Potrebuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť platené PR články?

Písmo: A- | A+

O čom sa dočítate v PR článkoch VVS, a.s.? Koľko eur minie táto spoločnosť na platenú inzerciu a v akom rozsahu ju publikuje? Koľko peňazí ročne minie celkovo na marketingové účely?

Aj Vy ste zaregistrovali, že sa v médiách objavilo v poslednej dobe veľké množstvo článkov o Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti? Niektoré z nich boli síce bežné novinové články, ale veľmi často sa objavovali aj inzerované platené PR články od tejto spoločnosti. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, o čom sa v týchto článkoch písalo, koľko za ne VVS a.s. utratila peňazí, či koľko eur minula ročne na marketingové účely všeobecne.

Kým v PR článkoch nám Východoslovenská vodárenská spoločnosť poskytuje skutočne veľké množstvo informácií, tak na konkrétne otázky (položené napr. prostredníctvom infožiadosti) často odmieta odpovedať. Vedenie spoločnosti tvrdí, že zákon im prikazuje dodržiavať obchodné tajomstvo. O tomto sa presvedčili napríklad v Transparency International Slovensko, kde porovnávali ochotu vodárenských spoločností sprístupňovať základné informácie. Výsledky si môžete pozrieť tu. V tomto ohľade som veľmi šťastný, že na moju infožiadosť som dostal odpoveď, hoci podľa tvrdenia spoločnosti: "nie sú povinnou osobou podľa § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám".

Aké je postavenie VVS, a.s. na trhu?

Spoločnosť VVS, a.s. je v rámci poskytovania svojich služieb zákazníkom lokálny monopol. Môžeme ju vzhľadom na rozhodnutia súdov pokladať za verejnú inštitúciu, a to napriek tomu, že je subjektom súkromného práva. Je jednou z dvoch vodárenských spoločností s pôsobnosťou na východnom Slovensku (pozn. druhou je Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, ktorá dodáva vodu v okresoch Poprad, Spišská Nová Ves, Kežmarok či Stará Ľubovňa, ale nijako nekonkuruje VVS, a.s. v jej podnikaní na zvyšnom území východného Slovenska). Na území svojej pôsobnosti nemá žiadnu konkurenciu - snáď okrem vody z lokálnych studní či balených vôd. Zároveň je veľmi nepravdepodobné, že by na jej územie prišiel nový konkurent, ktorý by si postavil vlastné potrubia, priehrady či odvody dažďovej vody. Pre obrovské vstupné náklady sa to logicky nikomu neoplatí.

Prečo potom Východoslovenská vodárenská spoločnosť potrebuje platenú inzerciu a PR články? 

Kým väčšina spoločností, ktoré podnikajú na voľnom trhu, využíva PR články na budovanie si vzťahu s existujúcim, resp. budúcim zákazníkom, VVS, a.s. týmto spôsobom len veľmi ťažko získa nového klienta. Zákazníkom vodárenskej spoločnosti sa nestávate preto, že ste si ju vybrali spomedzi širokej škály dodávateľov vody, ale preto, že je v danom regióne jediná. Jej zákazníkom ste, pretože musíte, nie pretože chcete (ak nemáte vlastnú studňu a pod.)

Zároveň však existuje aj mnoho potenciálnych zákazníkov, ktorí jej klientmi nie sú, ale v prípade vybudovania vodovodu či kanalizácie by sa nimi mohli stať. Dobudovaním chýbajúcich vodovodov a kanalizácie môže VVS, a.s. získať nových klientov oveľa účinnejšie a môže zmazať tak významný technický a investičný dlh. Stále je ešte približne 20% obyvateľov východného Slovenska nepripojených na verejný vodovod a ročne sa napoja na verejný vodovod iba priemerne 4 obce (strana 11).

Pritom na území, ktoré spravuje VVS, a.s. sa nachádza celoslovenský unikát - chýbajúca kanalizácia v časti obce nad vodnou nádržou, ktorá slúži ako zásobáreň pitnej vody - konkrétne ide o vodnú nádrž Bukovec a obec Zlatá Idka, čo potvrdzuje napr. tento dokument. Voda z VN Bukovec sa využíva ako pitná voda pre veľkú časť mesta Košice a ďalšie obce. Som presvedčený, že dobudovanie infraštruktúry musí mať vyššiu prioritu ako platenie PR článkov.

Isté logické účely zmieňované PR články predsa môžu plniť. Vo viacerých platených článkoch sa dá nájsť snaha vylepšiť imidž VVS, a.s. ako aj jej generálneho riaditeľa Stanislava Hrehu v očiach verejnosti. P. Hrehu v súčasnosti vyšetruje NAKA kvôli predaji pozemkov a následnom nákupe 24 bytov v jednom z bytových domov v rámci developerského projektu Park Anička od MM Invest, s.r.o. 

Aké dôvody využívania PR článkov uvádza VVS, a.s.?

V infožiadosti, ktorú som poslal vodárenskej spoločnosti, som sa pýtal, na aký účel slúžia PR články, ktoré sa pravidelne objavujú najmä v lokálnych médiách. V odpovedi mi prišlo viacero dôvodov a pre zachovanie objektívnosti ich uvádzam v plnom znení a bez editácie:

"Spoločnosť VVS, a.s. napríklad informuje o realizovaných investičných akciách okrem iného z fondov EÚ (nové vodovody, kanalizácie, čistiarne odpadových vôd a pod.). Spoločnosť VVS, a.s. ďalej poskytuje informácie o spôsobe a podmienkach výroby vody a ich dodávok v kontexte špecifík v danom území (obmedzené zdroje podzemnej vody, enormná dĺžka vodovodných potrubí a pod.). Výroba a dodávka vody je v regióne východného Slovenska technologicky a finančne nákladná. Okrem iného sa tým buduje pozitívny vzťah so zákazníkmi, čím sa podporuje ich ochota ako spotrebiteľov akceptovať cenu našich služieb, ktorá podlieha cenovej regulácii a ochota riadne a včas uhrádzať platby za naše služby. Tým sa naopak obmedzujú náklady na prípadné vymáhanie pohľadávok. Je potrebné pravidelne informovať o potrebe dodržiavania pitného režimu, osobitne v letných mesiacoch. Spoločnosť v letných mesiacoch prevádzkuje vodné bary. Rovnako je potrebné pravidelne informovať o zdravotných výhodách konzumácie vody z vodovodu. Pre verejnosť sú užitočné aj informácie o pravidlách, na základe ktorých je možné ušetriť na spotrebe vody. Je všeobecne známe, že v oblasti vodárenstva existuje dlhodobý a výrazný nedostatok odborných zamestnancov (rovnako sa spoločnosť potýka napríklad aj s nedostatkom vodičov a pod.). Z iniciatívy spoločnosti bol vytvorený osobitný učebný odbor zameraný na výchovu odborných zamestnancov pre vodárenské spoločnosti, ktorí už vopred majú zabezpečené pracovné uplatnenie. Spoločnosť preto informuje verejnosť o tejto skutočnosti, o výhodách štúdia odboru vodár a o následnom pracovnom uplatnení, aby vzbudila záujem potenciálnych študentov. V tomto roku napríklad verejnosť v súvislosti s pandémiou vírusu SARS-COV-2 enormne zaujímalo to, ako je zabezpečená dodávka zdravotne nezávadnej pitnej vody. Nie v ostatnom rade, spoločnosť musela reagovať aj na pravidelné a masívne nepravdivé informovanie o činnosti spoločnosti, osobitne zo strany primátora mesta Košice."

Argumenty, ktoré prezentuje VVS, a.s. v odpovedi sú síce relevantné, no ak sa zameriame výlučne na PR články uverejnené v miestnych médiách, nachádzame zväčša obsahovo iné články - mnohé z nich uvádzam nižšie v blogu. Podobné články, ako sa spomínajú v odpovedi spoločnosti, sa dajú nájsť na ich oficiálnej stránke. Tie sa však nedajú kategorizovať ako PR články, pretože VVS, a.s. si môže uverejňovať blogy na vlastnom webovom portáli bezplatne, akurát môže zaplatiť za ich profesionálne vyhotovenie.

Aké sú celkové náklady na marketing spoločnosti?

Východoslovenská vodárenská spoločnosť eviduje všetky náklady na reklamu, vrátane PR článkov, na jednom účte - 5188401 Reklama a marketing. Spoločnosť na tomto účte eviduje náklady ako sú napr.: "Celoplošná reklama, Magazín o vode, EPIP, internet banner, informačník pre akcionárov, časopis Vodníček, Vodník, kampane, ako napr. Nech sa páči vodovodná, Pijem zdravú vodu, mesačná reklama na FB, mediamix, monitoring, polep vozidla, online PR inzercia, public relation servis, reportážne filmy, úprava web stránky, spoty, vodný bar, výroba propagačných fotografií, vodný žurnál, atď." Za roky 2017 až 2019 na tento účel bola každoročne použitá veľmi podobná suma vo výške približne 290 tis. € viď Tabuľka 1.

Koľko platí VVS a.s. za platenú inzerciu a PR články?

Keďže náklady na PR články spoločnosť neeviduje oddelene, ale uvedená suma je súčasťou ceny za realizáciu reklamných kampaní, nie je možné presne určiť, koľko eur na nich bolo vyčlenených. Spoločnosť uvádza, že ňou inzerované PR články vznikajú dvoma spôsobmi:

  1. "ako súčasť mediálnej kampane prostredníctvom agentúry: Počas obdobia rokov 2017-2019 sme realizovali reklamné kampane, kde mohli vzniknúť PR články, ale ich počet, sumu a médium už nevieme identifikovať, a to z dôvodu, že boli súčasťou celkovej sumy za mediálnu kampaň." 

  2. "na základe uzavretej zmluvy s iným subjektom: VVS, a.s. má uzatvorenú zmluvu s Košice:Dnes Média, a.s., na obdobie od 31.5.2019 do 31.12.2020 vo výške 70.084 €. VVS, a.s. má s PETIT Press objednané služby Online PR inzerciu na sumu 7.735 €, pričom fakturované k dnešnému dnu bolo 4.165 €."

Tabuľka 1: Náklady na reklamu a propagáciu VVS, a.s. v rokoch 2017 až 2019

Náklady VVS a.s., na reklamu a propagáciu
Náklady VVS a.s., na reklamu a propagáciu (zdroj: Tomáš Jurkovič)

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Výročnej správy spoločnosti za rok 2019. Dostupné online.

Koľko platia za platenú reklamu a PR články ostatné vodárenské spoločnosti?

V snahe byť objektívnym som oslovil aj ďalšie vodárenské spoločnosti s rovnakými otázkami. Konkrétne boli oslovené Bratislavská, Považská, Stredoslovenská, Západoslovenská a Trnavská vodárenská spoločnosť. Odpoveď som dostal len od prvých dvoch spoločností, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť sa rozhodla informácie nezverejniť a zvyšné dve spoločnosti nereagovali na zaslané infožiadosti. 

Bratislavská vodárenská spoločnosť v rokoch 2017 až 2020 investovala celkovo do mediálneho priestoru sumu 179 tisíc eur. V roku 2017 minula v rámci kampane "Generálny pardon pre ľudí ilegálne napojených na kanalizačnú sieť" 53,5 tis. €. Nasledujúci rok prebiehala v médiách infokampaň o chystanej zmene ceny na dvojzložkovú tarifu, za ktorú BVS a.s., zaplatila 63,8 tis. €. Spoločnosť podľa vlastných slov v posledných dvoch rokoch nepublikovala žiaden typ platenej reklamy a PR články publikovala iba bezplatne prostredníctvom tzv. občasníkov jej akcionárov (miest a obcí).

Považská vodárenská spoločnosť, a.s. minula za rovnaké obdobie na tie isté účely iba necelých 7 tisíc eur. Spoločnosť minula 6.748 eur na propagačný film v roku 2017 a o rok neskôr investovala 250 eur do prípravy a vydania publikácie. Iné náklady spadajúce do tejto kategórie spoločnosť neeviduje.

O čom písala Východoslovenská vodárenská spoločnosť v PR článkoch?

o ambícii byť najtransparentnejšou vodárenskou spoločnosťou - v článku sa píše o tom, že platné zákony sú neúprosné a nedovolia vodárenským spoločnostiam zverejňovať informácie, ktoré by porušili obchodné tajomstvo. Nuž, súdy si síce myslia niečo iné, no hádam sa naša legislatíva zmení natoľko, že vodárenské spoločnosti nám budú môcť konečne legálne prezradiť všetko to, čo síce veľmi chceli, ale naozaj z objektívnych príčin nemohli. Dovtedy by vo VVS, a.s. mohli popracovať napr. na lepšom zverejňovaní zmlúv, aby sa v nich dalo jednoducho vyhľadávať a nemuseli sme sa preklikávať cez stovky zmlúv, kým nájdeme tú, ktorú hľadáme. 

Schválne, dokázali by ste nájsť napr. zmluvu o výkone správy majetku obce Luhyňa? Zdroj: Povinné zverejňovanie zmlúv na oficiálnej stránke VVS, a.s.

o 94% spokojnosti s poskytovanými službami lokálneho monopolu, v tomto článku je úsmevné najmä to, že: "zákazníci sú ochotní odporučiť našu spoločnosť svojim známym". Ak bývate v Košiciach, tak aj ja Vám odporúčam využiť služby VVS, a.s., pretože boli jedinou vodárenskou spoločnosťou schopnou doručiť mi pitnú vodu až ku mne domov. Prekvapivé, však? Na základe výsledkov prieskumu môžeme konštatovať, že zhruba dve tretiny zákazníkov nie sú spokojní s cenou vody. Očividne, s inými aspektami poskytovanej služby zákazníci problém nemajú, takže zrejme stačí iba upraviť cenu vody a bude všetko dokonalé.

o tom, že vodné a stočné nie je najdrahšie na Slovensku, hoci za vodné platíme najviac na Slovensku, (cenu vody zvyšuje vzdialenosť vodných zdrojov, prevažne povrchové zdroje vody atď.) ale cena stočného je šiesta najlacnejšia (zo štrnástich cien),

o zdraví a bezpečnosti zamestnancov a odberateľov na prvom mieste, čo by však malo byť úplne samozrejmé pre akúkoľvek spoločnosť bez ohľadu na to, aký je jej predmet podnikania, alebo či ide o štátnu, resp. súkromnú spoločnosť,

o online portáli a digitalizácii spoločnosti, v dnešnej dobe už nemôže byť digitalizácia vnímaná ako akýsi nadštandard, ale musíme ju brať ako nevyhnutnosť a spôsob, akým sa vo veľkej miere dajú šetriť náklady. Ich ušetrenie sa tak vie prejaviť v konečnej cene pre zákazníkov, práve preto je v záujme každého, aby digitalizácia bola čo najefektívnejšia. Jeden z príkladov "online služieb budúcnosti" - vývoz obsahu žumpy - sa dá nájsť aj v tomto PR článku. Samozrejme, je obojstranne výhodné, že sa tieto veci dajú objednať bez nutnosti chodiť na pobočku,

o bilancovaní úspechov a aj o tom, čo sa nepodarilo(otázka číslo 3), o úspechoch spoločnosti si prečítajte sami, no mňa veľmi teší, že všetko sa podarilo a neúspechy vlastne nie sú. Jedinú vec, čo pán generálny riaditeľ hodnotí ako negatívum, sú iba "zlé média", ktoré chcú systematicky vytvárať kauzy,

o protikorupčnom certifikáte, ktorý získali ako prvá zo 14 vodárenských spoločností. Úprimne sa teším,

o tom, ako nás pán generálny riaditeľ dlhoročne chráni od privatizácie VVS, a.s., až táto spoločnosť vlastní akcie samej seba. A teraz nás chráni pred "nekalými záujmami" mesta Košice, ktoré nemá už viac ako 2 roky svojho zástupcu vo vedení spoločnosti, hoci je jej najväčším akcionárom. Vďaka tomu tak rozhodne nemôže spriadať svoje "diabolské" plány na postupné ovládnutie spoločnosti. Mesto Košice chce postupne odkupovať akcie spoločnosti od obcí, ktoré sa ich chcú dobrovoľne vzdať. Ročne by vedelo nakúpiť maximálne 150 tisíc akcií, čo predstavuje navýšenie svojho 20,44% podielu o zhruba 0,63% ročne. Tento plán na "ovládnutie spoločnosti" by pri maximálnej efektivite a úsilí trval aspoň 47 rokov. Iróniou je, že VVS, a.s. sama vykupuje akcie od obcí, ktoré ich chcú predať, a podľa tohto článku ich v súčasnosti vlastní minimálne 1,78%. Aktuálny údaj nie je verejný, pretože ho odmietli novinárom zverejniť. Takže svojou činnosťou pomáha pri "postupnom ovládnutí" samej seba. 

o reakcii na primátora Jaroslava Polačeka, kedy "spoločnosť musela reagovať aj na pravidelné a masívne nepravdivé informovanie o činnosti spoločnosti, osobitne zo strany primátora mesta Košice." Článok síce nie je viditeľný na stránke určité (týž)denníka, ale nachádza sa na portáli vodárni. V ňom sa píše o poškodzovaní práv ostatných akcionárov košickým primátorom, resp. o snahe destabilizovať spoločnosť, či jej vnútorné rozdelenie prostredníctvom médií až po snahu o dosiahnutie odpredaja spoločnosti. V závere článku sa však píše: "Primátor mesta Košice by nemal bojovať so zamestnancami a akcionármi VVS, a.s., ako to verejne sľúbil, mal by sa podieľať na spravodlivom chode VVS, a.s.", s tým sa dá samozrejme plne súhlasiť, je však celkom ťažké podieľať sa na spravodlivom chode, ak akcionár nemá svoje zastúpenie v predstavenstve spoločnosti,

o tom, ako sa pán generálny riaditeľ nechal vyspovedať aj o predošlej téme v pripravenom rozhovore, kde hovorí okrem iného o tom, že mesto Košice nemá svojho zástupcu, pretože nás nechcú medzi sebou niektorí ostatní akcionári, ale odpovedá na vopred položené otázky týkajúce sa aj iných tém.

Záver

Je zrejmé, že VVS, a.s. investovala nemalú sumu do vytvárania PR článkov, ktorými sa nám snaží ako verejná inštitúcia prihovoriť a zdieľať nám informácie zo svojho zákulisia. Týmto konaním podľa vlastných slov: "napĺňajú právo verejnosti na informácie". Na druhej strane odmietajú sprístupniť informácie s odvolávaním sa na obchodné tajomstvo, ktoré verejnosť či novinárov oprávnene zaujímajú, a o ktoré si žiadajú prostredníctvom infožiadostí. To vo viacerých prípadoch vyvolávalo naliehavú potrebu písania ďalších PR článkov (viď napr. promptná reakcia hneď na druhý deň od zverejnenia tohto článku o predaji štyroch stavieb v bezprostrednej blízkosti golfového klubu v rekreačnej oblasti Alpinka, kde následne vyrástli luxusné súkromné apartmány členov golfového klubu a rodinný dom). Oveľa prínosnejšie by pre verejnosť bolo, ak by začali transparentne odpovedať na všetky doručené infožiadosti, na ktoré sú povinné odpovedať všetky ostatné verejné spoločnosti. Takto by sme boli úplne všetci dostatočne informovaní zadarmo a mnoho PR článkov by ani vôbec nemuselo vzniknúť.

Naše právo na informácie nás za posledné roky stálo minimálne 74 tisíc eur a celkové náklady na marketing spoločnosti sú zhruba 270 tisíc eur ročne. Je to veľa, je to málo? To už posúďte sami. VVS, a.s. zdôrazňuje, že: "uvedené výdavky nepatria do nákladov, ktoré ÚRSO zohľadňuje pri určení ceny za nami poskytované služby. Inými slovami povedané, cena za reklamu a propagáciu neovplyvňuje cenu vodného a stočného." To nejdem spochybňovať, pretože to tak bude, lenže výška nákladov na marketing má bezpochyby vplyv na všetky ostatné investičné zámery spoločnosti zahŕňajúce stavby najmä nových vodovodov či ich správu a údržbu.

Samozrejme, vodárenská spoločnosť robí aj kopu užitočných marketingových aktivít, ktoré jej robia dobré meno aj samé od seba a majú prínos pre verejnosť, spomeniem napr. vodné bary či zvyšovanie záujmu o vodárske povolanie. V záujme verejnosti je určite aj budovanie nových verejných vodovodov. Zopakujem, že v posledných rokoch sa na verejný vodovod napojili priemerne 4 obce ročne. Práve tam by mali smerovať ušetrené peniaze na marketing. To v konečnom dôsledku oceníme určite oveľa viac.

Ak sa Vám môj článok páčil, kliknite na "zvýšte karmu" alebo ho zdieľajte a zvýšite tým jeho čítanosť. Ďakujem pekne!

Titulná fotografia: Monika Uhrinová

Skryť Zatvoriť reklamu