Krehká identita uhorských jakobínov

Písmo: A- | A+

Dramatická historická epizóda uhorských vzbúrencov zrokov 1794, ktorá skončila popravami je málo známa, ale pre nás Slovákov veľmi významná. Potvrdzuje, že na pokrokových akciách vtedajšej vzdelaneckej vrstvy sa nemalou mierou zúčastňovali aj Slováci ašírili osvetu inšpirovanú myšlienkami Veľkej francúzskej revolúcie, ktorej heslo sloboda, rovnosť, bratstvo je vlastne inšpirujúce podnes. Hrali významnú rolu, pomáhali zažať iskru, ktorá sa potom rozhorela, ale oni sa ohňa revolúcie znej nedožili – boli popravení sťatím. Vhistórii je táto epizóda uvádzaná ako Martinovičovo sprisahanie aostal po ňom nesmierne cenný avýznamný dokument: Katechizmus tajnej spoločnosti reformátorov.

Katechizmus vzbúrencov, dielo Ignáca Martinoviča je na tú dobu prevratne jasnozrivým dielom. V tom čase o ktorom je reč bol jazyk vzdelancov rovnaký pre celé Uhorsko – bola to latinčina. Myšlienky revolúcie nadchli. mladých nadšencov, odporcov Habsburgskej monarchie, ktorí v odpore proti monarchii založili tajnú Spoločnosť reformátorov a Spoločnosť slobody a rovnosti pre radikálnych demokratov, jakobínov. Vedúcou osobnosťou bol Ignác Martinovič, pôvodne františkánsky kňaz, bol doktorom filozofie a teológie a univerzitným profesorom. Hnutie uhorských jakobínov malo dokonalú štruktúru tajnej spoločnosti s vypracovanými metódami identifikácie: formu klopania, podania ruky, sľubu tajnej organizácie, písania a náročnou symbolikou tajných spolkov.

Podľa Katechizmu tajnej spoločnosti uhorských jakobínov ich programom bol revolučný prevrat v monarchii. Uhorsko malo byť federatívnou republikou s národnými oblasťami s nárokom na sebaurčenie. Myšlienky rovnosti, bratstva a slobody spájali vzdelancov mnohých národností, medzi nimi viacero Slovákov – intelektuálov. Katechizmus spoločnosti neuznával napr. rozdiely medzi spoločenskými vrstvami, venoval pozornosť ťažkému údelu sedliakov, žiadal demokratickú ústavu a rovnosť každého človeka. Účastníkmi povstania boli o.i. aj Slováci Jozef Hajnóci z Modry, Samuel Vrchovský zo Skalice, Karol Smetanovič z Rajca František Abafy z Oravy. Dejepisci uvádzajú, že tretina účastníkov Martinovičovho procesu po prezradení a zatknutí sa narodila na Slovensku alebo boli inak spojení so Slovenskom.

V návrhu Ústavy z r. 1793 Martinovič navrhuje Uhorsko ako federatívnu republiku rozdelenú podľa národov: Maďarsko, Ilýrsko, Slovensko a Valašsko. Každý národ mal používať vlastnú reč, zvyky a mal zaručenú náboženskú slobodu. Ako vidno, hnutie bolo naplnené ozaj osvietenským duchom.

Vzbúrenecká činnosť netrvalo dlho, bola to krátka ale významná epizóda dejín, ktorá skončila už o  rok prezradením, procesom pred Kráľovskou komorou a napokon popravou 7 hlavných “direktorov” na Krvavom poli v Pešti r. 1795.

Svojim významom však prekračuje dejiny a stala sa dokladom o nehynúcej túžbe po slobode, ktorá sa nikdy nedá zničiť popravami a násilím, lebo vychádza z prapodstaty slobodného človeka, ktorý sa – ako to vyslovil Jean Jacques Rousseau - “rodí slobodný”.

Popravení boli okrem vodcu Ignáca Martinoviča aj Jozef Hajnóczy, Jozef Lackovič, František Szentmariay a Jakub Sigray.

Francúzska revolúcia natoľko vydesila Habsburgovcov (v Paríži revolucionármi popravená Mária Antoinetta bola dcérou Márie Terézie), že proces a rozsudok nad uhorskými jakobínmi bol obzvlášť prísny a krutý.

Myšlienku slobody však popraviť nie je možné. Pokračovala nepokojmi a vzburami po celej Európe. Slovenskí vzdelanci v nich nikdy nechýbali.

Skryť Zatvoriť reklamu