Kde chce štát zamestnať najviac ľudí? (December 2017 a koncoročná štatistika)

Keďže nám začal nový rok, tak okrem každomesačného prehľadu o tom, kde štát zamestnával za predchádzajúci mesiac, tentokrát pridám aj celoročný prehľad z dostupných dát.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Mesačný sumár

December opäť zaznamenal pokles v celkovom počte výberových konaní, čo však nie je prekvapivé vďaka sviatkom a pracovnom tempe aké je bežné na úradoch pred vianocami. Celkový počet výberových konaní bol 473 + 1 hromadné, čo je o 183 menej ako v novembri. Počet otvorených pozícií v rámci týchto výberových konaní bol 523.

Obrázok blogu
(zdroj: uvostat.sk)

Štatistiky

Väčšsina tabuliek zobrazuje len top 10 v danej kategórii. V rámci blogu nie je možné zobraziť všetky údaje.

Inštitúcie a odbory

Oproti novembru Ministerstvo vnútra zvoľnilo otváranie nových výberových konaní a tak si prvé miesto opäť vymenilo s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Na tretie miesto sa však prekvapivo dostalo Ministerstvo zdravotníctva, ktoré sa do top 10 dostalo naposledy v auguste na ôsmom mieste.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Názov inštitúciepočet VK
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava113
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky109
Ministerstvo zdravotníctva SR20
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky18
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Bratislava15
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky15
Úrad vlády Slovenskej republiky - eDemokracia13
Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica13
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky12
Ministerstvo hospodárstva SR12

Opäť však pridávam informáciu z diskusie, kde som bol upozornený, že pod ministerstvo vnútra spadajú všetky okresné úrady a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny má "vlastnú sústavu miestnej štátnej správy", preto tak vytŕčajú nad ostatnými inštitúciami. 

Výberové konania súvisiace s eurofondami v decembri vyhlásilo len 9 inštitúcií. Posledné mesiace v tejto oblasti veľmi aktívni pôdohospodári pred vianocami spomalili a spolu vyhlásili len 8 výberových konaní.

Názov inštitúciepočet VK
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky18
Pôdohospodárska platobná agentúra5
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky3
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR3
Ministerstvo hospodárstva SR3
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky3
Úrad vlády Slovenskej republiky - eDemokracia2
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky2
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky1

Detailnejší prehľad do akých sekcií Ministerstvo vnútra hľadá ľudí. 

Sekcia ministerstva vnútraorganizačný útvarpočet VK
1.03 - Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únieoddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR13
2.03 - Geodézia, kartografia a katasterOkresný úrad Žilina, katastrálny odbor, oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam3
2.17 - VnútroOddelenie živnostenskej registrácie odboru živnostenského podnikania Okresného úradu Bratislava3
2.03 - Geodézia, kartografia a katasteroddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam katastrálneho odboru Okresného úradu Dunajská Streda2
2.02 - FinancieMajetkovoprávny odbor Okresného úradu Bratislava2
2.03 - Geodézia, kartografia a katasterkatastrálny odbor Okresného úradu Topoľčany2
2.03 - Geodézia, kartografia a katasteroddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií katastrálneho odboru Okresného úradu Pezinok2
2.03 - Geodézia, kartografia a katasterReferát vkladových konaní oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam katastrálneho odboru Okresného úradu Bratislava Ministerstva vnútra Slovenskej republiky2
2.17 - VnútroOdbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici2
2.20 - Životné prostredieodbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Pezinok2

Poradie vnútorných a vonkajších konaní je u ministerstva vnútra aj tento mesiac rovnaké so skoro rovnakým pomerom 58:42 v prospech vnútorných výberových konaní.

SkryťVypnúť reklamu
Typ VKPočet VK
užšie vnútorné výberové konanie61
vonkajšie výberové konanie46
širšie vnútorné výberové konanie2

Detailnejší prehľad do akých sekcií hľadá ľudí Ústredie práce. 

Sekcia ústredia práceorganizačný útvarpočet VK
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaOddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava5
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, oddelenie služieb pre občana4
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚPSVR Humenné, Odbor služieb zamestnanosti, Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF3
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností3
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, odbor služieb zamestnanosti, oddelenie Aktivačné centrum3
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, pracovisko Sobrance, aktivačné centrum3
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno, Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately3
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaOddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností3
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaAktivačné centrum, odbor služieb zamestnanosti, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov2
2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodinaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky, odd. sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately2

Ústredie práce drží nastúpený trend a rovnomerne zamestnáva naprieč organizačnými útvarmi. Ako zaujímavosť možno uviesť, že aj pri tom vyrovnanom počte vyhlásených výberových konaní rovnako ako v októbri je na prvom mieste Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a sociálnych dávok.

Oproti novembru sa zmenil pomer vnútorných a vonkajších konaní na 56:44, stále v prospech presúvania zamestnancov medzi úradmi.

Typ VKPočet VK
užšie vnútorné výberové konanie55
vonkajšie výberové konanie50
širšie vnútorné výberové konanie8

Regióny 

Po niekoľkých mesiacoch sa medzi krajmi udiala zmena na druhom mieste, kde pravidelne sa umiestňujúci Banskobystrický kraj vystriedal Košický.

KrajPočet VK
Bratislavský284
Košický43
Banskobystrický37
Nitriansky25
Žilinský25
Prešovský24
Trnavský20
Trenčiansky15

Pri prehľade podľa okresov máme tento mesiac dve prekvapivé umiestnenia v top 10 a to Michalovce a Čadcu.

SkryťVypnúť reklamu
OkresPočet VK
Bratislava271
Banská Bystrica21
Košice15
Michalovce10
Pezinok9
Dunajská Streda8
Trenčín8
Žilina8
Nitra7
Čadca6

Vzdelanie

Len na 16% vyhlásených výberových konaní stačila v decembri maturita, na zvyšné konania bolo nutné aspoň nejaké vyššie vzdelanie.

VzdelaniePočet VK
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa275
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa104
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie46
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vyššie odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa27
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa13
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vyššie odborné vzdelanie4
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa2
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa1
vyššie odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa1

Ako obvykle, až pri 80% výberových konaní nebola nutná znalosť ani jedného cudzieho jazyka. Ak už náhodou je cudzí jazyk vyžadovaný, dominuje samozrejme angličtina.

Cudzí jazyk

Počet VK
Nie382
Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)32
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)30
Anglický (C1 – Úroveň pokročilá)5
Anglický (A2 – Úroveň základná)5
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)4
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)3
Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá) Francúzsky (B1 – Úroveň mierne-pokročilá) Nemecký (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)3
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk používaný v OBSE (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)2
Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá) Nemecký (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)2
Anglický (A1 – Úroveň začiatočník)2
Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá) Francúzsky (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)1
Anglický (A2 – Úroveň základná) Nemecký (A2 – Úroveň základná) Francúzsky (A2 – Úroveň základná)1
Nemecký (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)1

Platové triedy a typy konaní  

Prvé dve miesta v decembri opäť obsadili rovnaké platové triedy a to hlavný štátny radca a samostatný radca.

Platová triedaPočet VK
8/hlavný štátny radca88
4/samostatný radca87
7/štátny radca79
5/odborný radca71
3/radca42
9/generálny štátny radca36
6/hlavný radca33
2/hlavný referent21
1/odborný referent15

Celkový prehľad typov výberových konaní ukazuje, že tak ako minulé mesiace štát stále viac presúva ľudí medzi inštitúciami, než prijíma nových.

Typ VKPočet VK
vonkajšie výberové konanie218
užšie vnútorné výberové konanie214
širšie vnútorné výberové konanie41

Koncoročný sumár

Dáta o výberových konaniach mám dostupné od júna, kedy vstúpil do platnosti zákon č.55/2017 Z.z. Vďaka tomu môžem spraviť krátky prehľad za posledného pol roka.

SkryťVypnúť reklamu

Začnem od konca, typmi výberových konaní, ktoré ukazujú, že štát presúva veľké množstvo zamestnancov medzi jednotlivými úradmi. Škoda, že nie sú k dispozícii aj údaje o prepustených zamestnancoch, podľa čoho by sa dalo lepšie ohodnotiť zoštíhľovanie štátnej správy.

Typ VKPočet VK
užšie vnútorné výberové konanie1697
vonkajšie výberové konanie1552
širšie vnútorné výberové konanie389

Prvé dve miesta z pohľadu inštitúcií boli jasné, avšak možno prekvapivé je tretie miesto Finančného riaditeľstva SR.

Názov inštitúciepočet VK
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky1014
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava766
Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica272
Ministerstvo financií Slovenskej republiky97
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR92
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky80
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky79
Štatistický úrad Slovenskej republiky78
Úrad vlády Slovenskej republiky - eDemokracia67
Pôdohospodárska platobná agentúra66

Pri prehľade regiónov je Banskobystrický kraj veľmi úspešný, z pohľadu okresov sa do top 10 možno neočakávane dostala Dunajská Streda a Nové Zámky.

KrajPočet VK
Bratislavský1871
Banskobystrický352
Žilinský260
Nitriansky255
Prešovský254
Košický242
Trnavský210
Trenčiansky194
OkresPočet VK
Bratislava1792
Banská Bystrica123
Košice112
Nitra95
Prešov89
Trenčín83
Žilina81
Trnava80
Dunajská Streda44
Nové Zámky42

U najvyššieho dosiahnutého vzdelania sa žiadne prekvapenie pri koncoročnom sumáre nekoná a jasne dominuje nutnosť akéhokoľvek titulu pre prácu v štátnej správe.

VzdelaniePočet VK
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa2017
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa881
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie306
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa184
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vyššie odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa180
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vyššie odborné vzdelanie34
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa15
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa8
neuvedené4
vyššie odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa3
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa2
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa2
vyššie odborné vzdelanie1
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa1

To najsmutnejšie nakoniec v jednoduchom číselnom vyjadrení bez tabuľky. Až pri 83% z 3638 celkovo vyhlásených výberových konaní nebolo nutné ovládať žiaden cudzí jazyk.

Zhrnutie

Podľa celkových čísel vidno, že aj keď za posledné dva mesiace počet nových výberových konaní klesá, štát stále zamestnáva veľké množstvo nových ľudí a taktiež presúva už zamestnaných medzi jednotlivými úradmi.

Bonus

Kto dočítal až sem a mal by záujem sa danými výberovými konaniami prehrabávať sám, môže to skúsiť na portále UVOstat.

Zároveň ak má niekto záujem o prácu v štátnej správe, portál ponúka funkciu notifikácii, ktoré vás budú informovať o aktuálne otvorených výberových konaniach, na základe vášho filtra.

Miroslav Babič

Miroslav Babič

Bloger 
  • Počet článkov:  205
  •  | 
  • Páči sa:  10x

...dusou cestovatel.. zakladateľ portálu UVOstat.sk Zoznam autorových rubrík:  Myšlienky z nevyspatej hlavyTour de Europe 2009Potulky EurópouPotulky svetomParódia na životSúkromnéFotkyOstatnéSprostostiŠtatistikyOpendata

Prémioví blogeri

Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

281 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
SkryťZatvoriť reklamu