Ozorovske džveredelko (1)

To už ňeška ňe tak, Jak bulo dakedi. Do svojej mladosci Podzme na ohľedi.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

Pametace, ľudze? Mi ket buľi dzeci, Ňenaľal nam kačmarU karčme poldeci.
Ňešmeľi me sluchac, Jak laju pijani - Šickich svatich spomľiI hlavne organi.
Porjadok robiľi Starši chlopi z nami: -Tu maš cukerľikiA padaj dzverami!
Maľinovka vonka Mušela še vipic. Chto ňechcel posluchac, Tot dostal po rici. ...................................
Červenoho žida, Šedzmu, fajer, fiľa...Masciľi še karti, Žebi prešla chviľa.
Zaverečna v karčme Bula o dzešatej.Zacahľi firhangi, Naľaľi zo "svatej",
Načarno baviľi Hazardne hri chlopi.Ňebuľi kasina V šercu Europi.
Zakazoval zakon Bavic na peňeži.Ňeška ňit roboti, Život i tak beži...
Zos metlu do karčmi Ňeraz prišla ženaPo svojoho chlopa Rjadňe nazloscena.
Čim ho radšej mala, Tim vecej ho bila. Doma u posceľi Še z ňim udobrila.
Ňepuščila ženaFurt muža na pivo, I ket še u karčme Chlopom ľepši pilo.
Doznaľi še šicki Novini u švece.Trižbomu čľoveku Jazik še ňepľece.
Harškaľi še ňerazPre ňešumne slovo. Pila še šedzmička - Pivo silonovo.
Zo sirupom mohľi Pic i dzeci šmelo. Dluho stac ňemohlo, Bo bi vifuňelo.
Domu načapoval 
Kačmar do dinerki. Ľepiľi nam zubi Si-si i štolverki. ...........................
"Abeceda žedla dzeda, Povedzela na medzvedza, A medzvec na ľišku, Ľiška na pipišku."
Perši, druhi, treciRočňik, štvarti, pjati - Fungovala školaZa ňeveľki plati.
Doma še učilo.Glupi me ňebuľi. Co ňebulo v hlave, Bulo na tabuľi.
Starčiľi dva kňižki A štiri pisanki.Treca bula žiacka Kňižka na po-znamki.
Od šestej trijediCo rano, to tura - Vožil nas autobus Do i z Kerestura.
Ňefurt bulo uhľe. Žima bula veľka.Sudružka (to bula paňi učiteľka)
Oznamila radosc - Že mame prazňini! A chripkovi virus Tiž jich zapričiňil.
Pre totich najmeňšichDadovka služila. Zamesnana macir Dzecko zochabila -
Cali dzeň o ňoho Bulo postarane. Z dobru učiteľku I dzeci ňeplane.
I basňički znaľi, Obrazki krešľiľi.Pozdravkac staršim jich Už tam naučiľi.
"Buľi dzedo z babu, Maľi chižku z ľadu. Dzedo perdzel, Baba bdzela, Chižka še jim rozľecela!" ...................................
Zo školi me išľi Šumňe sparovani.Ňehuľikaľi me Jak v ješeňi vrani.
Staršim me mušeľi 
Pozdravkac: -Čespraci!-Až na veki, dzeci... Narod bul verjaci.
Ňijake špacirki Večar po zocmeňu.Ňešmeľi me patrec, Jak chlop bočka ženu.
Kebi še bul doznalUčiteľ o takim, Ňepomohľi bi nam Najhrubše ceplaki.
Pres lavicu prehnul, S paľicu po rici...Komeňski bi še bul Obešil v pivňici!
Po rukoch nas biľi, Skubaľi za vlasi, Dakedi po pisku...Češke buľi časi.
U kuce me staľi - Ruki trimac hore! Nacerpeľi me še U Narodnej škoľe!
Poslaľi nas kľečec Pod čarnu tabuľu...U nas bula peťka, Indze maľi guľu.
Somarska lavica Stala pod oblakom. Vidzeľena bula Nejvekšim lajdakom.
Chto še ňenaučilAbo virušoval, Ňeznal nasobilku Či vibrane slova,
Toho tam vopchaľi - Naj še somar haňbi!Ňeška bi ho dala Markiza do Paľbi!
Pošedzel paru dňi, Vištridal ho druhi.Cahaľi koňiki Valci, brani, pluhi...
I ja še tam dostal - Daco mi vitreľil. Ňema dzecko rozum, No aňi dospeli! ...............................

U peršim ročňiku Ňebuľi pengali. Piročka z ručku še Do tinti mačaľi.
Na lavici bula Pre kalamar dzirka. Dachto šumňe pisal, Dachto britko firkal.
Machuľu zos tinti, Bivalo to zvikom,Oľizovaľi me Z pisanki z jazikom.
Ket še ňepisalo, Tinta zasichala.Šejsc koruni stala Znački Žiak pengala.
Žebi tinta scekla A pirko pisalo, Kuščik mocňejši z ňim Pomachac trebalo.
Zostaľi na diľoch Od tinti machuľi. S krejdu še pisaloNa ploti i muri.
Či tuški, či pirka, Či stare, či nove - S čim še piše, to še Noši v ladikove. .............................
"Harom,. harom, pod košarom, jest tam jeden zdechli pes, chto še teraz perši ozve, tot ho muši žesc!"
Tižďeňik zapisalNa školskej tabuľi, Chto še pres pretavku Ňemescil do skuri.
Keľo mal križiki Pri svojim priezvisku, Teľo vifasoval Po rukoch, po pisku!
Tich mocňejšich še i Tižďeňici baľi - Ket pohrožil s pescu, Z tabuľi ho zgaľil.
"Cicho, bľicho, bo vša špi, a jak staňe, ta ce ži!"
Tižďeňik opatralŠiju, ruki, ucha - Či še umivame, Či chustočka sucha...
Chto še mu ňevidzel, Poslal ho pod vodu. Pompuje še voda Kuščik od zachodu.
Pisomne tresti tišPatreľi do školi - Vichovna metoda, Z chtorej ric ňeboľi.
Aľe zaboľela, Ket to ocec zbačil!I bez krajčira nam Dokazal skrac gači!
Ňezabudňem ňigda Na trest z Kerestura.Učiteľ hudobnej Bul tvadra natura:
"Po zvonení mám ticho sedieť na svojom mieste a pripravovať sa na nasledujúcu vyučovaciu hodinu."
Toto mi dal pisac Dvasto raz do rana. Ja pisal, von špival, Zakrakala vrana... ..............................
Ľem co žem obsochla Dakuščičko zjari,Guľki i gombički Do miščka me braľi.
Narobiľi dzirkoch, Dze bula žem sucha.Pila še z hordova Kapuscana jucha.
Čim vekša gombička, Tim ľepši luňdžila. Chto z ňu bavil, obral Ostatňich o kila.
Chto ňeška pameta Štiri školski ľipi, Pod ňima lavočki..?Fšadzi život kipi...
Ňepať, bo ci štreľim! -Tak še hra volala. Co vekše dzeci še Baviľi na pana -
Zos malu lobdičku Me še natrafjaľi."Na harengi" jeden Pri druhim me staľi.
Tri ročki u paňstve, Štiri u cigaňstve... Mi už zostareti, A dzectvo furt krasne.
Abo zlatu branu! Abo na trecoho!Pred spartakiadu Buľi me na nohoch! ............................
Do školi chľebika Zo šmaľcom, z ľekvarom, Jablučko, hrušočku - Inše še ňebralo.
Ňebulo peňeži Bars na čukoladi. Bandurkovi cuker Život dzecom sladzil.
Vidumaľi vecka Hadziki zo žele. Tak me rumegaľiJak u chľive ceľe.
Ňepiľi še sprajti, Ňebuľi toniki...Ľubiľi me ľizac Dvojfarebne tiki.
Tika - to šumjenka, Taka, kockovana...Bila kocka kvašna, Červena zmišana -
Taka fšeľijaka - Kus horka, kus sladka.Toto buľi pre nas Najľepše ľizatka.
Ľipkaci štolverki Dotedi mi ľubil, Dokeľ mi na blombeŇevilamal zubi.
Na frištik me meltu I enrilo piľi - Do kaveju dakus Chľeba nadrobiľi,
Dakedi doľaľi I mľika od kravi, Z Trebišova cukru Ložičku pridaľi...
Na vojenski kavej Me še lakomiľi - Zlisovane kocki Cukru - cigoriji.
Kusaľi me do ňich Jak do čukoladi.Ket scece, chlapčarski Recept vam prezradzim:
Na čisti papirik, To kvoli higjeňe, Nasipeme meltu, Cukru dosipeme.
Dovjedna zmišame. Ľiže še z papira. Bajusi pod nosom, Chlapec ňeucira.
Piščalki zos cukru - Štiri za korunu. A ket bul malajiš, Cigan hral na strunu.
Pre dzeci ňehraľi Do rana hudaci. Bočkac še ňešmeľi Aňi dzevjataci! ............................
Dzivčata jak jedna Nošiľi varkoči(Take pitne mala z Vinetua Nšo-či.)
Do varkočoch mašľi Macere zapľetľi, Bo vlasi ňemaju Stac jak pruce z metli.
Rodzňe pomohla Cetka z Ameriki - Dakedi poslala Firhangi, pantľiki
Zos umelej hmoti, Take, co suščeľi. Paradni zahlavki Buľi na posceľi.
A na štredku babkaV kabatoch z papira - Pri kolotoču še Taka da vištriľac.
Dakedi i čungau, I paru taľari...Za boni z tuzexu Kavej kupovaľi. ........................
Ščepic nas chodziľiDochtore do školi. Pichaňe zos ihlu Male dzeci boľi.
Zaľubiľi še nam Dochtor zo šestričku, Ket nas mesto ihli Ščepiiľi z ložičku.
Starčilo preľignuc, Co tam nakvapkaľi. Za sladkim sirupom I dvaraz me staľi.
Zmižľi z nas bacili, Mikrobi, virusi.Kolo hnoja kohut Kuročki termušil. ........................
Krátky slovník veľkoozorovčiny:
džveredelko - zrkadielko laju (lac) - hrešia červený žid - detská kartová hra fiľo - kartová hra harškac še - hádať sa silonovo pivo - ozorovské pomenovanie michalovskej sedmičky vifuňec - vyprchať Kerestur - Zemplínska Teplica, susedná obec dadovka - materská škola huľikac - kričať vitreľic - vyparatiť pengala - plniace pero firkac - čmárať ladikov - peračník zgaľic - zmazať napísané chustočka - šatka, vreckovka luňdžic - obrať (pri hre) "Ňepať, bo ci štreľim!" - Nepozeraj, "bo" ťa udriem! (hra) na pana - hra s malou loptičkou paňstvo, cigaňstvo, harengi - etapy hry na pana bandurkovi cuker - zemiakovy cukor rumegac - prežúvať melta, enrilo, cigoria - obilné kávy vojenski kavej - sladké kávové kocky, pre pamätníkov - kavona čungau - žuvačka
(Pokračovanie nasleduje)
D r a g o jeseň - zima 2013/2014
https://www.youtube.com/watch?v=jL_woQkIXiM

Prémioví blogeri

Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

52 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
SkryťZatvoriť reklamu