Zneužívanie služobného motorového vozidla alebo ješitnosť pána Halušku?

Písmo: A- | A+

Podielnikov Urbárskeho pozemkového spoločenstva Liptovská Porúbka by v rámci objektivity mohli zaujímať aj informácie z druhej strany.

Aký je vlastne rozdiel medzi použitím a zneužitím služobného motorového vozidla (SMV) pozemkového spoločenstva bez vnútorného poriadku, v ktorom by bolo používanie vozidla jasne vymedzené alebo zakázané? V takomto prípade len v súhlase nadriadeného, teda predsedu pozemkového spoločenstva.

Na valnom zhromaždení (VH), ktoré sa konalo dňa 6.4.2019, bývalý predseda UPS Ing. Kočtúch na otázku z pléna, či dal súhlas na používanie SMV aj na súkromné účely, odpovedal: „Áno, dal som súhlas na všetky jazdy v lesnom celku Liptovský Ján.“, do ktorého pozemky UPS Liptovská Porúbka patria. To bolo v čase, keď ešte nikto netušil, že celá vec sa bude riešiť ako trestný čin zneužívania SMV. No možno niekto už áno...Vzhľadom k nespokojnosti niektorých ľudí s touto odpoveďou, sa do uznesenia zaradila úloha preveriť používanie SMV na súkromné účely. Ale to bolo len divadielko pre nezainteresovaných. 

Avizované preverenie jázd SMV už prebehlo 10 dní pred touto valnou hromadou na zasadnutí dozornej rady dňa 27.3.2019, na ktorom vtedajší horár vyznačil jazdy v lesnom celku Liptovský Ján vykonané na súkromné účely za sledované obdobie. Za tieto jazdy bola horárovi vyčíslená náhrada (podľa p. Halušku škoda) vo výške 183,60 eur, vypočítaná podľa cenníka používania SMV Štátnymi lesmi SR. V tom čase UPS nemalo vypracovaný domáci poriadok, ktorý by čokoľvek hovoril o používaní SMV na súkromné účely, nie to o tarife na vyčíslenie náhrady. Suma 183,60 eur bola uhradená horárom na účet UPS bez predchádzajúcej výzvy.

Nanešťastie p. Haluška ako nový predseda UPS (zvolený na VH 2019) a hlavný preverovateľ využívania SMV, mal s týmito jazdami a náhradou za ne stále nejaký problém. Tak sa rozhodol s horárom rozviazať pracovný pomer výpoveďou zo dňa 22.5.2019, pre hrubé porušenie pracovnej disciplíny z dôvodu zneužívania SMV na súkromné účely. Bol to nepochopiteľný dôvod výpovede vzhľadom k tomu, čo odznelo na VH dňa 6.4.2019, z úst bývalého predsedu UPS Ing. Kočtúcha. Z VH bol vyhotovený aj zvukový záznam. Horár s vedomím, že nič neporušil, výpoveď nepodpísal, ale tá sa aj tak považovala za doručenú a platnú. Na najbližšom zasadnutí horár informoval výbor UPS, že výpoveď nie je oprávnená, a ak bude výbor UPS na nej trvať aj naďalej, bude výpoveď riešiť súdnou cestou. Následne sa celá záležitosť ešte raz prerokovala a nasledovalo hlasovanie výboru za stiahnutie výpovede. V ňom zo 7 členného výboru, ktorý vtedy zasadal, hlasovali traja členovia za stiahnutie výpovede, dvaja sa hlasovania zdržali a dvaja boli proti stiahnutiu. Po skončení hlasovania bolo do zápisnice (zo dňa 3.6.2019) uvedené, že po konzultácií s právnym zástupcom UPS bude výpoveď stiahnutá. No nestalo sa. Výpoveď ostala platná. Medzitým sa už údajným zneužívaním začala zaoberať aj polícia, na základe oznámenia "z vonku". Výpovede vypočutých svedkov preukázali, že zo strany horára k zneužívaniu SMV nedošlo. Nasledovalo súdne pojednávanie, v ktorom súd dňa 28.7.2020 rozhodol o neplatnosti výpovede, a to aj napriek tvrdeniam svedkov p. Halušku, Jána Haricha a Martina Búdu (iniciátorov celého zneužívania SMV), že to čo je zaznamenané na zvukovom zázname z VH zo 6.4.2019 nie je pravda a bývalý predseda UPS Ing. Kočtúch povedal niečo úplne iné. Po skončení súdu právny zástupca UPS ešte dodal, že keby o tomto zvukovom zázname vedel, nikdy by sa do tohto súdneho sporu nepúšťal. To je ale pravý opak toho, čo tvrdil p. Haluška pri výsluchu na polícií (bol vypočúvaný pre podozrenie z prečinu zneužitia právomoci pri správe cudzieho majetku), keď tvrdil, že výpoveď nestiahol preto, lebo mu právny zástupca UPS povedal: „Ideme do toho“, myslel tým do súdneho sporu. Žeby p. Haluška právneho zástupcu UPS neinformoval o zásadných skutočnostiach (zvukový záznam z VH), ktoré mali za následok prehratý súdny spor a finančnú ujmu blížiacej sa výške značnej škode? Nebol celý tento súdny spor zapríčinený práve p. Haluškom, od vykonštruovaného zneužívania SMV, cez výpoveď, jej následné nestiahnutie až po dezinformácie, ktoré poskytol právnemu zástupcovi UPS? Neobetoval radšej peniaze podielnikov UPS miesto toho aby si priznal chybu a výpoveď stiahol?

Je teda na uvážení každého z podielnikov, či budeme voliť v nasledujúcich voľbách človeka, ktorý ako sa zdá trpí zábudlivosťou, možno ješitnosťou a nemá kúska sebareflexie, keď opätovne kandiduje do výboru. Hlavne po tom, ako neuvážene hospodáril so zvereným majetkom.

Skryť Zatvoriť reklamu