Všetko podstatné o mene euro v gramatike a pravopise

Písmo: A- | A+

Tento článok sa od iných na tému eura líši v 2 hlavných veciach: zlúčil všetky dôležité roztratené fakty z viacerých zdrojov a usporiadal ich podľa ich využiteľnosti v živote bežných ľudí (teda nielen ekonomických profesionálov).

Začínam triviálnymi faktami, preto náročnejšej čitateľskej obci odporúčam preskočiť začiatok a posunúť sa niekam nižšie – úmerne miere osobnej vzdelanosti. Čím nižšie v texte, tým väčšia je pravdepodobnosť, že natrafíte aj na vedomosti pre vás nie celkom samozrejmé.
GRAMATIKA slova euro
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

Slovo euro sa v slovenčine skloňuje.
Presnejšie vyjadrené – nielenže sa môže skloňovať, ale JE POTREBNÉ HO SKLOŇOVAŤ, ak sa chce osoba hovoriaca po slovensky vyjadrovať gramaticky správne. A tiež ak chce človek píšuci v slovenčine komunikovať v nej spisovným spôsobom.
V slovenčine je euro všeobecné podstatné meno, preto sa v bežnom texte píše malými písmenami (výnimky popíšem nižšie).
Skloňovaním možno získať 10 rôznych gramatických tvarov slova euro, ale pri najbežnejšej komunikácii sú z nich prakticky najviac využívané iba 3 či 4. S tými možno vystačiť napríklad pri platobnom styku, čo je asi najdôležitejšia oblasť využívania tejto nadnárodnej meny v komunikácii medzi ľuďmi.

Pri slovnom narábaní s rôznymi finančnými sumami je kľúčové vedieť, ku ktorým číslovkám patria ktoré gramatické tvary meny.
Je to úplne jednoduché:
1 euro
2, 3, 4 eurá
0 (nula), 5 a viac eur (NIE eúr!)
Samozrejme, medzi číslovkou (číslom) a nasledujúcim slovom (nielen v prípade eura) sa vždy vynecháva 1 medzera alebo primeraný rozstup v prípade tabuľky.
Takto ÁNO: 1 euro Takto NIE: 1euro
(Ak by aspoň tieto poznatky v praxi správne uplatňovala väčšina verejnosti, potešil by som sa...)

Prečo na minciach a bankovkách nie sú názvy meny euro vyskloňované?
Platidlá tejto meny platia v mnohých krajinách, no iba v niektorých z nich sa euro skloňuje. Preto je na platidlách slovo euro v základnom tvare, čo však neznamená, že ho ako nesklonné máme používať aj v našom, flexívnom jazyku. Slovo euro sa v slovenčine skloňuje vždy.

Kto chce pomocou pojmu euro vyjadrovať aj iné ako celočíselné sumy, postačí mu vo všetkých takýchto prípadoch tvar: eura
Príklady:
0,5 eura (nula celých a päť desatín eura)
1,2 eura (jedno celé a dve desatiny eura)
12,34 eura (dvanásť celých a tridsaťštyri stotín eura)
...
(Spojku „a“ možno pri sumách v praxi vynechávať.)
Čiže:
Ak má suma v eurách za desatinnou čiarkou aspoň jednu nenulovú číslicu, spája sa vždy s gramatickým tvarom „eura“.

V platobnej praxi sa azda častejšie používa vyjadrovanie takýchto súm kombináciou počtu eur a počtu centov (predtým eurocentov). 1 cent je 1 stotina eura.
Príklady:
0,5 eura (= päťdesiat centov)
1,2 eura (= jedno euro a dvadsať centov)
12,34 eura (= dvanásť eur a tridsaťštyri centov)

Dosiaľ sme teda pri vyjadrovaní súm potrebovali iba tieto 4 gramatické tvary slova euro:
euro, eurá, eur (pre celé čísla); eura (pre zlomkové čísla).

Kompletné skloňovanie
Aby sme mohli o mene euro hovoriť a písať nielen v stručnom platobnom kontexte, ale tiež v náročnejšej konverzácii, je nám užitočné poznať kompletné skloňovanie slova euro.
Ide o podstatné meno stredného rodu, ktoré sa skloňuje podľa vzoru MESTO:
 singulár plurál
Nominatív (kto/čo) euro eurá
Genitív (koho/čoho) eura eur
Datív (komu/čomu) euru eurám
Akuzatív (koho/čo) euro eurá
Lokál (o kom/o čom) eure eurách
Inštrumentál (s kým/s čím) eurom eurami

Týmto je gramatika slova euro prakticky kompletná, na vysvetlenie zostávajú ešte niektoré pravopisné pravidlá.
********


V plavkách na kongrese či vo fraku na pláži?

K takýmto faux pas by bolo možné prirovnať nevhodné použitie rôznych foriem vyjadrenia menovej jednotky euro v rôznych druhoch textov.
Formy vyjadrenia eura sú 4:
Slovom – euro
Značkou –
Kódom ISO – EUR
Medzinárodným numerickým kódom – 978
Zámerne som ich zoradil podľa šírky spektra ich praktickej využiteľnosti – od väčšinového využitia v bežných textoch až po úplne špecifické bankové aplikácie.
Využívať možnosť a) tam, kam patrí možnosť d) – to je ako prísť v plavkách na medzinárodný kongres. A v opačnom garde (hovoriť predavačke na trhovisku o numerickom kóde meny) – to je ako ten frak na pláži.
Skrátka, je veľmi užitočné vedieť, kam ktorá forma vyjadrenia patrí.

