20 riešení pre školstvo

Uplynulý rok ministra priniesol víziu pre školstvo od externých poradcov, no žiadne konkrétne zmeny. Preto navrhujeme niekoľko konkrétnych riešení pre školstvo.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (21)

To, že vznikla vízia pre školstvo, je fajn. Aj keď je treba dodať, že obsahuje množstvo cieľov a nikto netuší, kto ju zaplatí a ako a kedy sa zrealizuje. A treba dodať, že pri víziách sa nedá ostať. Zatiaľ čo sa Učiace sa Slovensko konzultuje s verejnosťou, môžeme v školstve krok po kroku zavádzať zmeny, zlepšovať výučbu či zefektívňovať využívanie financií v školstve.

Posledný rok v podstate ho ponechal v takom stave, v akom aj bolo pred rokom, bez väčších či menších zmien. Je jasné, že obrovské, zásadné zmeny a veľké reformy si vyžadujú veľa času. No pri ich príprave je možné meniť školstvo po častiach, v postupných krokoch.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Preto navrhujeme tieto opatrenia, ktoré budeme prinášať v podobe legislatívnych návrhov do parlamentu a ktoré bude možné v dohľadnom čase zavádzať a realizovať. Navrhujeme tiež spôsoby, ako na ne získať financie:

Väčšia sloboda pre učiteľov a školy

1. Umožníme školám vyberať si učebnice

Presunieme príspevok na učebnice do normatívu a umožníme zakúpiť učebnice samotným školám podľa vlastného výberu.

2. Podporíme zavedenie nových spôsobov výučby na základe experimentálneho overenia

Podporíme zavádzanie výsledkov experimentálneho overovania do praxe po komplexnom vyhodnotení experimentálneho overovania viacerými subjektmi.

SkryťVypnúť reklamu

3. Rozšírime počet voľných hodín pre školy

V rámcových učebných plánoch zavedieme presunutie predmetov „Pracovné vyučovanie“ a „Technika“ pod disponibilné hodiny. Viaceré školy pred zavedením týchto predmetov zrušili dielne a nedisponujú aktuálne vybavením na tieto predmety. Školy si budú môcť ponechať tieto predmety alebo ich nahradiť novými a špecializovať sa. Podporíme tak špecializáciu škôl a vytváranie ich individuálnych školských vzdelávacích programov.

4. Umožníme domáce vzdelávanie aj na druhom stupni ZŠ

So súhlasom riaditeľa a za presne definovaných podmienok umožníme domáce vzdelávanie aj na druhom stupni základných škôl. Osoba, ktorá vykonáva domáce vzdelávanie bude musieť spĺňať požiadavky na pedagogického zamestnanca pre druhý stupeň základných škôl a bude musieť preukázať svoju spôsobilosť škole. Žiak, ktorý je v domácom vzdelávaní bude okrem preskúšania povinný štvrťročne predložiť portfólio, obsahujúce projekty alebo práce, ktoré v danom čase z prebraného učiva urobí. Normatív na žiaka bude rozdelený medzi školu, ktorá zabezpečí učebnice a pomôcky, a rodičov. Škola získa maximálne 70 percent normatívu.

SkryťVypnúť reklamu

Právna ochrana učiteľov

5. Znížime mieru mobbingu a bossingu 

Zadefinujeme zákonnou formou mobbing, bossing a šikanovanie na pracovisku, ako aj tresty za ne s cieľom predchádzať týmto negatívnym javom a ochrániť pred nimi učiteľov.

6. Zrozumiteľne upravíme právnu zodpovednosť učiteľa 

Presne určíme, za čo je učiteľ právne zodpovedný a poskytneme mu touto cestou právnu ochranu. 

Skvalitnenie odborného vzdelávania

7. Zavedieme informovanie o uplatnení absolventov

Zavedieme pre ministerstvo povinnosť každoročne informovať verejnosť (pedagógov, rodičov, žiakov, študentov, zriaďovateľov) o uplatnení absolventov jednotlivých stredných a vysokých škôl s údajmi o ich zamestnanosti a príjme rok, dva roky a tri roky po absolvovaní školy.

SkryťVypnúť reklamu

8. Zefektívnime duálne vzdelávanie

Umožníme začiatok duálneho vzdelávania v druhom ročníku, zrušíme krátenie normatívu na žiaka v duálnom vzdelávaní v prvom ročníku, zjednotíme pomer praxe a teórie pre žiakov v systéme duálneho vzdelávania aj mimo neho pre učebné aj študijné odbory, umožníme riaditeľovi kontrolovať úroveň odbornej praxe na pracovisku, nahradíme niektoré z dokladov potrebné k overeniu spôsobilosti zamestnávateľa čestným vyhlásením a umožníme podniku do 10 zamestnancov zapojiť sa do duálneho vzdelávania len na základe dohody so školou.

9. Podporíme systém poradenstva na školách tak, aby využíval objektívne štatistické údaje

Upravíme legislatívu a výchovného poradcu spolu s kariérovým poradcom zjednotíme pod školského poradcu, ktorý bude mať na starosti výchovné poradenstvo ako aj poradenstvo o možnostiach ďalšieho štúdia či výberu povolania na základe informácií, vrátane napríklad štatistických dát o úspešnosti absolventov škôl, či o dlhodobom vývoji zamestnanosti a miezd v jednotlivých odvetviach. Adekvátne k tomu bude uspôsobený aj čas na jeho prácu a podporíme jeho kvalifikáciu povinným vzdelávaním.

10. Budeme informovať školy o vývoji trhu práce

Zavedieme pre VÚC povinnosť každoročne zasielať stredným aj základným školám analýzu o vývoji trhu práce za uplynulých 5 rokov a spolu s prognózami vývoja trhu práce pre daný kraj a pre celé Slovensko. Dané analýzy môžu na základných školách využívať školskí poradcovia pri usmernení žiakov na stredné školy a rovnako aj stredné odborné školy pre profiláciu odborov, ako aj gymnáziá na zameranie sa na aktuálne predmety, témy a kompetencie.

