Štatistika výpredaja: Ktorí poslanci predali najviac z Bratislavy?

Mestskí poslanci predali napriamo, konkrétnemu záujemcovi (t.j. bez verejnej súťaže, alebo dražby) za aktuálne volebné obdobie 101 pozemkov drahších ako 900 tisíc SKK v celkovej sume skoro 1,5 miliardy SKK. Detaily v článku.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (32)

Prehľad priamych predajov pozemkov 2007 až 2010
(zotriedené podľa mestských častí a následne podľa ceny za 1m2, kde chýba kupujúci, ide zrejme o súkromnú osobu)

Trhová cena pozemkov

Informačná hodnota tohto článku by významne stúpla, keby bol obohatený o trhovú cenu predávaných pozemkov. Bohužial nemám finančné prostriedky aby som zaplatil realitného znalca, ktorý by mi uvedené pozemky ohodnotil. Takýto projekt môže skôr realizovať nejaká nezisková organizácia z grantu. Myslím si ale, že v niektorých prípadoch aj laik pohľadom na cenu za 1 meter štvorcový zistí, že pozemok bol predaný nehospodárne. Hlavne, keď si všimne tie obrovské rozdiely v rámci jednej lokality.

Mesto a jeho majetok

Uvedené priame predaje pozemkov bez verejnej súťaže alebo dražby (verím, že okrem Bratislavy sa to deje aj v iných obciach a mestách) sa diali od vzniku samosprávy v roku 1990, napriek tomu, že odporujú viacerým zákonom:

§ 8 ods.3 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: "Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať."
§ 7 ods.1 zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí: "Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia."
§ 7 ods.2 zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí : "Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať."

Znalecké posudky

Mesto je kritizované za to, že predáva pozemky pod cenu. Mesto sa bráni tým, že všetky ceny sú stanovené podľa znaleckých posudkov, ale v dôvodovej správe pri danom predaji nie je znalec menovaný. Je tam uvedené len, príklad pre pozemok na Tomášikovej: "Znaleckým posudkom č. 10/2009 boli predmetné pozemky ocenené na 205,84 Eur/m2 (6 201,13 Sk/m2)." Uvedenie mena znalca by dalo posudku väčšiu váhu. Ďalšia otázka je, či si mesto dáva robiť znalecké posudky samo alebo akceptuje poskytnutý znalecký posudok od žiadateľa o kúpu pozemku.

Priame predaje dočasne zastavené

Až v júli 2009!, bola prijatá novela zákona (nie po existujúcej niekoľkoročnej kritike týchto predajov, ale v dôsledku európskej smernice), ktorá priamy predaj majetku väčšej hodnoty ako 40 tisíc EUR ( cca 1,2 milióna SKK) zakazuje:

§ 9a ods.1 zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí :
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať
a) na základe obchodnej verejnej súťaže
b) dobrovoľnou dražbou

Výnimka zo zákona

Predaj pozemkov po júli 2009 ustal, lebo mesto nevedelo, ako sa k novele zákona postaviť. Oslovilo dokonca ministerstvá spravodlivosti a financií a pýtalo sa okrem iného aj na pojem „prípad hodný osobitného zreteľa“, ktorý sa ukázal ako kľúčový na to, aby mohli priame predaje pokračovať bez verejných súťaží a dražieb:

§ 9a ods.8 zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí :

(8) Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to
a) bytu alebo pozemku podľa osobitného predpisu,
b) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
c) podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo,
d) hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur,
e) v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

Niekto (rád by som vedel presne menovite kto, neviete niekto?) do zákona vpašoval horeuvedenú zvýraznenú výnimku, ktorá obchádza povinnosť použitia verejných súťaží a dražieb.
Ak si na stránke www.bratislava.sk pozriete uznesenia po júli 2009, približne každý druhý návrh nájmu alebo predaja pozemku obsahuje formulku "prípad hodný osobitného zreteľa", ktorá sa už ďalej nevysvetľuje. Takže sa vlastne nič nezmenilo a priame predaje fungujú ďalej.

Vysvetlením je zrejme fakt, že niekedy sa nájde viac ako trojpätinová väčšina v mestskom parlamente, ktorá sa nechce zdržovať nejakými verejnými súťažami a dražbami a to je vlastne ten prípad hodný osobitného zreteľa!

Inventúra majetku mesta

Pochybujem o tom, že mesto Bratislava vôbec vie, koľko má ešte majetku "na sklade" a akú má ten majetok cenu. Ale spravilo aspoň jednu vec, 28.1.2010 sa zastupiteľstvo uznieslo, že do konca februára 2010 mesto zverejní zoznam majetku, pripraveného na predaj v roku 2010. Je zaujímavé si pozrieť, ako poslanci hlasovali, vačšina poslancov z Občianskeho Klubu sa zdržala. Zoznam majetku na predaj nájdete tu, ale veľmi z neho nebudete múdry. Sú tam len parcelné čísla a názvy ulíc. Prístupnejšie by bolo zverejniť pozemok na mape.


Štatistiky predajov pozemkov

Spracoval som 8080 hlasov (101 pozemkov krát 80 poslancov) v mestskom zastupiteľstve. Všetky sa týkajú predajov pozemkov uvedených v zozname na začiatku článku.

