Rodina to je sviatosť (Mt 19, 3-6)

Písmo: A- | A+

Ciel: Poukázať a pripomenúť veriacim že manželský zväzok má nadprirodzenú hodnotu.

AI: Drahí Ivan a Mária, bratia a sestry. Každý kto pozorne sleduje život Cirkvi, vie, že je veľmi znepokojená postavením rodiny v súčasnom svete. Moderná rodina sa stáva veľmi slabou. Počas technickej revolúcie stratila svoj mnohoúrovňový charakter, čím sa prerušilo odovzdanie tradícii a skúseností medzi rôznymi generáciami. Ľudia sa stali rýchlejšími a schopní sťahovať sa do veľkých vzdialeností. Dediny sa opúšťali a mestá sa nepomerne rozrástli. Zničenie rodiny má následky aj v morálke. Vytrhnutím zo svojho prostredia sa človek stal anonymným obyvateľom mesta a moderná spoločnosť úspešne premiestnila ľudské záujmy ku konzumácii a lakomosti. Rodina, deti, každodenné povinnosti sa pre mnohých stali ťažkosťou. Mnohí začali premýšľať o dočasných vzťahoch bez trvalých záväzkov, ale hlavné zlo je desakralizácia rodiny.

KE: „Muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele”
(Mt 19, 5)

DI: Veľakrát sme počuli Ježišove slová o ideáli manželstva. Áno, Ježiš to hovorí veľmi radikálne, ale niet iných možností: alebo byť jedným telo alebo sa vôbec neženiť. O tom píše evanjelista v ďalších veršoch. Prečo sa farizeji na to pýtali Krista, keď dobre poznali Písmo? Problémy terajších rodín a problémy evanjeliovej doby sú podobné. V každej dobe ľudia hľadali výnimky zo Zákona, aby obhájili všetky svoje skutky.
    Jedno telo, jeden dom, jedna rodina, jedna láska, jedno rozhodnutie. V dnešnom evanjeliu nám Pán hovorí o jednote. Nepozerajúc na všetky ťažkosti, dnes slávime radostný deň, keď si Ivan a Mária vybrali spoločnú životnú cestu. Teraz sú tu, pred Božou tvárou, pre nás znakom odhodlanosti, takisto ako Svätá rodina je pre nás príkladom jednoty – v radosti a smútku na ceste a vo výchove Božieho syna.

PAR: Prejavom jednoty novomanželov sú ich deti. Vyznávanie Boha Svätou rodinou prinášalo požehnanie každému okamihu ich života. A práve tak sa posväcuje každá rodina. Mária aj Jozef so všetkou zodpovednosťou uvádzajú Ježiša do náboženského života svojho národa. Delia sa s ním s vierou v jediného Boha. Putujú spolu do Jeruzalema, spoločne slávia sobotu; svätosť nazaretskej rodiny nespočíva len v tom, že sa tam narodil a vyrástol Kristus. Predovšetkým je to svätosť ľudí, ktorí cez manželstvo prejavujú svoju naviazanosť na Boha. Manželstvo uzavreté pred Bohom je cesta k svätosti. Život v rodine sa môže stať začiatkom akejkoľvek životnej cesty: dá sa vychovať aj svätého človeka aj vraha. Aj prvá aj druhá cesta je ovplyvňovaná mnohými okolnosťami, ale všetci mi dáte za pravdu, že rodinný život hrá dôležitú a rozhodujúcu úlohu vo vývine človeka. Rodina je prvou cirkvou a prvou školou.
    Svätosť rodiny to je aj fyzický život. Človek bol stvorený ako rodina. Adam a Eva, hoci aj boli rozdielni jednotlivci, ale sú jeden organizmus, ktorý bol nazvaný človekom. Muža a ženu ich stvoril. Z toho je jasné, že pojem človek sa vzťahuje na rodinu, na muža a ženu spolu. Svoju vôľu Boh ukázal už v okamihu stvorenia – on videl vývin človeka a jeho budúcnosť v rodine. Osamelosť človeka je neplodná a nedáva žiadnu nádej na budúcnosť.
   
MY: Kázeň som začal vymenovaním moderných problémov rodiny. Bolo by dobré, aby sme náš život v rodine brali seriózne, lebo následky vymenovaných problémov prichádzajú veľmi rýchlo a nečakane. Často vidíme, že dieťa už nie je dobrom, ale je nebezpečenstvom, ktoré útočí na slobodu rodičov. Pre mnohých našich súčasníkov je neželanou nevyhnutnosťou. V našej dobe výchova detí sa stala jednou z úloh spoločnosti, pretože rodičia nemajú čas pre svoje deti. Svetský štát vychováva deti podľa všeobecných noriem. V takej výchove nie je miesto pre rodinné tradície a kultúrne zvyky. Nemyslím si, že mám právo prehovárať všetkých, aby prijali katolícky pohľad na početnú rodinu. Ale poviem len jedno. Vaša bezdetnosť – to je vaša osamelá staroba. Prosím, nezabúdajte na to, keď robíte seriózne životné rozhodnutia.
    Keď vidím, ako vychovávajú deti, mám taký dojem, že rodičia by radšej chceli, aby sa ich deti narodili už dospelé. A mnohí rodičia vôbec nevedia ako komunikovať so svojimi deťmi. Ivan a Mária, prajem vám, aby ste dozreli a s vierou prijali na seba radosti a ťažkosti otcovstva a materstva. Dieťa to nie je veľká živá bábika a nemôžete si myslieť, že ono je povinné splniť všetky vaše ambície a očakávania. Nežite život svojich detí, jednoducho sa im snažte pomôcť postaviť sa na nohy a prežívať ich osobný život. Mária a Jozef sa zmierili so skutočnosťou, že Ježiš musí splniť svoju osobnú misiu. Kristus sa sám rozhodoval, čo a kedy má robiť. V určitom okamihu Mária a Jozef odišli do úzadia, pretože boli Ježišovými rodičmi a nie správcami.

ADE: Svätosť je blízko každého z nás, ale treba pamätať, že nie je možné žiť osamelým životom v rodine. Neskúšajte žiť vedľa rodiny. Ona je svätá, len keď je v nej všetko jednotné. Ja viem, že ja ako ten, ktorý na seba prijal záväzok celibátu, vám nemôžem dať veľa praktických rád v tejto oblasti. Určite by ste ma vy, drahí veriaci, mohli v tomto mnohému naučiť. Myslím si, že veľa problémov v rodinách sa začína vtedy, keď strácajú svoju svätosť a keď členovia rodiny začínajú žiť nie jeden s druhým, ale jeden vedľa druhého.
    Rodina – to je zodpovednosť. Nie je možné, aby spoločný život len nejako prešiel. Rodina môže dať veľa tepla a dobra. A jej oheň môže pretvoriť každodenné povinnosti, prácu na nástroj spásy. Svätosť je v každom z nás, len ju treba objaviť a udržiavať. Drahí Ivan a Mária, nech jediný Boh sa pre vás stane príkladom jednoty a svätá rodina bude pre vás príkladom opravdivej svätosti a cestou k večnému životu.
Amen.
Skryť Zatvoriť reklamu