PO STOPÁCH KOMUNÁLNYCH HOAXOV: Ako to Kugla s tým kontrolórom nedal. Lebo Zuza Aufrichtová

Politológ a večný komunálny kandidát Martin Kugla si na sociálnej sieti poťažkal. Na Tím Vallo, na mestského kontrolóra Mariána Miškanina, na spoločnosť Deloitte, aj na nehospodárne nakladanie s majetkom mesta v roku 2018.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

Prepojil to bravúrne. Chýbalo už len zopár konšpirácií o liečebných účinkoch Sava a Kuglov text by zaiste odmenili aj Hlavné správy. Tak poďme k faktom.

Keď sme v hlavnom meste preberali koncom roka 2018 pomyselnú štafetu od odchádzajúceho primátora Nesrovnala, hovoril, že nám necháva „prestretý stôl“. Žiaľ, našli sme prázdnu špajzu, množstvo kostlivcov v skrini a ... slabú Bratislavu. Bezzubé mesto, ktoré nebolo schopné, alebo nechcelo brániť svoje záujmy voči obchodným „partnerom“, developerom, rôznym kmotrom vo svojich obchodných spoločnostiach.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Robíme všetko preto, aby bola Bratislava opäť silná. Aby stála na pevných nohách. Chvíľu to trvá a niečo to stojí. A prirodzene, narážame na obrovský mediálny odpor príživníkov, ktorým sa nechce odtrhnúť od mestského vemena. Aj preto som sa rozhodol, že na tomto blogu budem faktami reagovať na konšpirácie, klamstvá a polopravdy o správe hlavného mesta, ktoré sa v poslednej dobe vydávajú na internete za posvätnú pravdu.

Pretože ... v dnešnej postfaktuálnej dobe sme ochotní radšej veriť, že veci sú zlé, že úmysly sú nečisté, než že by leit motívom konania jednotlivca mohol byť spoločenský záujem. O to viac, ak ide o politika. A ja sa nám ľudia zlatí ani veľmi nedivím, ani nám to nevyčítam. Pretože sme najskôr žili v dobe kešu, potom v dobe, keď sa skutky nediali a dnes už je veľmi ťažké uveriť. Čo však môžem a chcem, je veci objasniť.

Skryť Vypnúť reklamu


Na počiatku bola Eva. Vlastne Zuzana.

Minulý týždeň 7. mája ohlásila svoju tlačovku koaličná SaS. Vystúpil na nej predseda strany Richard Sulík (SaS) spolu so starostkou bratislavského Starého Mesta a súčasne mestskou poslankyňou Zuzanou Aufrichtovou (SaS).

Tlačovka tu:
https://www.ta3.com/clanok/1182667/tb-r-sulika-a-z-aufrichtovej-o-udajnom-tunelovani-rozpoctu.html?fbclid=IwAR0DKRoOq-4jzA1_kw6mECcGiqvh8gRQIarStZrwQxTozOWhvjX3tcyap8U

Ani úplne neviem, čo bolo presným cieľom tejto opozične ladenej rétoriky, ale dozvedeli sme sa zopár vecí z prostredia nášho hlavného mesta:
- audítorská spoločnosť Deloitte overila účtovnú závierku hlavného mesta Bratislavy za rok 2018 a povedala, že „všetko je v poriadku“ (1:10 – 1:16)
- Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) vykonal v roku 2019 kontrolu účtovania a financovania hlavného mesta v období rokov 2016 až 2018, pričom zistil vážne pochybenia (0:20 – 0:40)
- rozdiel medzi audítorom overenými závierkami a skutočnosťou považuje predseda NKÚ za tak vážny problém, že vyzýva na zmenu právnej úpravy zákona o obecnom zradení tak, aby sa účtovné závierky predkladali povinne aj do mestských zastupiteľstiev (1:17 – 1:20).

Skryť Vypnúť reklamu

Potiaľto sme sa dozvedeli zoznam verejne dostupných faktov, s ktorými sa dá len súhlasiť. Potom prišiel druhý polčas tlačovky a zásadný faul:

- kontrolór hlavného mesta (Marián Miškanin) robil kontrolu účtovnej závierky mesta za rok 2018 a poslancom zastupiteľstva predložil správu, že bez výhrad súhlasí s tým, ako bolo účtované obdobie roku 2018, pričom si údajne nevšimol nesprávne účtovanie pohľadávok mesta (6:45 – 7:15)
- v kontexte odznelo aj to, že predchádzajúci kontrolór (Peter Šinály) v predchádzajúcich rokoch na problém účtovania pohľadávok mesta upozorňoval, ale nový kontrolór už nie (6:45 – 7:15).

Skryť Vypnúť reklamu


Na počiatku bol aj Adam. Teda vlastne Martin.

Politológa Martina Kuglu poznám osobne. Pred niekoľkými rokmi sa občas naše cesty preťali, častejšie než dnes. Preto ma vcelku zaskočilo, keď po zhliadnutí tlačovej besedy Zuzany Aufrichtovej zo dňa 7. mája nielen že nekriticky bez overenia faktov prebral jej rétoriku, ale navyše ešte nevyberane (a neoverene) naložil mestskému kontrolórovi Mariánovi Miškaninovi čo to dalo. Znížil jeho úlohu na akéhosi politického aparátčika, ktorý nebodaj niečo niekde tuchlí a prehliada. Len tak po povrchu, podľa dojmov ... a názoru pani starostky Aufrichtovej (uznávam, starostovia by asi mali vravieť pravdu). A skonštatoval, že iná možnosť, ako odvolanie Miškanina nejestvuje...

Obrázok blogu

K faktom

Hoax č. 1: vyhodnotené ako NEPRAVDA

Kontrolór hlavného mesta Marián Miškanin robil kontrolu účtovnej závierky mesta za rok 2018 a poslancom zastupiteľstva predložil správu, že bez výhrad súhlasí s tým, ako bolo účtované obdobie roku 2018 a nezistil pochybenia v účtovaní pohľadávok hlavného mesta.

Realita:

Takže úplne v prvom rade, mestský kontrolór nie je svojvoľným inkvizítorom. Ak si niekto predstavujete rolu účtovníckeho revidenta Hadimršku v prvorepublikovej Burianovke, ktorý má navyše pri spracovaní dát schopnosti robota z filmu Číslo 5 žije, tak sa vráťme na zem. Kontrolór sa pri výkone kontrolnej činnosti riadi striktne zákonom o obecnom zriadení. Do jeho kontrolnej činnosti okrem iného spadá:

- kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností, a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi (§ 18d zákona č. 369/1990 Z. z.)

- predkladanie návrhu plánu kontrolnej činnosti zastupiteľstvu (§ 18f písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z.),

- vypracúvanie odborných stanovísk k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v zastupiteľstve (§ 18f písm. c) zákona č. 369/1990 Z. z.),

- predkladanie správy o výsledkoch kontroly priamo zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí (§ 18f písm. d) zákona č. 369/1990 Z. z.),

- predkladanie správy o kontrolnej činnosti najmenej raz ročne zastupiteľstvu (§ 18f písm. f) zákona č. 369/1990 Z. z.)

No a akokoľvek široko zákonný rámec kontroly pôsobí, tak zákon druhým dychom hovorí, že mestský kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť na základe a v rozsahu plánu kontrolnej činnosti, ktorý mu schválilo zastupiteľstvo. Presný postup upravuje osobitný zákon a zásady kontrolnej činnosti (§ 18e zákona č. 369/1990 Z. z.). Táto vetička v zákone znamená, že kontrola je plánovitá a má prísne formálny proces, začatie, výkon, prerokovanie zistení, protokol, atď.

V II. polroku 2019 sa napríklad mestský kontrolór Marián Miškanin na pokyn zastupiteľstva vysporadúval s takými „maličkosťami", ako sú kontrola v Infra Services, a.s., BVS a.s, Metro Bratislava a.s., Dopravný podnik Bratislava a podobne. Mimochodom, s miliónovými výsledkami pre mesto. Ale nevadí, o tom bude ďalší blog, poďme ďalej.

Plán kontrolnej činnosti uložený kontrolórovi zastupiteľstvom v II. polroku 2019:
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Stránky/Plan_kontrolnej_cinnosti_2_polrok_2019.pdf


Aufrichtová to poplietla: kontrolór sa vyjadruje k záverečnému účtu mesta, nie k účtovnej závierke

Popri tom sa kontrolór ešte vyjadruje k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta. O kontrole účtovnej závierky, o ktorej hovorí Zuzana Aufrichtová alebo o kontrole „účtovnej uzávierky“ (skomolený pojem), o ktorej hovorí Martin Kugla, nie je v zákone medzi kompetenciami mestského kontrolóra ani zmienka. Taká právomoc mu vôbec neprislúcha a hodnotiť účtovnú závierku smie podľa zákona len audítor, ktorý ju overuje.

Navyše je tu aj časový nesúlad. Kým kontrolór vypracúva svoje stanovisko k záverečnému účtu mesta tak, aby mohol byť záverečný účet mesta schválený zastupiteľstvom do šiestich mesiacov od uplynutia rozpočtového roku (teda do 30.6., § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z.), tak audit musí byť overený do 31.12 nasledujúceho rozpočtového roka (teda šesť mesiacov po záverečnom účte). V prípade spomínaného roku 2018 bola účtovná závierka overená audítorom až v septembri, teda štyri mesiace po schválení záverečného účtu, ku ktorému kontrolór podával podľa zákona svoje stanovisko.

Overenie účtovnej závierky audítorom a stanovisko mestského kontrolóra k záverečnému účtu sú dva samostatné a odlišné nástroje sledujúce čiastočne odlišné zákonné ciele. Kým audítor je zodpovedný za overenie auditu, tak kontrolór zodpovedá za posúdenie záverečného účtu.

Osvietení primátori neberú kontrolu ako niečo deštruktívne, ale naopak, ako možnosť zlepšovať interné procesy a prípadne aj zabrániť škodám. Kontrolór má predsa len svoj uhol pohľadu a okrem kontrolnej činnosti ex post vie často neformálne a nad rámec zákonných úloh poradiť aj ex ante. Je tomu tak aj v Bratislave. Mestský kontrolór je súčasťou pravidelnej porady primátora, kde sa prerokúvajú viaceré dokumenty ešte v štádiu ich prípravy a stalo sa mnohokrát, že práve na odbornú radu kontrolóra mesto zmenilo svoje zamýšľané procesy a postupy v prospech väčšej transparentnosti. Na tomto fóre sa mestský kontrolór zaiste vyjadrí trebárs aj k auditu účtovnej závierky, avšak je to niečo nad rámec samotnej kontrolnej činnosti.

Kontrolór Miškanin našiel problémy v účtovaní skôr ako NKÚ

Pozrime sa ale, ako sa Marián Miškanin vysporiadal vo svojom stanovisku so záverečným účtom za rok 2018. Na strane 17 svojho stanoviska uvádza, že hlavné mesto pri inventarizácii pohľadávok nepostupovalo v súlade so zákonom.

Marián Miškanin upozornil na každú nezákonnosť.
Marián Miškanin upozornil na každú nezákonnosť. (zdroj: Stanovisko k ZÚ za rok 2018)

Zároveň kontrolór na strane 15 až 17 uvádza podrobnosti nesprávneho účtovania pohľadávok mestom v roku 2018, vrátane podivnej pohľadávky spoločnosti J&T Real Estate a.s. vo výške viac ako milión eur, ktorú síce mesto eviduje, ale dlžník jej opodstatnenosť namieta.

Stanovisko mestského kontrolóra bolo predložené všetkým poslancom hlavného mesta ako súčasť záverečného účtu za rok 2018 a schválené mestským zastupiteľstvom dňa 30. mája 2019. Teda ešte ďaleko predtým, než so zisteniami prišiel NKÚ. Schválené bolo jednomyseľne všetkými prítomnými poslancami, vrátane starostky Zuzany Aufrichtovej.

Stanovisko kontrolóra odobrila dňa 30.5.2019 aj starostka Zuzana Aufrichtová.
Stanovisko kontrolóra odobrila dňa 30.5.2019 aj starostka Zuzana Aufrichtová. 

Celý dokument stanoviska kontrolóra, kde namietal nesprávnosť účtovania pohľadávok mesta v roku 2018 (za Nesrovnala), nájdete tu:

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Stránky/stanovisko_kontrolora_%20ZU_2018.pdf

Hlavné mesto nečakalo so založenými rukami

Hlavné mesto samozrejme nečakalo so založenými rukami a niekedy v tom čase sme sa aj na základe zistení mestského kontrolóra začali zaoberať vysporiadaním podivných súm bez akejkoľvek účtovnej evidencie, roky zašolíchanými našimi predchodcami v účtovníctve mesta.

A čo na to NKÚ, na ktorého zistenia sa Martin Kugla so Zuzanou Aufrichtovou tak bohorovne odvolávajú? Na strane 14 svojej kontrolnej správy konštatuje, že mestský kontrolór si plnil svoje úlohy bez nedostatkov a v súlade so zákonom. Zato bývalé vedenie hlavného mesta zotrela kontrolná správa NKÚ pod čiernu zem.

Najvyšší kontrolný úrad kontrolóra v správe pochválil.
Najvyšší kontrolný úrad kontrolóra v správe pochválil. (zdroj: Správa NKÚ z roku 2020)


Hoax č. 2: vyhodnotené ako NEPRAVDA

Predchádzajúci kontrolór hlavného mesta Peter Šinály robil kontrolu účtovnej závierky za roky 2017 a predchádzajúce a on si nezrovnalosti v účtovaní pohľadávok na rozdiel od nového kontrolóra Miškanina všimol.

Realita:

Ako sme si už vysvetlili, mestskému kontrolórovi neprináleží hodnotiť účtovnú závierku, to je práca nezávislého audítora. Ako sa tej úlohy zhostila spoločnosť Deloitte, nechcem komentovať, ale ok, už sme „videli“ svojho času aj platinové sitká hrdzavieť a tak nejaký audítorský štempel určite nie je zárukou excelentnosti.

To, čím nemotorne mysleli pán Kugla a pani Aufrichtová „kontrolu účtovnej závierky“, bolo zjavne z kontextu stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu. A tu medzi „dobrým“ pánom kontrolórom Šinálym a „zlým“ pánom kontrolórom Miškaninom nenájdeme žiadnu disproporciu (obaja páni mi hádam tieto excentrické prívlastky odpustia). Schválne, pre porovnanie:

Miškanin:

- v stanovisku k záverečnému účtu za rok 2018 mestský kontrolór Miškanin vytkol nezákonné účtovanie pohľadávok (str. 17)

Marián Miškanin upozornil na každú nezákonnosť.
Marián Miškanin upozornil na každú nezákonnosť. (zdroj: Stanovisko k ZÚ za rok 2018)

- záver stanoviska k záverečnému účtu za rok 2018 znie: „odporúčam bez výhrad“ (str. 18)

Obrázok blogu


Celý dokument: https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Stránky/stanovisko_kontrolora_%20ZU_2018.pdf

Šinály:

- v stanovisku k záverečnému účtu za rok 2017 mestský kontrolór Šinály vytkol nezákonné účtovanie pohľadávok (str. 21)

Obrázok blogu

- záver stanoviska k záverečnému účtu za rok 2017 znie: „odporúčam bez výhrad“ (str. 22)

Obrázok blogu

Celý dokument:
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Stránky/stanovisko_kontrolora_ZU_2017.pdf

Tak v čom je vlastne rozdiel? Mne z toho vychádza, že obaja kontrolóri si riadne splnili svoju zákonnú povinnosť a vedenie mesta i mestské zastupiteľstvo na existujúci dlhoročný problém upozornili. Jediný rozdiel je v tom, že za primátora Matúša Valla sa ten problém aj reálne začal riešiť.
 