Nuž preberme si formy vyjadrenia eura postupne:

 • Slovom euro (malými písmenami) sa o mene hovorí vo všetkých bežných textoch, ktoré nemajú špeciálny (bankový, legislatívny, právny, audítorský) charakter. Teda napr. aj v obchodných cenníkoch, letákoch, reklamných e-mailoch, listoch, krásnej literatúre... (A práve v takýchto druhoch textov býva najviac formálnych chýb v tomto zmysle.)
   

 • Značka (symbol) je vhodná najmä na grafické a tabuľkové využitie (účty, číselné zostavy na faktúrach, katalógy, tlačové správy). Jej využitie je pomerne univerzálne, takže s výnimkou špeciálnych formulárov je dobre uplatniteľná takmer všade. Na klávesnici ju možno písať pomocou kombinácií „ľavý Alt + 0128“ alebo „ľavý Ctrl + Alt + E“ alebo „Alt Gr + E“.
  Má špecifické výhody aj nevýhody, o ktorých sa zmienim ďalej.
  Od číselnej hodnoty sa oddeľuje pevnou medzerou (Ctrl + Shift + medzera), pričom pri zapisovaní cien v slovenčine je záväzné poradie: suma, pevná medzera, značka €.
  Príklad: 3 €
   

 • Kód ISO – EUR patrí iba do vymedzených formálnych textov, ako sú bankové formuláre, legislatívne a právne dokumenty. Je nesklonný.
  Od číselnej hodnoty sa oddeľuje pevnou medzerou (Ctrl + Shift + medzera).
  Nepatrí do obchodných reklamných textov!
   

 • Medzinárodný numerický kód – 978 sa využíva pri automatizovanom spracúvaní dát v špeciálnych programoch. V bežných textoch nemá praktické využitie.


Výhody a nevýhody zápisu súm so symbolom €
Ak na zápis sumy zvolíme znak €, nemusíme si ako pisatelia vôbec lámať hlavu so skloňovaním. Znak má stále rovnakú podobu – nech ide o hociktorý pád a číslo. To je zjednodušenie pre pisateľa.
Problém však potom môže mať niekto, kto ten text bude potrebovať nahlas prečítať, pokiaľ je skloňovanie eura (a jeho správne tvary v kombinácii s číslovkami) slabšou stránkou takého čitateľa. Zo symbolu veru nevyčíta, aký gramatický tvar má v ktorom prípade použiť.
Platí tu teda nepriama úmernosť: Čím ľahšie pre pisateľa, tým ťažšie pre čitateľa.
Naproti tomu – ak pisateľ sumy zapíše v slovnej podobe (a správne), čitateľ má ľahšiu pozíciu.
Pri rozhodovaní o forme zápisu je teda vhodné brať do úvahy, aké využitie daný text bude mať.
Ďalšou výhodou zápisu symbolu € je fakt, že v texte zaberá miesto iba 1 znaku, kým slovný zápis môže byť 3-znakový až 6-znakový. Pokiaľ teda potrebujeme šetriť miestom, symbol je vhodným riešením.

Ako sa správne zapisuje suma, ak ide o celé eurá?
V bežnom texte obyčajným kladným číslom (12 eur), pri formálnejších zápisoch buď s nulami za desatinnou čiarkou (12,00 EUR), alebo sa nuly nahrádzajú pomlčkou (12,– EUR), prípadne dvoma spojovníkmi (12,-- EUR).

Spôsoby zápisu súm
Pokiaľ má suma pred desatinnou čiarkou menej ako 4 číslice, píšu sa číslice tesne za sebou (123,45 €).
Pri 4-ciferných číslach sú možné 2 formy zápisu: 1234 €, 1 234 € (s medzerou za rádom tisícok).
Pri viacciferných číslach sa medzerami oddeľujú trojice číslic takto: 1 234 567,89 eura
Pri vyšších sumách sa môžu v zápise kombinovať čísla so slovami, napríklad:
10-tisíc eur, 12 miliárd eur, 3 456 milióna eur a pod.

Špecifické prípady slovných tvarov
V niektorých informačných zdrojoch možno nájsť takéto upozornenie:
„Skratky v podobe –Eur, eur či EURO – sa v slovenčine nepoužívajú.“
– To je pravda, avšak platí to len vtedy, ak ide o skratky.
Ak ide o bežné slová, tak tvary Eur aj EURO sú v niektorých prípadoch prípustné.
Tvar Eur obstojí ako prvé slovo vo vete, napr.:
„Eur sa potrebujeme zbaviť.“
Tvar EURO je možný v takom texte, ktorý je z typografických dôvodov zvýraznený tým, že všetky písmená nápisu sú veľké (tzv. verzálky), napr.:
„NAŠOU NOVOU MENOU JE EURO.“
(Nesprávne sú však zápisy typu: 20 Eur, 30 EURO.)

Prídavné meno utvorené od slova euro je: eurový (eurová, eurové, euroví).
Skloňuje sa podľa vzoru pekný.

Aj cent má svoju značku (symbol): ¢
Tá sa však v bežných slovenských textoch prakticky nepoužíva, preto som ju zaradil až na úplný koniec článku.

Toto je teda finále, v ktorom už len ďakujem za pozornosť tým, ktorí sa v čítaní prepracovali do konca.

 

Skryť Zatvoriť reklamu