Ozorovske džveredelko (3)

"Viňčujem, viňčujem, na to Bože narodzeňe hojňejši, pokojňejši ročki dočekac, ňe taki smutni, aľe vešeli, žebi sce chodziľi pomedži maradički, jak jasni mešačok pomedži hvizdočki. To ja vam viňčujem do Božej milosci!"

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Za cmi še stavalo, Chodzilo še zrana - Zvestovac trebalo Narodzeňe Pana.
Po calim valaľe Chlapci viňčovaľiŠčesca, zdravja žebi Dobri ľudze maľi.
Dachto dal korunku, Dachto fileriki.Pre peňeži buľi Furt dajake spriki.
Kračun bul pod šňihom.To ňe tak, jak ňeška. Zapadala prachom Ľetna kolobežka.
Poschadzac še zvikľi Ujcove i cetki.Gu rodičom prišľi, No ňe robic pľetki,
Aľe oslavovac Bože narodzeňe. Až mi sliza vijdze, Ket sebe spomeňem...
Post bul na Viľiju,Kolački še pekľi, Vipražaľi riskiA nam šľini cekľi.
Na jezulanok me Višaľi bombuľi. Eletricki švički V obiscu ňebuľi.
Z papira lancočki, Oriški u zlatku...Salonki furt maľi Historiju kratku.
A ket še zocmelo, Gu stolu me šedľi.Už me buľi lačni, Podachtori smedni.
V rodziňe krescaňskejPomodľic še treba, Podzekovac Bohu, Že nam dava chľeba.
Tajňe me veriľi, Že kolbasi ľepši, Bandurkovi šalatI riski na tepši.
Na čolo križiki Zrobila mac z medu. Pripovedzel ocecŇedluhu bešedu.
Zos medom še jedľi Cesnok i oplatki. Žičiľi me sebeŠčešľive švijatki.
Poľivka furt bula Kvašna kapustova. Dakedi čereva Chopiľi še slova.
Zo šickich kozaroch Najľepša kolbasa!Chto s tim ňesuhlaši, Naj idze do frasa!
Bobaľki zos makom, Orechami, sirom...Ribi ňeplavaľi A pilo še vino.
Pod stromik darunki Položil Ježiško. Podzekovaľi me Našej kresnej, Miškoj...
Zabavki pre dzeci. Mňe cešila kňižka.Dočekaľi še i Korčuľi klziska.
Na Pastirsku omšu Chodza o polnoci. V kosceľe ňetopja, Čľovek še ňespoci.
Z betlehemom prišľi Jašľičkare rano. Skrivaľi še dzeci Baboj za viganom.
Baľi še gubaša, Joho čarnej tvari. Spred dvoch tišic rokoch Ďivadelko hraľi.
"Viňčujem, viňčujem, žebi sce maľi sto chľivki a jednu šviňu, sto zahradi, jednu dziňu, sto kurňiki, jednu kuru a žebi še vam do korita veľk usral! " .....................................................
V žime še zohrala Voda na šparhece. Mac kupala hole Dzeci u prikľece.
Z diždžovku i z octom Vlasi še zmivaľi, Žebi buľi meke, Žebi šumňe staľi.
Oľejčok na vlasi, Žolta brilantinaPoza ucha cekľi. Dobre še spomina... .............................
Ket zamarznul jarok, Zamaržľi i mlaki. Chto mal, na bokaňči Prikrucil gvintaki.
Z ľadom še pocahľi Za valalom luki.Kus konara z verbi Vžaľi me do ruki -
To bula hokejka. 
Puk bula bľašanka. Dze še na nas hrabe Ňeškajša šmetanka!
Ňigda Extra liga Teľo goloch ňeda. Od rana še bavil Hokej do obeda.
Od obeda do cmi.Ňemaržľi nam ucha. Tvarde mal nohavki, Tot, chto pod ľad zbuchal.
Ňešľebodno ľizac Zamarznute kľamki! Priľepi še jazik! No ňe tot z topanki -
Priľepi še jazik, Co zos gambi tirči. Ket maržňe, šľiskajuŠe i garadiči.
Nadulo u poľu Zaveji do ňeba. Ňeška na to tanki I vojakoch treba.
Za nas vistarčiľi Z lopatami chlopi. Každi še zo svojuOdrucac šňih chopil.
Po Kerestur raz - dva Voľna bula draha. Autobus zos vľečku Do školi nas cahal. ...........................
Fijaločki zjari Rošľi popod ploti. Zbirac jich ňedalo Bars veľo roboti.
Po cudzich zahradoch, Tam, dze psa ňebulo.Stalo še, že kravu Z komaňici zdulo.
Znaľi me vikľepac Perdalki zos verbi. -Taš, baba, taš, taš, taš... Perdalka zaperdzi...
Na pumpave tiž me Piskac dokazaľi. Po žeľenej trave Me še kormacaľi.
Veckaj me zbiraľi V Kašiňe troskiňi - Pachňace, červene... Furt mi ceču šľini.
-Christos voskres! -Vo istinu voskres!
Na Veľku noc dzivkiChlapci oľivaľi. Parfin u fľašočkoj Paradnej trimaľi.
Bul taki trpazlik I motorik zo skla.Dze parfin nakvapkal, Tam trava ňerosla.
Stal korunu tricec - Ňeveľka to škoda. Nahradzic ho mohla I midlova voda.
Naľaľi domacej Malim chlapcom babi, Naj še jim u bruchu Ňenakoca žabi.
Škoda bulo torti, Co me vibľuvaľi. Po plotoch perini Macere višaľi.
Stromi buľi polne Žeľenoho ľisca.Lamalo še z ňoho, Bralo do obisca.
Pachňace konare Po scenoch še kladľi. Tak še paradzila Chiža na Rusadľi. ...............................
Pľeban pošvecoval Vodu, ožimini, Na Hromňici švički, Dzeci na krescini...
Chustočka do ruki Patri do rukava. Hrišňikom pan fararRozhrešeňe daval.
Od spovedzi ňejescAž do prijimaňa! Moj žaludok cerpel Doňevitrimaňa...
Sam pan farar - vinko! A nam - Bože celo! Pod baldachinom še Nam bars ňešedzelo.
Do zadku z hlavačku - To bula zabava! Zo zakrestiji še Kurator zastrajal!
Šickich ňepolapal. Z ňečistoho duchaPojednim še ušlo Paru poza ucha.
Starši na korušu Staľi za organom. Falošňe špivaľi Babi za pľebanom.
Chlopi popod koscel Ľihaľi na travu, Žebi jim slunočko Opaľilo hlavu.
Tu še politicke Provadziľi reči. I take, o chtorichPisac še ňešveči.
Rozobraľi še tu Drustvo i robota, Dakedi še fodbal Do toho primotal...
A mi - za murikom Karti - šedzmu, fiľa..!Ket nas prilapiľi, Koscelňik nas vilal.
Vožiľi farara Na koňskim kočaruRaz na omšu veľku, Druhi raz na malu...
Obrok - to ňe bendzin, Tuňa bula turaDo Malich ´Zorovec I do Kerestura. ...............................
Redovi še začina, Družba kolač načina. Ej, redovi, redovi, Či už každi hotovi?
Častejši vešeľa Buľi jak rozvodi.Dzeci še rodziľi A rošľi jak z vodi.
Ket bulo vešeľe, Chiža bula mala. Do ľesa še išlo Za koňec valala
Narubac čečini, Konaroch, žeľeňi...Postavil še šater, Naj še mlodi žeňi!
Gu oltaru pošľiAž ket odpitaľi. Fotki do Šečovec Zrobic ucekaľi.
Procesija hoscoch Išla na pridani.Priblukal še večar, Chto ňebul volani.
I vipic naľaľi, I kolačok sladki.Bočkaľi še vecka Svatove i svatki.
Ňevestu čepiľi, Ket jej prišla chviľa. Poznaľi vidatu - Furt s koňťu chodzila.
Od jutra ňevesta Začňe život novi. Začepena muši Tancovac redovi.
Naša mlada, recece, Ňechcela jesc perece, Ľem bi jedla jablučka, Žebi bula ceňučka.
Vikruca ju chlopi, Vikruca ju ženi, Medži cicki šturja Peňež pokurčeni.
Chto še haňbi, po tim, Jak ju povikruca, Papirovi peňežVopcha jej do šurca.
Dakedi davaju Peňeži na taňir. Mladomu zavidzec Može stari frajir.
Cali život prežil Chlop zos jednu ženu. Večeru na stoľeFurt mal navarenu.
Pomali z ňu, pomali, Bi sce ju ňezlamaľi, Bo je cenka jak paľec - Tancuje z ňu zasraňec. ..................................
