Prevedenie očkovacej lotérie zrejme nebolo v súlade s jej štatútom

Písmo: A- | A+

A máme za sebou prvé kolo očkovacej lotérie. Kritizovaný spôsob telefonického kontaktovania vyžrebovaných účastníkov dopadol dosť zle. Ale zdá sa, že postup pri prémiovej výhre nebol v súlade so zverejneným štatútom.

Štatút očkovacej prémie v zverejnenom znení statut-ockovacia-premia.pdf (bytzdravyjevyhra.sk) hovorí

v čl.4 odstavec 4:

Podmienkami pre vznik nároku na prémiovú výhru je úspešné telefonické spojenie sa so súťažiacim v časovom limite podľa bodu 5 tohto článku tohto štatútu zo strany vyhlasovateľa, resp. tretej osoby určenej vyhlasovateľom (RTVS, resp. moderátor v dotknutom vysielaní) a správne zodpovedanie otázky, prípadne požadovaného hesla, ktoré odznelo alebo bolo zverejnené v dotknutej televíznej relácii (vysielaní) v správnom tvare (ďalej len „heslo“) zo strany kontaktovaného súťažiaceho, a to v časovom limite 20 (dvadsať) sekúnd od zdvihnutia volania na telefónne číslo uvedené na vyžrebovanom žrebovacom lístku, inak súťažiaci prémiovú výhru nevyhrá; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností tak plynú dva časové limity, ktoré nasledujú za sebou.

Teda podľa štatútu časový limit na zodpovedanie otázky či požadovaného hesla začína plynúť ihneď po uskutočnení spojenia. V skutočnom vysielaní však bolo heslo zobrazené ( osobitne pre každého súťažiaceho) až po nadviazaní spojenia a časový limit začal plynúť až po jeho zobrazení a výzve moderátora.

Štatút hry počíta s tým, že heslo bude oznámené v priebehu vysielania a súťažiaci ho má do 20 sekúnd po zdvihnutí hovoru správne uviesť. Hra ktorú sme mohli sledovať v priamom prenose sa akosi znením štatútu pozabudla riadiť.

Ďalšou perličkou je, že štatút nerieši čo sa stane ak sa spojenie medzi zdvihnutím a odpoveďou na otázku či heslo preruší čo sa stalo jednému súťažiacemu. Rieši iba to, ak sa na číslo nedá dovolať.

Viď článok 4 odstavec 5:

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že pod úspešným spojením v zmysle bodu 4 sa rozumie výlučne prípad, ak súťažiaci zdvihne volanie na telefónne číslo uvedené v rámci registrácie zo strany vyhlasovateľa alebo tretej osoby určenej vyhlasovateľom (RTVS) v rámci televíznej relácie (vysielania) v časovom limite podľa tohto bodu. Časovým limitom sa pre účely tohto bodu rozumie 20 sekúnd od spustenia časomiery moderátorom po prvom zazvonení. V prípade, ak je telefónne číslo súťažiaceho uvedené pri registrácii v čase pokusu o kontaktovanie podľa bodu 4 obsadené, nedostupné, neexistujúce alebo vypnuté, alebo ak sa súťažiacemu z akéhokoľvek iného dôvodu nepodarí dovolať, alebo márne uplynie časový limit na zdvihnutie, možnosť súťažiaceho na výhru prémiovej výhry zaniká a vyhlasovateľ nie je povinný opätovne kontaktovať súťažiaceho;

V podstate súťažiaci ktorému sa dovolali a spojenie sa potom prerušilo, splnil podmienku úspešného spojenia podľa uvedeného. Štatút už nerieši či v takom prípade ak sa spojenie preruší mu mali zavolať ešte raz ( ale zároveň táto možnosť nie je medzi vymenovanými dôvodmi pre ktoré nárok na prémiovú výhru zaniká). Ale v prípade, ak by súťaž prebiehala v zmysle zverejneného štatútu, tento súťažiaci by mal ihneď po prijatí hovoru šancu heslo uviesť lebo mu mal bežať 20 sekundový časový limit. Takto mu vlastne porušením štatútu zobrali šancu na výhru napr. v prípade ak sa mu vybil telefón a nemohol pokračovať v hovore dlhší čas.

Aktualizované: V podstate aj posledná súťažiaca doplatila na odlišné prevedenie výhry. Ak by bolo heslo uvedené v rámci relácie ešte pred telefonátom ( čo je najnejskorší možný čas aby jej mohol ihneď po zodvihnutí plynúť 20s limit, zrejme by ho mohla stihnúť vidieť aj v rámci oneskorenia spôsobeného sledovaním cez internet.

Skryť Zatvoriť reklamu