Neznalosť zákonov alebo schválnosti voči cudzincom

Príchodom nového zákona sa cudzincom veľmi skomplikoval život. Stalo sa to hlavne vďaka úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia PZ Bratislava (ďalej len UHCP P PZ Bratislava). Prečo? Vysvetlím v mojom blogu, aby čitatelia pochopili v čom je kameň úrazu.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (7)
OCP PZ BA
OCP PZ BA (zdroj: Ľubomir Smetana)

Do konca roka 2011 platil zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov. Dňa 01. 01. 2012 vstúpil v platnosť nový zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov (ďalej len zákon o pobyte cudzincov). Ako v predchádzajúcom zákone, tak aj v tomto zákone cudzinci žijúci a podnikajúci na území Slovenska, ak sa chcú legálne zdržiavať a podnikať na našom území, musia svoj pobyt každoročne obnovovať. Prečo každoročne? Pretože aj keď cudzinci zarobia viac ako im ukladá zákon o pobyte cudzincov, niektoré oddelenia cudzineckej polície PZ (ďalej len OCP PZ) im udelia pobyt aj tak len na jeden rok, hoci zákon im umožňuje udeliť pobyt až na tri roky a to nielen pri obnove prechodného pobytu.Čo by sa zmenilo, ak by cudzincom udeľovali pobyty na najdlhšiu možnú dobu? Odbúral by sa tak každoročne veľký nápor žiadostí na oddeleniach OCP, hlavne v Bratislave a znížila by sa tak nesmierna vyťaženosť policajtov. Boli by menšie čakacie rady cudzincov na OCP PZ a nemuseli by tak cudzinci stáť dlhé rady už od 04.00 hod. Priložená fotografia je z OCP PZ Bratislava a bola vytvorená 15. 06. 2012 o 8:05 hod. Čakáreň je plná a na ulici stojí min. 40 cudzincov. Každý stránkový deň policajti vybavia viac ako 350 cudzincov.Vedeniu UHCP P PZ a OCP PZ je to úplne jedno, veď oni v rade nečakajú a ani nestránkujú. Len sa čudujem, dokedy to cudzinci a policajti vydržia. Dokedy budú znášať taký nápor? Nabudúce urobím aj fotky hneď z rána. Dnes sa mi nechcelo vstávať tak skoro). Cudzinci by na základe dlhšieho udeleného pobytu (všetko po splnení podmienok uvedených v zákone o pobyte cudzincov) mohli spokojne podnikať a mnohí by viac zainvestovali do podnikania. Tým by sa posilnila aj naša slabá ekonomika na vyšších daniach. (Dá sa to jednoducho vyrátať podľa povolených pobytov na území SR, na účel podnikania a zisku z každého cudzinca, ktorý musí zaplatiť daň.) Sú to dosť vysoké dane, ktoré musia cudzinci uhradiť, ak chcú aby im bol pobyt obnovený. Avšak môj názor je taký, že je to zo strany niektorých úradníkov OCP PZ zaujatosť, šikanovanie a neochota pomôcť cudzincom, aj keď majú vysoké zisky a investície. UHCP P PZ Bratislava však tvrdí, že rozhodujúcimi faktormi, ktoré významne ovplyvňujú dĺžku udeleného pobytu je, alebo bude pre správny orgán skutočnosť, a to výška zdaneného príjmu za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a predpoklad prosperity podniku do budúcnosti.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Toto vôbec nie je pravda, práve naopak, niektoré OCP PZ v rovnakých veciach obnov pobytov na území SR rozhodujú rozdielne. Ako napríklad moja vedomosť o tom, ako dvaja cudzinci a ich úplne identické žiadosti boli posúdené úplne rozdielne. Jeden dostal na tri roky a jeden na rok. Prečo asi? Stačí, ak by OCP PZ využila paragraf zo správneho poriadku, základné pravidlá konania § 3 ods. 1,2,3,4,5 a rozhodovala by v obdobných alebo zhodných veciach rovnako.

Podľa starého zákona o pobyte cudzincov platného v roku 2011 boli cudzinci povinný pri obnove pobytu na účel podnikania preukázať splnenie podmienky v zmysle § 27 ods. 8 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov, čo predstavovalo, že cudzinec, ktorý mal povolený pobyt za účelom podnikania musel zarobiť počas jeho podnikania v danom roku sumu na jedného konateľa alebo spoločníka cca 2300,- eur po zdanení.

Skryť Vypnúť reklamu

V novom zákone platnom v roku 2012 je to už suma 11.400,- eur po zdanení. Toto by nebol kameň úrazu, nakoľko väčšina poctivých cudzincov - podnikateľov zarobia ďaleko viac. Pričom, ak sa jedná o určitú komunitu ázijských cudzincov to už je iná vec. Paragraf 34 ods. 6 v novom zákone určuje výšku zdaneného príjmu, teda zisku pri obnove prechodného pobytu pre každého cudzinca podnikajúceho na území SR. Avšak UHCP P PZ Bratislava si zasa určilo svoje nezmyselné podmienky a porušuje tak tento zákon. Vyhlásilo, že ak firma zarobí 11.400,- eur po zdanení, tak tento príjem postačuje na predĺženie pobytu všetkým konateľom a spoločníkom vo firme. UHCP P PZ vydalo usmernenie aj napriek tomu, že konateľ firmy nemá nárok na rozdelenie zisku firmy. Komu to nahráva do karát? Občanom ázijských krajín? Títo majú v jednej firme aj 10 až 12 spoločníkov a konateľov a mnohokrát i viac. A platiť dane? To sa im moc nechce. Prečo teda malo UHCP P PZ záujem vydať takéto usmernenie pre OCP PZ. Myslím si, že to ani netreba komentovať.

Skryť Vypnúť reklamu

Čo ale trápi cudzincov predlžujúcich pobyt v roku 2012 je to, že OCP PZ neuznáva pri obnove pobytu preukázanie zisku za rok 2011. Prečo tento príjem neuznávajú si nevie nikto s cudzincov a ani drvivá väčšina právnikov vysvetliť.

Tu by som chcel poukázať, že v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len zákon o účtovníctve) je presne uvedené účtovné obdobie. Na objasnenie trochu citácie zo zákona o účtovníctve. “Finančné účtovníctvo – ide o účtovanie nákladov a výnosov, majetku a kapitálu, výstupom čoho je ročná bilancia (súvaha) a zistenie hospodárskeho výsledku podniku (výsledovka). Má právne predpísaný obsah a formu. Finančné účtovníctvo môže byť vedené vo dvoch okruhoch a to jednoduché účtovníctvo a podvojné účtovníctvo”. V paragrafe 3 zákona o účtovníctve, účtovným obdobím je kalendárny rok, ak tento zákon neustanovuje inak. Účtovné obdobie: a) kalendárny rok (obdobie od 01. 01. – 31. 12.), b) hospodársky rok (12 po sebe nasledujúcich mesiacov) – nemôžu uplatniť FO a verejná správa.

Skryť Vypnúť reklamu

Tu nastáva celý problém a kameň úrazu pre cudzincov podnikajúcich na území SR. OCP PZ pod vedením UHCP P PZ Bratislava neakceptujú daňový zákon a zákon o účtovníctve. OCP PZ vyžadujú od cudzincov, aby dokladovali zisk pri obnove pobytu a splnili podmienky, ako určuje nový zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov platný od 01. 01. 2012, ale chcú od nich doklad za predchádzajúci rok, teda rok 2011. Toto nie je možné splniť aj keby cudzinci chceli. Takúto podmienku splniť možno iba klamstvom, nakoľko účtovné obdobie každého podnikateľa skončilo 31. 12. 2011 a nemá nič spoločné so zákonom, ktorý vstúpil v platnosť od 01. 01. 2012. Je to nezmysel, chyba alebo úmysel poškodiť cudzincom zo strany UHCP P PZ Bratislava? Ako môžu cudzinci v doklade za rok 2011 dokladovať podmienky, ktoré začali platiť v roku 2012? Je to pre mnohých, ako som už písal nepochopiteľné. Cudzinci žijúci a podnikajúci na území SR, musia byť ešte pri svojom podnikaní aj jasnovidci? UHCP P PZ asi chce aby cudzinci predvídali, čo bude o rok v nejakej novele zákona o pobyte cudzincov. Tvrdím, že celý tento problém je chybou gestora zákona, teda UHCP P PZ Bratislava, ktorý celý nový zákon o pobyte cudzincov tvoril a pripravoval. Tu si opäť kladiem otázku, či nemali byť v novom zákone prechodné ustanovenia? S akou zodpovednosťou pristupovali pri tvorbe nového zákona „poverení“ pracovníci UHCP P PZ? Toto nie je jediná chyba v novom zákone o pobyte cudzincov. Je to hanba polície a riadiacich pracovníkov, ktorí tvoria zákony a ktorí si nenaštudujú ostatné zákony, ktoré by mali byť v súlade so zákonom o pobyte cudzincov. Podotýkam, že zamestnanci UHCP P PZ poberajú nemalé platy. Za ich vykonanú prácu, by som im nedal ani polovicu z ich platu. Čo je ešte horšie, je to, že aj napriek mnohým chybám v zákone o pobyte cudzincov vydáva UHCP P PZ Bratislava ešte nezmyselnejšie usmernenia k tomuto zákonu. Títo ľudia pracujú na UHCP P PZ dodnes aj napriek tomu, že sa stotožňovali s názormi bývalého pána ministra a bývalého policajného prezidenta a tak pripravili svojimi nezmyselnými usmerneniami, Slovenskú republiku o nemalé finančné prostriedky na daniach. Nechápem, ako je možné, že títo zamestnanci zastávajú svoje pozície doteraz. Každý človek je nahraditeľný. Verím, že nový pán minister a nové vedenie prezídia PZ aj napriek ich vyťaženosti začnú vo veci konať a zjednajú nápravu.

Taktiež je zarážajúce, že cudzinci, ktorí prídu požiadať o obnovu prechodného pobytu na OCP PZ a predložia hospodársky výsledok firmy alebo živnostníka, kde majú zisk podľa starého zákona o pobyte cudzincov platného v roku 2011, policajti im v dobrej viere hovoria, že ak chcú predĺžiť pobyt, musia si urobiť opravné daňové priznanie, aby mali zisk podľa nového zákona inak im pobyt nepredĺžia. Niektorí cudzinci toto neakceptujú a tak ich pobyty boli zamietnuté. Polícia teda účelovo núti klamať cudzincov, aby robili niečo, čo nie je pravdou, teda aby klamali len preto, aby im OCP PZ predĺžilo pobyt. Niečo takéto nie je prípustné. Prečo by cudzinci mali klamať a robiť falošné faktúry a opravné daňové priznania, len preto, aby splnili nezmyselnú podmienku alebo zakryli chybu UHCP P PZ. Cudzinci si splnili podmienku v danom roku a nemajú dôvod ju meniť.

Možno, že podaktorí riaditelia OCP PZ sa s názorom UHCP P PZ Bratislava nestotožňujú, no aj napriek tomu nepoukázali na túto skutočnosť a porušenie zákonov, zrejme zo strachu pred vedením. Každý sa v dnešnej dobe bojí o prácu, a preto radšej budeme mlčať, ticho sa prizerať, šikanovať a nútiť cudzincov k niečomu, čo je protizákonné s myšlienkou, veď oni sa sťažovať nebudú.

Vyžiadal som si od gestora zákona UHCP P PZ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám informáciu, ako sa preukazuje zdanený príjem za rok 2011 pri obnove pobytu cudzincom v roku 2012. UHCP P PZ mi odpovedalo, že cudzinci pri obnove prechodného pobytu na účel podnikania musia splniť podmienku podľa nového zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, nakoľko už podáva cudzinec žiadosť o obnovu v roku 2012. Tu môžem opäť tvrdiť, že je to nesprávny výklad policajtov, ktorí tvorili tento zákon a nemajú vedomosť o ostatných zákonoch, ktoré musia byť v súlade so zákonom o pobyte cudzincov.

Preto som na základe podnetov viacero cudzincov požiadal o prešetrenie celej skutočnosti Generálnu prokuratúru, aby v zmysle zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre podľa § 31 ods. 1 preskúmala postup policajtov OCP PZ, UHCP P PZ a akceptovania účtovného obdobia za rok 2011 pri obnove pobytu v roku 2012. Nakoľko cudzinci ani v najmenšej dobrej vôli nemohli vedieť v roku 2011, že v novom zákone budú iné podmienky predĺženia pobytu, a polícia nebude akceptovať doklady za účtovné obdobie z roku 2011. Podľa odborníkov a právnikov táto podmienka UHCP P PZ sa môže akceptovať až pri predĺžení pobytu v roku 2013 a preukazovaní zisku za rok 2012. Preto verím, že čoskoro dostanem odpoveď od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a tak dokážem potvrdiť a poukázať na neprofesionálnu prácu UHCP P PZ Bratislava a niektorých OCP PZ.

V ďalšom článku Vám zasa objasním ako UHCP P PZ Bratislava vydáva nezmyselné usmernenia v priebehu roka a znevýhodňuje tak cudzincov ohľadne zisku pri poberaní odmeny konateľa. Niektorým cudzincom do nedávnej doby takýto zisk konateľa akceptovali a neviem z akého dôvodu ich zrazu prestali akceptovať, aj napriek tomu, že pár stoviek cudzincom už takýto zisk uznali a pobyt predĺžili. Polícii asi nič nehovorí zákon o správnom konaní, kde správny orgán v obdobných alebo rovnakých veciach rozhoduje rovnako. Viac v nasledujúcom článku už čoskoro.

Ľubomír Smetana

Ľubomír Smetana

Bloger 
  • Počet článkov:  12
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Snažím sa informovať verejnosť o prolémoch cudzincov na území SR. Taktiež sa snažím pomôcť, prípadne usmerniť ako postupovať proti nezmyslom, ktoré cudzinci zažívajú na cudzineckej polícii takmer každý deň. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéPolícia a zákonyNezaradené

Prémioví blogeri

Róbert Ďurec

Róbert Ďurec

1 článok
Adam Valček

Adam Valček

6 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Skryť Zatvoriť reklamu