Aká je kvalita pitnej vody na Slovensku? 2.časť

Akými zdrojmi pitnej vody disponuje Slovenská republika? Je jej kvalita bezpečná. Ako sa hodnotí jej kvalita a aké sú limity pre jej nezávadnosť? Môžeme piť vodu z vodovodu bez obáv? Aj na tieto otázky odpovedám v 2.časti môjho druhého článku pre 5.krok ku zdraviu- Pite dostatok čistej vody...

Písmo: A- | A+
Diskusia  (5)

Druhá časť môjho článku- Aká je kvalita pitnej vody na Slovensku?

b) Organické ukazovatele

Por.

čís.

Ukazovateľ

Limit

Jednotka

Druh

Limitu

Poznámky

31.

Akrylamid

0,1

μg/l

NMH

Zisťuje sa v prípade výskytu a uvoľnenia z materiálu (napr.

z rozvodného potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu,

výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú

koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu

a možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou

vodou.

32.

Benzén

1,0

μg/l

NMH

33.

Dichlórbenzény

0,3

300

μg/l

MH

NMH

Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť

látky. Príslušný orgán verejného zdravotníctva môže dočasne

súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej

hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie

pitnej vody. Dichlórbenzény zahrňujú sumu:

1,2-dichlórbenzén, 1,3-dichlórbenzén, 1,4-dichlórbenzén.

34.

1,2-dichlóretán

3,0

μg/l

NMH

35.

Monochlórbenzén

10

300

μg/l

MH

NMH

Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť

látky. Príslušný orgán verejného zdravotníctva môže dočasne

súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej

hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie

pitnej vody.

36.

Celkový organický uhlík

Bez významných zmien

μg/l

IH

Nemusí sa stanovovať pri zdrojoch produkujúcich menej ako

10 000 m3 denne.

37.

Pesticídy

0,1

μg/l

NMH

Za pesticídy sa pokladajú: organické insekticídy, herbicídy,

fungicídy, nematocídy, akaricídy, organické algicídy,

organické rodenticídy, organické slimicídy a príbuzné

produkty (regulátory rastu). Zisťujú sa iba tie pesticídy,

ktorých prítomnosť vo vode možno predpokladať. Limit sa

vzťahuje na každý stanovený pesticíd. Pre aldrín, dieldrín,

heptachlór a heptachlórepoxid platí limit 0,03 μg/l.

38.

Pesticídy spolu

0,5

μg/l

NMH

Súčet všetkých pesticídov zistených a kvantifikovaných počas

monitorovania.

39.

Polycyklické

aromatické

uhľovodíky

0,1

μg/l

NMH

Vzťahuje sa na sumu PAU: benzo(a)pyrén, fluorantén,

benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(g,h,i)perylén,

indeno(1,2,3-c,d)pyrén.

40.

Benzo/a/pyrén

0,01

μg/l

NMH

41.

Epichlórhydrín

0,1

μg/l

MH

Zisťuje sa v prípade výskytu a uvoľnenia z materiálu (napr.

z rozvodového potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu,

výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú

koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu

a možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou

vodou.

42.

Styrén

20

μg/l

NMH

43.

Tetrachlóretén

10

μg/l

NMH

Súčet koncentrácií tetrachlóreténu a trichlóreténu nesmie

prekročiť 10 μg/l.

44.

Tetrachlórmetán

2,0

μg/l

NMH

45.

Toluén

50

700

μg/l

MH

NMH

46.

Trichlóretén

10

μg/l

NMH

Súčet koncentrácií tetrachlóreténu a trichlóreténu nesmie

prekročiť 10 μg/l.

47.

Vinylchlorid

0,5

μg/l

NMH

Zisťuje sa v prípade výskytu a uvoľnenia z materiálu (napr.

z rozvodového potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu,

výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú

koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu

a možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou

vodou.

48.

Xylény

100

500

μg/l

MH

NMH

Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť

látky. Príslušný orgán verejného zdravotníctva môže dočasne

súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej

hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie

pitnej vody.

c) Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty

Por.

čís.

Ukazovateľ

Limit

Jednotka

Druh

Limitu

Poznámky

49.

Voľný chlór

0,3

mg/l

MH

Vzťahuje sa na obsah voľného chlóru po úprave vody. Ak

sa voda dezinfikuje chlórom, musí byť minimálna

hodnota v distribučnej sieti 0,05 mg/l.

50.

Brómdichlórmetán

0,015

0,025

mg/l

MH

NMH

Prekročenie MH koncentrácie BDM do 0,025 mg/l je

dôvod na zníženie medznej hodnoty koncentrácie

chloroformu na 0,03 mg

51.

2,4-dichlórfenol

0,002

mg/l

MH

Zisťuje sa, ak ide o nepriaznivé ovplyvnenie senzorických

vlastností vody.

52.

Chlórdioxid

0,20

mg/l

MH

53.

Chloritany

0,20

mg/l

NMH

54.

Chloroform

0,04

mg/l

MH

Prekročenie MH koncentrácie BDM do 0,025 mg/l je

dôvod na zníženie medznej hodnoty koncentrácie

chloroformu na 0,03 mg/l. Koncentrácia sa meria pri

odtoku vody z úpravne.

55.

Ozón

0,05

mg/l

MH

56.

2,4,6-trichlórfenol

0,01

0,2

mg/l

MH

NMH

Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne.

Zisťuje sa, ak ide o nepriaznivé ovplyvnenie senzorických

vlastností vody.

57.

Trihalometány

spolu

0,15

mg/l

NMH

Špecifikované zlúčeniny sú: chloroform, bromoform,

dibrómchlórmetán, brómdichlórmetán.

d) Ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody

Por.

čís.

Ukazovateľ

Limit

Jednotka

Druh

Limitu

Poznámky

58.

Absorbancia

(254 nm, 1 cm)

0,08

Prekročenie indikačnej hodnoty môže byť dôvod na

zisťovanie chloroformu, brómdichlórmetánu alebo na

korigovanie hodnoty CHSKMn.

59.

Amónne ióny

0,5

mg/l

60.

Celkové rozpustné látky

1000

mg/l

61.

Farba

20

mg/l

62.

Hliník

0,2

mg/l

63.

Chemická spotreba

kyslíka

manganistanom

3,0

mg/l

64.

Chloridy

100

mg/l

Voda nesmie byť agresívna. Prekročenie medznej hodnoty

do 250 mg/l je prípustné, len ak ide o chloridy

z geologického podložia.

65.

Mangán

0,05

mg/l

Prekročenie medznej hodnoty do 0,20 mg/l je prípustné,

len ak ide o mangán z geologického podložia a ak

nedochádza k nežiaducemu ovplyvneniu senzorických

vlastností vody.

66.

Nasýtenie vody kyslíkom

>50

%

nasýtenia

67.

Reakcia vody

6,5-8,5

Voda nesmie byť agresívna. Ak ide o balenú pitnú vodu,

ktorá je prirodzene bohatá na oxid uhličitý, minimálna

hodnota môže byť nižšia.

68.

Sírany

250

mg/l

Voda nesmie byť agresívna.

69.

Sulfán voľný

0,01

mg/l

70.

Chuť

prijateľná

pre

spotrebiteľa

V prípade pochybnosti sa za prijateľné považujú stupne 1

a 2 pri stanovení podľa slovenskej technickej normy STN

EN 1622 Analýza vody. Stanovenie prahovej hodnoty

pachu (TON) a prahovej hodnoty chuti (TFN).

71.

Teplota

8-12

°C

72.

Zákal

5

ZF

73.

Pach

Bez zápachu

V prípade pochybnosti sa za prijateľné považujú stupne 1

a 2 pri stanovení podľa slovenskej technickej normy STN

EN 1622 Analýza vody. Stanovenie prahovej hodnoty

pachu (TON) a prahovej hodnoty chuti (TFN).

74.

Zinok

3,0

mg/l

75.

Železo

0,2

mg/l

Prekročenie medznej hodnoty do 0,50 mg/l je prípustné,

len ak ide o železo z geologického podložia a ak

nedochádza k nežiaducemu ovplyvneniu senzorických

vlastností vody.

76.

Vodivosť

125,0

mS/m

Voda nesmie byť agresívna.

77.

Sodík

200

mg/l

Zdroj:

N A R I A D E N I E V L Á D Y
Slovenskej republiky
z 10. mája 2006,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu
a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

Tretia časť môjho článku tu.

Martin Chudý

Martin Chudý

Bloger 
  • Počet článkov:  87
  •  | 
  • Páči sa:  3x

Martin Chudý je profesionálny športovec (futbalista), konzultant pre optimálne zdravie a výživu, spisovateľ, bloger, kaviarničkár, aktivista, rečník, podnikateľ a vizionár.Viac ako 13 rokov (od 2006) sa aktívne zaujíma o oblasti zdravia, výživy, osobnostného rozvoja a podnikania.Martin pomáha ľuďom optimalizovať výživu, aby zlepšili svoje zdravie a vyhli sa chronickým zdravotným problémom.Martin tiež pomáha ľuďom objaviť ich “skryté“ zdroje a vďaka tomu využiť ich potenciál a dosiahnuť život podľa svojich predstáv.Viac o Martinovi:https://www.martinchudy.sk/o-mne/Kontakt:FB: https://www.facebook.com/www.martinchudy.skWEB: https://www.martinchudy.sk/ Instagram: https://www.instagram.com/martin_chudy/ Zoznam autorových rubrík:  Metabolická flexibilitaVoda a tekutinyZdravie11 krokov ku zdraviuÚspechReceptyZdravie zvieratŠtíhla postava

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu