Ľudia, občania SR

Opäť som našla v pošte ďalší návrh na okamžité zmeny v našom štáte. Som presvedčená, že väčšina z nás cíti, že sú nevyhnutné. Tento návrh sa mi zdá pozitívnejší, ako výzva k radikálnej zmene, obsahujúca v sebe aj extrémistické, rasistické, nacionalistické a násilné prvky. Napriek tomu pridávam vlastné návrhy, ktoré považujem za akútnejšie.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Okamžité zastavenie exekúcií a prehodnotenie tých, v dôsledku ktorých prišli mnohí občania o strechu nad hlavou, prípadne sa dostali do existenčne neriešiteľných problémov.

 

Zvolať schôdzky vlastníkov bytov, na ktorých im budú vysvetlené zo zákona vyplývajúce možnosti spravovať si ich formou spoločenstiev vlastníkov bytov, čiže samosprávou alebo ich správu zveriť naďalej externým podnikateľským subjektom, ktoré sú na Slovensku neúnosným luxusom a vychádzajú z nemeckých podmienok, kde je životná úroveň neporovnateľne vyššia.

Ponechať vlastné byty v správe externých subjektov len v tom prípade, kde sa pre to rozhodnú všetci vlastníci.

Pri prechode na samosprávnu starostlivosť o byty, a tým aj starostlivosť o domový účet, anulovať neoprávnené nedoplatky externým správcom.

Zrušiť zálohové platby určené na rekonštrukcie domov väčších rozmerov v budúcnosti a po dohode všetkých vlastníkov bytov rozhodnúť čo považujú za nevyhnutnú rekonštrukciu, zistiť cenu takejto rekonštrukcie a zaviazať vlastníkov, aby si na ne šetrili na vlastných účtoch. Až následne pristúpiť k ich realizácii.

Zálohové platby do Fondu údržby a opráv by sa mali obmedziť len na odstraňovanie havarijných stavov a bežných porúch.

Starostlivosť o samotné bytové priestory ponechať naďalej vlastníkom, ale s možnosťou, aby im bolo z domového účtu možné, po schválení spoluvlastníkov, poskytnúť pomoc pri nečakaných udalostiach vo forme pôžičky z domového účtu, ktorú by vrátili po likvidácii škody poisťovňou. Podmienkou na poskytnutie pomoci by malo byť poistenie bytu.

 

Prinútiť Slovenskú sporiteľňu a.s., a ostatné slovenské bankové subjekty, aby nelimitovali poskytované služby svojim klientom vekovou hranicou, ak sa za nich zaručia zákonní dediči, ktorí v prípade ich úmrtia budú povinní vysporiadať z dedičstva prípadné podlžnosti.

 

Prinútiť Ústavný súd Slovenskej republiky, aby okamžite vyriešil všetky podania týkajúce sa získania nárokov na vdovské a vdovecké dôchodky aj rozvedeným, ak sa jednalo o manželstvo dlhodobé a bolo rozvedené predovšetkým z dôvodu zlého zdravotného stavu partnera, z týchto dôvodov bolo bezdetné, ako únik spod domáceho násilia, alkoholizmu, a iných závažných príčin.

Ako podkladový materiál použiť aj volebný program MOST – HÍD z roku 2010 s podtitulom Úcta k starším a zaviazať túto stranu, aby dohliadla na jeho zákonné doriešenie na pôde Národnej rady Slovenskej republiky.

Takto uznané dôchodky vyplatiť poškodeným vdovám a vdovcom spätne od dátumu úmrtia ich bývalého manželského partnera.

Upraviť zákon v tom zmysle, aby sa prihliadalo viac na to, či bývalí manželia zostali v spoločnej domácnosti alebo boli manželmi len formálne a každý z nich žil oddelene.

 

Zaviesť trestné stíhanie za rôzne zložité, neprehľadné zmluvy, ktorými sú občania manipulovaní k ich podpisu. Všetky zmluvy, ktoré majú občania uzatvárať, musia byť jednoduché a prehľadné. Rôzne ľahko prehliadnuteľné vsuvky musia byť zakázané a sankcionované.

 

Zakázať vnucovať  takéto zmluvy prostredníctvom telefonických hovorov, pod časovým tlakom, bez možnosti dôkladného zváženia. Podnikateľským subjektom umožniť len to, aby svojich klientov o možnostiach ich ponúk slušne informovali a vyžadovanie osobných údajov v telefonických ponukách klasifikovať ako neoprávnené.

 

Akékoľvek reklamné ponuky, či už cez internet alebo inou formou musia byť povinne aj v slovenčine a po opätovnom odmietnutí považované za obmedzovanie osobnej slobody alebo porušovaním práva na súkromie a podľa stupňa jeho závažnosti trestať v zmysle zákona.

 

Sprísniť dohľad nad predpisovaním liekov lekármi, neúnosným šikanovaním pacientov zbytočnými vyšetreniami, častými kontrolami,  nútením na absolvovanie procedúr, ktoré ich zaťažujú, prípadne im ich ani zdravotný stav neumožňuje.

Odstrániť všetky výstrahy v zdravotníckych zariadeniach o finančných postihoch a vyberaní poplatkov za prednostné vyšetrenia, hlásenia o prítomnosti v čakárni a pod.

Ak sa pacient dostaví na bezplatnú preventívnu prehliadku u zubného lekára, zabrániť, aby zubný lekár, bez súhlasu a dohody s pacientom začal okamžite vykonávať spoplatnené úkony.

Povinné každoročné preventívne prehliadky u zubných lekárov zrušiť.

Zakázať súkromným lekárom oboznamovať pacientov s vlastnými finančnými problémami pri výkone súkromnej praxe.

Obmedziť nadmernú propagáciu liečiv masmédiami.

Uviesť do voľného predaja v lekárňach cenovo prístupné, podľa možnosti slovenské lieky, ktoré neohrozujú zdravie, ako sú napríklad lieky proti chronickej nespavosti a pod.

Dať viac možnosti chorým, aby sa aj sami mohli rozhodovať o miere starostlivosti o vlastné zdravie a neviazať ich rôznymi potvrdeniami od lekárov, ktoré sú často zbytočné.

Ťažko zdravotne postihnutým, imobilným a starým ľuďom, odkázaným na pomoc, poskytovať najmä flexibilnú pomoc podľa ich skutočnej potreby a na základe ich finančných možností si na ňu priplácať.

Na cigaretách ponechať výstrahy o ich škodlivých účinkoch na zdravie len za podmienky, že rovnaké výstrahy budú povinné na alkoholických nápojoch, potravinách, hygienických a čistiacich prostriedkoch, ktoré obsahujú škodliviny ohrozujúce zdravie.

Všetky porušenia postihovať podľa zákona ako trestné činy ohrozujúce zdravie a život.

 

V intravilánoch alebo extravilánoch miest a obcí ponúknuť rómskym spoluobčanom za symbolickú či dostupnú cenu adekvátny pozemok, na ktorom by si mohli vybudovať príbytok vyhovujúci stanoveným kritériám, ale primeraný ich možnostiam.

Nezamestnaných občanov zainteresovať, napríklad aj vo forme verejnoprospešných prác, pomocou pri ich budovaní.

V rámci sociálneho programu by mal štát venovať viac finančných prostriedkov na tieto účely, namiesto množstva sociálnych dávok.

 

Prosím všetkých, ktorí sa do tejto diskusie zapoja, aby pridávali konštruktívne a pozitívne návrhy a nevybíjali sa v invektívach.

 

Návrh

 

Ľudia, občania SR,

 

voľby dopadli, ako dopadli. Tak sme si zvolili a teraz budeme čakať, či naši poslanci, vláda splnia, čo nám sľubovali alebo sa na konci volebného obdobia budeme opäť čudovať, kde sme to prišli, že niet peňazí, sme zadlžení. Doba pokročila. Nie sme vo Francúzsku (barikády), v Grécku (robenie škody poctivým obchodníkom, podpaľovanie áut, obchodov). Sme na Slovensku, kde je vzdelaný, kultúrny národ, ktorý sa nenechá mlátiť políciou, oblievať vodou, zatvárať. Inteligentne to urobili učitelia. Dalo by sa o tom veľa písať, ale

poďme k podstate veci.

 

 

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Začíname teraz preposlaním všade kde je to možné. Nasledujúce požiadavky, ktoré keď nebudú postupne splnené do Vianoc, tak celý národ nenastúpi v Novom roku do práce (lekárska služba, hasiči a polícia budú v pohotovosti ak prídu do práce). Nie oni nám budú

diktovať úsporné opatrenia, ale my im budeme diktovať, kde šetriť. Oni nám nasľubujú pred voľbami a nič potom nes plnia. My sľúbme

a splňme, čo sľúbime.

Ústavu:  Zmeniť

Nakoľko sme malý štátik 5,3 mil. obyvateľov, čo má hociktoré hlavné mesto väčšieho štátu, tak nepotrebujeme 150 poslancov, ale len 75 poslancov. Menej ľudí, menej zlodejstva, ľahšia kontrola. Stanoviť výšku platov poslancov a viac nezvyšovať. Cca 2000,- Eur mesačne. Poslanci dostávajú plat ako každý zamestnaný človek, tak si budú platiť ubytovanie, cestu do zamestnania, stravu a pod. Nebudú mať poslanecké kancelárie, ktoré aj tak nikto nenavštevuje. Nebudú mať poradcov, pomocníkov, hovorcov. Veď sme zvolili múdrych poslancov. Po ukončení poslaneckého mandátu sa každý poslanec môže podľa zákona vrátiť na svoje pôvodné zamestnanie, takže ani žiadne odstupné pri odchode z postu poslanca. Každý zamestnanec, ktorý dostal pracovné prostriedky, ich musí vrátiť zamestnávateľovi, tak aj poslanci vrátia všetky pracovné prostriedky. Poslanec môže byť len poslanec a nie ešte primátor, starosta mesta, sedieť v dozorných radách alebo brať plat z inej činnosti. Kandidovať za poslanca môže len občan mladší

Skryť Vypnúť reklamu

ako 58 rokov. Poslanec slúži ľudu a nie ľud jemu.

Prezident: Znížiť rozpočet kancelárie o 35%, nemusí sa vyvážať špeciálom na hokejové a futbalové zápasy a iné športové podujatia.

Nešpekulovať, kde bude mať nové sídlo a pod. Znížiť dôchodok na dvojnásobok priemernej mzdy. Auto, ochranka max. na 1 1/5 roka od skončenia funkcie. Kandidovať na prezidenta môže len osoba mladšia

ako 57 rokov.

Štátne úrady

Ministerstvá a štátna správa znížia počet zamestnancov o 35% na všetkých postoch. Máme dobu výkonných počítačov, to zvládne aj znížený počet pracovníkov. Zjednodušiť evidenciu, nevytvárať úradnícku byrokraciu rôznymi hláseniami. Zrušenie a vrátenie zlatých padákov vo

Skryť Vypnúť reklamu

všetkých štátnych odvetviach.

Cirkev odlúčiť od štátu. Tak ako je to všade inde na svete. 

Vzor: Amerika, Francúzsko...

Mestá a obce. Primátori a starostovia berú nehorázne platy a pritom v obciach sa nesvieti, nevyvážajú smeti a pod. Zvyšujú dane na neúnosnú mieru. Znížiť počet pracovníkov o 35% na mestských úradoch. Určiť maximálny príjem primátorom veľkých mestských častí do 2000 EUR a maximálne do 1000 EUR obcí. Odmeny primátorom, starostom a poslancom zrušiť a udeliť len vo výnimočných prípadoch. Vo všetkých mestách zrušiť vyberanie parkovného, okrem historických častí, a to bude vyberať mesto alebo obec. Nie druhá, tretia osoba. Obnoviť štátne poľnohospodárstvo, tým vyriešiť nezamestnanosť rómskej popularity. V každom meste a obci zriadiť turistické zárobkovo činné centrum aj pre zahraničných turistov spojených s pamiatkami a výnimočnosťami ako

Skryť Vypnúť reklamu

inde vo svete.

Zrušiť mestské polície a posilniť štátnu políciu. Keď spĺňajú mestskí policajti kritériá, môžu prejsť k štátnej. Mestská polícia si neplní svoje poslanie, vyvážajú sa po meste, pospávajú v aute, robia si v pracovnej dobe nákupy pre domácnosť, čakajú na koniec služby. Stanoviť trestnoprávnu zodpovednosť policajtov za zakrývanie, zatajovanie

zločinu a pod.

Štátna polícia musí dbať na dodržiavanie zákonov vo všetkých smeroch, k čomu treba aj policajtov vyškoliť, fyzicky pripraviť a hlavne vybrať takých, ktorí chcú túto prácu vykonávať. Prestať šikanovať vodičov.

Televízia, rozhlas: Zrušiť poplatky. Nakoľko televízia dáva stupídne seriály, reality šou, kde 80% pípajú. Je to škandalózne. Rozhlas nech vysiela aj zahraničné skladby, ale dopriať priestor aj svojim spevákom, speváčkam a ľudovej tvorbe, sprievodné slovo je otrasné. Signál len 10 km za hranice a aj na Slovensku je mizerný, tak za toto máme platiť? Nech si niektoré kanály zakódujú, okrem dokumentárnych a poučných a kto chce, nech si platí za stupídnosti. Jedným slovom zrušiť zástrčkový zákon.

Zrušiť skoršie odchody do dôchodku colníkom, policajtom, hasičom, vojakom. Najskorší odchod do dôchodku v 58. roku.

Školstvo – zrušiť súkromné vysoké, stredné a základné školy. V prípade, že ostanú, tak nech si každý súkromník, ako to je bežné vo svete, svoju školu financuje sám. Kde štát dáva peniaze, tak bude aj príslušnú inštitúciu kontrolovať. Zostane len štátne školstvo. Keď stačili školy predtým, tak stačia aj teraz, keď je menej detí. Sprísniť kritériá na prijatie žiakov na stredné a vysoké školy. Upraviť platy nie len učiteľom ale aj ostatným pracujúcim.

Zdravotníctvo - prehodnotiť úpravu platov lekárom a sestričkám. Predsa nemôžeme jednotne všetkých odmeňovať. Každé oddelenie je špecifické aj podľa náročnosti. Zrušiť poplatky za prednostné objednania (evidencia, zdaňovanie, atď.) Lekári budú trestnoprávne zodpovední za prevedené zdravotné úkony, predpisovanie drahých liekov za úplatky, ktoré neliečia ale udržujú chorobu a porušenie prísahy napr. pri liečení rakoviny a podobne. Kto si platí zdravotné poistenie, tak už u lekára nebude platiť žiadne poplatky, príplatky a pod. Lekári, ktorí išli do súkromnej praxe, tak len to, čo si zarobia a nie, aby im štát dotoval ich platy. To platí aj o sestričkách a&nb sp; zubároch, vzor: Nemecko,

Švajčiarsko, Rakúsko...

Rómovia žiadne zvýhodňovanie ak nemajú záujem o prácu na Slovensku, nedostanú dávky, len ak sa podieľajú v obci na aktivačných prácach.: čistenie obcí, potokov, riek, kanálov, práca v lese, v poľnohospodárstve, atď. Deti sústrediť do internátnych škôlok, škôl, aby mali sociálne návyky. V tom prípade sa nebudú poskytovať dávky rodičom. Trestnoprávnu zodpovednosť rodičov za trestné činy detí do 12 rokov.

Železnice musia zefektívniť prácu, zvýšiť stav zamestnancov tak, aby sa železnice vyrovnali vyspelým štátom. Grafikon prispôsobiť potrebám obyvateľstva. Na najťažšiu prácu využiť povinnú pracovnú silu z Väzníc. Nevyužité objekty, priestory ponúknuť mestám, obciam do prenájmu na zriadenie domovov dôchodcov, škôlky, centrá voľného času, alebo prerobiť na byty a prenajímať. Tie časti železnice, ktoré sú súkromné, nedotovať, ani živnostníka nikto nedotuje a musí prežiť, len z toho, čo zarobí. Vymeniť neschopný manažment vo všetkých odvetviach, kde nevedia vyriešiť túto situáciu, overiť trestnoprávne predaj a prenájom objektov (Móric a podobne).

Cestná doprava. Za výstavbu a kvalitu stavaných, opravovaných úsekov ciest musí niesť niekto zodpovednosť. Prestať robiť záplaty na cestách, ale opraviť celý úsek so zárukou ako v zahraničí. Používajú sa nekvalitné materiály, dohadzujú sa rodinné firmy, ktoré nespĺňajú stavebné normy. Prejsť dopravné značenie všetkých ciest a osadiť podľa noriem. Všetky stromy z cestného telesa odstrániť až po vonkajší kraj priekopy. Čudujem sa, že ešte nikto nezažaloval štát na ujme na zdraví, smrti kvôli stromom v cestnom telese. Projekt cestnej komunikácie neobsahuje výsadbu hrubších drevín.

Každý pracovník, ktorý nakladá so štátnymi prostriedkami, bude trestnoprávne zodpovedný do výšky vzniknutej škody a bude ju musieť uhradiť zo svojho majetku. Toto sa týka aj ministrov, poslancov, Gorily.

Všetky inštitúcie, či už súkromné alebo štátne, ručia za vzniknuté škody nielen podnikovým imaním ale aj svojím osobným majetkom. (s.r.o. a pod.)

Financovanie športu . Všetky lotérie, automaty, budú odvádzať na účet 25% z hrubého zisku.

Štát, mestá, obce nebude podporovať financiami tie kluby, ktoré nemajú 80% vlastných odchovancov. Mestá, obce dávajú nemalé finančné prostriedky z rozpočtu mesta na kluby, v ktorých hrá alebo súťaží málo domácich hráčov. Keď klub vlastní súkromná osoba a chce, aby tam hrali iní ako domáci, tak nech si ho aj celý financuje. Spravodlivo rozdeľovať financie do jednotlivých športových odvetí.

Sledovať tok peňazí, aby neostávali na ústrediach na posedenia a pod.

Platy riadiacich pracovníkov, riaditeľov, námestníkov a pod. nesmú prekročiť dvaapolnásobok priemernej mzdy. Platí pre štátne inštitúcie. Dôsledné sledovanie používania automobilov len na služobné cesty. Priestupky tvrdo trestať odvolaním, rozviazaním pracovného pomeru bez odstupného. Za štátne peniaze nenakupovať televízory, rádiá, nadštandardné vybavenia kancelárií vedúcich pracovníkov. Upraviť platy a zvýšiť životnú úroveň pracujúcim. Zákaz prepúšťania zamestnancov

bez náhrady práce, slušného zamestnania.

Zahraničné spoločnosti - žiadne daňové úľavy, finančné stimuly, daňové odpustky a pod. Keď chcú u nás podnikať, tak za rovnakých podmienok ako domáci podnikatelia. Prísne ich sledovať a za nevyplácanie miezd,

odvodov trestať.

Každý občan po dovŕšení dôchodkového veku musí požiadať o dôchodok a na dôchodok aj nastúpiť. Týka sa to štátnej správy a vo všetkých podnikoch, kde má štát 48 % a vyššiu majoritu. Zlepšiť životnú úroveň dôchodcov s využitím niektorých bezplatných služieb, ako doprava, rehabilitácie, liečenia, nutné lieky, aby nemuseli zaberať pracovné miesta mládeži. Veď to majú predplatené.

Posilnená polícia bude vo väčšej miere kontrolovať cestný zákon aj v mestách, obciach (§ 23 a ostatné predpisy), ale aj zákony platné v SR.

Načo sú zákony, ktoré nikto nedodržiava?!

Štát zruší všetky duplicitné zložky štátnej správy. Štát svoje objekty bude zabezpečovať svojimi pracovníkmi a nie cudzími SBS. Súkromné

firmy si môžu dať, koho chcú.

Financovanie politických strán len z vlastných prostriedkov, sponzorských darov, všetko dokladovať. Po voľbách štát nič nebude vyplácať, refundovať, dávať politickým stranám žiadne finančné prostriedky.

Sudcovia musia mať trestnoprávnu zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré vydajú, odňať talár, to isté notári, advokáti. Katastrálne úrady - vedúci majú zodpovednosť za zápisy do katastra. Dodržiavať lehoty vybavenia.

Stavebné úrady musia dodržiavať stavebný zákon, kto ho poruší, či už stavebník alebo stavebný úrad, prísne tresty. Neoprávnené stavby odstrániť na náklady stavebníka, bez prieťahov. Spätnosť 5 rokov. Vysoké finančné pokuty pre stavebníka ako aj pre pracovníka stavebného úradu. /Nie, že to zaplatí stavebný úrad z daní poplatníkov,

ale príslušný pracovník, ktorý pochybil/.

Zrušiť peňažné dávky rôznym neziskovým organizáciám /ochranári, atď./. Keď chcú mať peniaze, nech si peniaze zarobia svojou činnosťou,

akciami, podujatiami, atď.

Zberné suroviny budú vykupovať druhotné komponenty len od organizácií a od súkromníkov mosadz, meď, bronz, zliatinu, železo len v celku. Riadne viesť evidenciu, od koho druhotná surovina bola kúpená a za akú sumu. V prípade zistenia, že odobrali suroviny, kde bol predpoklad krádeže, zrušiť živnosť, podnikanie a udeliť pokutu od 10 000

až do 100 000 Eur.

Či už bude vláda pravicová, ľavicová alebo zmiešaná tieto opatrenia

a požiadavky vykoná do 31.12.2012.

V prípade neprijatia týchto opatrení po uvedenom dni nenastúpia ľudia do práce vo všetkých profesiách. V tomto tichom proteste vydržia až do splnenia daných požiadaviek.

Ja viem, že mnohým sa tieto opatrenia nebudú páčiť a budú sa ťažko prijímať, ale raz to musí začať...


Judita Harajdová

Judita Harajdová

Bloger 
  • Počet článkov:  73
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Som staršia žena, s chátrajúcim obalom, v ktorom sídli stále tá istá duša, dychtiaca po poznaní, len bohatšia o záplavu životných skúseností. Kedysi som túžila cestovať, ale bola to utópia. Teraz mi už stačí posedenie v blízkom parku. Nachádzam tam maketu celého vesmíru. Blaží ma vedomie, že všetci moji drahí pokračujú v niečom, čo som sama nestihla. Som spokojná, lebo dožívam život v súlade sama so sebou. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéSpoločenskéNezaradené

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu