Zákon o "prenositeľnosti EČV" je bližšie k definitívnemu schváleniu

Písmo: A- | A+

Návrh zákona je momentálne po súhlase NR SR s jeho posunutím do druhého čítania pred rozpravou vo výboroch, kde by sa mali doladiť posledné úpravy, pričom predpoklad jeho schválenia je koniec marca a účinnosť zákona od 1.1.2022.

Na januárovú schôdzu NR SR bol na rokovanie predložený zákon o cestnej premávke, ktorý so sebou prináša viaceré zmeny. Myslím si, že za to, že motoristi prispievajú do rozpočtu takmer dvoma miliardami ročne, si minimálne zaslúžia pravidlá fungovania v rámci motorizmu, ktoré štát nestoja nič, ale zjednodušia život. Z tých dvoch miliárd ide na cesty necelých 400 miliónov a navyše zažívajú ďalšie problémy, čo sa týka kvality ciest, čo sa týka registrácie vozidiel, čakacích lehôt pri registráciách a tak ďalej a tak ďalej. Nevraviac o tom, v akých podmienkach podnikajú dnes slovenskí dopravcovia, ale to je na iný blog.

Cieľom predloženého návrhu sú nasledovné zmeny v zákone o cestnej premávke, v zákone o správnych poplatkoch a v zákone o odpadoch:

Viazanie EČV na vozidlo. Zavedenie možnosti „prenositeľnosti“ tabuľky s evidenčným číslom vozidla (v skratke EČV, tzv. ŠPZ-ky) z pôvodného majiteľa motorového vozidla na nového majiteľa motorového vozidlo, pričom pôvodnú tabuľku bude môcť použiť bez ohľadu na to, či má v danom okrese naďalej trvalý pobyt. Viazanosť EČV na okres trvalého pobytu vlastníka vozidla sa vypúšťa úplne. Zároveň sa navrhuje možnosť ponechania EČV pre predávajúceho pri zmene držby vozidla na inú osobu. Takúto EČV si bude môcť predávajúci prideliť na svoje ďalšie vozidlo.

Navrhnutá zmena ušetrí jednak značné finančné prostriedky štátu (náklady na nákup nových EČV) a jednak jednotlivcom-vlastníkom motorových vozidiel v situácii, kedy majiteľ predá staré motorové vozidlo a kúpi nové. Znovupoužitie pôvodnej EČV však okrem finančnej úspory pre majiteľa vozidla prináša aj ekologický efekt pre spoločnosť, pretože pri súčasnom systéme sa už dá hovoriť o plytvaní (pri dnešnom počte áut sa v úhrne jedná o značný objem kovu potrebného na výrobu EČV).

Aktuálne máme v Slovenskej republike desaťročia zaužívaný model evidenčného čísla, ktorý sa viaže na auto a okres. Zloženie tradičného identifikátora auta je prvé 2 znaky - okres, 3 znaky - arabské číslice od 001 - 999, posledné 2 znaky séria AA-ZZ. Ak podľa súčasnej platnej legislatívy majiteľ vozidlo predá, a to ostáva v okrese, ostáva na ňom aj rovnaká TEČ-ka a v systéme rovnaké EČV. Ak sa však majiteľ vozidla ako vlastník sťahuje do iného okresu a mení si tým trvalý pobyt, musí zmeniť aj EČV vozidla. I to je dôvodom, prečo by mal byť zavedený systém prideľovania evidenčných čísel a s tým súvisiacich tabuliek, tak aby bolo viazané striktne na auto. Ak ju auto raz dostane, môže ho mať do konca svojho využitia. Či sa nachádza adresa trvalého pobytu vlastníka v jednom okrese a o určitý čas v inom okrese, stále bude mať jedno EČV. Ak bude EČV viazané na vozidlo, ide nepochybne o najjednoduchšie, najlogickejšie a najlacnejšie riešenie. Pri kúpe nového vozidla sa vygeneruje EČV, ktoré na vozidle ostane do konca životnosti.

Zrušenie tzv. dvojkrokového oznamovania prevodu držby vozidla na inú osobu. Novela zákona zároveň ustanovuje zrušenie tzv. dvojkrokového oznamovania prevodu držby vozidla na inú osobu, kedy sa na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte vykoná kompletná zmena držby vozidla na kupujúceho s vydaním nového osvedčenia o evidencii časť II. Ak by sa vykonala zmena držby vozidla na dopravnom inšpektoráte, kedy by bolo potrebné vydávať nové EČV, ktoré nemá tento dopravný inšpektorát na svojom sklade, bude zabezpečené zasielanie nových dokladov a EČV kupujúcemu prostredníctvom kuriérnej služby.

