reklama

Ako by mal vyzerať nový stavebný zákon?

Nový stavebný zákon musí zrýchliť a zjednodušiť povoľovanie stavieb. Zavedenie princípu jednej pečiatky a „fikcie súhlasu“ je viac ako žiadúce. Súčasne platný stavebný zákon je z roku 1976.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (5)

V našich právnych podmienkach je kladený doraz na samotný proces povoľovania stavby, ktorý môže trvať až niekoľko rokov a je tak prekážkou pre kvalitnú a rýchlu výstavbu. Bývanie na Slovensku sa postupne stáva nedostupným aj pre strednú triedu. Slovensko nestavia cesty, diaľnice, o vysokorýchlostných tratiach si môžeme nechať len zdať. Pripraviť nový úsek diaľnice u nás totiž trvá v priemere niekoľko rokov.

Za tým všetkým je neskutočne pomalé a administratívne náročné povoľovania stavieb. V rebríčku rýchlosti (obťažnosti) získania stavebného povolenia Svetovej banky je Slovensko na neuveriteľnom 154. mieste zo 190 krajín. Sú pre nami napríklad Papua Nová Guinea, Kongo či Nepál. Viac informácií: http://www.doingbusiness.org/rankings

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Podobné je to aj v Českej republike. Podľa výskumu, ktorý pre Ministerstvo pro mistni rozvoj ČR vykonala nezávislá spoločnosť na tému rýchlosti povoľovania stavieb v máji 2020 - viac ako 86% opýtaných si myslí, že stavby sa povoľujú pomaly. Výsledok na Slovensku je určite obdobný.

Obrázok blogu
(zdroj: MPR ČR)

Nové byty nie sú, a tak rastie záujem aj o tie staršie. Vo veľkých mestách sa preto zvyšujú ceny aj na tzv. secondhandovém trhu a zdražuje sa aj nájomné. Dopyt z veľkých miest sa vzhľadom k nedostatočnej ponuke presúva do mestských "satelitov". Ľudia teda nebývajú v mestách, ale v ich okolí a denne dochádzajú do hlavného mesta za prácou. Tým preťažujú nedostatočnú kapacitu infraštruktúry. Podľa odhadov na základe výskumov mobilných operátorov dochádzajú denne do Bratislavy státisíce ľudí.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Súčasný stav je viac neudržateľný

 • pre obnovu ekonomiky je potreba nový moderný stavebný zákon,

 • pre nedostatočnú rýchlosť výstavby bytov - v mestách silnie kríza dostupného bývania, 

 • nestavajú sa školy, športoviská, cesty, diaľnice a vysokorýchlostné železnice.

Nový stavebný zákon by mal:

 • zrýchliť nekonečne dlhé povoľovania stavieb

 • zjednodušiť zložitú byrokraciu, ktorá ho sprevádza

 • zaistiť dodržiavanie lehôt zo strany štátu

Myslím, že celá odborná aj laická verejnosť víta snahu Ministerstva dopravy a výstavby po toľkých rokoch dramaticky zmeniť aktuálne platný stavebný zákon a súvisiace predpisy.

Čo najviac spomaľuje stavebné konanie podľa prieskumu CEEC v Českej republike?

Obrázok blogu
(zdroj: CEEC)

Nový stavebný zákon – 2 jednoduché princípy

Nový stavebný zákon by mal vzniknúť na 2 základných princípoch pri dodržaní verejného záujmu, ochrany kultúrneho dedičstva a životného prostredia:

1. Princíp jednej „pečiatky“

Dnes máme takmer niekoľko desiatok typov stavebných konaní a rôznych typov povoľovacích procesov. Nový stavebný zákon by to mal vyriešiť tým, že do budúcnosti bude už len jedno správne konanie a celé konanie o povolení stavby povedie jeden stavebný úrad.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Výsledkom celého konania by tak mala byť u bežných stavieb ( rodinný dom, bytový dom) jedna "pečiatka". Celý proces by mal byť navyše digitalizovaný. Zákon by mal zjednodušiť stavebníkom v tom, že nebudú musieť zháňať viac ako 30 pečiatok a sami sa vysporiadúvať často s protichodnými požiadavkami dotknutých orgánov. Maximum by ich malo byť totiž integrovaných do stavebných úradov.

