Novinky letného semestra - Ústav verejnej politiky FSEV UK

Život nášho ústavu sa po pandémii prebudil. Pracujeme, vzdelávame sa, píšeme a vydávame publikácie a zdieľame to s vami.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Na Ústave verejnej politiky FSEV UK máme stále veľa aktivít, a po uvoľňovaní protipandémických opatrení ich počet pokračuje v raste. Prečítajte si výber z toho, čím Ústav verejnej politiky od začiatku roka žil.

Píšeme

Naším kolegom z Ústavu Matúšovi Slobodovi, Patrikovi Pavlovskému a Emilie Sičakovej-Beblavej sa podarilo vydať článok pod názvom The effectiveness of behavioural interventions on increasing revenue from local fee. V článku autori popisujú výsledky kvázi-experimentu, v ktorom pomocou behaviorálnych intervencií sa snažili poštuchnúť obyvateľov Prievidzi k plateniu poplatkov za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu na čas. Článok môžete prečítať tu (hyperlink https://doi.org/10.1108/RBF-06-2020-0126 ).

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

V časopise Kvalita, Inovácia, Prosperita bol publikovaný článok  našej kolegyne – Dagmar Gombitovej v spoluautorstve s Dušanou Dokupilovou. V článku pod názvom Innovative Expert Methods in Strategic Decision Making autorky porovnávajú procesy strategického rozhodovania v skupine analytikov a špecialistov. Článok nájdete tu (hyperlink https://doi.org/10.12776/qip.v26i1.1643 ).

Ústavu verejnej politiky vyšla nová Technická Správa (aplikovaná analýza) s názvom Kvalita regulačného procesu počas pandémie Covid-19. V nej sa náš tím venoval jednotlivým nástrojom kvality regulačného (legislatívneho) procesu na Slovensku počas pandémie: transparentnosť procesu, možnosť vstupu do procesu externým aktérom, zúčtovateľnosť cez orgány kontroly a dohľadu a využitie poznania v tvorbe legislatívy (evidence based policy-making). Všetko sú to hodnoty Otvoreného vládnutia (Open Government Initiative), ku ktorým sa Slovensko prihlásilo už pred 10 rokmi, ako I nástroje, ktoré na zvýšenie regulačnej kvality presadzuje OECD, EK či Svetová banka.

SkryťVypnúť reklamu

Publikácia analyzuje jednotlivé regulačné procesy na úrovni exekutívy a parlamentu a na možnosti, ktoré externí aktéri počas pandémie (ne)mali pri zapájaní sa do pripomienkového konania, či získavania informácií. V období od 1.1.2020 do 30.6.2021 sme sledovali dostupnosť informácií o návrhoch zákonov, proces ich prijímania, dohľad a aj samotné názory odbornej verejnosti (zástupcovia súkromného sektora, tretieho sektora) k využívaniu informácií z portálu Slov-lex. Správa odhalila tak pozitíva ako I nedostatky nielen počas pandémie, ale aj v celkovom nastavení systému a odhľauje rizikové postupy, ktoré ohrozujú kvalitu prijímanej regulácie.

SkryťVypnúť reklamu

Okrem toho v rámci projektu APVV v spolupráci s tímami z UMB a EUBA pripravujeme spoločnú vedeckú knihu, ktorá vyjde v decembri 2022. 

Cestujeme za vedou

Dve naše doktorandky rozširujú svoje poznanie na študijných pobytoch v Poľsku. Monika Michalcová je na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. S kolegami a kolegyňami z Fakulty filozofie a sociológie pracuje v priestoroch ECOTECH Komplexu - nového analytického a programové centra. Tunajšia komunita vedcov a vedkýň spolupracuje v kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumoch na témach týkajúcich sa pracovnej a migračnej politiky, postavenia žien, či finančnej gramotnosti a role sociálneho kapitálu v životných rozhodnutiach. Pôsobí tam aj skupina sociálnych vedcov, ktorí aplikujú umelú inteligenciu na predikovanie správania a spoločensko-politických udalostí. Veríme, že pre Moniku a jej prácu bude tento študijný pobyt prínosom.

SkryťVypnúť reklamu

Obrázok blogu

Naša doktorandka Nikoleta Slavíková je na výmennom pobyte v Poľsku sústredí prevažne na čítanie literatúry, písanie dizertačnej práce a konzultovanie. Pobyt si rozdelila až na dve univerzity: od marca na Univerzite v Lodži (Department of Political and Historical Geography & Regional studies) a od apríla na Univerzite Adama Mickiewicza v Poznani (Ethnology and Cultural Anthropology Department). Vďaka tomu mohla v priebehu 2 mesiacov pôsobiť na 2 rôznych pracoviskách a mať možnosť konzultovať svoju pracu s mnohými výskumníkmi na rôznych pracoviskách.

Vzdelávame sa

U nás na Ústave je zvykom pozývať na prednášky zaujímavých hostí, ktorí so študentmi zdieľajú svoje skúsenosti a znalosti. V rámci predmetu "Analýza verejnej politiky" naši študenti diskutovali s Renátou Hall na tému "Politiku je potrebné dobre pripraviť. Kľúčové však je, ju presadiť." Renáta Hall je poradkyňa premiéra Eduarda Hegera pre vysoké školstvo, v minulosti taktiež pracovala v Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo a v rokoch 2010 až 2012 bola poradkyňou premiérky Ivety Radičovej.

V rámci tohto istého kurzu nás navštívil aj Tomáš Hellebrandt z Útvaru hodnoty za peniaze (spadá pod Ministerstvo financií SR) a na príklade očkovacieho bonusu pre seniorov rozpovedal naším študentom o tom, ako štátni analytici pripravujú hodnotenia verejných politík.

Na predmete "Komparatívna verejná politika - viac-úrovňové vládnutie" sme taktiež privítali hosťa – docenta Vladimíra Slavíka. Docent Slavík pôsobí na Prírodovedeckej fakulte na Katedre ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a regionálneho rozvoja. V posledných rokoch spolupracoval s viacerými orgánmi formou expertíznej analýzy, napríklad ako splnomocnenec pre reformu verejnej správy a splnomocnenec vlády SR pre decentralizáciu. Na našom kurze nám priblížil stále nedokončený proces decentralizácie na Slovensku. Žiaľ v porovnaní s Dánskom, ktoré je príkladom úspešnej decentralizácie, Slovensko veľmi zaostáva. Medzi najväčšie problémy radí neochotu jednotlivých aktérov spolupracovať či neschopnosť centrálnej vlády koordinovať kompetenčnú a fiškálnu samosprávu.

Naši študenti z ÚVP boli na návšteve úradu Trnavského samosprávneho kraju. V rámci kurzu „Miestna a regionálna politika“ sa išli pozrieť priamo na úrad TTSK, kde nám Ján Raclavský, riaditeľ organizačného oddelenia povedal, aké je to pracovať v čase pandémie a ako ťažko sa zavádzajú inovácie napr. online zastupiteľstvo či participatívny rozpočet a koľko sa toho dá reálne stihnúť spraviť za 5 rokov.

V rámci kurzu Verejné financie nás taktiež navštívili viacerí experti z praxe. Simona Petrík z Odboru rodovej rovnosti MPSVaR nám predstavila rodové audity, ich štandardy ako aj princípy rodovo neutrálneho jazyka. Rodová rovnosť je dôležitá a na Slovensku okrem iného stále absentuje aj rovnosť v odmeňovaní či ohodnotenie práce v domácnosti.

Obrázok blogu


Taktiež nás navštívil aj Juraj Mach z Magistrátu hlavného mesta, ktorý nám predstavil problematiku nájomného bývania v Bratislave. Opísal nám problémy a výzvy, pred ktorými stojí hlavné mesto ako aj plány na rozvoj nájomného bývania v Bratislave.

 

Prezentujeme

Pravidelne sa zúčastňujeme kvalitných zahraničných konferencií, nakoľko veríme, že byť súčasťou komunity a dostávať kvalitnú spätnú väzbu je pre vedeckú činnosť nevyhnutné. Na konferencii Political Studies Association Annual conference 2022 svoje výskumy prezentovali naše Katarina Staronova, Nina Šťastná a Matúš Sloboda, ktorý sa zároveň zúčastnil aj The Midwest Political Science Association Annual Conference 2022.

Takistio tento rok vo februári v Bergene v Nórsku bola organizovaná významná medzinárodná konferenciu TED 2022 vo verejnej správe. A jednou z keynote speakrov bola pozvaná aj naša docentka Katarina Staroňová, ktorá hovorila o líderstve byrokracie v turbulentných časoch. Spolu s ňou bola pozvaná aj profesorka Emilia Sičáková-Beblavá, ktorá predsedala panelu o byrokratoch v roli politikov.

 

Obhajujeme

Dvaja naši doktorandi obhájili tzv. “minimovku” (svoju PhD. prácu v polčase štúdia). Doktorandka Nikoleta Slavíková vo svojej dizertačnej práci sa zaoberá pracovnou migráciou z pohľadu rómskej rodiny. Cieľom práce je zistiť do akej miery ovplyvňuje rómska rodina rozhodovanie a rozhodnutie o pracovnej migrácii jednotlivca v rodine alebo viacerých členov rodiny. Špeciálnu pozornosť Nikoleta venuje aj sociálnym rolám v rámci rodiny a tomu ako ovplyvňujú rozhodovanie a rozhodnutie o pracovnej migrácii.

Náš doktorand Artsiom Klunin sa vo svojej práci  zaoberá straníckym skreslením (partisan bias) a tým, ako toto skreslenie vplýva na vnímanie politikov, politických strán a verejných politík. Ako príklad môžeme uviesť jav, kde zlyhania verejných politík si jednotlivci skôr spájajú s tými politikmi, ktorým nedôverujú. Rovnako ľahko uveria, že podľa nich najmenej dôveryhodný politik je zapletený v korupčnom škandále. Naopak, pri svojich obľúbencoch budú takéto podozrenia spochybňovať. Vo svojej dizertačnej práci sa snažím zistiť, ako podobná zaujatosť ovplyvňuje akceptáciu verejných politík." Artsiom Klunin

 

Spolupracujeme

Snažíme sa spolupracovať všade tam, kde to má zmysel. Spoločne s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny sa budeme snažiť prispieť k zníženiu administratívnej záťaže - "debyrokratizácii" - pri získavaní sociálnych dávok. Rozbiehame spoluprácu aj s inými inštitúciami verejnej správy - napr. so Sekciou výskumu, vývoja a inovácií na Úrade vlády a s Úradom splnomocnenca pre občiansku spoločnosť. Zároveň chystáme spoločne s tímami z UMB a EUBA v septembri na konferenciu v Banskej Bystrici.

A vo februári naša profesorka Emília Sičaková-Beblavá a docentka Katarina Staroňová navštívili Bergen v Norsku, kde na University of Bergen stretli s prof. Lise H. Rykkja, ktorá vedie Department of Administration and Organization Theory. Rozprávali sa o viacerých možnostiach spolupráce či už pri výučbe, ale aj pri mobilitách a vede. Veríme, že sa nám podarí vybudovať nové, dobre fungujúce partnerstvo.

 

Rozprávame a Nahrávame

V spolupráci so Zvukolamom sme nahrávali pre vás aj podcasty. Pripravili sme podcast so Splnomocnenom pre rómsku komunitu Jánom Herom, ktorý spolu s našou profesorkou Emíliou Sičakovou-Beblavou pripravoval a spolumoderoval náš študent Mikuláš Lakatoš. Pán Hero má niekoľkoročné skúsenosti experta na prípravu verejných politík národnostného školstva resp. vo všeobecnosti tvorby politík voči marginalizovaným rómskym komunitám, ktoré nadobudol aj pri plnení pracovných povinností ako Poverený zastupovaním generálneho riaditeľa sekcie národnostného a celoživotného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ale aj ako Poradca štátneho tajomníka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Obrázok blogu

Druhý náš podcast bol spravený o platforme Slov-lex a ako na tom bola počas pandémie. E-platforma Slov-lex je spojovníkom medzi vládou (a jej rokovaním o legislatívnych návrhoch) a občianskou spoločnosťou, ktorá má možnosť pripomienkovať legislatívne návrhy. Je to jedinečný nástroj v pozitívnom slova-zmysle, chválený aj OECD. Ako však na tom Slov-lex bol počas Pandémie COVID-19? A či si zachoval svoju jedinečnosť, dôveru občanov, MVO a podnikateľského sektora, alebo sa objavili riziká, ktoré ohrozujú transparentnosť a dostupnosť pripomienkovania? O výsledkoch svojho výskumu diskutovali Katarina Staroňová, Alexandra Poláková-Suchalová a Matúš Sloboda.

Našu profesorku Emíliu Sičakovú-Beblavú ste mohli viackrát počuť v rádiu alebo uvidieť v televízii. Napríklad, na RTVS v relácie Trochu inak s Adelou! predstavila našu prácu na ústave a témou večera boli behaviorálne experimenty. Pozrieť reláciu môžete tu (hyperlink https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15363/315996#2)

Obrázok blogu

Emu ste taktiež mohli počuť v publicistickej relácii Kontakty na SRO 1 rozprávala o behaviorálnych intervenciách, teda malých postrčeniach, ktoré môžu bez akýchkoľvek príkazov a zákazov zmeniť správanie ľudí k lepšiemu. Môžu sa týkať zdravia, vzdelávania, daní či životného prostredia. A na ÚVP máme spolu so samosprávami rozbehnutých niekoľko takýchto projektov. Vypočuť reláciu môžete tu (hyperlink https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11380)

 

Stretávame sa

V marci pri príležitosti prechodu do prezenčnej výučby sme štartovali Ústavnú terapiu. Tentokrát pozvanie prijal absolvent ÚVP Ivan Ivashov, ktorý porozprával nám o jeho domovine - o Ukrajine - a jeho skúsenosti so súčasným dianím.

Ale stretávame sa nie len na fakulte. Napríklad, v apríli sme spoločne zašli do SND na predstavenie Láskavé bohyne – fiktívne memoáre príslušníka SS z druhej svetovej vojny.

Obrázok blogu

A veríme, že odteraz rôznych aktivít bude len viac.

Ústav verejnej politiky FSEV  UK

Ústav verejnej politiky FSEV UK

Bloger 
  • Počet článkov:  70
  •  | 
  • Páči sa:  32x

Ústav verejnej politiky FSEV UK - tím ľudí, ktorý sa snaží skúmať vecí verejné na Slovensku a učiť o nich ostatných (aj seba). Zoznam autorových rubrík:  Verejne o politike 2020Verejne o politike 2021Verejne o politike 2022

Prémioví blogeri

Monika Nagyova

Monika Nagyova

274 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
SkryťZatvoriť reklamu