Krajina, stromy, rieky, plán obnovy, politici a my

Písmo: A- | A+

Žijeme tak, akoby na živote už vôbec nezáležalo, v toxickom opare bezobsažných slov o ochrane životného prostredia.

"Povinnosťou našou je chrániť údolie pred znešvárením ľuďmi, ktorí nemajú okrem zisku a koristenia nič na srdci. Treba ho chrániť pred znešvárením, špekulačnými a obchodnými podnikmi a rôznymi stavbami." (k Demänovskej doline, architekt Dušan Jurkovič, 1923)

Obcami i krajinou, v končiacom čase vegetačného kľudu, bzučia v chvate – v súlade so zákonom – motorové píly. Po stovkách a hektároch miznú domovy vtáctva i špajze včiel, strácajú sa tône potokov so šantiacimi vydrami a v tanci sa pohupujúcim vodnárom obnažujúc nánosy odpadkov i anonymné nelegálne skládky, porasty inváznych druhov rastlín, pirátske výpusty z rodinných domov - pri ktorých sa už súlad so zákonom až tak nevyžaduje - i pokrytectvo pospolitého ľudu. Úrady samospráv i štátnej správy životného prostredia, aj v gescii ŠOP SR, požehnávajú úradnými pečiatkami i stanoviskami nazývanými odbornými požieranie krajiny, krajinného rázu i jej jednotlivých prvkov. Krajinní ekológovia sedia v univerzitných kanceláriách obklopení umelým svetom karentov a GIS vrstiev, to za oknom akoby pretekalo inou riekou. 

Adaptácia na zmenu klímyochrana či podpora biodiverzity ako téma dňa v chrumkavom obale neškodných (a ničneriešiacich) výkrikov a apelov na sociálnych sieťach občasne okorenených výdatne promovanými celonárodnými petičnými akciami. Aktivizmus činov a všeľudová zodpovednosť nahrádená virtuálnou realitou a z neznámeho prostredia vynorených influencerov s nestráviteľnou pachuťou prvoplánovosti. 

Plán obnovy a odolnosti ako dojná krava s preplneným vemenom. 150 mil. eur na zelenú infraštruktúru, reformu ochrany prírody, nakladanie s vodou v krajine i ekologizáciu protipovodňovej ochrany, revitalizáciu vodných tokov a obnovu priestoru pre rieky, zonáciu národných parkov, adaptačné opatrenia v mestách, v prostredí každodenných protichodných zásahov do organizmu mesta i krajiny. 

467 mil. eur vyplatených v roku 2020 v rámci podpory obnoviteľných zdrojov energii exploatujúcich naše rieky a prežuvajúcich desiatky hektárov drevín z lesov i nelesnej drevinovej vegetácie. A minister hospodárstva Richard Sulík spolupodpisujúci list európskej komisárke Mairead McGuinness, v ktorom žiada oslabenie kritérií udržateľného využívania biomasy v návrhu klasifikácie zelených investícií EÚ. Každý hrá svoju hru i rolu. Do posledného dychu.

Národ verbálne všeobímajúci stromy, lesy, rieky, v tôni pasúce sa srnky s veľkým následným ale, kým sa to netýka mojich záujmov – osobných i biznis plánových. Princípy zvetrávajú a morálku odvieva

Po kresťanským krížom neostal ani kus pohanstva, posvätná úcta k totemovým zvieratám a nedotknuteľným hájom. Pľujeme na Zem i zem našimi činmi – bez pochopenia odkazu pandémie Covid -19 – márne hľadajúc pokoru ku Gaii, ktorú filmári nazvali Avatarom. Neobnovená ľudskosť, stratený zmysel pre hodnoty, estetiku i kultúru. 

Obcami i krajinou, v končiacom čase vegetačného kľudu, bzučia v chvate – v súlade so zákonom – motorové píly. Po stovkách a hektároch miznú domovy vtáctva i špajze včiel, strácajú sa tône potokov so šantiacimi vydrami a v tanci sa pohupujúcim vodnárom obnažujúc nánosy odpadkov i anonymné nelegálne skládky, porasty inváznych druhov rastlín, pirátske výpusty z rodinných domov - pri ktorých sa už súlad so zákonom až tak nevyžaduje - i pokrytectvo pospolitého ľudu. Úrady samospráv i štátnej správy životného prostredia, aj v gescii ŠOP SR, požehnávajú úradnými pečiatkami i stanoviskami nazývanými odbornými požieranie krajiny, krajinného rázu i jej jednotlivých prvkov. Krajinní ekológovia sedia v univerzitných kanceláriách obklopení umelým svetom karentov a GIS vrstiev, to za oknom akoby pretekalo inou riekou. 

Životné prostredie = prostredie v ktorom ľudia prežívajú vlastný život. Liptovský Mikuláš, sídl. Podbreziny, skoro 9 000 obyvateľov: takýmto necitlivým spôsobom zasiahol správca toku (SVP, š. p.) do a nami udržiavaného (OZ TATRY, OZ LIPA - Liptovskí aktivisti, dobrovoľníci, VPS Liptovský Mikuláš ...) prostredia Zelenej oázy pri vode:

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Zákon o ochrane prírody a krajiny priznáva správcom líniových stavieb a zložiek životného prostredia – podľa môjho názoru neopodstatnene – nadštandardné práva napr. z hľadiska výrubov drevín, ktoré následne vykonávajú subdodavateľské firmy s nulovým vzťahom k príodnému prostrediu. Liptovský Mikuláš – m. č. Vitálišovce: významný vizuálny impakt, fragmentácia biotopu s potenciálom prenikania ruderálnych a inváznych druhov, aj s významným alergizujúcim potenciálom, ktoré sa následne nemanažujú. In situ ponechaná drevná hmota následne prerastie novou biomasou. Čo sme získali a čo stratili (?): 

Obrázok blogu

Správcovia tokov sú extrémne citliví na akékoľvek svojvoľné zásahy do prietočneho profilu tokov. Principiálnosť im však uniká míľovými krokmi. V danom prípade ich uloženie drevnej hmoty, s možnosťou unášania pri vysokom vodnom stave, do profilu Smrečianky netrápi (Liptovský Mikuláš – m. č. Vitálišovce):

Obrázok blogu

Liptovský Mikuláš – m. č. Vitálišovce: zdevastovaná remízka na okraji agrárnej terasy správcom energetickej siete. Stret bez sedliackeho rozumu vykonávaných predpisov s proklamovanou ochranou biodiverzity i adaptáciou krajiny na zmenu klímy. Správcovia líniových stavieb sú v SR zodpovední za vegetačné odkrytie, s následným povrchovým odtokom, eróziou, fragmetáciou biotopov a prenikaním ruderálnych druhov, na stovkách hektároch slovenskej krajiny (stačí si z vlaku či autobusu pozrieť fazetové plochy vysokých pohorí ako napr. Veľká Fatra, Malá Fatra):

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Brehy miestneho potoka v Liptovskom Jáne. Žiadny Plán obnovy a odolnosti nám nepomôže bez obnovy fundamentálnej úcty ku krajine:

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

 Liptovský Mikuláš, Háj - Nicovô: V priestore pietneho miesta a liptovskomikulášskeho „lesoparku“ prebieha stret medzi rekreačnou funkciou presadzovanou mestom a hospodárskymi záujmami urbáru. Na záberoch pohľad na stav bežeckej trasy Petry Vlhovej: 

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Skryť Zatvoriť reklamu