Prečo protestujú záchranári? Stačí sa pozrieť na to, kde idú peniaze v zdravotníctve...

Polícia zadržala dvoch záchranárov, ktorí prišli protestovať pred budovu parlamentu pre nenaplnené sľuby.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (3)

14. december 2022 : Premiér Heger má tlačovú konferenciu na tému: Úspešný deň pre Slovensko, kde ďakuje za schválenie reformy zdravotníctva. Šeliga hovorí, že je to radostný deň...polícia rozpúšťa protest zdravotníkov a zadržiava záchranárov pred parlamentom..

Záchranári prišli popoludní pred parlament „poďakovať“ poslancom i vláde za „neriešenie postavenia záchranárov a všetkých zdravotníkov, najmä za nenaplnené sľuby o skokovitom zvyšovaní miezd zdravotníkov v roku 2022, ktoré mali stabilizovať personál po pandémii a vyrovnať sa okolitým krajinám“.

Minister vnútra Roman Mikulec povedal, že neuposlúchli výzvu policajtov, preto boli predvedení na obvodné oddelenie.

„Aj pre zdravotníkov platí zákaz zhromažďovania nad šesť osôb. K porušeniu tohto zákazu došlo, neuposlúchli výzvu, preto boli predvedení,“

povedal Mikulec.

Igor Matovič reagoval povedal, že zákon musí platiť pre všetkých, „či už pre kotlebovca alebo pre šéfa záchranárov, je to úplne jedno“. „Pred zákonom sme si všetci rovní,” dodal.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

„Bratislavskí policajti pri dohľade na verejný poriadok v priebehu popoludnia zaznamenali zvýšený počet ľudí pred priestorom Národnej rady,

komentovala udalosť polícia.

„Tieto osoby boli opakovane zo strany hliadok Policajného zboru vyzývané, aby sa z dôvodu vyhláseného núdzového stavu nezhromažďovali. Opakované výzvy policajtov osoby nerešpektovali a nakoľko na mieste odmietli zaplatiť blokovú pokutu, budú oznámené príslušnému Úradu verejného zdravotníctva. Na mieste boli na osobnej slobode obmedzené dve osoby z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu. Tie boli následne eskortované na príslušné policajné oddelenie.“

Prečo vlastne zdravotníci protestujú?

Odborníci v oblasti zdravotníctva vrátane Najvyššieho kontrolného úradu zverejnili svoje stanoviská k návrhu rozpočtu pre rok 2022 ako aj k návrhu rozpočtu v oblasti zdravotníctva.

V tomto blogu je zhrnutie tých najdôležitejších informácii z oblasti rozpočtu pre rok 2022 v oblasti zdravotníctva. Blog je spracovaný výňatkami a citáciami zo zmienenej správy NKU.

Čo nám vláda pripravila v rámci rozpočtu pre rok 2022 v oblasti zdravotníctva?

Odborníci očakávajú skutočné výdavky zdravotníctva za rok 2021 na úrovni 6,4 mld. eur. Rozpočet na rok 2021 bol 5,96 milióna EUR.

Celkové výdavky v zdravotníctve (v tis. eur)
Celkové výdavky v zdravotníctve (v tis. eur) (zdroj: NKU)

Prosím všimnite si, že celkový objem financií rozpočtovaný na rok 2022 je nižší ako očakávaná skutočnosť výdavkov za rok 2021 (6,4 mld. eur), takže navrhovaný rozpočet nepočíta s medziročným rastom zdrojov oproti reálnym výdavkom.

SkryťVypnúť reklamu

Ďalšia dôležitá skutočnosť je, že v celkovej rozpočtovanej sume sú zahrnuté prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti vo výške 219,9 mil. eur. Vzhľadom na pripravenosť projektov, ktoré majú byť touto formou financované vzniká riziko, koľko výdavkov sa reálne podarí v roku 2022 vyčerpať.

Navyše, podľa NKÚ SR, by mal byť Plán obnovy a odolnosti dodatočným zdrojom prostriedkov na uskutočnenie reforiem. Jeho zahrnutím do celkových výdavkov na zdravotníctvo pri porovnaní s hodnotami z minulých rokov dochádza k istému skresleniu.

Riziko rozpočtu pre zdravotníctvo podčiarkuje aj skutočnosť, že kým MZ SR odhaduje potrebu platieb za poistencov štátu na rok 2022 vo výške viac ako 1,5 mld. eur (Pripomienky k návrhu východísk rozpočtu na roky 2022 až 2024), navrhovaný rozpočet pre rok 2022 počíta s hodnotou 1,1 mld. eur.

SkryťVypnúť reklamu

Štát v rozpočte počíta s významným poklesom rozpočtovanej platby za poistencov štátu o 330 mil. eur (o 23 %). Rozhodnutiu rezortu financií o znížení platby za poistencov štátu na rok 2021 formou viazania rozpočtových prostriedkov v sume 232,5 mil. eur došlo bez predchádzajúcej odbornej diskusie.

Štát potrebuje šetriť, tak kde sa najľahšie škrtne? Pracujúcim v súkromnej sfére zdravotné odvody nie, u poistencov štátu čáry-máry a je ušetrených na papieri 330 miliónov EUR. Čudujete sa? Nie, to je súčasný manažment zdravotníctva, to je "rozpočtovanie" na rok 2022 - čo na tom, že zadlženosť nemocníc zase brutálne stúpa.

SkryťVypnúť reklamu

Zadlženosť univerzitných a fakultných nemocníc stále rastie...

Nemocnice sú v zložitej situácii aj z dôvodu vysokých a nepredvídaných nákladov súvisiacich so zabezpečením zdravotnej starostlivosti počas pandémie.

Riziko rozpočtu pre zdravotníctvo podčiarkuje aj skutočnosť, že kým MZ SR odhaduje potrebu platieb za poistencov štátu na rok 2022 vo výške viac ako 1,5 mld. eur (Pripomienky k návrhu východísk rozpočtu na roky 2022 až 2024), navrhovaný rozpočet pre rok 2022 počíta s hodnotou 1,1 mld. eur.

K 31. 8. 2021 dosiahol celkový stav záväzkov univerzitných a fakultných nemocníc 914 mil. eur a od začiatku roka 2021 sa zvýšil o 79 mil. eur. Finančné zdravie zdravotníckych zariadení ilustrujú predovšetkým záväzky po lehote splatnosti, ktoré sa zvýšili od začiatku roka 2021 o 86 mil. eur.

Vývoj stavu záväzkov univerzitných a fakultných nemocníc od roku 2013 (v mil. eur)
Vývoj stavu záväzkov univerzitných a fakultných nemocníc od roku 2013 (v mil. eur) (zdroj: NKU)

Čo sa týka kapitálových výdavkov zatiaľ neexistuje komplexný investičný plán so špecifikovaním konkrétnych projektov. MZ SR má na webovej stránke zverejnený dokument s názvom „Investičný plán“, no ide o všeobecný dokument bez zoznamu konkrétnych projektov. Rezort sa v tomto dokumente zaväzuje, že

„Investičný plán bude MZ SR pravidelne aktualizovať a v priebehu druhého štvrťroka 2021 konkretizuje investičný plán do požadovanej granularity“.

Tento záväzok rezort nesplnil, a tak riadny investičný plán nemohol byť základom pre tvorbu návrhu rozpočtu.

Rozpočet na rok 2022 počíta s kapitálovými výdavkami v kapitole zdravotníctva vo výške 206 mil. eur, pričom absolútna väčšina – až 199 mil. eur má byť z Plánu obnovy a odolnosti. Pre roky 2023 a 2024 návrh rozpočtu predpokladá, že všetky kapitálové výdavky rezortu zdravotníctva budú kryté Plánom obnovy.

Je normálne, že celá skoro celá obnova nemocníc má byť financovaná opäť len z požičaných peňazí? Nedokážeme vytvoriť peniaze na obnovu nemocníc? Nie. Podľa tohto nedokážeme. Žijeme na dlh. Slovensko žije na dlh. Každý občan v mene Slovenskej republiky dnes dlhuje už takmer 10 000 eur.

V programovom vyhlásení vlády (PVV) sa uvádza viacero konkrétnych investičných zámerov v zdravotníctve. Vláda sa napríklad zaviazala vybudovať komplexnú koncovú univerzitnú nemocnicu v Bratislave na Rázsochách, k pokračovaniu v projekte výstavby novej Martinskej univerzitnej nemocnice, či k príprave koncepcie rozvoja univerzitných nemocníc v Košiciach a v Banskej Bystrici.

Ako sa pohla vláda, čo sa týka svojich konkrétnych záväzkov v tejto oblasti?

V programovom vyhlásení vlády sa vláda zaviazala zasadiť o zlepšenie pracovných podmienok zdravotníkov a nastaviť motivačné prostredie tak, aby pracovník v zdravotníctve zostával a takisto sa vracal za prácou na Slovensko.

V rozpočte sa uvádza, že riešenie dostatku zdravotníckych pracovníkov bude jednou z kľúčových výziev v nadchádzajúcom období, a počíta s prípravou dlhodobej stratégie ľudských zdrojov.

Akútnosť situácie by si žiadala, aby už navrhovaný rozpočet z takejto analýzy reálne vychádzal. Aj keď návrh rozpočtu počíta s navýšením mzdového balíka o 91 mil. eur, ide len o zdroje potrebné na legislatívnu valorizáciu, pričom splnenie spomínaného záväzku z PVV by si, aj vzhľadom na rast miezd v okolitých štátoch, žiadalo skokové navýšenie miezd slovenských zdravotníkov, s čím návrh rozpočtu nepočíta.

Existuje preto riziko nesplnenia cieľa z programového vyhlásenia vlády a zhoršenia problému s nedostatkom zdravotníckych pracovníkov.

Výdavky na preventívnu zdravotnú starostlivosť (v eurách na obyvateľa)
Výdavky na preventívnu zdravotnú starostlivosť (v eurách na obyvateľa) (zdroj: NKU)

Z posledných dostupných údajov vyplýva, že SR do prevencie investovala najmenej spomedzi všetkých krajín EÚ. Dosiahnutie primeraného financovania prevencie by si taktiež vyžadovalo skokové navýšenie zdrojov, s čím však navrhovaný rozpočet nepočíta.

V programe Prevencia a ochrana zdravia je pre rok 2022 rozpočtovaných 65,6 mil. eur, čo je približne rovnaká hodnota ako v rozpočte na rok 2021.

Rozpočet zdravotníctva 2022 ....zhrnutie...

Celkový objem financií pre zdravotníctvo v roku 2022 je nižší ako očakávaná skutočnosť výdavkov za rok 2021 (6,4 mld. eur). V návrhu rozpočtu v oblasti zdravotníctva na rok 2022 je síce naplánovaná rezerva na výdavky v zdravotníctve v sume 220 mil. eur, ale z niekoľkých dôvodov vzniká reálne riziko nedofinancovania zdravotníctva:

  • odkladanie ZS pre pandémiu znamená, že pacientom sa bude zhoršovať stav a ich liečba bude v roku 2022 drahšia;

  • zvyšovanie cien energií, ktoré sa premietne do zvyšovania cien vstupov do zdravotníctva;

  • rezerva sa javí ako netransparentný spôsob dofinancovania ZS, je vedená ako rezerva VPS, nie je súčasťou sumy priamo rozpočtovanej pre VZP a zdravotné poisťovne podiely na uvedenej sume nerozpočtujú medzi budúce výdavky v pripravovanom pláne činnosti.

Rozhodnutiu rezortu financií o znížení platby za poistencov štátu na rok 2021 formou viazania rozpočtových prostriedkov v sume 232,5 mil. eur došlo bez predchádzajúcej odbornej diskusie. Tento krok podľa viacerých odborníkov a štátnych inštitúcii vniesol neistotu do zabezpečenia stabilného a predvídateľného financovania zdravotnej starostlivosti v SR.

V systémových opatreniach na zastavenie zadlžovania nemocníc (predovšetkým zavedenie úhradového mechanizmu DRG, plná funkcionalita e-Zdravia, zefektívnenie prevádzky nemocníc) nenastal zatiaľ výrazný pokrok.

Ako vážny problém nielen pre súčasnosť, ale aj budúcnosť, sa ukazuje nedostatok lekárov i stredného zdravotníckeho personálu.

