Žiadosť o osobné stretnutie s Generálnym prokurátorom-pokračovanie

Písmo: A- | A+

Predchádzajúci môj článok vyvolal trocha pochybností, zaujímavú diskusiu a niekoľko čitateľov mi napísalo, že neveria, že niečo také je možné na Slovensku, skúsim doplniť predchádzajúci článok o moju sťažnosť proti uzneseniu, ktorým okresná prokurátorka zamietla moje oznámenie.

Prvý článok

Z toho čo tu nižšie uvediem si krajská prokurátorka do odôvodnenia o zamietnutí vybrala 8 riadkov...

Vkladám to tu z Wordu, takže to nebude mať grafiku formátu A4, ale dúfam, že to vadiť nebude. Tento obsah má (ak má) informačnú a nie grafickú hodnotu. Nie je dostatok času na grafickú pravu.
Ďakujem za pochopenie.
...............................................................................

OKRESNÁ PROKURATÚRA TRNAVA Vajanského  918 76 TR NAVA     

 V E C : Sťažnosť proti uzneseniu č. 1 Pv 543/05-102 zo dňa 2. mája 2008   Dnes 21. mája 2008 mi bolo doručené predmetné uznesenie, ktorým sa zastavuje trestné stíhanie mojej exmanželky Jany Xxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx stíhanej za trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia.Voči tomuto uzneseniu č. 1 Pv 543/05-102 zo dňa 2. mája 2008 podávam v zákonnej lehote sťažnosť z nasledovných dôvodov : 
1. Predmetná prokurátorka zastavila trestné stíhanie na základe zákona účinného od 31.12.2005, pričom už v uznesení č.Pn 2557/04-23 zo dňa 21.2.2005 Okresnej prokuratúry v Trnave (Mgr. Elena Bednáriková), ktoré bolo vydané na základe mojej sťažnosti voči, v tej dobe už druhému, zastaveniu predmetného trestného stíhania sa hovorí citujem: „.... Uvedené skutočnosti nasvedčujú s vyššou mierou pravdepodobnosti, že boli naplnené formálne znaky podstaty trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia ....“ Toto sa týkalo konania podozrivej za dobu podľa trestného zákona platného do 31.12.2005.(str. 4 predmetného uznesenia ods.1.) V tej dobe bolo vydané uznesenie Krajskou prokuratúrou v Trnave (malo by byť v spise, ale bohužiaľ sa tam nenachádza !!!!) (Svedčí to o manipulácii so spisom), kde sa píše, že trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa zákona platného do 31.12.2005 sa stal a prikázal vyšetrovateľovi doplniť dokazovanie smerom, či mi deti nedávala aj po 1.1.2005. Krajská prokuratúra sa snažila zistiť, či sa jedná o pokračujúci trestný čin. Z tohto dôvodu som bol opätovne predvolaný k výpovedi a zdokladoval som, že aj v roku 2005 mi exmanželka deti opakovanie odmietla dať. (Z tejto mojej výpovede cituje aj prokurátorka v predmetnom uznesení. Na základe tohto opätovne vzniesol vyšetrovateľ obvinenie voči Jane Xxxxxxxx pre pokračujúci trestný čin aj podľa nového trestného zákona. 

2. Predmetné konanie je zastavené už tretíkrát, pričom už 2x bolo na základe mojej sťažnosti obnovené na príkaz Krajskej prokuratúry v Trnave. Ani raz neboli dodržané nariadenia Krajskej prokuratúry akým smerom má vyšetrovateľ pokračovať. Vždy po určitej dobe konanie vyšetrovateľ navrhuje zastaviť a Okresná prokuratúra v TT to zastaví. 

3. Predmetné uznesenie voči ktorému podávam sťažnosť má číslo 1 Pv 543/05-102. Podľa spôsobu ako sa číslujú spisy predpokladám, že toto uznesenie má v spise číslo strany 102. Ale ja na poslednom študovaní spisu som dostal kópie znaleckého posudku Dr. Zabáka a výpovedí mojich detí, pričom na ich rube sú čísla strán od 148 až do 202 (nie v kuse). Ak by 102 znamenalo stranu spisu, tak minimálne 100 strán spisu sa stratilo ???? 

4. Odôvodnenie zastavenia trestného stíhania je opísané z výpovedí a znaleckého posudku, pričom popis mojej osoby z posudku Dr. Zabáka je výslovený zlepenec v posudku navzájom nespojených popisov mojej osoby, aby som vyzeral ako nespoľahlivý a neseriózny otec. V posudku uvedené citácie sú vždy z dovetkom, že nie som pre deti žiadnym nebezpečím. Môj popis situácie ako ju vidím ja nie je spracovaná z mojich výpovedí, ale je účelovo pospájaná zo znaleckého posudku Dr. Zabáka a názoru mojej exmanželky, čo podľa môjho názoru nasvedčuje zaujatosti voči mojej osobe.

5. V nedávnej dobe som Okresnej prokuratúre v TT doručil moju sťažnosť na vyšetrovateľa a jeho spôsob ako mi odmietol urobiť fotokópiu spisu.
(PRÍLOHA č.1). Týmto konaním porušil moje zákonné práva.  

6. Celé odôvodnenie je postavené na výpovediach mojich detí z tohto roka a posudku Dr. Zabáka z roku 2007 účelovo, pričom navodzuje atmosféru, že exmanželka mi deti chcela dávať, ale ja som si pre ne nechodil, alebo deti sa so mnou nechceli stretávať. 
Aby som uviedol veci na pravú mieru, musím uviesť, že o deti sa súdim od roku 2001. V posudku Dr. Haidovej (je priložený v spise) sa uvádza, že je potrebné, aby som sa s deťmi stretával a ani deti nenamietali voči stretnutiam, tešili sa na ne. To bolo v roku 2002.  
V posudku Dr. Zabáka ohľadom maloletej Martinky nie je uvedené, že sa so mnou nechce stretávať, ale že je v situácii, keď sa prikláňa skôr na stranu matky, aby sa v rodine nedostala do opozície voči matke a sestre. Je tam zjavne viditeľné, že ona záujem na stretnutí má, ale je si vedomá, že ak by tento kontakt nadviazala, tak by sa dostala do konfliktu s matkou a sestrou. Toto (a ja verím znalcovi) je vo veľkom rozpore s výpoveďami detí a matky pred vyšetrovateľom, kde uvádzajú, že oni sa otvorene o mne rozprávajú a nemajú záujem sa stretávať so mnou. 
Toto by som pokladal za veľmi zlý vplyv matky na výchovu detí, pretože svojim postojom donútila deti, aby sa apriori v konflikte medzi rodičmi museli postaviť na jednu stranu – stranu matky, lebo s ňou žijú v spoločnej domácnosti. Dá sa to pokladať za nežiadúci vplyv matky na deti. 

7. Matka počas celého vyšetrovania tvrdí, že ona mi nebránila v styku s deťmi, ale buď som podľa nej nechodil pre deti, alebo som chodil v nesprávny týždeň, alebo deti nechceli ísť so mnou. 
Uvediem niekoľko príkladov, ktoré dokážu, že účelovo klame. Všetko čo tu uvediem bolo súčasťou vyšetrovacieho spisu. 
a.) Zápisnica o výsluchu svedka (Jana XXXXXXXX) zo dňa 28.04.2005 uvádza aj toto vyjadrenie : „...Dňa 22.11.2004 mi bola doručená výzva súdu, aby som sa podrobila súdnemu rozhodnutiu Okresného súdu č.k. 17C 1/99. Ja som sa uvedenej výzve nepodrobila... ... Na základe toho mi súd uložil pokutu vo výške 2.000,– Sk voči ktorej som sa odvolala. Ja som rozhodnutie súdu a jeho výzvu nerešpektovala ...“ To sú jej slová, ktoré potvrdila aj svojim podpisom. Takže nie je pravda, že mi deti chcela dávať. 
b.) V prílohe č.4 na druhej strane je vyjadrenie matky Jany Xxxxxxxx, ktoré predniesla súdu počas pojednávania Citujem: „Matka maloletých uviedla, že deti otcovi dá  len na nátlak súdu a je ochotná dať deti otcovi na realizáciu styku za jej prítomnosti“. 
c.) Že od začiatku nášho sporu o deti stojí Jana Xxxxxxxx (že mi ich odmietala dávať) svedčí aj jeden zo súdnych sporov, ktorý Jana Xxxxxxxx iniciovala, ale prehrala. Je to jej návrh z 19.4.2002, kde sa pred súdom domáhala zákazu styku otca (Slavomír Repka) s maloletou Jankou xxxxxxx a Martinkou xxxxxxx, číslo rozsudku17NC 247/02-183 (PRÍLOHA č.2). Vyšetrovateľovi som ho doručil a mal by byť v spise. Prečo by ma chcela zbaviť rodičovských práv, keď mi nebránila stretávať sa s deťmi?  

8. Že si Jana Xxxxxxxx musela byť vedomá dôsledkov za svoje marenie výkonu úradného rozhodnutia svedčí okrem iného : 
a.) Výzva zo 14.11.2001, ktorá je bola doručená a v nej je vysvetlené, čo všetko môže následovať ak nebude rešpektovať túto výzvu. (PRÍLOHA č.3) 
b.) V rozsudku17NC 247/02-183 (PRÍLOHA č.2) je na strane 4 (koniec prvého odseku) je veľmi jasne a zrozumiteľne napísané, čo znamená – pripraviť deti na stretnutie s otcom. 
c.) V uznesení č. E 293/01-102, ktorým bola Jane Xxxxxxxx udelená pokuta 2000,–Sk a zároveň bola Jana Xxxxxxxx upozornená na dôsledky, ktoré môžu následovať ak nebude rešpektovať právoplatné rozsudky a udelenú pokutu (posledný ods. str.1.) (PRÍLOHA č. 4)
d.) Údajne dostala ešte minimálne 2 pokuty po 2000,– Sk, kde určite bolo aj podobné poučenie.
Tieto dôkazy jasne dokazujú, že aj napriek snahe súdov a jasným upozorneniam na dôsledky Jana Xxxxxxxx tieto právoplatné rozhodnutia ignorovala. A toto tiež dokazuje, že ona (Jana Xxxxxxxx) je hlavnou príčinou nášho sporu. 

9. Že deti vypovedali, ako vypovedali, je znakom, že ich matka Jana Xxxxxxxx má na nich zlý vplyv. Deti vo svojich výpovediach bohužiaľ klamali, aby pomohli svojej mamke. (Predpoklady na takéto konanie nájdete v posudku Dr. Zabáka).  
Že deti vypovedajú v rozpore s tým čo uvádzali v predchádzajúcich psycho-logických vyšetreniach u Dr. Zabáka, ale hlavne u Dr. Haidovej. 
Je mi to ľúto, ale postoj Jany Xxxxxxxx ako matky dotlačil deti, aby pod vplyvom nátlaku matky klamali, čo sa nedá pokladať za dobrý výchovný príklad.... 
Jej zlý vplyv na detí sa dá zistiť aj z toho, že deti získali negatívny vzťah ku mne hlavne po tom, ako ich informovala, že som na ňu podal trestné oznámenie, ale úmyselne im nepovedala, že ona na mňa podala ešte pred tým trestné oznámenie a ešte pred tým podala návrh na zbavenie ma rodičovských práv k ním.
Ak by som sa dokázal správať ako ona, tak by som už dávno deťom oznámil, že najsamprv ona žiadala, aby ma súd zbavil rodičovských práv. Bolo to v dobe, keď ešte deti mali ku mne pozitívny vzťah viď. Posudok Dr. Haidovej.  

10. V odôvodnení predmetného uznesenia 1 Pv 543/05-102 sa uvádza, že obžalovaná doteraz nevie v ktoré termíny mi mala deti dávať, ale deti uvádzajú, v ktorých dňoch ich mamka pripravoval na stretnutie, alebo kedy som mal prísť. 
Kladiem si otázku kto klame? Jana Xxxxxxxx – matka, alebo deti? Alebo bohužiaľ všetci? 
V odôvodnení uznesenia 1 Pv 543/05-102 sa uvádza, že Jana Xxxxxxxx 6.8.2005 pripravila deti, ale ja som neprišiel.... Tu uvádzam, že v tej dobe sme končili súdne konanie, počas ktorého mi deti nedávala (je to uvedené aj v zápisniciach z konania). Rozsudok bol doručený až 15.8.2005 a právoplatnosť nadobudol 30.8.2005 (PRÍLOHA č.2). Najbližší možný termín po právoplatnosti rozsudku som si prišiel pre deti a tie som nedostal !!! 
Z toho plynie, že ozaj som 6.8.2005 pre deti nebol, lebo počas celého konania od 2001 až do august 2005 mi deti nedávala, ale po právoplatnosti som opätovne dožadoval sa plnenia rozsudku, ale bezvýsledne. Tu musím povedať, že okamžite po prvej návšteve, keď mi deti nedala (september 2005) som podal na Okresnom súde v Trnave nový návrh na výkon rozhodnutia, ale do dnešného dňa (2 a pol roka) sme nemali ani prvé predvolanie. Okresný súd NEKONÁ. 
 11. Že mi deti odmietla dávať sa preukázalo na súdnych pojednávaniach, kde som predložil ako moje svedectvá, tak aj svedectvá nezávislého svedka, tak aj vyjadreniami Jany Xxxxxxxx. 
Že mi ich nedávala aj keď som o to žiadal v celom období od Januára 2001 do novembra 2005 (to znamená, že sa u nej jedná o trestné konanie jak podľa trestného zákona platného do 31.12.2005, tak aj napriek upozorneniam orgánov pokračovala v tomto protiprávnom konaní podľa trestného zákona platného po 31.12.2005).

12. Nie je pravda, že z trestnoprávneho hľadiska je relevantné iba obdobie po 17.5.2005 (predposledná strana uznesenia, odsek 3). Že sa jedná o obdobie od januára 2001 už svojim uznesením povedala Krajská prokuratúra v TT keď dala pokyn vyšetrovateľovi na doplnenie konania, či mi deti nedávala aj po nadobudnutí účinnosti nového trestného zákona. 

13. (predposledná strana uznesenia, odsek 4) Predmetný odsek som vyvrátil v priebehu vyšetrovania a v tejto sťažnosti som popísal v bodoch vyššie. 

14. To isté platí pre odsek 5. Porovnajte výpovede detí a posudok Dr. Haidovej, ktorý je v spise a bol úmyselne odignorovaný. (viac v bode 9 tejto sťažnosti) 

15. (predposledná strana uznesenia, odsek 6). Zo znaleckého posudku a výpovedí detí je jasné, čo som popísal v bodoch 6 a 9. 

16. V poslednom odseku prokurátorka sa prikláňa k „vyjadreniu“ detí, že ich vzťah sa zhoršil tým, že som svoju situáciu riešil cez justíciu a média. 
Ja sa pýtam ako inak ako cez justíciu som mal tento problém riešiť???? Načo je JUSTÍCIA, ak nie na riešenie práve takýchto situácii?  
Ako ináč som to mohol riešiť??? Dobrovoľne mi deti odmietla dať a Justíciu mi prokurátorka vyčíta ????  

17. Prvý odsek poslednej strany uznesenia 1 Pv 543/05-102. Tento odsek je výsmechom práce predmetnej prokurátorky. Buď vôbec nepreštudovala spis, alebo konala na pokyn niekoho, pretože tak zaujato a jednostranne rozhodovať môže človek vo funkcii okresného prokurátora iba ak ... 
Tu je potreba prečítať a porovnať názor JUDr. Niny Štrbovej (tej istej okresnej prokurátorky), ktorý prezentovala v uznesení 1 Pv 543/05-69 (PRÍLOHA č. 5), ktorým zamietla sťažnosť obvinenej voči vznesenému obvineniu s uznesením, ktorým v dnešnej dobe zastavila trestné stíhanie. 
Citujem : „Z tejto výpovede vyplynulo, že obvinená sa ďalších čiastkových útokov pokračovacieho trestného činu dopustila aj po období, za ktoré jej bolo vznesené obvinenie, teda od 17.9.2005 do 12.11.2005. Preto policajt postupoval zákonne, keď aj za toto obdobie podľa § 205 ods. 5 Trestného poriadku vzniesol Jane Xxxxxxxx obvinenie.“ (PRÍLOHA č. 6) 
Toto sa mohlo stať iba tak, že v spise, ktorý vyšetrovateľ doručil okresnej prokuratúre sa predmetné uznesenie nenachádza, čo je ďalším znakom, že so spisom sa účelovo manipulovalo v môj neprospech.  Prokurátorka v odôvodnení vymenovala všetky znaky, ktoré musia byť naplnené, aby bol skutok trestným činom.Objektom sú zákony, ktoré mne ako otcovi dávajú právo podieľať sa na výchove mojich detí. Mám právo platiť výživné a mám právo aj podieľať sa na výchove. Moje právo podieľať sa na výchove bolo potvrdené troma (3) právoplatnými rozhodnutiami súdov.
Subjekt je Jana Xxxxxxxx, ktorá aj napriek rozhodnutiam súdov mi bránila v styku s deťmi.
Opatrenia v občianskom súdnom konaní sú tri právoplatné rozsudky a minimálne jedna pokuta, ale podľa mojich informácií je týchto pokút viac.
Subjektívna stránka - úmysel nedávať mi deti je deklarovaný v spisoch a opísaný hlavne v bodoch 7. a 8. 
Objektívna stránka Jana Xxxxxxxx mi deti nedávala aj napriek tomu, že som ju žaloval pred okresným súdom (3x), že som na ňu podal trestné oznámenie, že jej boli uložené poriadkové pokuty, že pod prísahou klamala.... 
 Som presvedčený, že konanie Jany Xxxxxxxx napĺňa všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu a ja ešte dodám, že aj niečo naviac.  
Svojím konaním, dostala deti do situácie, že sa museli prikloniť na jej stranu v spore nás dospelých ľudí. Zmanipulovala ich tak, že pokiaľ by sa konfrontovali výpovede našich detí pred vyšetrovateľom a pred psychológom, dospeli by sme do situácie, že niekoľko krát klamali aby pomohli matke, lebo s ňou žijú v spoločnej domácnosti.
Matka detí (ak sa jej tak dá povedať) bola ochotná prijať svedeckú výpoveď vo svoj prospech od detí, aj napriek tomu, že ich vystavila krivej svedeckej výpovedi. Namiesto toho aby im ona (alebo jej právny zástupca) poradila, aby odmietli výpovedať, na čo mali zo zákona právo. Keď jej horí pod riťou, tak je ochotná ohroziť aj vlastné deti. 
Je toto správna výchova maloletých detí???  Bohužiaľ musím povedať, že predmetné konanie ohľadom maloletých detí (podal som ho v roku 2004 pred štyrmi rokmi) , keď deti ešte boli maloleté, bolo a je úmyselne zdržiavané a keď vyšetrovateľ prišiel na to, že ho nevzdám, tak hľadá spôsob ako ho zmiesť zo stola.  
Žiadam Vás o rýchle konanie, nakoľko ešte druhá dcéra je maloletá a snáď budem mať tú možnosť, aby som ešte teraz s ňou nadviazal a napravil otcovský vzťah. V budúcnosti by sa mi mohlo podariť prostredníctvom mladšej dcéry nadviazať aj vzťah so staršou, ktorá vzhľadom na to, že má informácie iba od matky je proti mne naladená.Zároveň Vás žiadam o vylúčenie predmetnej prokurátorky a v prípade vrátenia spisu vyšetrovateľovi aj o pridelenie spisu na došetrenie policajnému zboru v inom kraji, nakoľko z činnosti vyšetrovateľa a prokurátorky sú zjavné väzby a súčinnosť rozhodnúť v môj neprospech.  
Na vedomie:  
Generálna prokuratúra
Slovenskej republiky
Štúrova 2812 85 Bratislava      

Krajská prokuratúra v Trnave
Dolné Bašty 1917 44 Trnava 1 

Prvý článok 

Aby sa diskusia nedelila tu som ju nepovolil. D. 

DISKUSIA JE TU

Skryť Zatvoriť reklamu