ODRAZ UDALOSTÍ V ROKOCH 1914 – 1945 V OSUDOCH RODINY

http://www.vnjh.sk/eustory/download/zbornik.pdf celý članok na str.216

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Rodinné tragédie spravidla neovplyvnia osudy miliónov udí, ale inak to bolo s tragédiou, ktorá postihla rodinu Habsburgovcov. Násilná smr Františka Ferdinanda d¢Este a jeho manželky Žofie bola tou udalos ou, ktorá mala zásadný vplyv na chod dejín dvadsiateho storo ia. Sarajevská vražda, ktorá postihla jeden z najvýznamnejších panovníckych rodov v Európe, mala politické pozadie, o mocní tohto sveta využili ako zámienku pre realizovanie vlastných mocenských cie ov, a to viedlo k vypuknutiu prvej svetovej vojny, ktorej za iatok sa viaže k dátumu 28. júl 1914. Sarajevský atentát je príklad rodinnej tragédie, ktorá naozaj zmenila osudy mnohých rodín v Európe, lebo povolávací rozkaz, ktorý sa dostal do rúk otcov rodín a ich synov, v mnohých prípadoch znamenal smr , zmrza enie alebo psychickú ujmu lenom jednoduchých rodín. Slovenskí vojaci povolávaní do armády Rakúsko-Uhorska, ktoré rozpútalo svetovú vojnu, opúš ali svoje rodiny, aby bojovali za cisára a monarchiu na frontoch. Mobiliza ný rozkaz vyhnal postupne zo Slovenska na bojiská prvej svetovej vojny okolo 400 000 mužov. Pluky sa urýchlene dop ali pochodovými prápormi, ktoré prechádzali skráteným výcvikom mobilizovaných vojakov v náhradných jednotkách. Slováci tvorili 4 % rakúsko- -uhorskej armády. Slúžili prakticky vo všetkých druhoch vojsk, ale už tradi ne bolo najviac vojakov v pechote, asi 5 %. Do bojov boli nasadzovaní napríklad v oblasti Hali e, v Rumunsku, na južnom fronte v Taliansku. as slovenských vojakov bojujúcich na frontoch vojny padla do zajatia nepriate ov monarchie, a teda zvyšok vojny prežili ako vojnoví zajatci v zajateckých táboroch. Ke že na východnom fronte rakúsko-uhorská armáda bojovala proti Rusku, nieko ko tisíc slovenských vojakov bolo zaistených v ruských táboroch. Do 30. augusta 1916 sa v ruských zajateckých táboroch sústre ovalo asi 4 763 zajatých Slovákov. K 1. februáru 1918 sa vedelo už o 11 774 Slovákoch v európskej asti Ruska.1 V štátoch, ktoré vstúpili do vojny, pravidelne posielali zajatcov na práce a rozpty ovali ich medzi obyvate ov. V bojujúcich štátoch bola pracovná sila ve mi dôležitá, a preto sa využívalo na tieto práce o najviac zajatcov. Hlavná správa nad zajateckými tábormi v Rusku bola v rukách jednotlivých zemstiev alebo spadala do kompetencie továrenských inšpektorov. Medzi 400 000 slovenskými vojakmi, ktorí narukovali do rakúsko-uhorskej armády, boli aj muži z Tren ianskej Teplej, obce, v ktorej žili moji príbuzní. V roku vypuknutia svetovej vojny dostali povolávací rozkaz aj bratia Cyril a Pavel Gallovci. Na Pavla Galla, ktorý mal v tom ase okolo dvadsa rokov, si z rozprávania svojich rodi ov uchovala spomienky jeho vnu ka, moja babka Jozefa Masárová. Vojenské jednotky, v ktorých boli bratia Gallovci, velenie poslalo bojova na ruský front. Oboch postihol osud vojakov, ktorí padli do zajatia. Zo zajateckého tábora boli alej pridelení ako pracovná sila do rôznych oblasti hospodárstva. Pri tomto rozde ovaní sa Pavel dostal na statok jedného továrnika, u ktorého pracoval s drevom. Vyrábal stoli ky do železni - ných vagónov. Po dlhšom ase sa dozvedel, že aj jeho brat Cyril pracuje ne aleko v po nohospodárskom statku u jednej vdovy. Napriek ažkostiam sa im podarilo spoji sa a vdova, u ktorej pracoval Cyril, ho na ko och priviezla k bratovi, kde spolo ne prekonávali ažké asy. Továrnik, u ktorého Pavel Gallo pracoval, mu navrhol, aby sa jeho rodina pres ahovala za ním, vraj môžu býva i pracova u neho. Pavel s tým nesúhlasil a urobil dobre, pretože onedlho bol podpísaný mier a zajatci sa mohli vráti spä domov.2 Jeho rozhodnutie zo sú asného h adiska bolo správne, pretože neskôr sa moc nad celým Ruskom dostala do rúk bo ševikov, ktorí radikálne zmenili politické, hospodárske a spolo enské pomery, a dnes sa môžeme len domnieva , aký by bol osud jeho rodiny, keby prijal ponuku továrnika, ktorý bol novou bo ševickou vládou ozna ený za kapitalistu a ako taký bol iste stíhaný a zbavený majetku.

Veronika Kalovská

Veronika Kalovská

Bloger 
  • Počet článkov:  6
  •  | 
  • Páči sa:  0x

,,Ak nebudes odomna mnoho ocakavat, budu sa ti zdat aj male veci velkymi! Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu