polícia aj nevie aj nechce vedieť o nepresnosti merania rýchlosti.

čo v prípade, že sa nameraná rýchlosť nezhoduje z vašou. Mám zlý tachometer ja? No nie, každý tachometer je fabricky nastavený, aby meral o cca 5-10 % vyššiu rýchlosť. předpis EHK/OSN č. 39 a evropskou směrnici 75/443/EHS, R

Písmo: A- | A+
Diskusia  (6)

zdravím všetkých

Namerali Vás? A išli ste inou rýchlosťou ako vám namerali?

A mali ste pocit, to nejak nesedí. No Vás inštikt Vás neklamal.

Prečo polícia nevyberá pokuty už od 51 km/h? Z dobrej vôle až od 56 km/h? Polícia vykonáva meranie rýchlosti S LTI 20/20 väčšinou aj s kamerovým záznamom.(TRUE CAM)

Certifikát hovorí jasne do 100 km/h neistota merania +- 3 km/h a nad 100 km/h +- 3%

pod tabuľkou neistôt sa malým písmo nachádza tzv. rozširená neistota 1,3 km/h.( u jednotlivých meračo sa pohybuje 1,2-1,4 km/h)

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

1,3 km/h musíme podeliť, pretože sa nachádza na oboch stranách neistoty = 0,65 km/h

tak to spočítame 3 km/h + 0,65 km/h = 3,65 km/h. to je do 100 km/h.

a napr. pri 150 km/h * 3 % = 4,5 km/h + 0,65 km h = 5,15 km/h

resp pri 300 km/h = * 3% = 9 Km+0,65 km/h = 9,65 km/h

tak toto platilo do novely a teraz je to len +- 3km/h.

pribudol bod 3.2. najväčšia dovolená chyba merania

pretože podľa STN 01 0115:2011 Názvoslovie v metrológii

rozšírená neistota + Δ|chyba meradla| ≤ najväčšia dovolená chyba meradla

a teda oných 1,3 km/h je už v tých +- 3 km/h.

čo to znamená? prakticky ak ste dostali pokutu za rýchlosť, mohli ste dostať nižšiu .

SkryťVypnúť reklamu

napr. prekročenie rýchlosti. od 20 – 24 km/h je pokuta 100 eur,

ale od 15 – 19 km/h 60 eur. to je pekný rozdiel 40 eur?

V čom je problém? Na 8 hod školení to nemali. Podľa priestupkového zákona Vás smie policajná hliadka obviniť, len základe bezpečne preukázaných faktov. Teda ak je nejaká neistota musí sa bezpodmienečne vylúčiť.

Skrátim to:

Nevie to odvolací orgán, ako sám povedal nie sú na to školení.

Ale aj tak, až (v zrýchlenom konaní akosi na to pozabudol) po ústnom pojednávaní uznáva podľa zásady dôkaz v prospech obvineného

(In dubio pro reo) - 3 km/h.

teraz ma ukameňujete, ale išiel som 57- 58 km/h(asi 2-3 sek) a namerali 63 km/h.

SkryťVypnúť reklamu

V dobe, keď bolo za prekročenie 10-14 km/h 30 euro. čiže 63 km/h - 3,65 km/h = 59,35 km/h

po novom 63 km/h -3 km/h =60 km/h

Teda jednoznačne v nižšej tarife.

S dobrým právnikom by možné aj 6 km/h pretože podľa zákona (142/2000 §19 odsek 5,6), vyžiadanom preskúmaní (rozumej na Vašu žiadosť) určeného meradla sa považuje za vyhovujúce, ak neprekročí 2 x násobok najväčšej dovolenej chyby, pokiaľ osobitný predpis neustanoví inak. čiže NDCH je ±3 km x 2 = ±6 km/h
 

Na pojednávaní som zistil ďalšiu vec. Dôkaz je spracovaný len podľa Prílohy č. 31 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.

Teda nie že by museli podľa toho spracovať (lebo sa jedná o správu o meraní z kalibrácie), ale v dôkaze sú údaje, ktoré sa zhodujú s tým čo správa obsahuje.(v neskorších blogoch je to dovysvetelné)

SkryťVypnúť reklamu

podľa zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Zákon č. 142/2000 Z. z. - úplné znenie

§ 20
Úradné meranie
(3) O výsledku úradného merania vydá vykonávateľ úradného merania doklad, ktorý je verejnou listinou.
(4) V doklade o úradnom meraní vykonávateľ úradného merania uvedie
a) identifikačné údaje vykonávateľa úradného merania, ak ide o autorizovanú osobu, aj číslo rozhodnutia o autorizácii,
b) identifikačné údaje žiadateľa a číslo žiadosti o úradné meranie,
c) účel úradného merania a druh úradného merania,
d) predmet úradného merania a jeho identifikačné údaje,
e) údaje o použitých meradlách (typ meradla, merací rozsah, výrobné číslo, údaje o presnosti meradla, údaje o jeho nadväznosti),
f) použitú meraciu metódu, prípadne jej popis,
g) v prípade potreby ostatné údaje o podmienkach úradného merania,
h) postup vyhodnotenia nameraných údajov a výsledky úradného merania (číselné hodnoty s uvedením neistôt),
i) dátum úradného merania,
j) dátum vydania dokladu o úradnom meraní,
k) meno a podpis zamestnanca, ktorý úradné meranie vykonal,
l) odtlačok pečiatky vykonávateľa úradného merania, meno a podpis povereného zástupcu vykonávateľa úradného merania

Teda , uvádzanie neistoty merania je povinné a je súčasťou výsledku merania.

výsledok by sa mohol uvádzať aj ako interval.

čo mal minimálne urobiť podľa priestupkového zákona.

problém je, že meranie rýchlosti nie je úradné meranie.

podľa výroku ústavného súdu


Právna veta:

Zásada náležitého zistenia skutkového stavu vyžaduje, aby súd oprel svoje rozhodnutie o vine a treste o jednoznačne zistené a bezpečne preukázané fakty, a nie iba o nejakú pravdepodobnosť. Tam, kde nie je možné bezpečne určiť, ktorá z variant skutkového riešenia odpovedá skutočnosti, volí súd po vyčerpaní všetkých dosiahnuteľných dôkazov tú, ktorá je pre obžalovaných priaznivejšia.

Trovy konania

§ 79
Náhrada trov konania

(1) Občanovi, ktorý bol uznaný vinným z priestupku, ako aj navrhovateľovi, ak bolo konanie začaté na jeho návrh zastavené podľa § 76 ods. 1 písm. a), b), c) alebo j), uloží sa povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním priestupku.

V súčasnosti je to 16,-€.

§ 76

Vec zastaví, ak sa v ňom zistí, že:

  • a) skutok, o ktorom sa koná, sa nestal alebo nie je priestupkom,

  • b) skutok nespáchal obvinený z priestupku,

  • c) spáchanie skutku, o ktorom sa koná, nebolo obvinenému z priestupku preukázané

Z toho jasne vyplýva, že skutok o ktorom sa jedná, teda ten pôvodný napr prekročenie o x km/h rýchlosti sa nestal, tak navrhovateľ, teda ODI(štát) platí trovy konania a nie obvinený.

Čo myslíte. Polícia aj prokuratúra odcituje rovnaké paragrafy, ale aj keď sa orgán mýlil, občan zaplať 16 euro.

Odvolanie bolo zmarené KDI. Aj keď som odvolanie poslal včas do 14 dní a na ten istý email ako predtým.

Tento mail mi bol telefonicky doporučený pracovníkom pravdepodobne niekto z obvodného oddelenia. Potom som ho pred uplynutím 30 dňovej lehoty poslal znova už aj cez MINV.sk

to "oo" totiž nie je odvolací orgán, ale obvodné oddelenie. je to rovnaká budova, rovnaké poschodie.

V skutočnosti ODI nemá žiadny spoločný kontakt. Nakoniec som ho poslal priamo tomu človeku V ODI.

ODI ho síce prijal, ale KDI rozhodlo, že som zmeškal lehotu na odvolanie, pretože som odvolal cez

oott@minv.sk a vystavil sa riziku nedoručenia.

§54
(1) Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý
napadnuté rozhodnutie vydal.
(2) Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa
známenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje
osobitný zákon.
(3) Pokiaľ účastník konania v dôsledku nesprávneho
poučenia alebo pre to, že nebol poučený vôbec, podal
opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa, že ho
podal včas, ak tak urobil najneskôr do 3 mesiacov odo
ňa oznámenia rozhodnutia.

§64

(3) Novým rozhodnutím vo veci sa pôvodné rozhod-
nutie zrušuje.

§60
Odvolací orgán je povinný preskúmať i oneskorené
odvolanie z toho hľadiska, či neodôvodňuje obnovu ko-
nania alebo zmenu alebo zrušenie rozhodnutia mimo
odvolacieho konania.

KDI na tieto paragrafy zareagoval tak, že odvolanie neobsahuje nové veci.

čo opäť nevedel zdôvodniť zákonom.

prokurátor sa stotožnil s rozhodnutím ODI. podstatné veci nevedel zdôvodniť citáciou zákona

a tak napísal toto: " súdy bežne akceptujú výsledky merania cestným rýchlomerom a.... vec odkladá"

Momentálne je to podané na generálnej prokuratúre.

podanie bolo prijaté.

A tak hádam medzitým (cca 2 mesiace) vytvoríme tlak na to aby sa rozhodovalo podľa zákona.

Btw mimo iné vyplynulo, že polícia od občanov neoprávnene vyberala peniaze na za obnovu konania, na čo bola upozornená Generálnou Prokuratúrou.

pozrite si toto video BBC .

Ďalšie

podobný prípad Veľká británia sudca rozhodol v prospech obvineného.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/lancashire/6295127.stm


Preston: Korunný súd sudca zrušil odsúdenie po vypočutí dôkazu,

že laserové zariadenie môže dať chybné hodnoty, ak nie je meranie v správnej rovine. další článok osvetľujúci nepresnosť LTi 20/20

http://www.speedcameras.org/speed-camera-news-article.php?id=117

stránka bola zrušená

Pokračujem ďalej

toto ja čiastočne z manuálu.

slippage efekt nastáva najmä ak lti policajt drží v ruke. Aj mriežka chladiča alebo stierač vie pekne zamávať s výsledkom. Môže dosiahnuť +45 km/h.

meranie v zákrute

čo sa týka cosínus efektu tak ten by mal byť v prospech vodiča. Pre zariadenie totiž idete pomalšie, pretože zákrutu prejdete za dlhší čas ako na rovinke. Ale zároveň sa zvyšuje riziko slippage efektu pretože policajt nedokáže udržať zameriavač na jednom mieste a lúč sa odráža od mriežky chladiča, od skla, od kapoty a tým je zariadenie zmiatnuté.

anglický blog

http://markreckons.blogspot.sk/2010/06/are-motorists-being-wrongly-penalised.html

v prílohe prikladám manual LTI true cam.

http://swatoriginal.com/pdf/TruCAM-manual.pdf

http://blog.sme.sk/blog/25199/328655/

ďalej dávam do pozornosti

http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/190563

za 129999,- eur za 27 kusov rôznych lti čo je 4815 eur za kus čo je 6177, 7 dolárov.

nie nákup, ale za opravy. Jediné čom tam mohlo navýšiť, sumu je a zástavby ramer 7.

Aj tak, takto objednávať hrušky z jablkami, je ťažko skontrolovateľná efektívnosť.

ak si pozriete cenník môžte si urobiť vlastný názor o hospodárnosti.

Manufacturer

Model

Description/Configuration

Contract Price

Laser Technology

LTI 20/20 TruCam

All in one, laser based photo/video speed measurement instrument that collects and stores a complete chain of video evidence on a secure SD card for both speeding and tailgating, along with a high-resolution image that identifies the vehicle make, model and license plate number. TruViewer backend software allows you to view and print violation.

http://www.lasertech.com/TruCAM-Laser-Speed-Gun.aspx

$5,057.44

Laser Technology

LTI 20/20 TruSpeed

The TruSpeed laser is one of the most economical and reliable laser speed devices in the world. It has a lightweight, ergonomic design that has a simple six button menu structure for simple operation. It offers pinpoint, single-vehicle targeting in multilane traffic as well as a 2000ft range, is water resistant and has a laser jammer detect notification all powered by (2) C cell batteries.

http://www.lasertech.com/TruSpeed-Laser-Speed-Gun.aspx

$1,716.19

Laser Technology

LTI 20/20 TruSpeed S

The TruSpeed S possesses state-of-the-art technology, a simple point and shoot laser that can fit in the palm of your hand. Binocular-style design, less than 1 lb, rugged exterior, tacticle grips, 7X scope, All-weather proof, all powered by (1) CR123A battery. Includes TruSpeed S, Carrying Case, Neck Strap, Eyepiece Cover, CR 123 A Batteries (quantity 2) and Manual.

http://www.lasertech.com/TruSpeed-Laser-Speed-Gun.aspx

$1,311.19

Laser Technology

LTI 20/20 Ultralyte 100 LR

The Ultralyte 100 LR is the most durable laser on the market today. It has a extruded aluminum housing which has superior resistance to drop, falls and inclement weather. The 100LR has a maximum range of 3280ft, Red-dot scope with in-scope display of speed and range, Carrying Case, RS232 serial port, shoulder rest, all powered by (2) C cell alkaline batteries.

http://www.lasertech.com/UltraLyte-Laser-Speed-Guns.aspx

$3,032.44

Laser Technology

LTI 20/20 Ultralyte 200 LR

The equivalent of the Ultralyte 100 LR the 200LR speed laser also allows you to map a crime collecting slope, horizontal distance and vertical distance in addition to having a maximum range of 3280ft, Red-dot scope with in-scope display of speed and range, Carrying Case, RS232 serial port, shoulder rest, all powered by (2) C cell batteries.

http://www.lasertech.com/UltraLyte-Laser-Speed-Guns.aspx

$3,538.69

Laser Technology

LTI 20/20 Ultralyte LR B

The LR B is the simplest of the Ultralyte generation. It offers all the durability and ruggedness but has an easy 6 button interface to configure the laser. The LRB's maximum range is 3280ft and comes with a 2x magnified Red-dot scope, Carrying Case, RS232 serial port, shoulder rest, all powered by (2) C cell alkaline batteries.

http://www.lasertech.com/UltraLyte-Laser-Speed-Guns.aspx

$2,627.44

ľubomír drinka

ľubomír drinka

Bloger 
  • Počet článkov:  82
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Ak je niekto jediný kto môže, tak musí.Ak môžete, tak píšte. Zoznam autorových rubrík:  Právomeranie rýchlostiobjektívna zodpovednosťSPPMeranie hmotnostiSúkromnéNezaradenéštatistika nehodovosti

Prémioví blogeri

Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

713 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

50 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
SkryťZatvoriť reklamu