Na základe záverov z kontrolných akcií realizovaných v ostatných troch rokoch, analytici upozorňujú na riziká plynúce z absencie koncepčných riešení dlhodobo udržateľného financovania verejného zdravotníctva a v tejto súvislosti taktiež neustáleho zadlžovania nemocníc.

V súčasnosti sa dlh univerzitných a fakultných nemocníc šplhá už k jednej miliarde eur, v roku 2020 to bolo 834,9 milióna EUR a v roku 2019 736 milióna EUR. Toto je ten lepší manažment zdravotníctva?

Budúcoročný rozpočet nepočíta ani so žiadnym významným riešením oblasti prevencie. Z dostupných údajov pritom vyplýva, že na Slovensku máme najnižšie výdavky na preventívnu zdravotnú starostlivosť spomedzi všetkých krajín EÚ.

Ročné výdaje viazané na prevenciu nedosahujú ani 10 eur na obyvateľa. V prevencii sme úplne na chvoste EU, ešte aj Rumunsko je pred nami. V Českej republike sa na jedného obyvateľa rozpočtuje 41,3 EUR na obyvateľa pričom priemer v rámci EU je 73,7 EUR na jedného obyvateľa.

Návrh rozpočtu výrazne znižuje zdroje smerujúce do vedy a výskumu v zdravotníctve. Na príslušnej položke je na rok 2022 rozpočtovaná suma 350 tis. eur, pričom na rok 2021 to bolo 1,2 mil. eur a v rokoch 2019 a 2020 sa reálne ročne vyčerpalo cez 2 mil. eur.

Je teda podľa týchto faktov skutočne zdravotníctvo priorita?

Peniaze na rôzne nesystémové veci typu očkovacia lotéria a pod. sa našli...

Vzniknutá situácia v zdravotníctve môže spôsobiť, že sa systém a kvalita zdravotníctva v SR bude naďalej prepadať a vzďaľovať od systémov ostatných krajín V4 a ďalších vyspelých krajín EÚ.

Zdroje článku: Rozpočet SR 2022 - https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26512/1, https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/vlada-schvalila-rozpocet-rok-2022.html, MZSR: Metodický pokyn o predkladaní žiadostí o súhlas na použitie / poskytnutie finančných prostriedkov na investičné účely (Investičný plán 2021-2026), NKU: Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu 2022, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť: Úvodné stanovisko k návrhu rozpočtu, https://ekonomika.sme.sk/c/22760862/pracovna-verzia-rozpoctu-na-rok-2022-pocita-s-deficitom-494-percenta-hdp.html, https://ekonomika.sme.sk/c/22760992/vladne-strany-sa-dohodli-na-statnom-rozpocte.html, https://ekonomika.sme.sk/c/22786309/navrh-statneho-rozpoctu-presiel-financnym-vyborom.html

Martin Greguš

Martin Greguš

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  64
  •  | 
  • Páči sa:  495x

Som predseda občianskej iniciatívy STOP Zelená - www.stopzelena.sk - ktorá sa snaží vyvíjať osvetovú činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, znižovať odpad v podobe „ľudských stôp“ zanechaných vo voľnej prírode, ale aj v mestách, a tak vytvárať priaznivejšie životné prostredie pre budúce generácie v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja Slovenska a zakladajúci člen občianskej platformy Team Bratislava, ktorú založili bratislavskí členovia a sympatizanti občianskej iniciatívy. Pri príležitosti dňa ZEME sme spustili spravodajský portál ZELENESPRÁVY na www.ZELENESPRAVY.sk. Okrem sme.sk čítam a aktívne podporujem www.ISOCERTIFIKAT.sk portál o ISO certifikácii, www.NOVOSTAVBA.sk - spravodajstvo zo slovenského stavebníctva, spravodajstvo z Bratislavy na www.BLONLINE.sk a spravodajský portál www.ISLOVAK.sk Zoznam autorových rubrík:  BratislavaOchrana životného prostrediaŠtátne orgány a samosprávaStrategické plány a manažmentPolitika, komentáre a postrehyStavebníctvo a dopravaZdravotníctvoNezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

48 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

285 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
SkryťZatvoriť reklamu