Návrh regulácie odmien a provízií finančných agentov a sprostredkovateľov.

V predošlom článku som písal o návrhu regulácie spôsobu výplaty a výšky odmien pre finančných agentov. Dnes mám pre vás celé znenie návrhu.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

Pôvodný článok nájdete tu: https://romangalik.blog.sme.sk/c/449775/potrebujeme-chystanu-regulaciu-provizii-kolko-dnes-financni-sprostredkovatelia-zarabaju.html

Teraz sa ale pozrime na to, ako celý návrh vypadá.

Obrázok blogu
(zdroj: finance.gov.sk)

Návrh na úpravu spôsobu výplaty a výšky odmien pre finančných agentov, pravidlá na výpočet odkupnej hodnoty a regulácia daňových nákladov

Bod 1

§ ...

Pravidlá pre výpočet odmeny finančného agenta pri sprostredkovaní poistných produktov

 (1) Poisťovateľ je povinný vyplácať odmenu finančného agenta alebo sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia18počas doby 7 rokov a to aj v prípade, ak je poistná zmluva uzavretá na kratšiu dobu; uvedené sa nevzťahuje na poistné zmluvy uzavreté na dobu 12 mesiacov alebo na kratšiu dobu. Poisťovateľ je povinný vyplácať pomernú časť odmeny každoročne a to až do uplynutia lehoty 7 rokov k výročnému dňu poistenia. Pomerná časť odmeny sa určí ako jedna sedmina z celkovej dohodnutej odmeny.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

(2) Pokiaľ zanikne poistenie pred uplynutím 7 rokov odo dňa jeho vzniku z iného dôvodu, ako z dôvodu poistnej udalosti, nemá finančný agent alebo finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia18), ktorý dojednanie poistenia sprostredkoval nárok na pomernú časť odmeny v rokoch po zániku poistenia.

(3) Odmenou finančného agenta alebo sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia18) za sprostredkovanie dojednania poistenia podľa odsekov 1 a 2 sa rozumie súčet akýchkoľvek provízií, poplatkov alebo iných druhov platieb vrátane ekonomickej výhody akéhokoľvek druhu alebo akákoľvek iná peňažná alebo nepeňažná výhoda či stimul, ktoré sa ponúkajú alebo dávajú finančnému agentovi v súvislosti so sprostredkovaním finančnej služby.

SkryťVypnúť reklamu

 (4) Odmenu finančného agenta alebo sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia18) podľa odseku 3 možno pri poistení uvedenom v prílohe č. 1 časti B bode 1 písm. a) a 3 dohodnúť a vyplatiť najviac vo výške súčinu jednej desatiny ročného poistného a dojednanej doby trvania poistenia, najviac však 1,3 násobku ročného poistného. Ak je pri poistení uvedenom v prílohe č. 1 časti B bode 1 písm. a) a 3 dojednané jednorazové poistné, je najvyššia možná odmena podľa predchádzajúcej vety jedna desatina takého jednorazového poistného.

(5) Odmenu finančného agenta alebo sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia18) podľa odseku 3 možno pri poistení uvedenom v prílohe č. 1 časti A dohodnúť a vyplatiť najviac vo výške jednej desatiny ročného poistného.

SkryťVypnúť reklamu

Bod 2

§ ..

Pravidlá pre výpočet odkupnej hodnoty

(1) Pri určení výšky odkupnej hodnoty58a) môže poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne v prvých 7 rokoch odo dňa vzniku poistenia odpočítať za každý začatý rok trvania tohto poistenia najviac jednu sedminu z celkových obstarávacích nákladov poisťovne súvisiacich s týmto poistením. Pokiaľ bolo poistenie dojednané na dobu kratšiu ako 7 rokov, určí sa ročná odpočítateľná čiastka podľa prvej vety ako podiel celkových obstarávacích nákladov poisťovne súvisiacich s daným poistením a dojednanej poistnej doby vyjadrenej v rokoch.

SkryťVypnúť reklamu

(2) Celkovými obstarávacími nákladmi podľa odseku 1 sú náklady, ktoré poisťovňa vynaložila v súvislosti s vznikom poistenia alebo sa ich zaviazala zaplatiť tretej osobe a ktoré sú spojené:

a) so vznikom poistenia, a to najmä odmena za sprostredkovanie uzavretia poistnej zmluvy, za zmenu poistnej zmluvy, za predkladanie návrhov alebo uskutočňovanie iných prípravných prác k tomu smerujúcich a iné náklady spojené so sprostredkovaním alebo ponukou poistenia,

 b) s prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy vrátane lekárskej prehliadky,

 c) s ocenením poistného rizika a prvotných evidenčných úkonov,

 d) s tvorbou a ponukou poistného produktu,“

Poznámka pod čiarou k odkazu 58a) znie:

„58a) § 788 ods. 2 písm. f) Občianskeho zákonníka“.

Bod 3

 Za § 205 navrhujem vložiť nový § 205a, ktorý znie:

㤠205a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

Ustanovenia §§ xy sa použijú na poistné zmluvy uzavreté po ............“.

Bod 4

§ ...

Pravidlá pre výpočet odmeny finančného agenta pri sprostredkovaní spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie

 1. Veriteľ podľa osobitných predpisovx) je povinný vyplácať odmenu finančnému agentovi počas 7 rokov, a to aj v prípade, ak je zmluva o úvere podľa odseku 2 uzavretá na kratšiu dobu; uvedené sa nevzťahuje na zmluvy o úvere podľa odseku 2 uzavreté na dobu 12 mesiacov alebo na kratšiu dobu. Veriteľ podľa osobitných predpisovx) je povinný vyplácať pomernú časť odmeny každoročne a to až do uplynutia siedmych rokov k výročiu zmluvy o úvere podľa odseku 2. .

 2. Pomerná časť odmeny podľa odseku 1 sa určí ako jedna sedmina z odmeny. Ak nastane splatenie spotrebiteľského úveru, úveru na bývanie alebo ďalšieho úveru pred uplynutím lehoty 7 rokov, nemá finančný agent podľa odseku 1 nárok na pomernú časť odmeny v rokoch po predčasnom splatení spotrebiteľského úveru, úveru na bývanie alebo ďalšieho úveru.

 3. Odmenou finančného agenta podľa odseku 1 sa rozumie súčet akýchkoľvek provízií, poplatkov alebo iných druhov platieb vrátane ekonomickej výhody akéhokoľvek druhu alebo akákoľvek iná peňažná alebo nepeňažná výhoda či stimul, ktoré sa ponúkajú alebo dávajú finančnému agentovi v súvislosti so sprostredkovaním finančnej služby.

 4. Odmena finančného agenta podľa odseku 1 je najviac 1,3 % zo sumy sprostredkovaného spotrebiteľského úveru, úveru na bývanie alebo ďalšieho úveru.“.

(5) Ďalším úverom je úver,

a) ktorý je poskytovaný iným veriteľom,z)

b) poskytovaný vlastníkom bytov a nebytových priestorov zastúpených správcom alebo spoločenstvom vlastníkov na účely podľa osobitného predpisu,y)

c) týkajúci sa prenechania nehnuteľnosti určenej na bývanie za odplatu spojeného s jej doživotným užívaním, pri ktorom sa

1. vypláca úver formou jednorazovej platby, pravidelnými platbami alebo inými spôsobmi platieb ako protihodnotou za sumu odvodenú od budúceho predaja nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo práva týkajúceho sa nehnuteľnosti určenej na bývanie,

2. nebude požadovať splatenie úveru, kým sa nevyskytne jedna alebo viacero konkrétnych životných udalostí spotrebiteľa, ak spotrebiteľ neporuší svoje zmluvné povinnosti takým spôsobom, ktorým sa umožní vypovedať zmluvu o úvere,

Poznámky pod čiarou k odkazom X až Y znejú:

„x) § 2 písm. b) zákon č. 129/2010 Z. z.

 § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

z) § 2 písm. c) zákon č. 129/2010 Z. z.

y) Napríklad § 7b ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č. 70/2010 Z. z.“.

Bod 5

㤠205a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

Ustanovenia §§ xy sa použijú na spotrebiteľský úver, úver na bývanie alebo ďalší úver poskytnutý po ............“.

Odôvodnenie k bodom 1 a 4:

Rozloženie provízií v dlhšom časovom horizonte má za cieľ podporiť profesionálnu dlhodobú starostlivosť o klientov finančných inštitúcií. Finančný agent bude zainteresovaný na dlhodobejšom vzťahu medzi klientom a finančnou inštitúciou. Výnimku budú tvoriť finančné produkty, ktoré sú uzatvárané na dobu 12 mesiacov a kratšiu napr. cestovné poistenie, krátkodobý spotrebný úver apod. V oblasti životného poistenia je cieľom obmedziť negatívny jav, kedy finanční agenti svojich klientov po uplynutí relatívne krátkej doby prepoisťujú medzi konkurenčnými  životnými poisťovňami. Zároveň s rozložením provízií v čase sa stanovujú horné limity odmeny pre finančných agentov v poistnom sektore a pri predaji úverových produktov. Stanovenie maximálnej výšky odmeny by sa mala premietnuť aj do nižšej ceny príslušných finančných produktov.