Mlacačku cahaľi Od dvora do dvora.Odvažaľi koňi Zarno od traktora.
Dze še vimlacilo, Stalo slami bradlo. Kontigent še odvid - Štatu dobre padlo.
Žebi me ňežiľi Glupi ui šľepoce, Zaprovadziľi nam I rozhlas po droce.
Dotedi še z bubnom Hlašila novina:-Chto ňema co robic, Može isc do kina!
-Ňezbirajce hubi, Bukvici, žaludzi, Ket budze štreľňica! I guľka zabludzi...
Drustevňikom rozhlas Robotu pridzeľil, Žebi ňeľežeľi Cali dzeň v posceľi.
Na jednotku ošem Korun drustvo dalo. I peňeži šmerdza, Aľe ľem za malom.
Drustvo malo farmu - Chovaľi tu kuri. Bez cholesterolu Išče vajca buľi.
Doma še znašaľi Kurki do kurňika. Ňijaki sukromňik Tedi ňepodňikal.
Ňebuľi peňeži - Ňebuľi starosci. Ňebul pedigripal - Pre psoch buľi kosci.
Na dvore oproci Maľi vikup mľika. Ja chodzil kupovac Mľiko do Findrika.
Pre maloho brata, Žebi ňebul slabi. Zos mlaki nam zubiVičitaľi žabi.
Chto ňezavre gambi, Ket žaba zakvaka, Zostaňe bez zuboch! Povera tu taka.
Daco na tim budze... I ja už ňekušem. Zabudam protezu Doma na obruše.
Zahradu pooral Fodor bači s pluhom. S koňami frišňejši, Za motiku dluho.
Ket ja koňa vodzil, Robil krivu brazdu. -Zavaruj nas, Bože, od takoho gazdu!
Haňbil mi še koňa, Dakus i Fodora. Ľitaľi kameňi Do našoho dvora:
Mojoho sušeda Zabava to bula. Malim dzecom zubi Viperdzi kobula.
Ponapravjac kosci Dvojo chlopi znaľi - Dzedo DiheneščikA tiš Kozak stari.
Za valalom smerom Gu piskovej baňiNašo šverboguzi Zbiraľi Cigaňi.
Zarobiľi na ňich U vikupe šumňe. Mi vihnaľi ovci Popasc na zahumňe.
Na drustevnim poľu Še mezgeľovalo. I domu še vžalo, I drustvu ostalo. ............................
Cahaľi nas, chlapcoch, Tak jak všadzi, zbraňi.Vojenska štreľňíca Bula jak na dlaňi.
Zbiraľi me zrana 
Padački, patroni. V tim čaše vojaci Maľi išče koňi.
Furt me daco našľi, Ket še ňeštriľalo. Malim patizanom Šicko še pridalo.
Rachetľi, patroni Ostre, tupe, šľepe...Kebi to vibuchlo, Šickich nas potrepe!
Poistki z granatu, Cali dimovňici... Kebi to vibuchlo, Ta me šicki v rici! .........................
Malý slovník veľkoozorovčiny:
cma - tma spriki - zvady, hádky jezulanok - vianočný stromček aj salonka obisce - dom, domov zlatko - pozlátko, staniol kvašni - kyslý jašľičkare - betlehemci šparhet - sporák gvintaki - korčule na kľúčik bľašanka - plechovka zbuchac - prevaliť sa pod ľad kľamka - kľučka garadiči - schody šľiskac še - kĺzať sa kormacac še - kotúľať sa, váľať sa troskiňi - lesné a poľné jahody Rusadľe - Turíce hlavačka - špendlík tuňi - lacný redovi - svadobný tanec nevesty po polnoci pridani - svadobný sprievod konťa - účes vydatej ženy šverboguzi - šípky mezgeľovac - pozbierať, čo zostalo na poli po zbere
Kto nemal zatvorené ústa, keď kvákala žaba, tomu ich "vyčitala", t.j. vypadali mu
Keď dieťaťu vypadali predné mliečne zuby, žartovalo sa, že mu ich kobyla vyprdela
(Pokračovanie nasleduje)
D r a g o jeseň - zima 2013/2014
https://www.youtube.com/watch?v=SSiQxwWFLyI

Prémioví blogeri

Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Iveta Rall

Iveta Rall

53 článkov
SkryťZatvoriť reklamu