Nechajte si deti, my chceme majetky.

Písmo: A- | A+

Obrovská svadobná hostina, kde budú obaja v bielom. Po svadbe bude prirodzene nasledovať adopcia, nie jedného, ale hneď niekoľkých detí, ktoré potom budú vychovávať v „homosexuálnej“ atmosfére a tak budú produkovať ďalších homosexuálov. Toto je zrejme predstava niektorých zanietených odporcov nápadu registrovaných partnerstiev.

A väčšina homosexuálov na to môže povedať iba jedno: „Nechajte si svoje svadby, a v tejto dobe aj adopcie detí. Ide o niečo iné.“ Je to skôr o tom, že ľudia okolo tridsiatky či štyridsiatky s niekoľkoročnými funkčnými vzťahmi, ktorí majú s partnerom spoločný majetok i hodnoty, chcú riešiť svoju situáciu z majetkovo-právneho hľadiska. Častým argumentom býva veta: „Veď to už je právne doriešené a možné.“ Nuž, nie tak celkom.

Osoby rovnakého pohlavia, ktoré spolu trvale nažívajú a mohli by sme ich označiť ako „registrovaných partnerov“, tak akurát spĺňajú podmienky pojmu domácnosť (fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby“ - § 115 Obč. zák. ). Táto definícia však týmto osobám len za istých okolností zakladá právo (reálne dosť, naozaj dosť slabé) dediť, prípadne nárok na bytovú náhradu po skončení nájmu bytu.

Občiansky zákonník definuje tiež blízke osoby, ale z tejto definície sa nedá jednoznačne usúdiť, či sú blízkymi osobami aj osoby rovnakého pohlavia, ktoré spolu žijú v partnerskom vzťahu. Pojem „iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu“ sa rozumie napr. druh (vo všeobecnosti muž a žena trvale žijúci bez uzavretia manželstva), ako aj vzdialenejší pokrvní príbuzní (pomer rodinný), alebo osoby v pomere obdobnom rodinnému, t.j. napr. pestún, osoby zošvagrené, príp. krstní rodičia, plus musí byť v prípade týchto osôb splnená podmienka tiež „pociťovania ujmy ako vlastnej“. Takže ani tu sa nedá usúdiť, že by toto právo mali osoby rovnakého pohlavia žijúce spolu v partnerskom vzťahu a judikatúra súdov hovoriaca opak mi nie je známa.

Ďalším problémom, o ktorom sa v súvislosti s registrovaným partnerstvom zvykne hovoriť, je dedenie. To zo zákona medzi partnermi (na rozdiel od manželov) nie je možné. Síce partner môže tomu druhému odkázať majetok závetom, ale má to háčik. Ak má potomka, musí byť vydedený, a aj to iba zo zákonných dôvodov! Pri dedení zo zákona sa „partner“ môže maximálne považovať za „osobu žijúcu s poručiteľom po dobu najmenej jedného roka v spoločnej domácnosti“ ( § 474 Obč. zák. ), ktorú v slede zákonného dedenia predbiehajú deti, potomkovia, manžel poručiteľa a rovnakým dielom ako spolužijúca osoba dedia aj poručiteľovi rodičia!

Je toho naozaj dosť, čo by mohlo registrované partnerstvo vyriešiť. O bezpodielovom spoluvlastníctve a jeho férovosti by som mohol napísať samostatný blog. Ak si niekto myslí, že toto všetko môže vyriešiť jedna notárska zápisnica, vyvediem ho z omylu. Keďže slovenský právny poriadok „registrované partnerstvá“ nepozná, tak právny úkon, ktorého účelom by bolo nad rámec zákona docieliť obdobu registrovaného partnerstva, by bol neplatný bez ohľadu na to, či by bol napísaný vo forme notárskej zápisnice alebo na kuse papiera.

V Českej republike platí zákon o registrovanom partnerstve od roku 2006 ( 8 rokov ) a doteraz bolo uzavretých približne 1 600 partnerstiev, čo je asi 3 200 ľudí. Koľko by ich bolo na Slovensku a ako by mohla takáto malá skupinka ovplyvniť svojím majetkovo-právnym vysporiadaním niekoľko miliónov obyvateľov Slovenska? Odpovedzte si sami, len prosím, z toho vynechajte zášť i náboženstvo.

PS: Naozaj sa prioritne venujem podpore stredných odborných škôl www.podpormeremesla.sk, ale nedalo mi ešte raz sa trochu odbornejšie vyjadriť k tejto téme.

PS: ....a ten nadpis už rozdýchajte, musel som vás na začiatku šokovať.

Skryť Zatvoriť reklamu