Hoax č. 3: vyhodnotené ako MANIPULÁCIA

Audítorská spoločnosť Deloite overila účtovnú závierku hlavného mesta Bratislavy za rok 2018 a povedala, že „všetko je v poriadku“.

Realita:

Každý, kto niekedy prišiel do kontaktu s audítorskými správami vie, že to úplne nefunguje ako 1/0, teda „všetko v poriadku“ alebo „všetko v neporiadku“. Žiaľ, audítorské spoločnosti potrebujú z niečoho žiť a tak sa občas (väčšinou) stáva, že síce overia výsledok účtovnej závierky, ale zároveň sa v audítorskej správe kryjú čarovnou vetičkou, ktorou sa zbavujú zodpovednosti (zo správy audítora z overenia účtovnej závierky DPB a.s. za rok 2017, str. 1):

Obrázok blogu

Celý text audítorskej správy:
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwj26Kqj2azpAhVDJhoKHWpPB1MQFjAEegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.registeruz.sk%2Fcruz-public%2Fdomain%2Ffinancialreport%2Fattachment%2F6181718&usg=AOvVaw28lcck7BD-I7QzkW3FEpko


Hoax č. 4: vyhodnotené ako ZAVÁDZANIE

Verejné financie Bratislavy budú spasené, ak sa uzákoní povinnosť schvaľovať účtovné závierky miest a obcí v zastupiteľstve.

Realita:

Tu by som povedal, že ide o jemné zavádzanie.

Po prvé, že pre drvivú väčšinu poslancov miest a obcí sú účtovné závierky španielskou dedinou a z odborného hľadiska preto nemajú inú možnosť, než sa spoľahnúť na úsudok nezávislého audítora.

Po druhé, drvivá väčšina miest a obcí predkladá účtovné závierky svojim zastupiteľstvám aspoň ako informačný materiál, s ktorým sa môžu oboznámiť.

Ak by sme chceli do procesu auditovania miest a obcí vniesť viac svetla, navrhujem presunúť právomoc výberu nezávislého audítora na mestské zastupiteľstvo. Vtedy zabezpečíme, že audit bude vykonávaný skutočne v prospech toho, kto si ho objednal. Teda ako služba poskytovaná zastupiteľstvu, ktoré bezpochyby plní svoju kontrolnú funkciu.
 

A čo dodať na záver?

Snáď len to, že nemá vždy pravdu ten, kto najhlasnejšie kričí. A prečo toto všetko? Snáď si vieme položiť starú latinskú otázku: Cui bono? Teda komu takéto nepravdy prospejú? Hlavnému mestu a jeho obyvateľom určite nie.

Oprava a doplnenie:
Na žiadosť Martina Kuglu doplňujem informáciu, že kandidoval do bratislavského komunálu len raz, v roku 2014 za iniciatívu Naša Bratislava. Vtedy som ho aj spoznal. Tvrdenie v tomto blogu, že je večným kandidátom, je preto hyperbolizáciou (nadsázkou), pretože Martin sa pohybuje v prostredí komunálnej politiky po celý čas. Od svojej kandidatúry pôsobil ako na Mestskej časti Bratislava - Petržalka, tak aj v prostredí Bratislavského samosprávneho kraja.

Rastislav Tešovič
rastislav.tesovic@devinskainak.sk

autor je poslancom Bratislavy (klub Tím Vallo)
a predsedom finančnej komisie hlavného mesta

Rastislav Tešovič

Rastislav Tešovič

Bloger 
  • Počet článkov:  11
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Predseda občianskeho združenia Devínska Inak, právnik a poslanec Bratislavy za volebný obvod Devínska Nová Ves..V celomestských témach sa angažuje v rámci združenia Bratislava pre ľudí. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu