Čo a ako učíme na Ústave verejnej politiky? Odpovedajú naši druháci

Písmo: A- | A+

Tvorba verejných politík je zložitým procesom, ktorý sa skladá z viacerých fáz, vyžaduje rozličné zručnosti a znalosti. To sa snažíme našich študentov na ÚVP naučiť. Povedali nám, aké kurzy sa im páčili a čo si z nich odniesli.

Minulý akademický rok bol netradičný - celý prebehol online, no aj napriek tomu naša výučba nestratila na kvalite a držala sa našich štandardov. Interaktívne vyučovanie, živé diskusie, vysoká teoretická odbornosť doplnená praktickými príkladmi z verejnej politiky - to sú opakujúce sa dojmy z vzdelávacieho procesu na Ústave verejnej politiky. Aktuálni študenti a študentky pre PPN krátko reflektujú absolvované povinné i voliteľné predmety z uplynulého akademického roka. 

Michal Tóth – Mikroekonómia pre verejnú politiku 

Ocenil som najmä, že úspešné absolvovanie predmetu spočívalo najmä v pochopení a osvojení si ekonomických teórií a nie v naspamäť naučených poučkách a vzorcoch. Otázky, o ktorých sme diskutovali na hodinách boli neskôr aj súčasťou písomnej skúšky. Ich riešenie nás priviedlo k podrobnému zamysleniu sa nad ekonomickými teóriami a tak sme si ich osvojili omnoho lepšie. Pedagóg sa do veľkej miery sústredil na praktické využitie ekonomických teórií v našom odbore, z čoho sme čerpali aj pri ďalších častiach štúdia. 

Branislav Gigac – Analýza verejnej politiky 

Tento kurz bol mimoriadne praktický. Pod vedením doc. Staroňovej sme pracovali na prepájaní teórie s praxou. Pracovali sme so odbornými štúdiami, policy dokumentami a praktickými príkladmi zo života verejnej správy a politiky. Vďaka tomu sme sa naučili ako politiky nastavovať tak, aby boli úspešné, udržateľné a správne vyhodnocované. 

Stanislav Marek – Evaluácia verejnej politiky

Predmet hodnotím veľmi pozitívne, najviac sa mi páčila práca so zadaniami, ktoré sme vypracovávali na reálnych projektoch. Na hodine nám bola od vyučujúcich poskytnutá vždy kvalitná spätná väzba. Vďaka nej sme mohli lepšie pochopiť danú problematiku. Ide o voliteľný predmet a každému ho odporúčam zapísať aj v prípade ak má už dostatok kreditov. Tie dve hodiny týždenne počas semestra stoja za odnesené skúsenosti.  

Obrázok blogu

Kristína Musilová – Techniky vedeckého písania v spoločenských vedách 

Pri písaní prác som mávala problém dostať svoje myšlienky na papier, ale po absolvovaní Techník vedeckého písania tomu tak už nie je. Na predmete sme boli vedení a vedené čítať, písať a uvažovať štruktúrovane, argumentovať a pracovať s databázami. Avšak, tieto zručnosti neostali oddelené. Na záver predmetu sme ich využili pri písaní recenzie na nami vybranú knižku a pri prezentovaní projektov, ktoré sme vytvárali v skupinkách. 

Barbora Regina Dúbravová – Verejné financie 

Predmet verejné financie bol vedený kreatívne a zaujímavo striedaním prednášok a debatných duelov na vopred oznámené a prebraté oblasti. Počas duelov sme si okrem aplikácie teoretických poznatkov do praxe, precvičili aj schopnosti prezentácie a konštruktívnej argumentácie. Celé učivo z prednášok bolo zároveň vysvetľované na reálnych a aktuálnych situáciách, ako na Slovensku, tak aj vo svete. Vďaka tomu bolo učivo jednoduchšie na pochopenie aj zapamätanie, čo bolo výhodou najmä pri skúške. 

Katarína Gažíková – Behaviorálna verejná politika 

Predmet veľmi dobre predstavil základy behaviorálnych vied. Literatúra bola zaujímavá a to, čo sme sa naučili, sme hneď aj aplikovali do praxe: našou úlohou bolo vymyslieť behaviorálnu intervenciu pre zvýšenie výberu dane z nehnuteľnosti v Bratislave. Každý rok je na predmete úloha iná, podľa toho, akému výskumu sa Ústav práve venuje. Hodiny boli interaktívne a prednášky dopĺňali rôzni hostia, ktorí s behaviorálnymi vedami denne pracujú, napríklad vo vychýrenom londýnskom BIT. 

Skryť Zatvoriť reklamu