Právnici, úradníci, poslanci: aké sú kariérne dráhy slovenských primátorov a primátoriek?

Písmo: A- | A+

Priemerný slovenský primátor/ka má ukončené vysokoškolské vzdelanie, pravdepodobne v odbore právo, pedagogika alebo ekonómia. Zastával riadiacu funkciu, bol poslancom v samospráve, no nepodieľal sa na občianskom aktivizme.

Petra Bayerová a Nina Šťastná

Mestá a obce predstavujú organizácie priamo ovplyvňujúce kvalitu života svojich obyvateľov a ich vývoj predovšetkým závisí od starostu či primátora plateného z verejných zdrojov. Informácie týkajúce sa profesijného profilu a skúmanie charakteristík kariérnych dráh, ktoré mali smerovať k tejto riadiacej funkcii považujeme za kľúčové pre poznanie toho, kto ich zastáva. Práve preto sme sa rozhodli pozrieť na životopisy primátorov 80 najľudnatejších slovenských miest zo všetkých slovenských krajov.

Primátori chcú, aby ste o ich životoch vedeli

Z 80 miest sa nám podarilo získať 71 životopisov primátorov a primátoriek. Deväť primátorov nám odmietlo poskytnúť svoje životopisy. Z našej výskumnej vzorky má zverejnený životopis 59 primátorov, či už na internetovej stránke mesta (42 primátorov), alebo na iných internetových stránkach (17 primátorov). Ostatné životopisy sme získali prostredníctvom infožiadostí. 

Vzdelanie primátorov a primátoriek

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie primátorov a primátoriek
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie primátorov a primátoriek (zdroj: Petra Bayerová a Nina Šťastná)

Primátori a primátorky majú vo väčšine dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie, pričom ide najčastejšie o vzdelanie druhého stupňa. Len traja primátori z našej výskumnej vzorky majú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a jeden primátor bez maturity. Naše výsledky vykazujú vyššiu vzdelanosť primátorov ako je to na príklad v Španielsku, kde dosahujú len 84%. Vysokoškolské vzdelanie primátori absolvovali najmä v odboroch ako je právo (13 primátorov), pedagogika (10) a ekonómia (8). 

Predchádzajúce pracovné skúsenosti

Väčšina primátorov pred nástupom do úradu pracovala vo verejnom sektore (verejná správa na štátnej aj samosprávnej úrovni, odvetvia ako je zdravotníctvo, školstvo, obrana a ďalšie sektory financované zo štátneho rozpočtu). Vo verejnom sektore pracovalo až 43 primátorov, v súkromnom to bolo 24 primátorov, z oboch sektorov súčasne prišli traja a jedna primátorka prišla z tretieho sektora. S fungovaním netrhového sektora tak mala väčšina bezprostrednú skúsenosť pred nástupom do úradu.

Z hľadiska priameho podieľania sa na tvorbe a implementácii politík, má s takouto prácou za svoju kariéru skúsenosť viac ako polovica, a teda až 48 primátorov z našej vzorky. Zo 48 primátorov boli 22 externisti- prichádzali z iných inštitúcií. Internistov- primátorov, ktorý prichádzali z rovnakej inštitúcie- Miestneho úradu bolo 10. 16 primátorov pochádzalo z interného aj externého prostredia, keďže mali skúsenosti nielen s prácou na Miestnom úrade, ale aj inými inštitúciami verejnej správy. 

Na riadiacej pozícii bez ohľadu na sektor pôsobilo až 63 primátorov. Len osem primátorov a primátoriek túto úlohu nikdy nezastávalo. Tento vysoký podiel môžeme spájať s potrebou, aby primátori vedeli verejne vystupovať a manažérsky riadiť úrad. Okrem skúseností s riadením, má 49 primátorov aj priamu skúsenosť so zastávaním pozície poslanca na samosprávnej ale aj štátnej úrovni (13 z nich aj na úrovni VÚC, štyria na úrovni NR SR a 40 na miestnej úrovni v meste, v ktorom sú primátormi). 

Len 23 primátorov bolo pred zvolením členmi občianskych združení, alebo iných mimovládnych organizácií a až 48 primátorov sa na občianskom aktivizme nepodieľalo, aj napriek tomu, že špecifické skúsenosti ako je participácia v politických združeniach, odborových zväzoch, neziskových organizáciách, môže byť pri vykonávaní mandátu užitočná.

Primátori sú najčastejšie nováčikovia

Pozreli sme sa aj nato, ako dlho sú starostovia v úrade. Najväčší počet primátorov sú nováčikovia, ktorí sú vo funkcii prvé volebné obdobie (27) a druhú najväčšiu kategóriu tvoria poslanci, ktorí sú zvolení druhé volebné obdobie (23) a tretie volebné obdobie je vo funkcii 11 primátorov. Najdlhšie vykonávajú funkciu primátori v Tvrdošíne (8 volebných období) a vo Veľkom Krtíši (7 volebných období). Aj napriek tomu, že najväčšiu skupinu tvorili primátori nováčikovia, priemerne slovenskí primátori zastavajú post takmer deväť rokov, čo je viac ako Európsky priemer.

Zoznam skúmaných miest

Zoznam skúmaných miest s legendou
Zoznam skúmaných miest s legendou (zdroj: Petra Bayerová a Nina Šťastná)

Tento výskum bol realizovaný v rámci kurzu Politicko-administratívne vzťahy 
u prof. Emílie Sičákovej-Beblavej na magisterskom programe Verejná politika. 

Skryť Zatvoriť reklamu