reklama

Ako by vyzerala NR SR ak by hlasovali všetci ktorí požiadali o voľbu poštou zo zahraničia?

Ak by mohlo odovzdať svoj hlas aj 3 500 voličov, ktorí o voľbu poštou požiadali, ale márne čakali na svoje hlasovacie lístky v zahraničí,voľby by dopadli nasledovne:

Písmo: A- | A+
Diskusia  (6)

Sme presvedčení, že slobodné voľby, v ktorých si každý volič môže reálne uplatniť svoje ústavou garantované právo podieľať sa na správe vecí verejných, je základným kameňom demokratickej spoločnosti. Preto sa naše združenie angažuje za zmenu volebnej legislatívy, ktorá umožní každému oprávnenému voličovi účasť na voľbách, bez ohľadu na to, kde sa v čase volieb nachádza. 

Občianske združenie Srdcom doma nie je spojené so žiadnou politickou stranou - aktivisti Srdcom doma sú voličmi rôznych politických strán. Za cieľom odstránenia problémov, ktorým voliči čelia a ku ktorým vo voľbách dochádza, je jednou z činností združenia aj upozorňovanie na tieto problémy. 

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

V budúcej vláde majú šancu zasadnúť tri politické strany, ktoré podporujú rozšírenie možnosti voliť zo zahraničia na všetky voľby. Všetky z nich podporujú možnosť voliť poštou aj pre občanov, ktorí sú v čase voliebna území SR a dokonca v rôznej forme podporujú zavedenie volieb cez internet. Preto im dnes posielame 7 podnetov na zlepšenie volebnej legislatívy - viď. nižšie.

O voľbu poštou zo zahraničia požiadal vo voľbách do NR SR 2020 rekordný počet voličov. Možnosť voliť však využila len časť z nich - presne 48 925 voličov (t.j. 2,8 krát viac voličov oproti roku 2016, kedy ich volilo poštou 17 278). Hlasy zo zahraničia predstavovali tentokrát 1,67% všetkých platných hlasov. 

SkryťVypnúť reklamu
reklama

O voľbu poštou však požiadalo omnoho viac voličov - podľa MV SR asi 55.000 (na základe informácií od MV SR publikovaných agentúrou SITA pred voľbami). Približne 50.000 ich malo požiadať o voľbu poštou MV SR.

Množstvu zahraničných voličov však nebolo umožnené voliť poštou z dôvodu nedoručených alebo neskoro doručených hlasovacích lístkov. V prípade predídenia nedostatkom mohol byť počet platných hlasov zo zahraničia až o 14% vyšší. 

Obrovský prepad hlasov

Až 820 411 hlasov prepadlo. Voliči ich totiž dali politickým stranám, ktoré sa nedostali do parlamentu cez 5%, resp. 7% hranicu. Je to viac hlasov, ako dostal víťaz volieb. 

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR a ktorí posielali žiadosti o voľbu poštou priamo na MV SR bolo 4 116. Z nich len 3 861 doručilo svoj hlas späť na MV SR najneskôr deň pred voľbami.Strata hlasov predstavuje 6,2%. Títo voliči si nemohli len tak rozmyslieť voľbu poštou a rozhodnúť sa, že pricestujú na Slovensko. Podľa platnej legislatívy totiž vo voľbách do NR SR môže v deň volieb na území SR voliť len občan, ktorý je tu prihlásený k trvalému pobytu. Je teda možné predpokladať, že väčšina voličov nemohla svoje hlasy doručiť včas na MV SR. Napríklad preto, že ich nedostali včas, alebo neboli včas doručené na MV SR.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Ďalších 45 100 voličov s trvalým pobytom na území SR sa ocitlo v ešte horšej situácii. Tí svoje žiadosti adresovaliobecným úradom, ktoré sa postarali o najväčšiu časť problémov. Nereagovali na žiadosti voličov, neakceptovali e-mailom zaslané žiadosti, neposielali voličom kompletné sady hlasovacích lístkov, alebo obálku s pečiatkou. Voliči zistili problémy často až po obdržaní zásielky a aj keď úrad napokon kompletnú sadu poslal znovu, voličovi častokrát nestihli zásielku doručiť do volieb, alebo hlas voliča nestihol prísť včas na úrad. 

Odhadujeme, že podiel voličov, ktorí nemohli hlasovať vo voľbách napriek tomu, že ich žiadosti boli úradmi prijaté, mohol byť až 10% z celkového počtu žiadostí o voľbu poštou, ktoré obecné úrady akceptovali. (Podľa reportážeMartiny Törökovej z TV Markíza vo voľbách do NR SR 2020 požiadalo o voľbu poštou celkovo až 55 117 voličov za celú SR, ale včas doručilo hlasy úradom len 48 925 voličov (voliči nedoručili včas na úrady až 6 192, čo predstavuje 8,9% stratu hlasov).

Na základe uvedeného odhadujeme, že Volieb do NR SR 2020 sa nemohlo zúčastniť nie vlastným zavinením okolo 4 000 voličov, aj keď o voľbu poštou požiadali v riadnom termíne a úrady ich žiadosti prijali.

Občania SR mali v týchto voľbách možnosťvoliť poštou už 5. krát, preto apelujeme na odstránenie týchto nedostatkov v procese volieb.Ak by bol proces volieb dobre nastavený a volieb by sa mohlo zúčastniť napríklad 3.500 ďalších voličov (ktorí o to požiadali v riadnom termíne), výsledky volieb by mohli zmeniť zloženie NR SR

Predpokladajme, že všetci voliči zo zahraničia volia tak, ako voliči v špeciálnom okrsku Zahraničie, v ktorom volilo 7,82% voličov zo zahraničia. Ak by mohlo odovzdať svoj hlas ďalších 3 500 voličov, ktorí márne čakali na svoje hlasovacie lístky (a niektorí čakajú dodnes), voľby by dopadli nasledovne:

 

Sedem podnetov pre novú Vládu SR k voľbe poštou

1. INFORMOVANIE

 • Štát musíinformovať občanov o možnosti voliť aj zo zahraničia. Voľby sú základným kameňom demokratickej spoločnosti a je teda povinnosťou MV SR zefektívniť informovanie voličovo možnostiach zúčastnenia sa volieb. Je neprípustné, aby verejní predstavitelia strašili hlasmi zo zahraničia alebo z hlavného mesta. 

2. PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ, SŤAŽNOSTÍ A HLASOV OD VOLIČOV

 • Štát musí poskytovať a garantovať spôsob, ako nenáročnou cestou podať žiadosť o voľbu zo zahraničia a sám musí overovať miesto trvalého pobytu voliča. Ideálne vlastnou online aplikáciou, ktorá ihneď overí oprávnenosť voliča voliť vo voľbách a rozhodne, ktorý úrad žiadosť spracuje, a to bez toho, aby sa od voliča požadovalo zisťovanie špeciálnej e-mailovej adresy, na ktorej úrad prijíma žiadosti, najmä za situácie, keď mnohé obce nemajú webovú stránku a ich poskytovateľmi e-mailu sú bezplatné hostingové spoločnosti, ktoré negarantujú doručenie e-mailu.

 • Ak nebude žiadosť vybavená neodkladne, volič musí mať možnosť podať sťažnosť - rýchlo a online. MV SR musí takú sťažnosť v primeranej časovej lehote vyriešiť a informovať voliča o ďalšom postupe.

 • Suplovanie služieb v súvislosti s podávaním žiadostí, ako aj poskytovanie online podpory voličom zo strany neziskových organizácií je vizitkou nekompetentnosti MV SR a nepochopením priorít spoločnosti v 21. storočí. Štát musí ísť v ústrety občanom a musí sa snažiť o maximálne zapojenie občanov do spolurozhodovania o veciach verejných. MV SR nesmie brať voľbu poštou zo zahraničia ako "starosť navyše", ktorá úradníkom pridáva prácu. Úradníci a príslušné orgány by sa z každých volieb mali poučiť a vylepšovať procesy, nie ignorovať problémy.

 • Štát by malakceptovať voličský hlas doručený nielen na úrady v SR, ale aj na veľvyslanectvá SR vo svete. Veľvyslanectvá by hlasy doručili diplomatickou poštou na úrady v SR. 

3. TRANSPARENTNOSŤ

 • Volič musí mať možnosť online interaktívne overiť, že a) jeho žiadosť bola prijatá av akom stave sa nachádza, b) jeho hlas bol prijatý. Nie je akceptovateľné, aby v 21. storočí musel volič posielať opakované prosby e-mailom, či telefonovať cez celú planétu obecnému úradu, aby sa uistil, že jeho elektronická žiadosť bola prijatá a informoval sa o tom, kedy mu budú hlasovacie lístky zaslané, v akom stave je jeho žiadosť a či bol jeho hlas prijatý.

 • Zásielky musia byť posielané prvou triedou doporučene a volič musí dostať kód sledovania zásielky. Do vzdialených krajín musí štát využiť služby špecializovaných prepravcov, ktorí sú schopní doručiť zásielku do niekoľkých dní aj za cenu zvýšených nákladov. Pri väčšom objeme je iste možné zjednať výraznú zľavu. Nie je akceptovateľné, aby úrady posielali hlasovacie lístky obyčajnou poštou a bez možnosti sledovania zásielky, ktorá môže kvôli chybe úradníka skončiť napríklad aj u iného adresáta.

4. VIAC ČASU PRE VOLIČOV

 • Žiadosť musí byť spracovaná neodkladne a hlasovacie lístky odoslané ihneď po overení oprávnenosti žiadosti. Volič musí mať dlhšiu dobu na doručenie hlasu úradu. Ak volič pošle žiadosť v predstihu, je neakceptovateľné, aby mu úrad poslal hlasovacie lístky v najneskorší možný deň, ktorý úradu zákon aktuálne dovoľuje. 

5. MENEJ CHÝB NA ÚRADOCH

 • Obálkovanie zásielok musí byť spracované strojovo. Ručné kompletovanie obálok, ktoré úrady riešili v týchto voľbách aj brigádnikmi, viedlo k chybám a odosielaniu nekompletných zásielok voličom, v ktorých chýbali hlasovacie lístky, obálky atď. 

 • Strojom vypisované adresy zvýšia čitateľnosť, zvýšia rýchlosť doručenia a znížia chybovosť. (Oslovenie "Vážená pani" v inej krajine interpretujú ako meno a priezvisko atď.) Štandardne úradníci vo voľbách 2020 vypisovali adresy ručne, čo zťažovalo doručenie zásielok.

 • V ideálnom prípade by sa malo odosielanie zásielok realizovať centrálne. V uplynulých voľbách sa odosielanie opozdilo aj tým, že sa najprv materiály distribuovali cez okresy na obce a až tie odosielali podklady voličom.

6. JEDNOTNÝ VÝKLAD LEGISLATÍVY

 • Všetciúradníci musia postupovať podľa zákonov a musia rozumieť tomu, čo majú robiť. Mnohé úrady si vykladajú volebnú legislatívu po svojom a zbytočne komplikujú život voličom. Niektorí úradníci v rozpore so zákonom i inštrukciami MV SR vyžadovali, aby voliči žiadosti posielali podpísané a naskenované ako prílohy e-mailu, alebo aby volič odoslal hlas zo zahraničia a odmietali osobné doručenie hlasu na úrade. V niektorých prípadoch naopak poslali hlasovacie lístky príbuzným, alebo vydali hlasovacie lístky osobne pri návšteve úradu, čo zákon nepripúšťa. 

7. KONIEC PERZEKUOVANIA VOLIČOV

 •  Všetcivoliči, bez ohľadu na miesto trvalého pobytu, musia mať možnosť sami sa rozhodnúť, či budú voliť poštou alebo osobne vo volebnej miestnosti. Ak dnes volič nedostane hlasovacie lístky, nemá už možnosť voliť osobne, ak nemá trvalý pobyt na území SR. 

 • Volič, ktorý bude v čase volieb na Slovensku môže mať tiež dôvody na to, aby nevolil osobne vo volebnej miestnosti a aby využil voľbu poštou. Štát by malumožniť využiť voľbu poštou všetkým voličom bez ohľadu na to, kde sa v čase volieb budú nachádzať.

Samuel Zubo

Samuel Zubo

Bloger 
 • Počet článkov:  39
 •  | 
 • Páči sa:  10x

Pochádzam z Rimavskej Soboty, pôsobím v Prahe (ČR). V mladosti skaut a jaskyniar v SR. Mojou najväčšou inšpiráciou je 12 r. dcérka Barborka. V Prahe som vybudoval klubovňu a založil skautský oddiel, mobilizujem občanov SR v zahraničí pre pozitívnu zmenu na Slovensku v spolku Pražská kaviareň z.s. Od roku 2018 som predsedom združenia Srdcom doma o.z. ktoré presadzuje rozšírenie možnosti voliť zo zahraničia na všetky typy volieb. Pred voľbami do NR SR 2020 sa nám online kampaňou Srdcom doma podarilo zvýšiť volebnú účasť zo zahraničia na takmer trojnásobný počet oproti roku 2016. Na hackathone EUvsVirus v apríli 2020, kt. sa zúčastnilo cez 20 000 účastníkov s 2100 projektami sa náš projekt Qesadila pre online hlasovanie s použitím eID umiestnil na 3. mieste v kategórii “Ochrana občanov a demokracie” (Protection of citizens & democracy). Vo voľbách 2023 máme ambíciu zdvojnásobiť počet hlasov zo zahraničia na cca 100.000. Zoznam autorových rubrík:  RegiónySrdcom domaSúkromné

Prémioví blogeri

Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

73 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu