3. časť - Zákulisie vizuálneho smogu v Bratislave (kauza PRE SENT) - Finančné toky

Písmo: A- | A+

V predchádzajúcich blogoch sme si najskôr predstavili hlavné zistenia analýzy reklamných trojnožiek PRE SENT a publikovali fotogalériu toho najzaujímavejšieho čo sme v súvislosti s týmito zariadeniami videli. Dnes sa pozrieme na to, ako sú tieto reklamné zariadenia financované, čo platia a komu platia. Prečo sa tak vysoká koncentrácia reklamy v Bratislave oplatí?

PRE SENT s.r.o. ako platca daní
Spoločnosť PRE SENT s.r.o. má na svoje trojnožky v súčasnosti tri platné povolenia spolu s nájomnou zmluvou a dve oznámenia o vzniku daňovej povinnosti, ktoré sme získali na základe žiadosti o sprístupnenie informácie. Rozhodnutia primátora resp. starostky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto sa nám nepodarilo získať. Pri číslach preto vychádzame z momentálne platných a nám dostupných nariadení.

V prípade Magistrátu (hlavného mesta SR Bratislavy) získali trojnožky povolenie, ktoré umožňuje rozmiestnenie celkovo 400 trojnožiek a 28 štvornožiek s celkovou plochou 31,92 m2. Platné nariadenie o dani za užívania verejného priestranstva určuje platenie daní za každý začatý m2 zabratého priestoru na deň. Obsahuje dve sadzby:
1. Za umiestnenie reklamného zariadenia slúžiaceho na podnikanie v reklame 1,66 eur za m2 na deň.
2. Za umiestnenie reklamných, propagačných a informačných zariadení okrem zariadení uvedených v bode 1. je poplatok určený vo výške 1 euro za m2 na deň.

To znamená, že spoločnosť PRE SENT s.r.o. by mala platiť Magistrátu ročne spolu 32 x 1,66 x 365 = 19388,8, resp. 11680 eur ročne. Touto sumou sa podieľa spoločnosť na príjmoch Magistrátu (celkovo príjmy 246 012 188 eur za rok 2013), z ktorých finančný prínos reklamných trojnožiek reprezentuje 0,008% všetkých príjmov Magistrátu, respektíve 0,0005% všetkých príjmov. Toto je zároveň suma, o ktorú by prípadne mesto prišlo, ak by zrušilo všetkých 428 reklamných zariadení na území Bratislavy.

Okrem právneho vzťahu s Magistrátom požiadala spoločnosť PRE SENT s.r.o. o povolenie svojich reklamných zariadení aj na Miestnom úrade Staré Mesto. Tu sa riadi dvoma samostatnými povoleniami:
· Prvé sa týka povolenia a nájomnej zmluvy ešte z roku 2007, ktorým získala spoločnosť PRE SENT s.r.o. možnosť umiestniť 19 kusov reklamných pútačov na Hviezdoslavovom námestí. Tie zaberajú plochu 4,44 m2 jedného z najvzácnejších námestí Bratislavy. Nájom za jednu reklamnú tabuľu (celkový počet 60 kusov) je 100 SK (3,32 eur) čo predstavuje celkový finančný prínos vo výške 6000 Sk alebo 199,16 eur. Celkový finančný prínos tohto nájmu predstavuje pre rozpočet Starého Mesta (príjmy 19 593 427 eur za rok 2013) 0,001% všetkých príjmov mestskej časti.

· Druhé sa týka povolenia 38 reklamných zariadení v centre mesta. Tie oficiálne zaberajú plochu 7m2. Ak vezmeme do úvahy v súčasnosti platné nariadenie MČ Staré Mesto o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, tak v prípade zariadení PRE SENT existujú dve možné sadzby a to za reklamné a propagačné zariadenie v sadzbe 10 eur na m2 na deň, alebo za informačné zariadenie v sadzbe 1 euro za m2 na deň. V prvom prípade by ročný výnos pre mestskúčasť za 38 zariadení reprezentoval 25 550 eur čo je viac ako za 428 zariadení, za ktoré platí Magistrátu. V druhom prípade by to bol ročný výnos 2555 eur. V prvom prípade by výnos reprezentoval 0,13% všetkých príjmov, v druhom prípade 0,01% všetkých príjmov. O takýto podiel príjmov by podľa našich výpočtov MČ Staré mesto prišlo, ak by nepredĺžilo zmluvu so spoločnosťou PRE SENT a centrum mesta by opustilo 38 reklamných zariadení.

Celkový finančný prínos spoločnosti PRE SENT s.r.o. do mestskej kasy je teda v rozmedzí od 14434 do 45137,96 eur.

Ako môžu reklamné zariadenia prinášať zisk?
V rámci veľkého mapovania reklamných zariadení spoločnosti PRE SENT s.r.o. sa nám podarilo identifikovať celkovo 520 samostatne stojacich trojnožiek alebo štvornožiek. Tie sa skladajú z celkovo 112 reklamných tabúľ umiestnených na 28 štvornožkách a 1476 tabúľ na 492 trojnožkách. Spolu je tak ponúkaných 1588 reklamných plôch (spoločnosť PRE SENT na svojom profile na sociálnych sietiach uvádza počet 1700 plôch). Pokiaľ predstavuje výška miestnej dane za zabratie verejného priestoru 14434 až 45 137,96 eur ročne , tak jedna reklamná tabuľa si na seba musí zarobiť sumu 9,09 eura až 28,42 eura ročne.

Na základe zverejneného cenníka spoločnosti PRE SENT s.r.o. vieme, že kultúrne, spoločenské a športové podujatia platia 4,65 až 5,95 eur za týždeň reklamného priestoru na jednej tabuli. Samostatná sadzba sa platí za tlač plagátov, mimoriadne výlepy či fotodokumentáciu vylepenej plochy.

To znamená, že jedna reklamná tabuľa splatí ročnú daň za jeden a pol až šesť týždňov. Inými slovami, jedna tabuľa generuje 79,3%-97,3% kalendárneho roka príjem pre spoločnosť PRE SENT s.r.o., ktorý môže použiť na údržbu plagátu, výlep, starostlivosť, údržbu informačnej plochy, platy a zisk. Mesto (Magistrát a MČ Staré Mesto) má príjem z 2,7% až 20,7% ročného vyťaženia jednej plochy.

Predstavme si modelový príklad, kedy v jednom týždni dosiahne vyťaženosť reklamných plôch 60% a inzerovať budú inzerenti za strednú sadzbu 5,3 eura. To znamená, že 953 reklamných plôch bude prenajatých za sumu 5,3 eura čím dosiahne príjem spoločnosti PRE SENT 5050,9 eura + tlač plagátov či prípadne iné príplatky. Daň, ktorú za rovnaký čas zaplatí mestu dosiahne sumu 257,75 eura až 806,04 eura. Ak má spoločnosť PRE SENT ročný obrat vo výške 278 564 eur, tak podľa naších prepočtov Bratislave prispeje 5,2% až 16,2% svojich príjmov. 

Zo zverejnených zmlúv spoločnosti PRE SENT s.r.o. http://otvorenezmluvy.sk/documents/search?q=PRE+SENT&sort=total_amount&supplier=PRE+SENT%2C+s.r.o.na portáli Otvorenezmluvy.sk vyplýva, že napríklad Divadlo Nová scéna si u spoločnosti PRE SENT objednala 28 plôch na obdobie 1.1. – 6.8.2014 za 7187 eur (čo je 37% resp. 61% ročného poplatku). Inokedy to zas bolo za obdobie 1.5. – 14.5.2013 3952,80 eura. Od roku 2011 do súčasnosti nájdete na portáli cez celkovo tri profily spoločnosti PRE SENT s.r.o. zmluvy za 26810 eur len so štátnymi kultúrnymi inštitúciami.

Napríklad Magistrát si u spoločnosti PRE SENT s.r.o. objednal len za mesiac júl 2014 reklamu za 258 eur. Väčším odberateľom reklamy je však mestská spoločnosť Bratislavské kutlúrne a informačné stredisko. To si len za prvý kvartál roku 2014 objednalo reklamné plochy PRE SENT za 2198,4 eur. Ďalším objednávateľom služieb je Bratislava Tourist Board. Tá si napríklad na obdobie 1.5. do 14.5.2013 objednala reklamné plochy za 3952,80 eur. V marci 2014 to bolo 6900 eur, apríli 2014 to potom bolo 1800 eur, máj 2014 639,60 eur. Inokedy to zas bolo za obdobie 1.5.2013 – 14.5.2013 3952,80 eur. Rovnaký rok za obdobie 28.8. – 10.9.2013 5832 eur.

Len príjem z podnikania s verejnými inštitúciami a organizáciami miestnej samosprávy postačí spoločnosti PRE SENT s.r.o. k uhradeniu daňových záväzkov voči Magistrátu a Mestskej časti Staré Mesto. V prípade Magistrátu sa teda dá povedať, že príjmy z týchto konkrétnych zariadení sa znižujú tým, že sú spätne investované do propagácie mestských podujatí na trojnožkách či štvornožkách.

Tok financií v spoločnosti PRE SENT s.r.o. a spriaznených firmách

Sociálna sieť spoločnosti PRE SENT
Sociálna sieť spoločnosti PRE SENT (zdroj: FOAF.sk)

Prehľad o finančných tokoch spoločnosti PRE SENT s.r.o. nám poskytujú údaje zverejnené na portáli Finstat.sk, ktorý zhromažďuje informácie z obchodného registra, obchodného vestníka, registra účtovných závierok a iných verejne dostupných zdrojov. Profil spoločnosti PRE SENT s.r.o. poskytne informácie o tržbách vo výške 278 564 eur, ktoré dosiahla v roku 2013. Zároveň však spoločnosť vygenerovala zisk po zdanení vo výške 2733 eur pričom v roku 2012 to bolo 221 eur.

Dôvodom takého, relatívne nízkeho zisku sú náklady na materiál, tovar a služby vo výške 182 489 eura a “pridaná hodnota” vo výške 96 071 eur. Tieto čísla v podstate znamenajú, že spoločnosť zo svojich tržieb 278 564 eur zaplatí dane za svoje zariadenia vo výške maximálne 45 137 eur a zvyšok minie na prevádzku a vykáže oficiálny zisk 2733 eur a to pri 3-4 zamestnancoch a 15 brigádnikoch.

Pri pohľade na zverejnený výkaz ziskov a strát je viditeľná suma 113 711 eur, ktorú spoločnosť PRE SENT s.r.o. ako reklamná spoločnosť priamo poskytujúca reklamné služby zaplatila za iné služby. Tu sa môže jednať o prácu interných i externých ľudí na faktúry, alebo preplácanie poskytnutých služieb inými spoločnosťami. Mzdové náklady tu tvoria sumu 58 348 eur. Zníženie príjmov na zisk po zdanení vo výške 2733 eur javí znaky daňovej optimalizácie, ktorej snahou je v rámci zákonných možností znižovať daňové zaťaženie spoločnosti čím dosahuje spoločnosť konkurenčnú výhodu a maximalizuje svoj profit z podnikania. Práve zabezpečovanie reklamných a marketingových služieb je jednou z oblastí, kde sa daňová optimalizácia využíva.

Konateľom spoločnosti PRE SENT s.r.o. je Peter Šrůtek. Prostredníctvom sociálnej siete v súvislosti s týmto menom možno identifikovať ďalšie štyri spoločnosti a to HopiparK s.r.o. (bez webstránky, ale vykazujúca výnosy z predaja výrobkov a služieb), abakis s.r.o. (agentúra poskytujúca marketingové služby s vysokými nákladmi na služby podobne ako v prípade spoločnosti PRE SENT s.r.o.), a Gaudium Group s.r.o. (neaktívna spoločnosť).

Oplatí sa pre mesto táto reklama?
Spoločnosť PRE SENT s.r.o. je podnikateľský subjekt pôsobiaci v oblasti vonkajšej reklamy, ktorá významne prispela k nárastu reklamných zariadení v uliciach Bratislavy. Ich koncentrácia však vzrástla natoľko, že dnes sa hovorí o vizuálnom smogu. Postupné znižovanie tejto koncentrácie na rozumnú úroveň je možné iba prostredníctvom znižovania počtu reklamných zariadení. Je pochopiteľné, že tieto zariadenia sú jedným zo zdrojov príjmov pre mestskú kasu zaťaženú svetovou ekonomickou krízou.

Nami zistené skutočnosti (napríklad ročný nájom 3,32 eura za jednu reklamnú tabuľu na Hviezdoslavovom námestí s týždenným nájmom vo výške 5,97 eur) však poukazujú na podmienky, ktoré umožňujú súkromným spoločnostiam umiestňovať stovky reklamných zariadení za minimálne poplatky odvádzané do mestskej kasy. Nemôže byť preto prekvapením, že neaktuálne informácie či prázdne plochy sa stále spoločnostiam „oplatia“, lebo si už na seba stihli zarobiť v predstihu možno aj na niekoľko rokov. Prínosy z reklamných zariadení spoločnosti PRE SENT s.r.o., ktoré dosahujú zanedbateľné tisíciny percenta príjmov našich samospráv ďalej poukazujú na mizivý finančný prínos, ktorý by mal byť protihodnotou na sanovanie nákladov mesta spôsobených umiestňovaním reklamných zariadením. Tie môžu zahŕňať napríklad presycovanie jednotlivcov informáciami, negatívny dosah na atraktivitu mesta, znižovanie kvality života v meste, znehodnocovanie nehnuteľností, komercializáciu verejných priestranstiev, potláčania identity či rôznorodosti mesta a podobne.

Tieto minimálne príjmy však znamenajú zároveň minimálne finančné straty či už Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy alebo mestskej časti Staré mesto v prípade, že by boli reklamné trojnožky či štvornožky z bratislavských ulíc odstránené.

Za odbornú pomoc a spoluprácu pri vzniku tejto analýzy ďakujeme neziskovej organizácii Slovenské centrum právnej asistencie (www.bezplatnaasistencia.sk; info@bezplatnaasistencia.sk)

Matúš Čupka
Zelená hliadka
www.zelenahliadka.sk
www.facebook.com/zelenahliadka 

Skryť Zatvoriť reklamu