Cenzurovanie mestských zastupiteľstiev v Martine preveria orgány činné v trestnom konaní

Už teraz je jasné, že martinskí poslanci hlasovaním o priamych prenosoch pošliapali princípy právneho štátu.

Cenzurovanie mestských zastupiteľstiev v Martine preveria orgány činné v trestnom konaní
Hlasovanie martinského zastupiteľstva o cenzúrovaní priamych prenosov zo zasadnutí. (Zdroj: zdroj: TVT)
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Antidemokratickú stopku priamych prenosov martinského zastupiteľstva preveria na základe troch samostatných podaní orgány činné v trestnom konaní. Je vysoko pravdepodobné, že pošliapavanie princípov demokracie, participácie a otvorenej samosprávy sa udialo nezákonným spôsobom. Už teraz je jasné, že martinskí poslanci hlasovaním o priamych prenosoch pošliapali princípy právneho štátu.

Zhrnutie

Zhrnutie hneď na začiatku? Keďže sa jedná o pomerne rozsiahli text, ktorý ide do viacerých detailov, ktoré sa postupne odkrývali pri dôslednej analýze podrobností okolo cenzúry priamych prenosov, uvádzam zhrnutie hneď na začiatku. Cestu k nim a zdôvodnenie si môžete prečítať nižšie.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

K zastaveniu priameho prenosu na decembrovom zastupiteľstve (16.12.2021) došlo nezákonnou cestou, keďže platnú zmluvu, na základe ktorej televízia prenosy a záznamy vysiela, bolo a je možné meniť a dopĺňať len písomne. Čo sa nestalo. Je veľmi zarážajúce, že sa nenašiel ani jeden poslanec, ktorý by si uvedomil, že nie je v jeho právomoci hlasovať o porušení akejkoľvek platnej zmluvy. Teda aj tej medzi mestom a televíziou. Je zarážajúce, že poslanci o tom vôbec boli ochotní hlasovať, rovnako ako, že niekto z mesta požiadal televíziu o prerušenie priameho prenosu. Zarážajúce je aj to, že televízia aj napriek platnej zmluve prenos prerušila a tým len opakovane potvrdila, že dlhodobo nefunguje nezávisle, objektívne, vyvážene a transparentne.

SkryťVypnúť reklamu

K prerušeniu vysielania, teda k porušeniu platnej zmluvy nemohlo dôjsť cez procedurálny návrh. Rokovací poriadok taxatívne vymenúva, čoho konkrétne sa obsah procedurálneho návrhu môže dotýkať. Porušovanie platných zmlúv, či zásah do pokrývania priebehu zastupiteľstva médiami tam nie je. Primátor Danko jednoznačne porušil rokovací poriadok keď zneužil procedurálny návrh na niečo, čo podľa popisu procedurálneho návrhu v rokovacom poriadku nie je možné. 

K prerušeniu vysielania, teda k porušeniu platnej zmluvy nemohlo dôjsť ani cez uznesenie, ako primátor Danko zavádza po hlasovaní. Návrhy zastupiteľstvu musia byť podľa rokovacieho poriadku podané v elektronickej alebo písomnej podobe. Žiaden takýto návrh na uznesenie na decembrovom zastupiteľstve podaný nebol. Nebol ani schválený a nefiguruje ani medzi schválenými uzneseniami z decembrového zastupiteľstva na stránke mesta.

SkryťVypnúť reklamu

Čerešničkou na torte je, že podľa oficiálne zverejnenej zápisnice z decembrového zastupiteľstva na stránke mesta k hlasovaniu o prerušení vysielania vôbec nedošlo.

Priame prenosy zasadnutí martinského zastupiteľstva budú pokračovať

Jedna dobrá správa hneď na začiatku. Priame prenosy celého priebehu budú pokračovať naživo cez internetový stream, ktorý bude dostupný aj zo záznamu. Zo šuflíka vytiahnem overenú technológiu, ktorou som zabezpečoval priame prenosy zastupiteľstiev v roku 2020, keď mesto cenzurovalo prerokovanie bodov týkajúcich sa kauzy okolo Hurbanky a lanovky na Martinské hole. Alebo prenos z prekvapivo verejného zasadnutia mestskej rady, kde sa ukázali mnoé nedostatky ako chaoticky je vedené, riadne sa nehlasovalo pri všetkých bodoch programu ale najvážnejším zistením bolo, že pred hlasovaním sa čítali pozmenené znenia uznesení v inom znení ako ich dostali, alebo schvaľovali komisie (po tomto faux pas sa ďalši rokovanie rady vrátili za zavreté dvere).

SkryťVypnúť reklamu

Rovnako budú aj naďalej dostupné hlasovania jednotlivých poslancov ku všetkým bodom programu na tomto facebokovom profile, kde dobrovoľnícky zabezpečujem prehľad o dianí na zastupiteľstve a hlasovaní poslancov už takmer tri roky od marca 2019.

Poďme od začiatku

Zastavenie priamych prenosov a spôsob akým sa udialo ma zdvihlo zo stoličky. Profesne pôsobím ako expert, audítor a analytik pre presadzovanie verejného záujmu, participácie a protikorupčných nástrojov po celom svete. Podrobne som si zanalyzoval celý proces ako tento nezmysel prišiel na svetlo sveta, vrátane legislatívneho pozadia.

Ako najväčší paradox hneď vyskočil samotný fakt, že prebehlo hlasovanie o plnení platnej zmluvy. Čo je bezpochybne pošliapanie princípov právnej istoty v demokratickom štáte. A je zarážajúce, že sa zatiaľ nad tým nikto nepozastavil a poslanci vôbec boli ochotní hlasovať o nezmysle akým je porušenie platnej zmluvy, ktorú má mesto uzavretú s dodávateľom. Máme očakávať, že na budúce bude zastupiteľstvo hlasovať o tom, aby elektrárne okamžite vypli niekde prúd, vodárne zastavili dodávky vody, teplárne prerušili dodávky tepla, či prestala z minúty na minútu premávať verejná doprava? Je úplne legitímne spýtať sa aké právne povedomie a predpoklady viesť mesto má taký primátor, ktorý vôbec zaradí do rokovania a „odmoderuje“ takýto návrh a hlasovanie. Ako je možné, že vedúca právneho oddelenia ostala ticho? Čo robil hlavný kontrolór mesta, ktorý sa tomu prizeral?

Narazil som na ďalšie podobné paradoxy, ktoré môžu plniť podstatu niektorého z trestných činov, či už zo strany mesta alebo televízie. Preto som podal tri samostatné podnety na generálnu prokuratúru a očakávam, že budú riadne prešetrené.

Ak v tomto štáte platia zmluvy musia platiť aj v Martine

K právnej istote v hociktorom štáte patria aj právne úkony vo forme zmlúv. Mesto Martin malo a má riadne uzavretú zmluvu s Televíziou Turiec, podľa ktorej je televízia povinná zabezpečiť priamy prenos z rokovaní zastupiteľstva. Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné robiť len písomne. Ak by sa aj vedenie mesta chcelo zastaviť priame prenosy legislatívne čistou cestou, muselo by to urobiť písomným dodatkom k existujúcej a platnej zmluve. A keďže podľa platnej legislatívy zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po jej zverejnení, stopnúť priame prenosy nie je možné z minúty na minútu, ako sa to udialo. Ak by mesto takýto dodatok o zastavení prenosov s televíziou podpísalo, nasadiť do praxe by ho podľa zákona mohlo najskôr až nasledujúci deň po tom ako by ho zverejnilo na svojom webe.

Je jasné, že v okamihu keď televízia prestala prenos vysielať platila zmluva, podľa ktorej sa to udiať nemohlo. Ak niekto rozhodol o tom, že platná zmluva sa z minúty na minútu nemá plniť je dôvodné pýtať sa, či neprekročil svoje právomoci a nenaplnil tak skutkovú podstatu trestného činu prekročenia právomoci verejného činiteľa.

Priamy prenos sa nevysielal ale mesto zaň platilo

Mesto má v zmluve s televíziou dohodnutú odmenu za vyhotovenie diela, ktorého súčasťou sú aj priame prenosy a reprízy zastupiteľstiev. Aj napriek tomu, že televízia v decembri a januári priame prenosy a reprízy neodvysielala vystavila mestu faktúru na plnú sumu. A mesto Martin ju aj napriek tomu, že nedostalo to, čo si podľa zmluvy objednalo zaplatilo. Je dôvodné pýtať sa, či týmto zo strany televízie nedošlo k neodôvodnenému obohateniu. A zo strany mesta vyplatením odmeny za nedodané služby k finančnej škode.

Neplatná forma a zavádzanie 

Primátor Danko uviedol návrh na zastavenie priamych prenosov tým, že „na základe žiadosti dvoch klubov predkladá procedurálny návrh, aby sa z rokovania mestského zastupiteľstva robil v zmysle zákona len audiozáznam“ . Po hlasovaní však už hovorí o schválenom uznesení: „poprosím Televíziu Turiec, aby začala okamžite realizovať toto uznesenie“.

Medzi zverejnenými uzneseniami z decembrového zastupiteľstva uznesenie v takomto znení nefiguruje. Navyše podľa rokovacieho poriadku sa návrhy musia podávať v písomnej alebo elektronickej forme. Čo sa podľa všetkého neudialo. Požiadal som cez infozákon mesto o sprístupnenie tohto návrhu. Uvidíme, či ho poskytne.

Mohlo teda ísť predsa len o procedurálny návrh? Podľa platného rokovacieho poriadku nemohlo. Ten totiž hovorí: „Poslanci majú právo podávať̌ procedurálny návrh, ktorý́ sa týka spôsobu prerokúvania veci, časového a vecného postupu rokovania mestského zastupiteľstva s výnimkou hlasovania o veci samej. (§27, bod 1 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva) Keďže vysielanie priameho prenosu v tomto znení nikde nenájdeme, nemohol padnúť ani procedurálny návrh v takejto veci. Ako sa hovorí: „kde je vôľa, tam je cesta“. Bohužiaľ to platí aj pre negatívne príklady ako je tento. Primátor Danko si našiel „cestu“, ktorou porušil rokovací poriadok.

Ďalšou perličkou, ktorá zaznela z úst primátora Danka bola veta, že: „v zmysle zákona bude len audiozáznam“. Neviem v akej republike žije primátor Danko, ale na Slovensku žiaden zákon neukladá obciam povinnosť vyhotovovať z rokovaní svojich orgánov audiozáznam. Je to síce na škodu, ale je to fakt. Ak primátor Danko hovorí o audiozázname v zmysle zákona, vymýšľa si. Najpravdepodobnejšie sa takýmto zavádzaním snaží zahmlievať a vytvárať dojem, že mesto koná zákonne. Čo očividne nie je pravda.

Kto hlasovaním podporil pošliapavanie princípov demokracie, participácie, otvoreného vládnutia a právneho štátu?

Hlasovanie martinského zastupiteľstva o cenzúrovaní priamych prenosov zo zasadnutí.
Hlasovanie martinského zastupiteľstva o cenzúrovaní priamych prenosov zo zasadnutí. (zdroj: TVT)

Tu je menný zoznam poslancov, ktorí zahlasovali za cenzúrovanie priamych prenosov zastupiteľstiev:

Tibor Adamko, Zuzana Badová, Tatiana Červeňová, Igor Homola, Bruno Horecký, Martin Hudec, Peter Kašuba, Rudolf Kollár, Zdenko Kozák, Jozef Krištoffy, Dušan Kubička, Martin Lechan, Zita Sekerková, Dalibor Steindl, Kristína Šubjaková, Slavomír Šuch, Ľubomír Vaňko, Tomáš Zanovit

Podľa platného rokovacieho poriadku: Hlasovania jednotlivých poslancov, okrem prípadov tajného hlasovania, sú zverejňované́ na internetovej stránke mesta. (§34, bod 8 rokovacieho poriadku) Ak by ste však hľadali na stránke mesta hlasovanie o cenzurovaní priamych prenosov zo zastupiteľstva, nenájdete ho. Prečo mesto nedodržuje vlastné pravidlá?

Podľa oficiálnej zápisnice sa hlasovanie neudialo

Po tomto všetkom asi už neprekvapí, že podľa oficiálnej zápisnice z decembrového zasadnutia k hlasovaniu o cenzurovaní priamych prenosov vôbec nedošlo.

Zápisnica zo zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Martin z 16.12.2021 zachytáva všetko, čo sa udialo pred a po hlasovaní o cenzúrovaní prenosov zastupiteľstva. Prečo v nej nie je ani čiarka o tom kto a ako predkladal takýto návrh?
Zápisnica zo zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Martin z 16.12.2021 zachytáva všetko, čo sa udialo pred a po hlasovaní o cenzúrovaní prenosov zastupiteľstva. Prečo v nej nie je ani čiarka o tom kto a ako predkladal takýto návrh? (zdroj: jp)

Ak si kliknete na stránke mesta na zverejnenú zápisnicu, tá zachytáva v bode schvaľovania programu všetko čo sa udialo, navrhlo a odhlasovalo pred a po hlasovaním o cenzúre vysielania. Avšak ani čiarku, ani písmenko, či slovo z tých pár minút, počas ktorých primátor Danko predniesol návrh, na základe ktorého televízia Turiec prerušila priamy prenos.

Poďakovať za to môžeme aj týmto pánom, ktorí zápisnicu podpisovali a overovali: primátor Ján Danko, prednosta Ján Žila, overovateľ zápisnice I. Tomáš Zanovit a overovateľ zápisnice II. Slavomír Šuch.

 

Pokus o záchranu cez dodatok a tričko cenzora otočené na ruby

Mesto Martin sa snažilo zahladiť tento galimatiáš dodatkom zmluvy, ktorú uzavrelo s televíziou ešte po decembrovom zastupiteľstve. Zastupiteľstvo sa konalo 16/12, mesto dodatok s televíziou podpísalo 23/12 a zverejnilo 28/12. V dodatku sa uvádza, že účinnosť nadobúda 1.1.2022.

Podľa tohto dodatku televízia nebude vysielať priamy prenos, ak o to mesto dopredu nepožiada 3 pracovné dni vopred písomne e-mailom (článok IV. bod 4.6.). Stále tak bude svojvoľne rozhodovať o tom, či vysielanie bude alebo nie. A nebude pri tom odkázané na maskovací manéver nezákonného hlasovania zastupiteľstva na očiach verejnosti. O cenzurovaní priamych prenosov sa bude rozhodovať za zavretými dverami v kancelárií primátora Danka. Aj vás by zaujímalo z koho mailovej adresy takýto email pôjde a kto tam bude podpísaný?

Časť dodatku, ktorou sa mesto Martin postavilo do úlohy cenzora, ktorý rozhoduje o tom, kedy televízia môže vysielať priame prenosy zastupiteľstiev a kedy nie.
Časť dodatku, ktorou sa mesto Martin postavilo do úlohy cenzora, ktorý rozhoduje o tom, kedy televízia môže vysielať priame prenosy zastupiteľstiev a kedy nie. (zdroj: jp)

Je to v podstate cenzurovanie obrátené na ruby. Primátor Danko a mesto sa takto snaží z nepríjemnej polohy cenzora, ktorý zakazuje televízií vysielať priame prenosy zo zastupiteľstva prezliecť do pozície toho, kto objednáva/prikazuje, že ich vysielať má. Zjednodušene, už nebudú hovoriť televízií, ty nemôžeš, ale budú rozhodovať o tom, kedy televízia môže. Výsledok je však rovnaký. Pôjde o cenzúru a priame prenosy sa vysielať nebudú. A stále pôjde o zasahovanie do fungovania média, ktoré oberajú o nezávislosť, objektívnosť a vyváženosť. Je len dobre si pripomenúť, že cez túto istú zmluvu na rovnakom špagátiku visí vedeniu mesta aj ďalšie médium – Martinské noviny. Politici rozhodujú a budú rozhodovať o médiách, ktoré majú o nich objektívne informovať a pozerať sa im na prsty. Dá sa tomu veriť?

Nezákonná časť dodatku zmluvy mesta Martin a Televízie Turiec, ktorý ide proti ustanoveniam zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Nezákonná časť dodatku zmluvy mesta Martin a Televízie Turiec, ktorý ide proti ustanoveniam zákona o slobodnom prístupe k informáciám. (zdroj: jp)

V dodatku sa mesto snaží televízii zakázať, aby videozáznam zo zastupiteľstiev poskytla tretím stranám bez súhlasu mesta (článok IV. bod 4.5., písmeno c). Takýto dodatok zmluvy je však v rozpore so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Tieto vety nemali prejsť právnym oddelením mesta. A televízia to mala odmietnuť nielen z dôvodu nezákonnosti, ale aj zachovania nezávislosti, vyváženosti a objektívnosti.

Z týchto dôvodov som podal podnet na prokuratúru o preverenie zákonnosti obsahu takéhoto dodatku zmluvy. Zvažujem aj žiadosť na súd o predbežné opatrenie, ktorým by sa platnosť takéhoto nezákonného dodatku pozastavila.

Prelomí infožiadosť do televízie Turiec cenzúru?

Televízia Turiec je s.r.o.-čka v 100% vlastníctve mesta. Je teda založená a financovaná z verejných zdrojov. Podľa platnej legislatívy sa na ňu v plnej miere vzťahujú všetky ustanovenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Podľa nich by teda mala sprístupniť na základe žiadosti cez infozákon videozáznam zo všetkých zastupiteľstiev. Keďže ho vytvorila na základe objednávky a platby samosprávy, teda z verejných zdrojov. Judikatúr súdov, ktoré poukazujú na to, že je nezákonné odmietnuť zverejnenie diela, ktoré vzniklo na základe objednávky obce máme v dostatočnom počte na to, aby bolo jasné, že dielo financované z verejných zdrojov a v tomto prípade navyše objednané samosprávou nemôže nikto nikde schovávať. (Výnimku majú časti obsahujúce osobné údaje alebo utajované skutočnosti podľa osobitých predpisov.)

Požiadal som Televíziu Turiec cez infozákon o videozáznam z tohto decembrového a aj z januárového zastupiteľstva a budem čakať na odpoveď, ktorú pripojím k tomuto blogu.

Oklieštenie zvukových záznamov zastupiteľstiev

Podobne si mesto robí čo chce aj so zvukovými záznamami so zastupiteľstiev.

Kým minulý rok mesto zverejňovalo zvukové záznamy aj vo formáte kde je audio postrihané podľa jednotlivých bodov programu rokovania. (Občania tak prehľadne a pohodlne dokážu vyhľadávať v zázname tie pasáže, o ktoré majú záujem.) Januárovou novinkou je, že zverejnený zvukový záznam je už len vo formáte mp3, teda celých 5 hodín v jednom kuse. Vyhľadávať v takomto formáte bod programu, ktorý občana zaujíma je oveľa nepohodenejšie a časovo náročnejšie. Čo mnohých môže odradiť. A určite to nie je ústretovým krokom zo strany mesta, ktorým by sa snažilo zvyšovať úroveň participácie, otvoreného vládnutia a transparentnosti.

V minulosti mesto zverejňovalo aj zvukový záznam rozdelený podľa jednotlivých bodov programu rokovania. Čo umožňovalo pohodlné a rýchlejšie vyhľadávanie časti záznamu, týkajúcej sa konkrétneho bodu, či diania na zastupiteľstve.
V minulosti mesto zverejňovalo aj zvukový záznam rozdelený podľa jednotlivých bodov programu rokovania. Čo umožňovalo pohodlné a rýchlejšie vyhľadávanie časti záznamu, týkajúcej sa konkrétneho bodu, či diania na zastupiteľstve. (zdroj: jp)

Po novom občania nájdu už len audiozáznam zo zastupiteľstva v jednom celku.
Po novom občania nájdu už len audiozáznam zo zastupiteľstva v jednom celku. (zdroj: jp)

Len pripomínam, že vyššie spomínaným hlasovaním obyvatelia mesta prišli nielen o možnosť sledovania priamych prenosov v televízií a na internete, ale aj záznamov z rokovaní na youtube.

Ide im o ochranu verejného záujmu alebo politický boj?

Našli sa aj poslanci, ktorí sa proti takémuto kroku mesta ozvali a zahlasovali proti. Ak si však položíme otázku, či je za tým skutočne obhajoba verejného záujmu, alebo len zvyčajný politický boj a zápas medzi koalíciou a opozíciou, stačí sa pozorne pozrieť na hlasovania, rozhodnutia a odôvodnenia týchto poslancov v nedávnej minulosti.

Jednoducho okaté je to v prípade poslancov Martina Kalnického a Marcela Maťovčíka. Tí v minulosti, keď boli súčasťou „vládnucej“ koalície, hlasovali presne tak ako to dnes kritizujú. Teda tiež za zrušenie priamych prenosov a repríz mestskej televízie.

Rekordérom v „okatosti“ je poslanec Stanislav Thomka, ktorý okrem toho, že v minulosti rovnako hlasoval za zastavenie priamych prenosov a repríz, ako poslanec a člen „vládnuceho“ koaličného poslaneckého klubu strany Sieť sedel zároveň na stoličke riaditeľa mestskej televízie. Nielenže išlo o konflikt záujmov, ale túto pozíciu zneužíval na netransparentné dohadzovanie kšeftov vlastným kamarátom. Televízia po jeho nástupe prestala zverejňovať zmluvy a vo vysielaní začala výrazne preferovať vybranú skupinku poslancov z klubu, ktorého bol sám členom. Navyše po demaskovaní týchto netransparentných krokov v mojich blogoch ma tri roky ťahal po súdoch. Čím sa zaradil medzi tých politikov, ktorí zastrašujú whistleblowerov. Súdne spory, v ktorých sa za mňa postavili právnici Nadácie Zastavme korupciu, sme definitívne v roku 2018 vyhrali a súdy v rozsudku potvrdili, že išlo o netransparentnosť.

V prípade poslancov, ktorí sú vo funkcii prvé funkčné obdobie (Róbert Gajdoš, Michal Uherčík) si stačí pripomenúť ako sa pričinili za zmeny rokovacieho poriadku, ktoré zabránili pokusu navrátiť obyvateľom mesta oprávnené miesto v diskusii pri jednotlivých bodoch programu mestského zastupiteľstva (garancia zapojenia obyvateľov do rozpravy ku každému bodu programu zastupiteľstva ešte pred tým ako poslanci budú hlasovať). Čo je v príkrom rozpore s odporúčaniami odborníkov a organizácií v oblasti zvyšovania participácie, otvoreného vládnutia a transparentnosti. Bez okolkov to môžeme označiť ako cenzúru namierenú voči participácií a vystúpeniam obyvateľom mesta.  Podobne závažným prešľapom bola ich aktívna spoluúčasť na príprave a schvaľovaní vzniku mestskej rady a komisií zastupiteľstva v rozpore s rokovacím poriadkom a demokratickými princípmi.

Určite, lepšou možnosťou by bolo ak by sme mohli skonštatovať, že sa našlo aspoň pár poslancov, ktorí boli proti principiálne, aby chránili verejný záujem a demokratické princípy. Ich vlastná prax a kroky ich stavajú do pozície, ktorá vyzerá viac ako typické politické naťahovačky koalície a opozície o to kto je ten lepší. Škoda len, že na úkor záujmov a práv občanov mesta.

Čo dodať na záver? Aj keď vo väčšine prípadov bývajú paragrafy prikrátke na postihnutie politikov za pošliapavanie demokratických pravidiel a princípov, niekedy im dokážu klepnúť po prstoch nepriamo. Môže sa ukázať, že pri pošliapavaní demokratických princípov urobili konkrétne kroky, ktoré v rozpore so zákonom boli. Na výsledok tohto šetrenia si budeme musieť počkať. V prípade politikov má však záverečné slovo volič, ktorí im to môže „spočítať“ pri najbližších voľbách.

Jozef Petráš

Jozef Petráš

Bloger 
  • Počet článkov:  48
  •  | 
  • Páči sa:  5x

Prvé skúsenosti s protikorupčnými aktivitami, novinárčinou, prácou v médiách, definovaním a presadzovaním verejného záujmu som mal to šťastie získavať v porevolučných rokoch na výške. Som spoluautorom projektu Transparentné mesto, autorom ďalších protikorupčných projektov a aktivít. Pracoval som pre OSN, OBSE, UNDP, auditoval, prednášal, trénoval, školil a motivoval protikorupčných aktivistov, politikov a vlády po celom svete. Verím, že na Slovensku chceme tiež. Len naši politici to neberú zatiaľ dostatočne vážne. Zoznam autorových rubrík:  úsmevne :)Netransparentné prešľapykultúraOtvorená samosprávamédiábez komentárarozhovoryNezaradené

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

50 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

713 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

274 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
SkryťZatvoriť reklamu