Máme na Slovensku manažérov a či iba „menežérov“?

Písmo: A- | A+

Čo myslíte, prečo som dal už v nadpise dané slovo do úvodzoviek? Podľa Pravidiel slovenského pravopisu majú úvodzovky 5 hlavných významov a ja som zacielil len na jeden z nich vo vzťahu k danej téme. – Na ktorý z nich?

Prečo tie úvodzovky

Žeby som mal v úmysle spochybňovať niečie riadiace schopnosti?
Alebo sa chcem od istého štýlu riadenia okázalo dištancovať?
Pravdou nie je ani jedna z týchto možností. Úvodzovky som tu zvolil v tom význame, v ktorom sa do nich uzatvárajú presné citácie toho, čo (a ako) niekto komunikuje. V tomto prípade prevažne v ústnom vyjadrovaní – v hovorenej reči, v jej výslovnosti.
Chcem teda poukázať na to, že mnoho hovoriacich sa na Slovensku (v slovenskom jazykovom prejave) zvykne vyjadrovať o akýchsi „menežéroch“ (prípadne ešte aj „menežérkach“), hoci slovenské slovníky žiadnu takúto kategóriu ľudí nepoznajú. A ja pevne verím, že ani poznať nebudú.


Výslovnosť a firemné obyčaje

Je nepochybné, že v iných jazykoch (najmä v angličtine) sú slová s podobnou výslovnosťou legitímne a v jazyku dosť frekventované...
Ale v slovenčine?
Pokiaľ tu v nejakých firmách existuje taká firemná „kultúra“, že isté kľúčové pojmy sa majú vyslovovať cudzojazyčne, tak nech si to v rámci vnútrofiremnej komunikácie takto anglofónne vyslovujú. To je ich interná vec.
Ale prečo takéto jazykové maniere zaťahujú aj do verejného mediálneho priestoru, kde sa má v slovenčine uplatňovať správna slovenská výslovnosť všetkých slov, ktoré sú v slovenských slovníkoch obsiahnuté?! (A slovo manažér tam už dávno je.)


Kodifikovaná výslovnosť

Ak by mal náhodou niekto pochybnosť o tom, aká je kodifikovaná výslovnosť slovenského slova manažér, tak nech sa pozrie do niektorej z našich kodifikačných príručiek spisovnej slovenčiny. Garantujem každému, že výslovnosť [menežér] v žiadnej z nich nenájde.
A okrem toho – správnu výslovnosť si možno spoľahlivo overiť v sekcii „Zvukové nahrávky niektorých slov“ v slovníkovom portáli Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra:
Manažér v slovenčine
Výslovnosť je [manažér], pričom sa nikto nemôže odvolávať na to, že pri danom slove nie je výslovnosť osobitne uvedená aj v písomnej podobe.


Lexikografická konvencia

V slovenských slovníkoch totiž platí konvencia, že pokiaľ je správna výslovnosť daného slova totožná s jeho písanou podobou, netreba ju osobitne uvádzať. A tu tá totožnosť skutočne je. Výslovnosť sa [v hranatých zátvorkách] uvádza iba v prípade, ak sa od písanej podoby slov líši.
Napríklad: faux pas [fó pa] citátový výraz i neskl. s. (nesklonný internacionálny výraz – v slovenčine stredného rodu)
Slovo manažér však nie je internacionálne v lexikálnom zmysle.


Platná aj pre odvodeniny

Tak ako platívýslovnosť slovného základu „manaž“ s oboma samohláskami [a] pri slove manažér, rovnako platí aj pri všetkých ostatných slovách, ktoré sú odvodené od toho istého slovného základu.
Sú to najmä: manažérsky, manažérstvo, manažment, manažmentový, manažovať. Pri prídavných menách (manažérsky, manažmentový) to platí aj pri ich variantoch v ženskom a strednom rode (manažérska, manžérske...).
Uplatňuje sa tu fonematický princíp, ktorý je v slovenčine dominantný vo vzťahu medzi zápisom a výslovnosťou. Ten platí obojsmerne. Zjednodušene sa dá vyjadriť takto: Píš, ako počuješ, a hovor, ako píšeš. – Neplatí to pre všetky slovenské slová (univerzálne), ale v tomto prípade to platí bez výnimky.


Adaptácia do slovenčiny vrátane rodovej citlivosti

Je to slovenský výraz, ktorý prenikol do slovenskej slovnej zásoby – transformáciou – z angličtiny, ale s výslovnosťou prispôsobenou slovenským pravidlám (kategória: 1. úplne zdomácnené slová – z PSP).
Veď anglická podoba je „manager“ a navyše je tu oproti slovenčine ten rozdiel, že „manager“ sa v angličtine používa pre oba rody – mužský i ženský. Pre ženské príslušníčky ľubovoľnej profesie angličtina nemá pojmy rodovo odlíšené od mužských tvarov, kým v slovenčine máme manažérov a manažérky.
A to je zároveň dôvod, prečo by sme sa mali vyjadrovať aj s tzv. rodovou citlivosťou voči ženám – nepomenúvať konkrétne manažérky pomocou generického maskulína „manažér“, ale priznávať im v slovenčine ich skutočnú rodovú identitu. Čas vyslovenia slabiky „ka“ (zlomok sekundy) je oproti tomu úplne bezvýznamný a prípadná časová úspora tu nemôže byť pádnym argumentom na zanedbávanie rodového rozlišovania.


Nechcel by som sa dožiť...

Možno v budúcnosti prídu aj také časy, keď bude potrebné jazykovo rozlišovať všetkých X pohlaví, ktoré uznáva hnutie osôb zo skupiny LGBTI. A to už také jednoduché nebude. Nechcem potierať menšinám ich citlivé práva, no slovenská gramatika je už aj tak dosť komplikovaná. Trendom je skôr zjednodušovať a skracovať.

Skryť Zatvoriť reklamu