Ako náročné je vybaviť si zbrojný preukaz? Postup od A po Z

Nedávno som získal zbrojný preukaz skupiny A, teda zbrojný preukaz, ktorý Vás oprávňuje nosiť zbraň a strelivo na ochranu osoby a majetku. Rozhodol som Vám popísať celý postup získania zbrojného preukazu.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (11)

Výber skupiny zbrojného preukazu

Ak ste sa rozhodli požiadať o zbrojný preukaz mali by ste vedieť, prečo chcete o neho požiadať a podľa toho si zvoliť skupinu zbrojného preukazu. Ja som sa rozhodol požiadať si o zbrojný preukaz skupiny A, teda na nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku, keďže som advokát a z času na čas sa musím stretnúť aj s ľuďmi s kriminálnou minulosťou. Nechcem čakať na to, kým sa mi niečo stane, ale chcem mať možnosť, ako sa chrániť a práve strelnú zbraň považujem za najefektívnejšiu prevenciu toho, aby sa mi niečo stalo.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Skupiny zbrojných preukazov:

 1. nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,

 2. držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,

 3. držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,

 4. držanie zbrane a streliva na poľovné účely,

 5. držanie zbrane a streliva na športové účely,

 6. držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely.

Pri výbere skupiny som si vyžiadal od Ministerstva vnútra SR prostredníctvom infožiadosti počet vydaných zbrojných preukazov pre jednotlivé skupiny, pričom v roku 2016 mal byť k októbru 2016 vydaný nasledovný počet zbrojných preukaz k jednotlivým skupinám. 

 

A

B

C

D

E

F

Počet zbrojných preukazov

16859

4070

2534

11487

5180

3489

Ako možno vidieť z tabuľky, ak rozmýšľate medzi Ačkom a Bčkom, keď sa domnievate, že Vám povolia skôr iba Bčko, tak sa domnievam, že rovno si môžete požiadať o Ačko, keďže počet vydaných zbrojných preukazov pre Ačko je výrazne vyšší ako iba pre Bčko. Je možné a je tiež bežné si požiadať o viacero skupín zbrojného preukazu naraz.

SkryťVypnúť reklamu

Všeobecné podmienky

 • plná spôsobilosť na právne úkony,

 • vek 21 (existujú výnimky), 

 • bezúhonnosť (bezúhonnosť neznamená, že ste nemohli spáchať nejaký trestný čin, ale iba pre konkrétne stanovené trestné činy uvedené v § 19 zákona o strelných zbraniach a strelive),

 • spoľahlivosť – presná formulácia je v § 19 zákona, vo všeobecnosti nie ste spoľahlivý ak napr. požívate vo väčšom množstve alkohol, drogy, dopustili ste sa vymedzených priestupkov a hlavne, ak podľa zistení Policajného zboru nedávate záruku, že zbraň nezneužijete – túto podmienku zvyknú reálne kontrolovať u Vás doma, ak Vaši kamaráti sú kriminálnici, je dosť možné, že k zbrani sa legálne nedostanete),

 • zdravotná a psychická spôsobilosť,

 • miesto pobytu na území Slovenskej republiky.

 Ako postupovať?

Odporúčam Vám najprv riešiť získanie psychologického a lekárskeho posudku. Nájdite si psychológa, ktorý Vás vyšetrí. Ja som konkrétne bol na vyšetrení u PhDr. Rudolfy Jakubovovej v Košiciach. Psychologické vyšetrenie stálo 50,- Eur a prebiehalo asi hodinu a pol. Testovanie trvá približne 90 minúť, musíte zodpovedať testovou formou približne na 200 otázok, tiež kreslíte strom, máte krátky ústny pohovor, pri ktorom odpovedáte na to, čo Vám napadne pri jednotlivých obrázkoch, ktoré Vám predložia. 

Ďalej potrebujete lekársky posudok od Vášho všeobecného lekára. Ten stál 20,- Eur.

SkryťVypnúť reklamu

Následne si vyplňte žiadosť, ktorú nájdete tu.

Žiadosť musíte aj odôvodniť, teda prečo by Vám mal byť vydaný zbrojný preukaz za účelom nosenia zbrane. Ak sa chcete inšpirovať, ako som žiadosť odôvodnil ja, môžete si ju stiahnuť tu.

K žiadosti musíte priložiť kolok v hodnote 16,50 Eur a tiež nasledovné listiny:

 • dve fotografie s rozmermi 30 x 35 mm, ktoré zodpovedajú súčasnej podobe žiadateľa, zobrazujúce žiadateľa v čelnom pohľade s výškou tvárovej časti hlavy od očí k brade najmenej 13 mm, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi; v tomto prípade nesmie prikrývka hlavy zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu žiadateľa,

 • lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo,

 • potvrdenie orgánu štátnej správy, že má oprávnenie podľa osobitného predpisu, ak žiada o vydanie zbrojného preukazu na výkon tohto oprávnenia,

 • potvrdenie právnickej osoby zaoberajúcej sa športovou činnosťou, ktorej súčasťou je športová streľba podľa pravidiel platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodných pravidiel o členstve, ak žiada o vydanie skupiny E zbrojného preukazu,

 • potvrdenie o členstve v poľovníckej organizácii, v ktorej je registrovaný, ak žiada o vydanie skupiny D zbrojného preukazu,

 • úradne osvedčenú kópiu dokladu, na základe ktorého možno započítať skúšku odbornej spôsobilosti alebo jej časť.

Žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu, ktorý sa za posledných desať rokov pred podaním žiadosti nepretržite zdržiaval viac ako šesť mesiacov mimo územia Slovenskej republiky, predloží tiež doklad obdobný odpisu z registra trestov zo štátu, v ktorom sa trvale zdržiaval, a jeho preklad do štátneho jazyka vyhotovený tlmočníkom zapísaným v zozname znalcov a tlmočníkov; ak nemôže takýto doklad predložiť, pretože mu ho štát nevydá, predloží čestné vyhlásenie o tom, že nebol v cudzine uznaný vinným z trestného činu, pre ktorý nemôže byť považovaný za bezúhonného, alebo nebol uznaný vinným z priestupku, pre ktorý nemôže byť považovaný za spoľahlivého.

SkryťVypnúť reklamu

Žiadateľ, ktorý je v čase podania žiadosti príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky vykonávajúcim profesionálnu službu, príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Slovenskej informačnej služby alebo Národného bezpečnostného úradu, predkladá písomné potvrdenie nadriadeného s personálnou právomocou, ktorým sa osvedčuje bezúhonnosť a spoľahlivosť žiadateľa a jeho zdravotná spôsobilosť používať služobnú zbraň. Nadriadený je povinný bezodkladne oznámiť policajnému útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal, zmeny, ktoré majú za následok stratu bezúhonnosti, spoľahlivosti alebo zdravotnej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu.

Predložené doklady nesmú byť v čase podania žiadosti staršie ako tri mesiace.

(zdroj: http://www.minv.sk/?vydanie-zbrojneho-preukazu)

Žiadosť predkladáte na príslušnom oddelení okresného riaditeľstva policajného zboru. Pri podávaní sa tiež snažte porozprávať s ľuďmi, ktorí tam pracujú, keďže pravdepodobne pôjde o tých istých ľudí, ktorí budú aj na skúške. Opýtajte sa, z akých materiálov sa máte pripraviť na skúšku a čo budú od Vás vyžadovať. Mne konkrétne bolo povedané, že si mám kúpiť nasledovnú knihu:

Kniha na skúšku na zbrojný preukaz
Kniha na skúšku na zbrojný preukaz 

Následne, ak je žiadosť v poriadku, dôjde Vám pozvánka na skúšku.

Príprava na skúšku

Z vyššie uvedenej knihy je potrebné sa naučiť odpovede k jednotlivým otázkam, ktoré budete mať aj na skúške. Ide o približne 100 strán, nie nejakým minimalistickým písmom. Ak ste právnik, časť skúšok týkajúca sa trestného, priestupkového práva a samotnej regulácie zbraní a streliva, sa Vám uznáva a ostáva Vám sa naučiť iba okolo 30 strán – otázky týkajúce sa najmä konštrukcie zbraní, bezpečnej manipulácie so zbraňou a prvej pomoci.

Ja osobne som niektoré otázky týkajúce sa zdravotníckeho minima konzultoval so známou s lekárskym vzdelaním, keďže nie všetkým otázkam som rozumel na takej úrovni, ako by som chcel.

Dôležité je vedieť, že na skúške sa s reálnou zbraňou nestretnete, teda zbrojný preukaz môžete získať bez toho, aby ste kedykoľvek v živote v ruke držali zbraň. Odporúčam preto po naštudovaní otázok zájsť na miestnu strelnicu a popýtať sa ľudí, ktorí zbraniam rozumejú, na veci, ktorým nerozumiete Vy, tiež odskúšať si reálne zaobchádzanie so zbraňou. Bez tohto kroku podľa môjho názoru zaobchádzaniu so zbraňou rozumieť nebudete. Bežná návšteva na strelnici stojí rôzne, mňa to vyšlo na cca 30 – 40 eur a bol som na tejto strelnici.

Skúška

V deň skúšky je potrebné si priniesť ďalší kolok v hodnote 49,50 Eur (pozn. kolky viete zväčša kúpiť už priamo na úrade, pričom dá sa platiť aj kartou). Skúška prebieha ako klasická skúška na výške. V komisii sedia dvaja policajti a jeden prokurátor, vytiahnete si otázky (tie isté, ktoré sú uvedené v predmetnej knihe), môžte si zobrať čas na prípravu a následne odpovedáte. Ja osobne som sa stretol s tým, že policajt vyžadoval, aby žiadatelia dobre poznali inštitút krajnej núdze a nutnej obrany. Priemerne inteligentný človek by skúšku mal bez problémov zvládnuť.

Nákupné povolenie

Dôležitou informáciou pre Vás je, že ak aj získate zbrojný preukaz, nemôžete si voľne kúpiť zbraň, ale potrebujete ešte pred jej nadobudnutím požiadať o nákupné povolenie. Tiež je si potrebné uvedomiť, že kvalitná zbraň nie je lacná záležitosť, ale budete k tomu potrebovať niekoľko sto eur (bežná nová pištoľ stojí okolo 400 – 700 eur).

Niektoré užitočné rady a informácie som našiel tiež tu: 

http://www.legistelum.sk/postup-ziskania-zp-skupiny-a

https://www.youtube.com/watch?v=CG1u1pXPefI

Roman Frnčo

Roman Frnčo

Bloger 
 • Počet článkov:  96
 •  | 
 • Páči sa:  2x

Advokát pôsobiaci v Košiciach. Poslanec mestskej časti Košice - Nad jazerom.Ak by ste potrebovali právne služby, môžete využiť správu nižšie alebo zavolajte mi na 0905 650 150. Zoznam autorových rubrík:  Právo a politikaVieraRôzne

Prémioví blogeri

Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

287 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
SkryťZatvoriť reklamu