Začnem trošku aj štatistikami, aby ste sa dostali do obrazu, koľko objednávame plechových tabuliek EČV ročne a koľko za ne platíme.


 Na Slovensku máme evidovaných, počet evidovaných vozidiel 3 357 000. Počet zmien držby vozidiel je ročne na úrovni 414-tisíc, to je za rok 2020. Počet novo evidovaných vozidiel 106-tisíc, počet individuálne dovezených vozidiel 80-tisíc, počet vozidiel vyradených z evidencie 74-tisíc a počet vozidiel vyradených z cestnej premávky 59-tisíc. Medziročný nárast evidovaných vozidiel na Slovensku je 70-tisíc vozidiel, to je rozdiel medzi rokom 2019, kedy bolo evidovaných 3 287 489, a rokom 2020, kedy máme 3 357 777 vozidiel v evidencii.


 Ministerstvo vnútra objednáva každý rok niečo cez milión plechových tabuliek EČV v cene približne 8,50 eur za kus. Teda dávame 9 mil. ročne za plechové tabuľky, ktoré ale, bohužiaľ, vo veľkom množstve aj šrotujeme ten istý rok. Z tých čísiel, ktoré som vám diktoval, vyplýva, že dôvod, prečo ministerstvo vnútra objednáva milión EČV je práve počet zmien, počet zmien držby vozidla. To je 414-tisíc. A tu prichádza práve ten náš návrh zákona, ktorým chceme zjednodušiť celý systém, ušetriť peniaze štátu, ušetriť peniaze motoristom a nakoniec chrániť aj životné prostredie.

 Takže to, čo navrhujeme, je, aby sme nemuseli likvidovať viac ako 500-tisíc plechových tabuliek ročne, pretože pri každom prepise, pri ktorom nastáva zmena okresu, sa staré plechové tabuľky EČV strihajú a hádžu do kovového šrotu. V prípade, že by náš návrh prešiel, tak by si pôvodný majiteľ z vozidla, ktoré odhlásil, napríklad, že ho predal, mohol svoje EČV ponechať a namontovať si ho na svoje nové vozidlo. Životnosť EČV je okolo sedem až osem rokov, avšak časté zmeny vlastníctva motorových vozidiel zapríčiňujú, že mnohé tabuľky ešte vo veľmi dobrom stave končia v kovovom šrote. Namiesto jedného milióna plechových tabuliek, ktoré objednáva dnes ministerstvo vnútra, by nám stačilo objednávať maximálne 500-tisíc týchto tabuliek aj s rezervou. A teda keď si vezmeme ten rozdiel medzi objednanými a skutočne využitými tabuľkami s EČV, tak by sme mohli ušetriť vyše 4,5 miliónov eur ročne. To znamená 4,5 miliónov, o ktoré by sme menej, čo sa týka hodnoty, museli skladovať na dopravných inšpektorátoch a mať pripravené pre jednotlivých motoristov.


 V našom zákone alebo zmene zákona navrhujeme tiež, aby už nebolo potrebné meniť a prihlasovať sa respektíve so svojím vozidlom v okrese svojho trvalého pobytu alebo v okrese sídla firmy, na ktorú je evidované vozidlo. Pretože toto už dávno stratilo význam pri centrálnej evidencii vozidiel. Motorista tak, ktorý kúpi motorové vozidlo hocikde na Slovensku, by mohol ísť zaregistrovať svoje vozidlo na najbližší dopravný inšpektorát, kde by mu dali EČV také, ktoré majú momentálne na sklade, a vyhli by sme sa tak ďalším administratívnym problémom, ktoré dnes títo motoristi majú. To znamená, nemusel by si od predajcu zobrať prenosnú značku, ktorú by potom, zase po registrácii vo svojom okrese na druhom konci Slovenska musel potom posielať poštou alebo nejakým iným spôsobom, napríklad kuriérom, predajcovi automobilu. Jednoducho v ten deň by mohol si svoje vozidlo lokálne na najbližšom dopravnom inšpektoráte zaregistrovať a v ten deň aj svoju prenosnú EČV vrátiť predajcovi vozidla.

 A nedá mi nespomenúť ešte jednu maličkosť. Takéto značky by totiž už neidentifikovali, odkiaľ motorista pochádza, hoci aj toto je častokrát celkom klamlivý údaj, keďže mnohé autá sú služobné autá a človek reálne fyzicky žije v inom okrese. Ale máme na Slovensku, bohužiaľ, aj také smutné skúsenosti, že sa značky určitých okresov stávajú predmetom vulgárnych rôznych nadávok alebo prípadne sa stávajú predmetom aj poškodzovania, obzvlášť na futbalových zápasoch by o tom niektorí vedeli porozprávať alebo pri ochote a neochote odťahovať v niektorých mestách niektoré konkrétne typy áut. Takže aj takáto maličkosť môže byť nápomocná možno z hľadiska tak trošku aj psychologického.

Súhlasím s tým, že skutočne to, ako sú označované dnes automobily cez okresy, po prvé, to nie je potrebné a po druhé, skutočne to aj vytvára takéto konflikty, aké som zmienil.
A ďalšia vec je, že naším návrhom, ktorý predkladáme, vytvárame aj predpoklad k tomu, aby sme v budúcnosti vôbec nepoužívali to, čo už nepotrebujeme. To znamená, označovanie okresov na jednotlivých EČV tabuľkách. Bolo by oveľa lepšie, keby sme používali anonymné označovanie, napríklad ako je to v Holandsku, kedy z EČV čísla neviete usúdiť, aké je to mesto a navyše z algoritmu, ktorý by nám umožnil to, že tie číselné rady nám narastú v matematickom vyjadrení násobne oproti tomu, ako sme dnes prakticky limitovaní tými abecednými označeniami okresu. To znamená, v prípade že by sme prešli na iný systém, tak by sme nemuseli napríklad toľko rozmýšľať ako označovať autá v Bratislave, keď sa už minie BA, BL, a tak ďalej a tak ďalej. Tento problém by sme už potom tiež nemali. To je všetko.

A ako to funguje napríklad inde v Európe?

Napríklad vám poviem detailnejšie informácie aké pravidla na EČV majú v Holandsku a pridávam aj Belgicko keďže navrhujeme aj prenos EČV ak si vlastník bude chcieť ponechať EČV a preniesť na nove vozidlo.

Aktuálna situácia v Holandsku:

Použitá schéma číslovania nemá žiadny vzťah k miestu registrácie alebo vlastníctva vozidla a čísla - ktoré sú vydané v presnom časovom poradí - identifikujú vozidlo, nie jeho majiteľa. Ak teda vozidlo zmení vlastníka, evidenčné číslo zostáva nezmenené.

Súčasný holandský systém poznávacích značiek používa čierne písmená na svetlom odrážajúcom žltom pozadí, hoci biele odrážajúce písmená na tmavomodrom pozadí sú povolené pre vozidlá vyrobené pred rokom 1977. Od roku 2000 je modrý pás s európskou vlajkou a NL povinné pre všetky vozidlá okrem vozidiel vyrobených pred rokom 1977.

V dnešnej dobe použité písmená neobsahujú samohlásky, aby sa zabránilo vulgárnemu alebo obscénnemu jazyku. Aby sa predišlo zámene s nulou, sú vynechané aj písmená C a Q. Písmená a čísla sa vydávajú v prísnom abecednom / číselnom poradí. Holandská poznávacia značka teda udáva dátum registrácie automobilu, ale žiadne informácie o tom, odkiaľ v krajine dané auto pochádza alebo komu patrí.

Národná agentúra pre cestnú dopravu (RDW)

RDW je organizácia, ktorá sa stará o registráciu motorových vozidiel a vodičských preukazov v Holandsku. RDW je nezávislý správny orgán holandskej vlády. Je to civilná organizácia.

Názov RDW bol pôvodne odvodený od názvu Rijksdienst voor het Wegverkeer, ale to už nie je oficiálny názov. Zákon o cestnej premávke z roku 1994 odkazuje na službu cestnej premávky a stanovuje, že táto služba sa v spoločnosti označuje ako RDW.

RDW vykonáva zákonom stanovené úlohy. Hlavnou úlohou je sledovať životný cyklus holandských motorových vozidiel a spravovať sprievodné dokumenty, ako napríklad EČV. To sa deje v takzvanej základnej registrácii vozidla (BRV). RDW je okrem toho tiež držiteľom registra vodičských preukazov (a osvedčení o mopede, ktoré sa vydávali do roku 2006), a teda aj vydavateľa vodičského preukazu. Registrácia rýchlych motorových člnov bola zavedená aj s RDW.

Ide o tieto úlohy:

 • Vstup vozidiel a ich častí na holandský a európsky trh. RDW má na tento účel inšpekčné stredisko a testovaciu dráhu v Lelystade.

 • Dozor a kontrola technického stavu vozidiel vo vzťahu k bezpečnostným a environmentálnym požiadavkám (všeobecná pravidelná kontrola, STK).

 • Dohľad a kontrola nad spoločnosťami uznanými spoločnosťou RDW.

 • Registrácia a poskytovanie informácií (vrátane evidenčných čísel vozidiel a vodičských preukazov)

 • Vydávanie dokladov (vrátane osvedčení o evidencii vozidla a vodičských preukazov)

V januári 2014 RDW prevzala Národnú nadáciu Autopas. Stalo sa tak, pretože od januára 2014 je nezákonné meniť počet najazdených kilometrov. Toto robí RDW databázu úplnejšou. Všetky spoločnosti v Holandsku, ktoré uznáva RDW, majú od tohto dátumu zákonnú povinnosť registrovať odpočty osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel (do 3 500 kg vrátane). Na odpočet meradla sa vzťahuje niekoľko povinných registračných momentov;

 • STK storno

 • Export vozidla

 • Demontáž vozidla

 • Registrácia vozidla

 • Zahrnutie do akcií spoločnosti

 • Oprava alebo údržba> 150 € -

Aktuálna situácia v Belgicku:

Poznávacie značky v Belgicku sú špecifické pre vodiča, čo znamená, že sú prevedené do nového vozidla z predchádzajúceho majiteľa. To vysvetľuje, prečo na nových autách v Belgicku často vidíte poškriabané, špinavé alebo staré EČV.

Zodpovednou vládnou agentúrou je Služba Registrácie Vozidiel (DIV) Federálnej verejnej služby pre mobilitu a dopravu. Je to civilná organizácia.

Štandardné Registračné čísla zvyčajne sprevádzajú majiteľov, nie automobily: to znamená, že keď majiteľ vymení svoje auto, prevedie starú poznávaciu značku na svoje nové auto, zatiaľ čo nový majiteľ starého automobilu bude musieť k nemu pripevniť svoju vlastnú existujúcu poznávaciu značku, ak má alebo žiada o nové číslo. Z tohto dôvodu, aj keď je celkom jednoduché určiť, kedy bola daná číselná kombinácia vydaná, použité číslo neposkytne spoľahlivé informácie o pôvodnom roku registrácie automobilu, na ktorý je pripevnený.

EČV má biele pozadie s červenými číslami a písmenami. Kombinácia na štítku EČV neposkytuje žiadne informácie o geografickom umiestnení.

A kedy je predpoklad, že zákon bude účinný?

Samozrejme, ako som už písal, je tu citeľné ušetrenie pre štát, ktorý by namiesto milióna mohol objednávať len 500-tisíc kusov ročne, teda viazané peniaze v oveľa nižšom objeme. Ušetril by motorista, ktorý by si nemusel kupovať zakaždým novú tabuľku EČV pri zakúpení nového vozidla, a ako som povedal, ušetrili by sme aj naše životné prostredie, lebo by nekončilo 500-tisíc plechových tabuliek v kovovom šrote ročne. Ale treba si uvedomiť, že aj tá samotná výroba stojí nemalé množstvo energie, pretože tieto tabuľky sú vyrobené poväčšine zo zliatin ľahkých kovov a následne sú aj farbené. Čiže naozaj toto všetko vieme v rámci tohto procesu ušetriť. No a časť značiek je dokonca vyrobená zo zmesi polykarbonátov a polyesteru. Návrh zákona je momentálne po súhlase s jeho posunutím do druhého čítania pred rozpravou vo výboroch, kde by sa mali doladiť posledné úpravy, pričom predpoklad jeho schválenia je koniec marca tak, aby mohol byť zákon od 1.1.2022 účinný.

Link na návrh zákona:

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8080

Výsledok hlasovania NR SR o posunutí návrhu zákona do druhého čítania na marcovú schôdzu:

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/vyhladavanie_vysledok&ZakZborID=13&CisObdobia=8&Text=&CPT=383&CisSchodze=&DatumOd=&DatumDo=&FullText=False

Skryť Zatvoriť reklamu