Pandémia a jej pravopisné i gramatické zvládanie

Písmo: A- | A+

V súčasnosti sa veľa hovorí a píše o pandémii ochorenia spôsobovaného novým koronavírusom. Vieme však pojmy s tým súvisiace správne zapisovať a správne začleňovať do gramatických vzťahov v slovenčine? Pozrime sa na to bližšie.

Oficiálne vyjadrenie skratkou

Ochorenie, o ktorom je tu reč, sa oficiálne nazýva COVID-19. V tejto jeho pravopisnej podobe ide o skratkové slovo utvorené z anglického spojenia „coronavirus disease 2019“ – je to medzinárodné odborné označenie ochorenia. Z hľadiska slovenskej gramatiky je o ňom potrebné vedieť, že je NESKLONNÉ. Preto nie je správne písať napr. o „COVID-e-19“, ale o ochorení COVID-19 (skloňuje sa iba pojem „ochorenie“, nie však odborné označenie tohto ochorenia).
Toto však platí len pre uvedenú oficiálnu terminologickú skratku, zapisovanú veľkými písmenami.


Zdomácnené tvary pomenovania

Pokiaľ ide o používanie názvu daného ochorenia v bežnom jazyku (vo všeobecnej slovenčine), tu prešiel názov ochorenia procesom čiastočného pravopisného zdomácnenia a zapisuje sa malými písmenami: covid-19, prípadne iba covid. V danom pravopisnom tvare ide už o slovenský výraz, ktorý v našom jazyku podlieha normálnemu skloňovaniu, konkrétne podľa mužského neživotného vzoru DUB (kto je zdravý ako buk, hravo skloňuje aj dub). Hovoríme a píšeme tu teda o covide a niektorí pacienti, žiaľ, covidu aj podliehajú. Nakoľko v tomto prípade už nejde o skratkové slovo, ale o všeobecné (nie vlastné) podstatné meno, nepripájajú sa k nemu pádové prípony pomocou spojovníka, ale priamo, bez spojovníka. Spojovník sa tu používa iba v prípade, ak zachovávame v názve aj číslo 19, a to na pripájanie tohto čísla k vyskloňovanému slovu covid, teda napr. píšeme o covide-19.


Tvary prívlastkov

V jazykovej praxi sa často používa aj vzťahové prídavné meno covidový, napr. vo výraze covidová kríza. Pri ňom sa takisto používajú malé písmená a skloňuje sa podľa vzoru PEKNÝ (hoci mnohým z nás to pekné pripadať nemusí...).
V procese pokračujúceho zdomácňovania týchto pojmov v slovenčine už možno zaznamenávať aj slovné tvary, ktoré svojím pravopisom vyjadrujú slovenskú výslovnosť, a teda sa zapisujú so začiatočným písmenom „k“ namiesto písmena „c“, čiže kovid, kovidový. Tieto tvary podľa lingvistov nemožno považovať za nesprávne. (Čo nie je zakázané, možno považovať za dovolené...)


ZHRNUTIE

Ak si doterajšie poznatky stručne zhrnieme, môžeme konštatovať, že v slovenčine sú prípustné všetky spomínané pravopisné tvary:
COVID-19, covid-19, covid, covidový aj kovid, kovidový.
Avšak prvý z nich je nesklonnou medzinárodnou skratkou, kým ostatné sa v slovenčine normálne skloňujú.


A samotné slovo PANDÉMIA

Žijeme v dobe automatických pomôcok na uľahčovanie písania, čoho typickým príkladom je tzv. prediktívny režim. Softvér za nás niečo predpokladá a vopred ponúka pravdepodobné slovné tvary. Avšak rolu konečného potvrdzovania či zamietania ponúkaných možností má ešte stále človek. No pokiaľ tomu človeku chýbajú potrebné vedomosti a spolieha sa na to, že prístroj všetko vyrieši automaticky... vznikajú gramatické chyby.
V prípade slov cudzieho pôvodu zakončených na -ia je to typicky vzájomná zámena datívu singuláru s genitívom plurálu, čo je navonok rozdiel „iba“ v dĺžni. Teda: čeliť pandémii, ALE história pandémií. Taký drobný rozdiel a tak veľa chýb v správach, v ktorých sa neznalý/nedbalý/neistý pisateľ spolieha na vševedúcnosť softvéru... A rovnako tak neznalá/nedbalá/neistá pisateľka – aby som bol rodovo spravodlivý.
 


O koronavíruse

V zdravotníckej praxi je potrebné od samotného názvu ochorenia odlišovať názov jeho pôvodcu – nového koronavírusu. Ale to je už ďalšia kapitola, ktorú rozvediem nabudúce.
Dovtedy vám prajem pevné zdravie, správny pravopis a výborne zvládnutú gramatiku.

Skryť Zatvoriť reklamu