

Ak spoločnosť VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. nadobudne vlastné akcie od svojich menších akcionárov ( obcí ), nemôže ich bez ďalšieho previesť na inú osobu, ako akcionára spoločnosti ( obec ). Prevod akcií na tretiu osobu podlieha súhlasu dozornej rady spoločnosti. Navyše každý akcionár, teda aj mesto KOŠICE, má predkupné právo k akciám, teda právo ich prednostne nadobudnúť a tak znemožniť ich prevod tretej osobe mimo akcionárskej štruktúry, ktorú tvoria výlučne obce.

Autor v článku kritizoval Ing. Stanislava HREHU a spoločnosť VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., pričom ale neuviedol všetky relevantné informácie, aby si čitateľ mohol urobiť vlastný názor. Tým došlo k zneužitiu slobody prejavu a k porušeniu práva Ing. Stanislava HREHU na ochranu osobnosti a práva spoločnosti VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. na ochranu dobrej povesti.

Skryť Zatvoriť reklamu