Bez toho, aby sme poznali trhovú cenu pozemku, sa nedá povedať, či sa hospodárnejšie správal poslanec XY, ktorý predal 59 pozemkov zo 101, pri priemernej cene za 4813SKK/m2 alebo poslanec QZ, ktorý predal len 19 pozemkov za cenu 9035 SKK/m2, čo je skoro o 90% vyššia cena ako tá prvá. Poslanci sú niekedy neprítomní na zasadnutí a ceny a rozlohy pozemkov značne kolíšu. Napriek tomu sa dá zverejniť zopár štatistík (vždy len Top 10, aby toho nebolo veľa):

Najlepšia dochádzka (percento udáva pomer účasti na jednotlivých hlasovaniach, väčšinou je ich viac za 1 deň / t.j. za 1 zasadnutie)

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
KosnáčKDH99,01%
FialaKDH99,01%
JandošováOK97,03%
BrezákOK96,04%
ČechoOK96,04%
LenčKDH96,04%
BaranováKDH96,04%
SatinskáPP95,24%
KrištofičováSDKÚ-DS95,05%
ČapčekOK94,06%
KianičkaSDKÚ-DS94,06%


Najviac absencíí (percento udáva pomer účasti, t.j. rovnaká hodnota ako v 1.tabuľke, 30% účasť znamená cca 1krát z 3 hlasovaní)

BeňuškaNEKA30,69%
BlažejOK32,67%
LandlPP36,63%
JaškoPP39,60%
PetrekOK42,57%
NevickýOK47,52%
DubčekPP49,50%
BallekOK54,46%
DuniOK54,46%
BaxaKDH54,46%
HázyNF/PP54,46%


Najviac predaných pozemkov (Hlasy Za predaj, 1 hlas - 1 pozemok)

JandošováOK93
BrezákOK89
ČapčekOK88
ČechoOK87
LackováPP85
MikušOK85
MervaOK82
OtčenášováSDKÚ-DS81
KianičkaSDKÚ-DS81
KyselicováOK80


Najviac hlasov proti predajom ( Spočítané hlasy Nie alebo Zdržal sa, 1 hlas - 1 pozemok)

FialaKDH41
KimerlingováKDH35
Budaj35
BaranováKDH34
HanulíkSMER-SD33
DubčekPP31
ŠramkoKDH30
KosnáčKDH29
ČernáPP29
LehoczkáKDH28


(skratky: PP - bez politickej príslušnosti, NEKA - nezávislý kandidát, NF - Nezávislé Fórum, OK - Občiansky Klub, KDH, SDKÚ-DS, SMER-SD, DÚ sú zrejmé)

Ešte by sa možno dala spraviť štatistika, ktorý poslanecký klub ako priemerne hlasoval. Je to ale nad moje sily, nakoľko boli poslanci, ktorí v priebehu volebného obdobia menili poslanecký klub a v máji 2008 sa z SDKÚ-DS odčlenilo 30 zo 41 poslancov a utvorilo nový poslanecký klub OK. Viac o kauze tu.

Zmena názoru

Minimálne dvakrát sa stalo, že predaný pozemok o 1-2 mesiace znovu predali za inú cenu. Oba prípady sú úsmevné, čo sa týka straníckeho hlasovania.

1.prípad: Najprv 25.2.2010 cenu 350EUR/m2 odhlasovalo KDH a SDKÚ-DS a potom 29.4.2010 KDH+OK odhlasovalo polovičnú cenu 152EUR/m2.
2.prípad: Najprv 1.2.2007 cenu 15000SKK/m2 skoro všetci okrem SDKÚ-DS, ktoré bolo proti a o mesiac 1.3.2007 SDKÚ-DS zmenilo cenu na tretinovú 5000SKK/m2.

Záujem verejnosti

V hlave mám viacero podobných projektov ako je tento, ktoré by prispeli ku kontrole verejnej správy. Aj toto mal byť pôvodne väčší projekt - samostatná web stránka, kde by bolo prehľadne vidieť, ktorí poslanci koľko predali a za akú cenu (bolo by to zobrazené ako percento z trhovej ceny). Keby som to mal robiť sám, robil by som to rok. Hľadal som preto ľudí, podobne nadšených pre takéto aktivity. Skúšal som oslovovať aktívnych občanov, diskutérov pod článkami, organizácie podobné Transparency international a Aliancia Fair-Play ( ktorá má podobné zaujímavé databázy), Nenašiel som ale nikoho, tak som to vzdal. Ani tento článok by nevznikol, keby mi s ním nepomohla kamarátka z Levíc.

1 promile

Z cca 500 tisíc ľudí trvalo alebo prechodne bývajúcich v Bratislave, si pozrie výsledky hlasovania mestských poslancov cca 150500 ľudí. Čo je skvelých 0,3 až 1 promile!

Záver

Ja nechcem od ľudí, aby sa začali húfne zaoberať komunálnou politikou a verejnou správou, aby chodili na zasadnutia a čítali si dopredu materiály, o ktorých sa tam bude rokovať. Aby sa pýtali svojich poslancov, prečo hlasovali tak ako hlasovali.. Ja by som len chcel, aby v sobotu 27.novembra 2010 išli ľudia voliť a volili takých kandidátov, ktorým aspoň z časti dôverujú. A keď poznáte len jedného takého, tak voľte len jeho, nevadí, že nevyužijete všetky krúžky. Hlavne nevoľte slepo stranícky! Keď neviete koho zvoliť, spýtajte sa niekoho, komu veríte, určite vám poradí.

Voliť je dôležité, tam to všetko začína!

(v článku nie sú žiadne úmyselné chyby, všetky údaje boli niekoľkokrát prekontrolované)

Pavol Pálfy

Pavol Pálfy

Bloger 
  • Počet článkov:  50
  •  | 
  • Páči sa:  0x

informatik, športovecobčan.Pálfy.sk Zoznam autorových rubrík:  BratislavaITŠportLegislatívaByrokraciaNezaradené

Prémioví blogeri

Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

47 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
SkryťZatvoriť reklamu