11. Zavedieme povinnosť pre školy umiestňovať správy o výchovno-vzdelávacej činnosti na webovom sídle „na prvé kliknutie“

Školy budú na titulnej stránke svojho webového sídla uvádzať najnovšiu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti pre zvýšenie informovanosti rodičov.

Ekonomické opatrenia

12. Vrátime financovanie a riadenie školstva z rezortu vnútra späť pod rezort školstva

Sprehľadníme a zefektívnime systém financovania školstva, vrátením financovania školstva z ministerstva vnútra opäť pod ministerstvo školstva.

13. Zrušíme a zlúčime niektoré organizácie ministerstva školstva, ponecháme napríklad NÚCEM, ŠPÚ, CVTI

Na základe merateľných ukazovateľov a ich činnosti zredukujeme počet priamo riadených organizácií ministerstva školstva a zefektívnime fungovanie a spoluprácu ostatných (bod 18).

14. Naviažeme platy učiteľov na priemernú mzdu v hospodárstve a na kvalitu

Základný plat učiteľa bude každoročne kopírovať priemernú hrubú mzdu v národnom hospodárstve. K nemu sa pridružia dva ďalšie stupne, podľa dvoch atestácií a bonusová zložka, ktorú prerozdelí riaditeľ. Kopírovanie priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve nahradí systém vekového automatu, čo znamená, že učiteľom bude plat rásť takým tempom, akým rastie priemerná hrubá mzda.

15. Vyradíme školy s nízkou kvalitou a vysokými nákladmi zo siete

Zjednodušíme financovanie a optimalizujeme sieť škôl takým spôsob, aby sa podporovalo zlučovanie škôl a vznik väčších škôl a aby sa efektívnejšie vynakladali finančné prostriedky na školstvo a súčasne sa zachovala dostupnosť vzdelania. Napríklad znížime rozdiely medzi normatívmi vyplývajúcimi z veľkosti škôl, v prípadoch kedy to neovplyvní kvalitu výučby.

Zabezpečenie vyššej kvality vzdelávania

16. Zavedieme systém riaditeľského a učiteľského mentoringu, sabatikálu

VÚC budú mať povinnosť každoročne zosieťovať školy a prepojiť najlepšie školy so slabšími, na základe viacerých údajov (výsledky externých hodnotení, hodnotenia inšpekcie, výsledky v súťažiach a iné). Z najlepších škôl vyberú riaditeľov, ktorí pôjdu na dané časové obdobie do slabších škôl, aby fungovali ako ich poradcovia a pomohli im dosiahnuť lepšie výsledky.

17. Zavedieme povinnosť hodnotiť efektívnosť bezplatných kurzov pre učiteľov

Zavedieme povinnosť pre NÚCEM, MPC a ŠPÚ štvrťročne poskytovať v každom kraji kurzy, v ktorých vyškolia určené množstvo učiteľov v rozvíjaní čitateľskej, matematickej alebo prírodovednej gramotnosti. V nadväznosti na optimalizáciu, zefektívnenie a sfunkčnenie týchto PRO tieto tri inštitúcie v spolupráci navrhnú formu a spôsob školení a zamerajú sa na konkrétne zistené nedostatky alebo špecifiká regiónu. Pôjde o činnosť hradenú štátom, vykonávanú so štvrťročnom pravidelnosťou na dosiahnutie čo najlepšieho zvýšenia kvality. Vyhodnotenie efektívnosti kurzov a spätnú väzbu učiteľov na ne bude pravidelne vykonávať NÚCEM.

18. Podporíme vzdelávanie po škole, hlavne školách so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, vytvorením školských vzdelávacích klubov

Umožníme školským klubom vykonávať krúžkové a vzdelávacie aktivity. Zavedieme školské vzdelávacie kluby na druhom stupni základných škôl, na ktoré bude môcť škola použiť vzdelávacie poukazy, ktoré často žiaci druhého stupňa nevyužívajú. Ich podmienkou bude prístup do knižnice alebo k internetu. Podporíme tak vzdelávanie žiakov aj mimo školy, predovšetkým tých, ktorí doma nemajú počítač, knihy, prístup k internetu alebo vhodné prostredie na učenie sa a budú touto cestou môcť získavať informácie a pripravovať sa do školy.

19. Ako kompenzáciu súvisiacu s rušením škôl zavedieme jednorazový príspevok pre obce

Príspevok sa zavedie pre obce, v ktorých boli zrušené, nie sú základné školy, na zlepšenie dopravného spojenia do obcí so základnými školami alebo na zavedenie špeciálnych autobusových liniek.

20. Predáme dubiózny majetok ministerstva školstva

Predáme dubiózny majetok na základe auditu. Príjmy z neho využijeme na financovanie jednorazových reformných krokov, ako napríklad prechod na slobodný nákup učebníc školami, či zrušenie nekvalitných a drahých škôl. 

Branislav Gröhling

Branislav Gröhling

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  100
  •  | 
  • Páči sa:  8x

Exminister školstva, poslanec NR SR, člen školského výboru, bývalý poradca pre školstvo na BSK. Vyše 10 rokov som robil vzdelávanie na odborných školách, kde sme na školy prinášali najlepšie poznatky z praxe. Venujem sa školstvu, spoločenským a liberálnym témam, mám rád kávu (ristretto), dobré jedlo, príležitostne aj dobrý rezeň. ☕️🍝🍗 Zoznam autorových rubrík:  školstvoNezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

48 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

744 článkov
SkryťZatvoriť reklamu