Odôvodnenie k bodu 2: Zavádza sa regulácia určovania výšky odkupnej hodnoty, tak aby klient neznášal všetky náklady súvisiace s uzavretím poistnej zmluvy hneď v prvých rokoch po uzavretí zmluvy ale aby sa obstarávacie náklady rozložili postupne v lehote 7 rokov.

Odôvodnenie k bodu 3 a 5: Nový režim výplaty sa bude vzťahovať len na novo uzavreté poistné zmluvy resp. novo poskytnuté úvery.

Čl ...

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z. a zákona č. 341/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:

 1. V § 17 ods. 19 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem odmeny za sprostredkovanie podľa osobitného predpisu,79e) pre ktorú platí limit podľa písmena i)“.

 2. V § 17 sa odsek 19 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) odmena za sprostredkovanie podľa osobitného predpisu79e) u prijímateľa služby, ktorým je

 1. daňovník podľa osobitného predpisu, 79f) ak ide o odmenu finančného agenta alebo sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia podľa osobitného predpisu79g) pri poistení uvedenom v prílohe č. 1 časti B bode 1 písm. a) a 3 najviac do 1 násobku ročného poistného,

 2. daňovník podľa osobitného predpisu, 79f) ak ide o odmenu finančného agenta alebo sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia podľa osobitného predpisu79g) pri poistení uvedenom v prílohe č. 1 časti A najviac do 0,07 násobku ročného poistného,

 3. daňovník podľa osobitného predpisu,79h) ak ide o finančné sprostredkovanie podľa osobitného predpisu,79i) najviac vo výške 1 % zo sumy sprostredkovaného spotrebiteľského úveru, úveru na bývanie alebo ďalšieho úveru.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 79e až 79h znejú:

 •  

§ XX ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. .../2017 Z. z.

 1. ) § 5 písm. a) zákona č. 39/2015 Z. z.

 2. ) § 69a zákona č. 39/2015 Z. z. v znení zákona č. .../2017 Z. z.

 3. ) § 2 písm. b) a c) zákona č. 129/2010 Z. z.

§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

 1. ) Zákon č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

 1. Za § 52zk sa vkladá § 52l, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠52zl

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018

Ustanovenia § 17 ods. 19 písm. d) a i) v znení účinnom od 1. januára 2018 sa prvýkrát použijú na odmeny za sprostredkovanie účtované do výnosov po 31. decembri 2017.“.

K bodom 1 a 2

Navrhovaná úprava nadväzuje na novelizáciu zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedenou úpravou sa limituje výška odmeny za sprostredkovanie u špecificky vymedzených daňovníkov a to u poisťovní, bánk, subjektov poskytujúcich spotrebiteľský úver v rámci svojej podnikateľskej činnosti a subjektov – právnických osôb, ktorí v rámci svojho podnikania ponúka alebo poskytuje úvery alebo pôžičky. V prípade poisťovní odmena za sprostredkovanie vyplácaná finančnému agentovi alebo sprostredkovateľovi z iného členského štátu za dojednanie poistnej zmluvy v rámci životného poistenia je uznaná za daňový výdavok po zaplatení maximálne do výšky 1 násobku ročného poistného. V rámci neživotného poistenia je uznaná za daňový výdavok po zaplatení maximálne do výšky 0,07 násobku ročného poistného. U bánk [§2 ods. 1 písm. a) zákona o úveroch na bývanie] a subjektov poskytujúcich spotrebiteľský úver v rámci svojej podnikateľskej činnosti sa za daňový výdavok považuje odmena za sprostredkovanie najviac vo výške 1 %zo sumy sprostredkovaného spotrebiteľského úveru alebo úveru na bývanie.

K bodu 3

Limitovanie výšky odmeny za sprostredkovanie podľa § 17 ods. 19 písm. d) a i) sa použijú na odmeny za sprostredkovanie, ktoré sú zaúčtované vo výnosoch v účtovníctve od 1. 1. 2018.

Roman Gálik

Roman Gálik

Bloger 
 • Počet článkov:  32
 •  | 
 • Páči sa:  0x

Viac ako 12 rokov, deň čo deň, pomáham klientom a ich finančným sprostredkovateľom hľadať riešenia v oblasti hypoték, investícii a poistenia. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
SkryťZatvoriť reklamu