Dotknuté orgány štátnej správy by mali byť integrované s výnimkou požiarnej ochrany a pamiatkovej starostlivosti v objektoch v pamiatkovej ochrane - národných kultúrnych pamiatok a zapísaných nehnuteľných pamiatok, pamiatkových rezervácií a zón. Tu budú odborníci na ochranu pamiatok aj naďalej hájiť záujmy ochrany historického dedičstva, novo však v rámci stavebného úradu, ktorý bude vydávať jedinú integrovanú pečiatku na účely stavebného povolenia.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Rovnako tak ako životné prostredie, ktoré by malo zostať samostatné postavenie, a to v osobitne chránených územiach. U prípadných stavieb v národných parkoch a podobne významných územiach by mal mať orgán životného prostredia posledné slovo. Aj pre pamiatkárov, životné prostredie a hasičov ale bude platiť fikcia súhlasu, takže riadenie nebude trvať roky!

2. Princíp zavedenia „Fikcie súhlasu“ - dodržiavanie lehôt štátom 

Dôležitým princípom nového zákona by mal byť tlak na dodržiavanie lehôt štátom. Nedodržiavanie lehôt sa bohužiaľ stalo smutným štandardom. Nie je možné, aby stavebníci čakali na stanoviská a vyjadrenia štátu v niektorých prípadoch mesiace. Zákon by mal zaviesť „fikciu súhlasu“, ktorá znamená, že keď sa orgán nestihne vyjadriť, bude sa mať za to, že súhlasí. Pre samotný stavebný úrad bude platiť opatrenia proti nečinnosti, kedyv prípade, že stavebný úrad nerozhodne v lehote, vec bezodkladne preberie nadriadený krajský stavebný úrad a vo veci rozhodne. Výnimkou vo "fikcie súhlasu" by malo byť stanovisko pamiatkárov a ochrany životného prostredia. 

Aké by mali byť základné piliere nového stavebného zákonu?

Štát plní funkciu regulačnú ( "už sa nesmie") a koordinačnú ( "malo by sa"), ktoré sa prepisujú nielen do stavebného zákona. Okrem obmedzení a vytýčenie cieľov sa nesmie zabúdať na samotného stavebníka a jeho právo stavať. Nový stavebný zákon by mal priniesť jednoduchý a pochopiteľný systém stavebného práva tak, aby bol všeobecne rešpektovaný a spoločensky prijateľný.

1. Jeden stavebný úrad

Povoľovanie sa musí zjednotiť a koordinovať. Špeciálne stavebné úrady je nutné spojiť. Odborníci na špecifickú problematiku majú byť prítomní ako experti v rámci jedného tímu, ktorý vydáva povolenie stavby. Nie je vhodné, aby boli oddelení ďaleko od seba po vzdialených úradoch a komunikácia prebiehala iba písomne, a to ešte len voči stavebníkovi. Najmä vzájomná komunikácia medzi úradmi bude mať vplyv na kvalitu a rýchlosť rozhodovania. Ak má štát chrániť verejný záujem, je potrebné sa v jednotlivých oblastiach vzájomne koordinovať a zjednotiť. Štát je len jeden. Z hľadiska odbornosti sú dôležité osobné rokovania naprieč verejnou správou.

2. Jedno povolenie stavby

Množstvo procesov sa musí zásadne redukovať. Ideálne by na jednu stavbu mal vypracovať jeden projekt, ktorý v jednom konaní dostane jedno povolenie. Na jedno správne konanie by v prípade napadnutia potom naviazal už len jedno súdne preskúmanie. Súčasná prax mnohých nadväzujúcich konaní, napadaných mnohými odvolaniami a súdnymi spormi v jednej veci je neudržateľná. Neprimerane sa tým kráti právo stavebníka stavať a neúnosne sa zaťažuje a predražuje výkon štátnej správy.

Na druhej strane je potrebné zrušenie akéhokoľvek dodatočného povoľovania stavieb a zavedenie "inštitútu odstránenia stavby okamžite po rozhodnutí o jej odstránení".

Autorizovaní stavební dozori a stavbyvedúci, ktorí by sa podieľali na výstavbe bez platného stavebného povolenia, by mali okamžite stratiť svoje oprávnenie na vykonávanie činnosti. 

3. Minimalizácia nárokov na stavebníka 

Stavebník by mal na jednom formulári podať žiadosť o povolenie stavby a stavebný úrad by podľa žiadosti viedol príslušný typ riadenia. Súčasný chaotický systém s príliš veľkým množstvom typov konaní je nutné zredukovať. Vyhláška o dokumentácii stavieb by mala byť upravená tak, aby štát a občania strážili len to podstatné, čo má vplyv na verejný záujem.

Zjednodušenie povoľovacie dokumentácie by proces urýchlilo, sprehľadnilo a zjednodušilo. Jedna žiadosť by sa mala podať na jeden úrad, ktorý vydá jedno povolenie.

4. Zásadná redukcia dotknutých správnych orgánov

Stanoviská dotknutých správnych orgánov by mal obstarať stavebný úrad, a to len od tých, ktoré sú pre dané povolenie príslušne do veci vstupovať. Tým by tak mal stavebný úrad jednoznačnú kontrolu nad celým riadením. Súčasný prebujnený systém je mimo kontroly štátu, pretože stavebný úrad nemá žiadny prehľad o tom, na akom príslušnom orgáne sa vyskytuje aká verzia dokumentácie a k akému predmetu sa príslušný orgán vlastne vyjadruje. Otázka medzirezortnej roztrieštenosti nie je riešiteľná z povahy veci iba jedným ministerstvom. Medzi vyjadrenia (nie stanoviska, či dokonca rozhodnutia!) má patriť iba ochrana verejného zdravia (hygiena), hasiči, pamiatkári (ak je stavba pod dohľadom), ochrana životného prostredia, infraštruktúra a obec. Úradníci by si mali sadnúť k jednému stolu a navzájom sa dohodnúť.

5. Systém plánov (územné, zastavovacie...)

V Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Holandsku, Poľsku a Maďarsku je plánovanie nastavené tak, že územné plány sú koncepčnými dokumenty, ktoré samy o sebe nezakladajú jednotlivým stavebníkom žiadne právne nároky ani povinnosti. Strategické a územné plány tvoria prípravnú časť procesu plánovania a sú záväzné pre verejné inštitúcie a pre spracovateľov podrobnejšej dokumentácie, nie však pre jednotlivých stavebníkov.

Všetci sa riadia až podrobnejšou dokumentáciou - zastavovacím plánom. Tento systém dovoľuje, aby nadradené dokumentácie (plány štátu, krajov, obcí) mohli byť spracované s dôrazom na urbanistickú koncepciu a stratégiu rozvoja bez nutnosti zásadných zmien pri práci na detaile. Slovenská prax, kedy sa všetky úrovne plánov schvaľujú rovnakým opatrením všeobecnej povahy, je ojedinelá. Požiadavka, aby každá úroveň dokumentácia bola zároveň ideovo koncepčné a právne nenapadnuteľná ("nepriestrelná"), nutne vedie k nefunkčnosti systému cez nutnosť neustálych zmien. 

Dotknuté orgány štátnej správy majú svoje zásadné požiadavky do územia premietať vopred do zastavovacích (regulačných) plánov miest a obcí, a nie až pri jednotlivých stavieb, aby boli požiadavky pre stavebníka známe vopred. 

Úlohou stavebníka, by tak bolo nájsť len autorizovaného architekta alebo projektanta, ktorý dielo spracuje podľa platných predpisov a "osadí" ho do aktuálneho zastavovacieho plánu. Na základe toho, by bolo vydané stavebné povolenie. 

Tento spôsob by významne urýchlil proces povoľovania stavieb, pretože zásadné otázky ohľadom umiestnenia, spôsobu použitia a objemu stavieb by boli vyriešené dopredu. Pre prechodnú dobu, než bude územie pokryté uspokojivo zastavovacími plánmi, by bolo vhodné pre sídla zhotovovať hybridné plány, kumulujúce vlastnosti územného plánu a zastavovacieho (regulačného) plánu.

Záver:

Nový stavebný zákon by mal predstavovať veľmi komplexnú a zároveň radikálnu zmenu, vzhľadom na to, že sa dotýka stoviek, tisícov rôznych záujmov. Nejde vyhovieť všetkým. Aj keď sa hľadá kompromis a možnosti, ako upraviť zákon tak, aby vyhovoval čo najviac všetkým subjektom, ktoré sa na stavebnom procese podieľajú alebo majú záujem - vzhľadom k tomu, že tieto záujmy sú často veľmi rozdielne a niekedy aj úplne protichodné alebo si úplne odporujú, nebolo a nebude logicky možné vyhovieť všetkým.

Súčasný stav je však už naďalej neudržateľný a je potrebná radikálna zmena v oblasti stavebného konania. Nový stavebný zákon by mal:

 • zrýchliť nekonečne dlhé povoľovania stavieb,

 • zjednodušiť zložitú byrokraciu, ktorá ho sprevádza,

 • zaistiť dodržiavanie lehôt zo strany štátu.

Stavebný zákon by mal starostlivo vyvážiť práva občanov, štátu a územnej samosprávy. Na jednej strane stojí ten, ktorý chce stavať so svojím právom stavby. Na druhej strane štátna správa, ktorá nastavuje a kontroluje parametre pre súlad stavby s okolím spoločne s ochranou verejného záujmu a obec (samospráva) ako garant vydané územnoplánovacej dokumentácie a kvality prostredia obce. Pri koncepcii nového zákona je nutné tieto práva vzájomne vyladiť a odvodiť možné vplyvy, škody a zodpovednosť pri ich neplnení.

Starostlivosť o ľudské sídla a krajinu vyžadujú dlhodobý a zodpovedný prístup. Rozvoj územia sa počíta na desiatky rokov a preto je toľko podstatná kompetencia, odbornosť a kontinuita práce úradníkov, ktorí majú rozvoj územia na starosť. Ani najlepší zákon nenahradí ľudský prístup a osobnú zodpovednosť konkrétnych ľudí. Systému povoľovania stavieb by veľmi prospelo vedomie zodpovednosti jednotlivých úradníkov za pridelenú časť správy štátu a snaha konať medzi sebou na osobné ľudskej úrovni, nie iba schematickým "papierovaním" predtlačenými listy. Pre dobrú správu územia je podstatná nielen vecnosť a hlboká znalosť problémov, ale najmä interdisciplinárna spolupráca a chápanie vecí vo vzájomných súvislostiach.

Pri novom stavebnom zákone by sa mal samozrejme naďalej dať dôraz na verejný záujem, ochranu kultúrneho dedičstva a životného prostredia. 

 OZ STOP - zelená : - udržateľnosť, príroda, ľudia, život ...Slovensko...- 

Martin Greguš

Martin Greguš

Bloger 
Populárny bloger
 • Počet článkov:  67
 •  | 
 • Páči sa:  522x

Som predseda občianskej iniciatívy STOP Zelená - www.stopzelena.sk - ktorá sa snaží vyvíjať osvetovú činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, znižovať odpad v podobe „ľudských stôp“ zanechaných vo voľnej prírode, ale aj v mestách, a tak vytvárať priaznivejšie životné prostredie pre budúce generácie v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja Slovenska a zakladajúci člen občianskej platformy Team Bratislava, ktorú založili bratislavskí členovia a sympatizanti občianskej iniciatívy. Pri príležitosti dňa ZEME sme spustili spravodajský portál ZELENESPRÁVY na www.ZELENESPRAVY.sk. Okrem sme.sk čítam a aktívne podporujem www.ISOCERTIFIKAT.sk portál o ISO certifikácii, www.NOVOSTAVBA.sk - spravodajstvo zo slovenského stavebníctva, spravodajstvo z Bratislavy na www.BLONLINE.sk a spravodajský portál www.ISLOVAK.sk Zoznam autorových rubrík:  BratislavaOchrana životného prostrediaŠtátne orgány a samosprávaStrategické plány a manažmentPolitika, komentáre a postrehyStavebníctvo a dopravaZdravotníctvoNezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

744 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Iveta Rall

Iveta Rall

73 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu