1. časť - Zákulisie vizuálneho smogu v Bratislave (kauza PRE SENT) - Hlavné zistenia

Písmo: A- | A+

Písal sa mesiac jún, kedy som stál snáď stý raz na priechode na Vajnorskej a akosi som sa musel vykláňať do cesty, aby som videl či ide auto. Bolo to v tom momente, keď mi prefrčal kamión asi pol metra od hlavy, kedy som si všimol logo spoločnosti PRE SENT umiestnený na čudnej trojnožke pred priechodom, vábiaci na nejaké PVC koberce. Pri jazde mestom som si začal tieto plochy všímať a výsledkom je táto pre nás šokujúca analýza, kde sme našli 602 porušení povolenia, ktorým sa má riadiť spoločnosť PRE SENT.

Spoločnosť PRE SENT s.r.o. umiestňuje svoje plochy pomerne náhodne (okolo stromov, v zeleni, na dopravných značkách, pred priechodmi,...), miestami v neuveriteľných počtoch (31 zariadení iba na Námestí SNP) a za neznámych okolností. Preto sme sa rozhodli vyraziť do terénu a spraviť audit umiestnenia týchto reklamných zariadení. Spísali sme niekoľko žiadostí o informácie, naštudovali stavebný i cestný zákon, najazdili desiatky kilometrov na bicykli a najazdili mnoho ďalších kilometrov autom.

Dole sa nachádza reklamné zariadenie spoločnosti PRE SENT s.r.o., ktoré sa stalo súčasťou bratislavských ulíc v roku 1999. Do dnešných dní narástla ponuka tejto spoločnosti podľa jej vlastného tvrdenia na “približne” 1500 plôch rozmiestnených v šiestich mestských častiach. Úlohou týchto reklamných zariadení je podľa webstránky www.present.sk poskytovanie informácií o kultúrnych a spoločenských akciách. To by samo o sebe bolo v poriadku, ale...

Stromy na Rybnom námestí v objatí reklamy.
Stromy na Rybnom námestí v objatí reklamy. (zdroj: Zelená hliadka)

Bratislave prerástol vizuálny smog cez hlavu a naša metropola sa stala nosičom vonkajšej reklamy namiesto mesta pre ľudí. Každý deň sa nám do podvedomia vtláčajú rôzne výrazné farby, usmiate vyretušované tváre, ponuky na produkty a najnovšie aj politika. Cestou autom nestíhame rátať bilboardy, pri jazde bicyklom cez Kamenné námestie sa uhýbame reklamným zariadeniam a pri prechádzke ulicami obchádzame desiatky rôznych dvojnožiek, trojnožiek či štvornožiek a občas nám náš chlpatý spoločník prinesie reklamnú ceduľku v zuboch. Jednoducho mať reklamné zariadenie v Bratislave sa oplatí. Prečo tomu tak je vám ukážeme na príklade čiernych trojnožiek či štvornožiek spoločnosti PRE SENT.

Spoločnosť PRE SENT s.r.o. v súčasnosti umiestňuje svoje reklamné zariadenia na základe povolenia, ktoré mu bolo vydané 3.6.2014 s platnosťou do 4.6.2015. To obsahuje súhlas na umiestnenie celkovo 400 kusov trojnožiek (1200 plôch) a 28 kusov štvornožiek (112 plôch) čo nám dá súčet 1312 plôch. Spoločnosť sa na svojom webe však chváli 1500 plochami čo nám nesedí. V rámci nášho mapovania sme našli ďalších 47 zariadení (trojnožiek i štvornožiek), ktoré boli umiestnené na uliciach, ktoré sú predovšetkým v Petržalke a v Ružinove.

Na základe čoho sú tieto zariadenia umiestnené, nevieme. Mestské časti Ružinov, Petržalka podľa odpovedi na naše infožiadosti žiadne povolenie PRE SENT s.r.o. nevydali a Staré Mesto vydalo dve povolenia - na 19 plôch na Hviezdoslavovom námestí a 38 plôch na štrnástich uliciach.

Kľúčové povolenie Magistrátu umožňuje umiestenie 428 reklamných zariadení na 53 uliciach bez obmedzenia počtu či miesta. Nám sa celkovo podarilo v uliciach Bratislavy nájsť a zmapovať 500 reklamných zariadení. Povolenie na tieto zariadenia obsahuje šesť podmienok, ktoré musí spoločnosť PRE SENT dodržať pri umiestňovaní plôch:

1. Zariadenia musia byť umiestnené tak, aby vyhovovali požiadavkám bezpečnosti a plynulosti premávky. – Zelená hliadka našla 101 možných porušení tejto podmienky

Menej ako 0,5 metra od okraja cesty na Karadžičovej ulici
Menej ako 0,5 metra od okraja cesty na Karadžičovej ulici (zdroj: Zelená hliadka)

2. Zariadenie je zakázané umiestniť na križovatke a v rozhľadovom poli vodiča. – Zelená hliadka našla 64 možných porušení tejto podmienky

Zariadenie umiestnené v priestore križovatky na Vajnorskej ulici.
Zariadenie umiestnené v priestore križovatky na Vajnorskej ulici. (zdroj: Zelená hliadka)

3. Zariadenie nesmie brániť v rozhľade na priechodoch pre chodcov a v miestach vjazdov a výjazdov na komunikácie – Zelená hliadka našla 71 možných porušení tejto podmienky

Zariadenie pred priechodom pre chodcov na Námestí Ľ. Štúra
Zariadenie pred priechodom pre chodcov na Námestí Ľ. Štúra (zdroj: Zelená hliadka)

4. Zariadenia musia byť umiestnené tak, aby nerozptyľovali a neupútavali pozornosť účastníkov cestnej premávky. – Zelená hliadka našla 343 možných porušení tejto podmienky

Zariadenie upútavajúce pozornosť vodičov výrazným podfarbením umiestnené pod dopravným značením na Bajkalskej ulici.
Zariadenie upútavajúce pozornosť vodičov výrazným podfarbením umiestnené pod dopravným značením na Bajkalskej ulici. (zdroj: Zelená hliadka)

5. Zariadenie nesmie byť umiestnené na dopravných značkách alebo na dopravných zariadeniach a ich nosnej konštrukcií. – Zelená hliadka našla 8 možných porušení tejto podmienky

Zariadenie umiesnené na dopravnom značení uprostred chodníka (Štúrová/Jesenského).
Zariadenie umiesnené na dopravnom značení uprostred chodníka (Štúrová/Jesenského). (zdroj: Zelená hliadka)

6. Zariadenie nesmie byť umiestnené okolo stromov. – Zelená hliadka našla 11 možných porušení tejto podmienky

Zariadenie okolo stromu na Námestí SNP.
Zariadenie okolo stromu na Námestí SNP. (zdroj: Zelená hliadka)

Pozn: Počet porušení vychádza z našej analýzy, kde si môžete pozrieť konkrétne porušenia pri konkrétnom reklamnom zariadení.

Celkovo tak bolo podľa Zelenej hliadky povolenie porušené až 598 krát! To však nie je všetko.

Majiteľ reklamných zariadení sa musí riadiť aj zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Ten v §60 hovorí, že: " Na mieste pri ceste sa nesmú umiestňovať veci, ktoré by (...) rozptyľovali a upútavali pozornosť účastníka cestnej premávky...“. V odseku 10 rovnakého paragrafu potom hovorí, že „Miestom pri ceste sa rozumie priestor, v ktorom je umiestnená dopravná značka (...) takýmto miestom je aj priestor, v ktorom sa (...) spravidla umiestňujú“. To znamená, že reklamné zariadenie PRE SENT umiestnené pod dopravnými značkami, alebo v tesnej blízkosti cesty porušujú tieto ustanovenia. My sme takto umiestnených zariadení našli 343.

Zákon č. 135/1961 Z.z. „Cestný zákon“ v §1 ods. 3 hovorí, že: „ cestné teleso je ohraničené (...) pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov.“ Zároveň norma STN 73 6110 vyžaduje navrhovanie bezpečnostného priestoru v šírke min. 0,5 m od obrubníka vozovky, ktorý je dôležitý z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti premávky. Ďalej “Cestný zákon” v §8 ods. 10 hovorí, že “Reklamné, informačné a propagačné zariadenia sa (…) umiestňujú tak, aby vyhovovali požiadavkám bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky”. Umiestňovanie reklamných zariadení vo vzdialenosti menšej ako 0,5 m od obrubníka vozovky, okolo stĺpov verejného osvetlenia a trolejového vedenia je v rozpore s platnou legislatívou. Takýchto porušení sme našli 101.

Povolenie Magistrátu však obsahuje dôležitú časť 7., ktorá umožňuje: „udelené povolenie pre nesplnenie podmienok zvláštneho užívania zrušiť“. V prípade, že partner Magistrátu poruší povolenie 598-krát a zároveň sa pohybuje na hrane či za hranou slovenskej legislatívy, malo by byť zrušenie takéhoto povolenia samozrejmosťou.

Financie

Spoločnosť PRE SENT s.r.o. je podnikateľský subjekt s cieľom tvorby zisku. Za umiestnenie svojich reklamných zariadení musí spoločnosť PRE SENT platiť daň za užívanie verejného priestoru. Tá je v prípade reklamných zariadení slúžiacich na podnikanie v reklame vo výške 1,66 eura za začatý m 2 na deň. Spoločnosť PRE SENT však neplatí za celý priestor, ktorý zariadenia zaberá, ale platí iba za plochu zabratú konštrukciou.

PRE SENT s.r.o. platí iba za priestor pod konštrukciou šráfovaný červenou. Vnútorná výplň je teda náš spoločný verejný priestor :-)
PRE SENT s.r.o. platí iba za priestor pod konštrukciou šráfovaný červenou. Vnútorná výplň je teda náš spoločný verejný priestor :-) (zdroj: Zelená hliadka)

V povolení sa tak uvádza, že všetkých 428 reklamných zariadení zaberá 31,92 m2 nášho verejného priestoru. To znamená, že spoločnosť PRE SENT platí ročne bratislavskému Magistrátu za všetky svoje reklamné plochy 32 m2 x1,66 eúr x 365 dní = 19388,8 eur. Vzhľadom na to, že spoločnosť PRE SENT zdôrazňuje svoje venovanie sa kultúrno-spoločenským podujatiam, existuje predpoklad, že platí zníženú daň a to 1 euro za m2 na deň. To by výšku ročného poplatku znížilo na 11680 eur. Pre spoločnosť s približne 1500 zariadeniami je toto zanedbateľná suma. Stačí, aby každá plocha ročne zarobila aspoň 12,93 eur ročne respektíve 7,79 eur pri zníženej sadzbe dane. Za týždenný nájom jednej plochy si pritom PRE SENT účtuje od 11.95 eur za najdrahší a 4,65 eur za najlacnejší prenájom. Preto stačí spoločnosti PRE SENT vyťaženosť plôch na úrovni 30-60% na to, aby si na seba zarobila. Takú vyťaženosť svojich zdrojov príjmu si môže dovoliť máloktorý podnikateľ.

Kandidát na starostu na zariadení okolo sstromu na Námestí SNP
Kandidát na starostu na zariadení okolo sstromu na Námestí SNP (zdroj: Zelená hliadka)

Komplexnú ilustráciu situácie nám umožňuje nájomná zmluva na reklamné zariadenia PRE SENT na Hviezdoslavovom námestí. V roku 2007 bola spísaná nájomná zmluva 3/2007, ktorá sa týkala zaťaženia jedného z najzelenších námestí Bratislavy 19 kusmi reklamných pútačov spoločnosti PRE SENT. Tie zaberali oficiálne iba 4,44 m2 priestoru a nájom pre jednu reklamnú tabuľu bol zmluvou vyrúbený vo výške 100 Sk ročne (3,32 eura). Príjem mestskej časti Staré Mesto z umiestnenia týchto zariadení na exkluzívnom námestí v centre mesta je 199,16 eura ročne. Táto zmluva, na ktorej výhodnosť si spravte názor sami, mala skončiť v roku 2011. Súčasná starostka Bratislavy - Staré mesto, Tatiana Rosová, ju však predĺžila dodatkom do konca roku 2015 a to za nezmenených podmienok.

Kandidáti na starostu na reklamnom zariadení PRE SENT okolo stromu na Námestí SNP.
Kandidáti na starostu na reklamnom zariadení PRE SENT okolo stromu na Námestí SNP. (zdroj: Zelená hliadka)

V novembri roku 2013 si spoločnosť PRE SENT podala žiadosť na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie za zaujatie verejného priestranstva. Žiadosť sa týka umiestnenia ďalších 38 zariadení prevažne v pešej zóne na území Starého mesta, najviac však na Rybnom námestí (10 zariadení). Celkovo tým zabrala spoločnosť PRE SENT 6,84 m2 ulíc. Následne vydala Mestská časť Staré mesto rozhodnutie, v ktorom povoľuje všetkých 38 zariadení do konca roka 2014 za „mäkších” podmienok ako v prípade rozhodnutia Magistrátu (je napríklad možné umiestniť zariadenie okolo stromov). Vyrúbenú daň oba dokumenty neobsahujú. Na základe platného VZN je sadzba pre tieto reklamné zariadenia buď vo výške 0,66 eura na deň a m2 (ak propaguje iba kultúrno-spoločenské podujatia), alebo 1 euro na deň a m2 (ak je informačným zariadením). Podľa jednoduchých výpočtov platí v takom prípade spoločnosť PRE SENT za svoje zariadenia s tromi reklamnými plochami umiestnené v jadre nášho mesta 1686,3 eura ročne alebo 2555 eura ročne.

Dosah na ulice

Reklamné zariadenia PRE SENT však podľa nás nielen porušujú povolenie vydané mestom, ale prinášajú so sebou náklady pre nás, ako verejnosť. Umiestnenie každého reklamného zariadenia je totiž zásahom do kvality nášho spoločného verejného priestoru. Spoločnosť PRE SENT sa rozhodla pri umiestňovaní svojich zariadení staviť na viditeľnosť na úkor citlivého prístupu k tomu, čo je naše spoločné.

  • Devalvácia centra mesta reklamnými zariadeniami

Zariadenie okolo navigačných značiek a ohnutého cykloznačenia na Kamennom námestí.
Zariadenie okolo navigačných značiek a ohnutého cykloznačenia na Kamennom námestí. (zdroj: Zelená hliadka)
  • Zariadenie pred priechodom na Vajanského nábreží

Zariadenia pred priechodom pre chodcov na Námestí Ľ. Štúra
Zariadenia pred priechodom pre chodcov na Námestí Ľ. Štúra (zdroj: Zelená hliadka)
  • Výrazné farby s cieľom „kričať"

Výrazné farby reklamných plôch, ktoré chcú ulici dominovať na Vajnorskej.
Výrazné farby reklamných plôch, ktoré chcú ulici dominovať na Vajnorskej. (zdroj: Zelená hliadka)
  • Otázne umiestnenie zariadenia v zeleni okolo značky

Zariadenie v zeleni pod okrasnými prvkami na lampe verejného osvetlenia, Staromestská ulica.
Zariadenie v zeleni pod okrasnými prvkami na lampe verejného osvetlenia, Staromestská ulica. (zdroj: Zelená hliadka)
  • „Chráň zeleň“

Otázne umiestnenie zariadenia na Nobelovom námestí
Otázne umiestnenie zariadenia na Nobelovom námestí (zdroj: Zelená hliadka)
  • Prvý kontakt turistov s mestom pri vystúpení z lode

Po vystúpení lode sa turisti presúvajú do centra cez Rybné námestie. Tu na nich čaká 9 zariadení spočnosti PRE SENT.
Po vystúpení lode sa turisti presúvajú do centra cez Rybné námestie. Tu na nich čaká 9 zariadení spočnosti PRE SENT. (zdroj: Zelená hliadka)
  • Zúženie chodníka aj pred zastávkou verejnej dopravy (18 zariadení výrazne obmedzujúcich priestor pre chodcov na chodníku)

Zariadenie v strede chodníka pred zastávkou MHD na Riazanskej.
Zariadenie v strede chodníka pred zastávkou MHD na Riazanskej. (zdroj: Zelená hliadka)
  • Výhľad z priechodu na vozovku

Takto vidí chodec cestu spoza zariadenia PRE SENT umiestneného pred priechodom pre chodcov na Námestí Ľ.Štúra.
Takto vidí chodec cestu spoza zariadenia PRE SENT umiestneného pred priechodom pre chodcov na Námestí Ľ.Štúra. (zdroj: Zelená hliadka)

Politické pozadie

Nuž a ako je toto všetko možné? Spoločnosť PRE SENT s.r.o. bola založená v roku 1996. Predmetom činnosti bolo vykonávanie reklamnej a propagačnej činnosti a iných aktivít. Jedným zo spoluzakladateľov je súčasný konateľ Peter Šr ůtek, ktorý je prepojený na Agentúru Abakis (štatutár oboch spoločností), ktorá vykonáva predvolebné prieskumy.

Spoluzakladateľkou je však aj Ing. Jarmila Tvrdá, ktorá vystupovala v spoločnosti PRE SENT do roku 2008, kedy sa počas primátorovania pána Ďurkovského stala šéfkou mestskej organizácie Generálny investor Bratislavy. Počas jej riaditeľovania bol postavený národný hokejový štadión, ktorého výstavba sa spájala s výrazným predražením (podľa Najvyššieho kontrolného úradu až o 90,6%). Dnes je mestskou poslankyňou a predsedníčkou poslaneckého klubu KDH. Zároveň je členkou komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta či komisie dopravy a informačných systémov. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka Inštitútu pre verejnú správu.

Možné prepojenia medzi garnitúrou primátora Ďurkovského (KDH) a spoločnosťou PRE SENT s.r.o., kde Jarmilu Tvrdú nahradil jej manžel Pavol Tvrdý, je nemožné potvrdiť ani vyvrátiť, keďže Magistrát nájomné zmluvy ani povolenia týkajúcich sa reklamných zariadení na svojej webstránke nezverejňuje . Na našu infožiadosť o poskytnutí všetkých právnych úkonov medzi Magistrátom a spoločnosťou PRE SENT reagoval zaslaním iba v súčasnosti platného povolenia. A to až po našom odvolaní.

Chýbajúcim kamienkom v mozaike zostáva oznámenie o vzniku daňovej povinnosti spoločnosti PRE SENT, ktoré by malo obsahovať sumu dane, ktorú táto spoločnosť za svoje reklamné zariadenia platí. Vyjasnilo by sa, že či sa jedná o sumu 1 euro alebo 1,66 eura za meter štvorcový na deň a získali by sme možno lepší prehľad o histórií vzťahu medzi spoločnosťou PRE SENT s.r.o. a Magistrátom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Na našu infožiadosť o zaslaní elektronickej verzie spomínaného oznámenia reagoval Magistrát zamietavým stanoviskom nakoľko informácie podliehajú daňovému tajomstvu. Definícia daňového tajomstva však hovorí o tom, že sa týka iba informácií získaných o daňovníkovi počas procesu vyrúbenia dane. Spoločnosť PRE SENT je však právnickou osobou, ktorej údaje sú verejné známe. „Nebezpečné“ údaje stačilo vyčierniť. Vypracovali sme preto 3-stranové odvolanie a čakáme na odpoveď.

Z našej analýzy vyplynulo nasledovné:

· Spoločnosť PRE SENT s.r.o. závažným spôsobom porušila podmienky stanovené v povolení. Spolu došlo, podľa nášho názoru, k porušeniu povolenia 598-krát.

· Reklamné plochy sa zjavujú na uliciach, ku ktorým nemajú verejne známe povolenie či nájomnú zmluvu k zabratému verejnému priestranstvu. Takých sme našli 72.

·  Reklamné zariadenia sú podľa nášho názoru v rozpore s cestným zákonom a zákonom o dopravnej premávke, keďže sú umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia a trakčných stĺpoch v tesnej blízkosti ciest a miestnych komunikácií komunikácií, v križovatkách a na priechodoch pre chodcov, čím ohrozujú plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.

·  Spoločnosť PRE SENT s.r.o. si neeticky prenajíma priestor iba pod samotnou konštrukciou zariadenia (plocha priemetu konštrukcie do pôdorysu), pričom ako celok zaberá zariadenie niekoľkonásobne väčšiu plochu.

· Reklamné zariadenia spoločnosti PRE SENT s.r.o. sú umiestnené necitlivo voči uličnému priestoru a usiľujú sa mu dominovať, čím neprispievajú k zlepšeniu kvality životného prostredia v Bratislave, skôr naopak.

· Zariadenia spoločnosti PRE SENT s.r.o. významne prispievajú k presycovaniu naších ulíc vonkajšou reklamou.

Na základe hore uvedeného žiadame primátora Bratislavy, Milana Ftáčnika, aby okamžite zrušil povolenie MAGS OKDS 49355/2014-274338-1 vydané spoločnosti PRE SENT s.r.o. a zabezpečil urýchlené odstránenie reklamných zariadení spoločnosti PRE SENT z bratislavských ulíc. Je tu príležitosť spraviť historicky prvý zásadný krok v oblasti znižovania koncentrácie vizuálneho smogu v našom meste.

Rovnako žiadame oboch kandidátov realizujúcich svoju predvolebnú kampaň na zariadeniach spoločnosti PRE SENT, starostku MČ-Staré Mesto Tatianu Rosovú a kandidáta na starostu Gábora Grendela, aby mestská časť v prípade ich zvolenia za starostu ďalej nepredĺžila povolenie pre spoločnosť PRE SENT, čím by znížila koncentráciu vizuálneho smogu v jadre Bratislavy o 57 reklamných zariadení a to za cenu minimálnych finančných dopadov vo výške 1885,46 eúr ročne, alebo 2754,16 eúr ročne. Platnosť ozhodnutia v prípade 38 zariadení v 14 uliciach končí ku dňu 31.12.2014 a k 19 zariadeniam na Hviezdoslavovom námestí ku dňu 31.12.2015.

V stredu 8.10. zverejníme na tomto blogu fotogalériu PRE SENT reklamných zariadení, ktoré neetickým spôsobom zasahujú do uličného priestoru.

Za odbornú pomoc a spoluprácu pri vzniku tejto analýzy ďakujeme neziskovej organizácii Slovenské centrum právnej asistencie ( www.bezplatnaasistencia.sk; info@bezplatnaasistencia.sk)

Matúš Čupka

Zelená hliadka

www.zelenahliadka.sk

www.facebook.com/zelenahliadka

 

Skryť Zatvoriť reklamu