reklama

Zo života Mohameda podľa islamu. Len pre silné žalúdky

Osobne sa môžem prikláňať k tomu, že jak skutočný život, tak aj skutočné učenie proroka Mohameda, sú diametrálne odlišné od toho, čo sa nachádza v oficiálne známej trilógii islamu. Keďže ale mohamedáni, teda vyznávači jeho učenia

Písmo: A- | A+
Diskusia  (32)

a jeho osobného príkladu, ju považujú za základ svojej viery, a v ich svätej knihe, v Koráne, sa Mohamed vyobrazuje ako dokonalý vzor, ktorý musia nasledovať a to nie len mohamedáni, ale ale aj inoverci, ak chcú byť spasení, alebo nechcú mať problémy, preto v tomto článku si dovolím zaoberať sa životopisom Mohameda podľa oficiálneho islamu, resp. jeho najzaujímavejšími úryvkami; aspoň z môjho pohľadu. 

Pre tých, ktorí ma preto budú chcieť obviňovať, alebo pokračovať v obviňovaní z „islamofóbie“, „rasizmu“, či z podnecovania „nenávisti“ voči mohamedánom, hneď na začiatku odkazujem:

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

a) Takéto účelové obvinenia ma nezastrašia a ani neodradia od toho, aby som poukazoval na nepohodlné články islamu.

b) Autentickosť informácií uvedených v článku si je možné overiť v pôvodných, resp. oficiálnych písomných zdrojoch islamu.

Na úvod ešte 8 dôležitých poznámok:

1. Islam je definovaný

a) slovami Alaha, obsiahnutými v Koráne, 

b) slovami a činmi Mohameda, zvanými Sunna.

Sunna sa nachádza v 2 zbierkach textov:

a) v Síre - život Mohameda (tvorí 26 % rozsahu textov islamskej trilógie) (veľkosť je relatívna), b) v Hadísoch (tvoria až 60 % rozsahu textov islamskej trilógie), ktoré pozostávajú z toho, čo Mohamed urobil alebo povedal. Existuje mnoho zbierok hadísov. Tými najuznávanejšími sú zbierky Al-Buchárího a Abú Muslima, ktoré sú použité v tomto článku.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

2.

Väčšina ľudí si myslí, že Korán je bibliou islamu... Ten však predstavuje len 14 % z celej písanej trilógie islamu.

Žiadnemu z textov trilógie nie je možné porozumieť bez ostatných textov. Korán, Síra a Hadísy sú jednoliatym celkom. Ak je niečo v trilógii, potom je to islam.

V Hadísoch vidíme drobné detaily, nie však celkový obraz. V Koráne zase takmer úplne chýba príbeh a je tu veľmi málo zmienok o historickom pozadí. Síra nám poskytuje vykreslenie Mohameda a prudkého rozšírenia islamu. Dáva islamu kontext

3.

Hneď v úvode je potrebné oboznámiť sa aj s pojmom „káfir, lebo islam venuje káfirom značnú časť energie. Väčšina koránu (64 %) sa venuje káfirom, takmer celá síra (81 %) sa zaoberá Mohamedovým bojom s nimi a Hadísy im venujú 37 % textu. Veľkosť je, samozrejme, relatívna. 

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Káfir nie je len „neveriaci“ (neveriaci je neutrálny pojem). Káfir nie je len niekto, kto nesúhlasí s islamom. Korán definuje slovo káfir ako nízku, ak nie rovno najnižšiu formu života. Káfir je podľa islamu zlý, odporný. Môže byť podvádzaný, nenávidený, zotročený, mučený, zabíjaný, zavádzaný a oklamaný. Viď Korán, napr.: 83:34, 47:4, 86:15, 8:12, 3:28, 33:60. Obvyklé slovo „neveriaci“ teda neodráža politickú realitu islamu. Existuje mnoho náboženských mien pre káfirov; vrátane „ľudu Knihy“ (kresťania a židia). 

4.

Obhajcovia islamu nebudú súhlasiť ani s tým, že podstatou islamu nie je samotné uctievanie Alaha, ale uctievanie Alaha presne tým spôsobom, akým to robil Mohamed. Veď Korán v desiatkach svojich článkov (podľa niektorých údajov je takých miest 91) zmieňuje, že slová a činy Mohameda sú pre ľudstvo (teda nie len pre mohamedánov) posvätným vzorom.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

5.

Doktrína islamu je dualistická takže v nej existuje aj opačný pohľad.

Koránsky verš 9:29 je posledným veršom písaným o „ľude Knihy“ (pričom neskorší verš ruší alebo nahradzuje verš skorší). Ide o konečné slovo. Toto zvoláva mohamedánov, aby zahájili vojnu proti „ľuďom Knihy“, ktorí neveria v náboženstvo pravdy – islam.

6.

Poznať Mohameda, jeho život, ako ho popisuje samotný islam, je najjednoduchším spôsobom ako sa zoznámiť s platným islamom. 

7.

Tento článok je veľmi zhustenou verziou životopisu proroka Mohameda podľa islamu. Preto pri tom môžete namietať, že ide o vytrhávanie z kontextu... Ja ale takisto môžem namietnuť, že z kontextu vytrhávajú tí, ktorí na všetky poukazy na nenávistné články islamu uvedú nejaké opačné články vytrhnuté z kontextu. Dôležité pri tomto je to, že ak je islamský Boh skutočne totožný s tým Bohom, ktorého „vyobrazuje“ Ježišovo učenie, potom v trilógii islamu logicky nemá mať násilie proti inovercom žiadne miesto (keďže Ježiš učil milovať dokonca aj nepriateľov). A teda ani to násilie, ktoré je akože „vytrhnuté z kontextu“ . Opak je však pravdou. Celá trilógia islamu je presiaknutá, alebo nakazená nenávisťou voči inovercom a nič na tom nezmenia ani jeho zriedkavé, čisto náboženské články, ktoré môžu, alebo majú vyvolať dojem, že islam je náboženstvo. Veď ako by asi dopadol riaditeľ školy, ak by obhajoval učiteľa, ktorý by na škole učil na hodinách etiky nenávidieť inak zmýšľajúcich, a obhajoval by to s argumentom, že veď jeho kolega – učiteľ náboženstva tých istých žiakov učí láske k blížnemu? Takže sa to vyrovná??? Na nenávistných článkoch islamu nič nezmení ani čarovná formulka o historickom kontexte, ako o jednom z vrcholných diel, alebo vynálezov alibizmu. Bližšie som sa tým zaoberal v „Argumente č. 3“ v tomto článku: https://marcelburkert.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=618788

8.

Systém odkazov:

- Veľké písmeno I" označuje autora Síry (životopis Mohameda) ktorým je Ishák - najuznávanejšieho autor Síry. Číslo za písmenom označuje referenčné číslo vytlačené na okraji strany v Síre, z ktorého bola čerpaná informácia, citát, alebo približný citát. Napr. I 125

- M 123 je odkaz na stranu v diele W. Muira, The life of Mohammed, AMS Press, 1975

- Buchárí 1,3,4 je odkaz na zbierku Hadísov podľa Buchádriho (zväzok 1, kniha 3, číslo 4) 

- Muslim 012, 1234 je odkaz na Sahíh Muslim, kniha 12., číslo 1234. 

- T1192 je odkaz na at-Tabrího History of Prophets and Kings.

MEKKA A RANNÝ ISLAM

Mohamed bol sirota a vyrástol v chudobe.

I 152 Vo veku 40 rokov začal mať Mohamed videnia a počuť hlasy. Povedal, že k nemu prišiel anjel Gabriel a poručil mu, aby prednášal v mene svojho Pána to, čo mu povie. 

Zaujímavosťou je pri tom zmienka v I 154 o tom, ako Mohamedova žena Chadídža zisťovala svojim zoblečením sa do naha, či ten anjel nie je náhodou diabol. Keď jej Mohamed povedal, že anjel Gabriel, keď sa začala zobliekať, odišiel, povedala, aby sa Mohamed radoval, že to nie je diabol, ale naozaj anjel.  

I 167 Keď Mohamed po prvýkrát prehovoril o svojom novom náboženstve, nevyvolalo to medzi obyvateľmi Mekky žiaden záujem.

Potom Mohamed zmenil stratégiu islamu na politickú.

I 161 Do vzniknutého nového náboženstva bol pridaný nový prvok. Každého, kto odmietal Mohamedovo zjavenie, čakal ho večný trest. Islam bol jediným dovoleným náboženstvom. 

Po 10 rokoch džihádu, svätej vojny, sa stal historicky prvým vládcom celej Arábie. Podľa Síry, v tomto období pripadala na každých 6 týždňov v priemere jedna násilná udalosť. Niektoré z nich budú spomínané v tomto článku. Veľká, ak nie rovno 3/4 textu síry popisuje politický boj, nájazdy, bitky a lúpeže. Otroctvo a podmanenie žien prostredníctvom právneho systému sú produkty džihádu. Overte si to v síre.

I 272 ...Niektorí z Kurajšovcov (náboženská skupina v Mekke) obhajovali svoju kultúru a náboženstvo. Mohamed ich nazval vysmievačmi a jedného z nich preklial: „Ó Alah, oslep ho a zabi jeho syna.“

V Koráne sú priamo zaznamenané slová Mohamedových odporcov, viď koránsky verš 41:26, ktorí v ňom nabádajú ľudí, aby nepočúvali Korán, ale aby ho prehlušovali hovorením, že takto snáď nad ním zvíťazia... Za to im Alah v tomto verši sľubuje oheň, v ktorom príbytok budú mať naveky za to, znamenie Naše (asi sa myslí korán) popierali. 

O tom, že Mohamedova žena sa mohla aj mýliť v tom, že Gabriel je anjel, poukazuje nepriamo aj samotná síra: 

I 272 ...Keď prvý vodca (z Kurajšovcov) prechádzal okolo Gabriela, anjel mu vhodil do tváre list a oslepil ho. Potom Gabriel spôsobil, že sa druhému z nich vytvoril otok, čo ho zabilo. Tretiemu mužovi Gabriel privodil smrteľnú infekciu. Posledného muža, ktorý sa odvážil neuctievať Alaha, Gabriel zabil mozgovou chorobou. 

M 113 Približne 3 mesiace po Chadídžinej smrti sa Mohamed oženil so Sawdou, vdovou a mohamedánkou.

M 113 Abú Bakr mal dcéru, Áišu, ktorej bolo 6 rokov. Krátko po svadbe so Sawdou sa Mohamed zasnúbil s Áišou, ktorá sa neskôr stala jeho najobľúbenejšou ženou. Manželstvo nemalo byť dovŕšené pohlavným stykom až do Áišiných 9 rokov

I 278 Mohamedov strýko, Abú Tálib, bol jeho patrónom.

Abú Tálib bol klanovým náčelníkom. Vychoval Mohameda, bol jeho životom a bezpečím, no napriek tomu, keď zomieral, Mohamed ho nepriamo zatratil. Viď I 278:

I 278 Mohamed obrátil pozornosť k svojmu umierajúcemu strýkovi. Požiadal ho, aby sa stal mohamedánom, aby sa tak mohol za neho v súdny deň prihovoriť. Strýko tak neučinil a zomrel ako káfir. (Čo je káfir, bolo uvedené v poznámke č. 3 v úvode článku).

MEDINA A BITKA PRI BADRE

I 415 Trinásť rokov po tom, čo Mohamed začal kázať, a rok od svojho odchodu do Mediny, sa začal Mohamed pripravovať na vojnu tak, ako mu prikazoval Alah. Chystal sa bojovať so svojimi nepriateľmi – káfirmi

V I 416 až 423 sa spomína, že zabitie káfira, ktorý odporuje islamu, je morálnym činom aj keď sa udeje v posvätnom mesiaci, kedy by sa zabíjať inak nemalo. Odporovanie islamu je totiž prečinom voči Alahovi.

V I 435 až 436 sa spomína, ako Mohamedovi muži začali biť a mučiť zajatých otrokov, lebo si mysleli, že im klamú. Mohamed im ale po jeho modlitbe povedal, že otroci hovorili pravdu. Začali klamať až keď ich začali mučiť. Ale práve toto chceli jeho muži docieliť, aby im otroci začali klamať.  

V I 440 až 445 sa spomína, ako Mohamed sľubuje svojim bojovníkom raj, ak zomrú v boji.

I 452 Pre mohamedánov, ktorí stáli v presile, sa bitka vyvíjala dobre. Po bitke jeden Mohamedov bojovník priniesol pred Mohameda hlavu nepriateľa. Prorok povedal: „Pochválený buď Alah.“ 

Z I 445 vyplýva, že pred príchodom islamu bolo zabíjanie príbuzných a súkmeňovcov zakázané. S príchodom islamu a v mene Alaha sa to zmenilo.

V I 1454, I 1459 a M 230 sa spomína ako sa Mohamedovi bojovníci vrátili do Mediny s vojnovou korisťou. Zajatci mali byť vymenení za výkupné, okrem jedného, ktorý sa vyjadroval proti Mohamedovi. Bol privedený pred proroka, aby bol zabitý, ale pred tým, než meč dopadol, opýtal sa: Kto sa postará o moju rodinu?

M 230 Prorok odpovedal: „Peklo!“ keď padol k zemi mŕtvy. A Mohamed ďalej povedal: „Neveril v Alaha, jeho proroka a jeho Knihu! Ďakujem Alahovi, ktorý ťa zabil a uspokojil moje oči.“  

Mohamed opustil Mekku ako kazateľ a prorok. Vstúpil do Mediny približne s 150-timi mohamedánskymi konvertitmi. Po bitke pre Badre sa objavil nový islam. Z Mediny vychádzal Mohamed ako politik a generál. Islam sa stal ozbrojenou silou s náboženskou motiváciou v podobe džihádu.

ŽIDIA

V Mekke bolo Židov iba pár. O nich hovoril Mohamed v dobrom. V Medine bolo Židov oveľa viac a jeho vzťahy s nimi boli napäté.

Mohamed (podľa islamu) nie raz vyhlásil, že židia a kresťania sfalšovali sväté texty, aby ukryli skutočnosť, že bol v ich písmach predpovedaný a že islam je pravým náboženstvom a on je posledný zo židovských prorokov.

Korán 9:63 Čože, oni nevedia, že pre toho, kto sa protiví Alahovi a jeho poslovi, je určený oheň pekelný, v ktorom bude nesmrteľný? A to je potupa nesmierna.

I 369 Hriechy židov sú tak veľké, že ich Alah premenil v opice. Oni sa však stále nepoučili a odmietajú priznať, že Mohamed je ich prorokom.

Aj na nižšie uvedenom príklade je jasne vidieť, že islam uznáva učenie Ježiša len naoko; pri obracaní ľudí na islam. Nasleduje ukážka islamského podania „Nech prvý hodí kameňom ten, kto je bez viny“:

I 394 Židia prišli za Mohamedom a požiadali ho, aby vyniesli rozsudok nad ženatým mužom a vydatou ženou, ktorí sa dopustili cudzoložstva. Mohamed vyniesol plnoprávny rozsudok vychádzajúci z Tóry, ktorým bolo ukameňovanie. Židia už ale trest smrti prestali používať a tak bol pár privedený do mešity, kde ich obidvoch ukameňovali. Keď muž ucítil prvý kameň, zakryl ženu svojim telom a zostali tak, dokiaľ nezomreli. 

Preto sa tu, logicky, natíska zásadná otázka: Kto je v skutočnosti Alah? Je Alah naozaj totožný s Bohom, ktorého opisuje Ježiš? Minimálne podľa Síry, zjavne nie. Aj keď islam má na to iný názor:

I 381 Vzhľadom k tomu, že islam je nástupcom judaizmu, je Alah nástupcom Jehovov. Židovským bohom bol v skutočnosti Alah. A Židia to zámerne zatajili tým, že falšovali svoje sväté texty. Moslimovia veria, že práve preto boli Židia prekliati. 

I 548 Keď sa al-Ašraf, medínsky Žid, dopočul, že dvaja jeho priatelia boli zabití pri Badre, prehlásil, že je lepšie byť v hrobe než na zemi s Mohamedom. „Nepriateľ Alaha“ zložil pár básní, v ktorých oplakával stratu priateľov a útočil na islam.

Potom al-Ašraf napísal sexuálne ladenú báseň o mohamedánskej žene. (T 1369) 

V I 551 a I 552 sa spomínajú slová Mohameda: „Kto ma zbaví al-Ašrafa?“. Prihlásil sa jeden muž, ale prorokovi povedal, na to bude musieť použiť LOŽ. Prorok mu odpovedal: „Povedz, čo chceš, si v tomto smere voľný.“  

I 552 Za pomoci lži sa trom mohamedánom podarilo al-Ašrafa zabiť. Ich útok zastrašil všetkých Židov. V Medine nebolo Žida, ktorý by sa nebál.

I 554 Apoštol Alaha povedal: „Zabite každého Žida, ktorý sa dostane do vašej moci.“ Keď to počul Muhajisa, vrhol sa na židovského kupca, ktorý bol jeho obchodným partnerom, a zabil ho. Muhajisov starší brat nebol mohamedán, a opýtal sa ho, ako mohol zabiť muža, ktorý bol jeho priateľom a partnerom v mnohých obchodoch. Brat odpovedal, že ak by ho Mohamed požiadal, aby zabil svojho brata, okamžite by to urobil. Starší brat na to povedal: „Chceš povedať, že ak by ti Mohamed dal za úlohu useknúť mi hlavu, tak by si to urobil?“ Odpoveď znela: „Áno.“ Starší brat na to povedal: „Pri Alahovi, náboženstvo, ktoré ťa prijme urobiť toto, je úžasné.“ A tej chvíli sa rozhodol stať sa mohamedánom. 

KRESŤANIA

I 406 Alah dal prorokovi Ježišovi schopnosť uzdravovať nemocných, kriesiť mŕtvych..., ako znamenie, že je prorokom. Alah však Ježišovi nedal moc menovať kráľov, ani schopnosť meniť noc v deň. Tieto chýbajúce schopnosti sú znakom toho, že Ježiš bol človekom a nie súčasťou svätej trojice. Pokiaľ by bol Ježiš synom božím taktiež by ani nebol pod nadvládou kráľov 

Korán 19:34 Takýto je Ježiš, syn Márie, podľa slova pravdivého, o ktorom oni (kresťania) len pochybujú.

I 408 ...Učeníci boli služobníkmi Alaha, a rovnako ako Kristus, to boli mohamedáni.

Nie je podstatné, že žijete podľa Kristových slov, ak súčasne nepopriete Ježišovo božstvo a teda neveríte tomu, čo o ňom tvrdí islam. V takomto prípade bude zatratení: 

I 409 V posledný deň, v deň vzkriesenia, dôjdu požehnaní tí, kto nasledujú Krista, ale neveria v jeho Božstvo. Tí kto trvajú na tom, že Kristus je Boh, časť svätej trojice, a odmietajú pravú vieru (islam), budú potrestaní v pekle.  

VIAC K DŽIHÁDU

I 586 Mŕtvi mohamedáni boli pochovaní na bojovom poli. Mohamed povedal: „Dosvedčujem, že všetci, ktorí boli ranení pri džiháde, budú Alahom pozdvihnutí, a ich krvácajúce rany budú voňať ako ten najlepší parfum.“ 

Mohamedáni prehrali, pretože neuposlúchli príkazy Mohameda. Korán teda stanovil, že odteraz musia mohamedáni poslúchať vo všetkom

I 606 V koráne bolo povedané, že úspech, ktorí zažili káfirovia, bol dočasný. Ich zlo bude narastať a budú potrestaní. Alah by veriacich nenechal v tomto stave. Táto skúška však mala oddeliť slabých od silných. Tí, kto majú majetok, by ho mali vynaložiť na džihád

M 276 Abdulah Mohamedovi predal hlavu jeho nepriateľa. Mohamed bol potešený a daroval mu svoju vychádzkovú palicu.

Aj na nižšie uvádzanom príklade, o vražde Marwanovej dcéry, je dobre vidieť to, čo bolo uvedené v úvode článku v pozn. č. 2. Všimnite si, ako sa jednotlivé časti trilógie navzájom dopĺňajú: 

Korán 4:14 Kto však neposlúchne Alaha a posla jeho a prekračuje obmedzenia Jeho, tomu dá Alah vstúpiť do ohňa a tam nesmrteľný bude – a pre neho je určený trest zahanbujúci. (Podobný koránsky verš, ale iný - 9:63 - už bol citovaný vyššie. Podobných je na rôznych miestach Koránu viac). 

I 996 Jedna žena napísala báseň proti islamu. Mohamed povedal: „Kto ma zbaví Marwanovej dcéry?“ Jeden z jeho nasledovníkov, slepý muž, ho počul a ešte v tú noc išiel do ženinho domu, aby ju zabil.

M 239 Slepý atentátnik to dokázal zatiaľ čo žena spala. Jej ostatné deti ležali v miestnosti, ale bábätko jej ležalo na prsiach. Vrah dal dieťa nabok a vrazil do nej nôž takou silou, že ju pripichol k posteli.

I 996 Ráno šiel k Mohamedovi a povedal mu o tom. Mohamed povedal: Pomohol si Alahovi a jeho Prorokovi.“

I 996 Žena, ktorá napísala báseň, mala 5 synov. Vrah šiel za nimi a vysmieval sa im rečami: „Zabil som bint Marwanovu, ó synovia. Postavte sa mi, pokiaľ to dokážete; nenechajte ma čakať.“ Islam sa toho dňa stal silným a mnohí ľudia sa stali mohamedánmi.“ 

DŽIHÁD – POSLEDNÝ ŽIDOVSKÝ KMEŇ V MEDINE & ŽIDIA SA PODROBUJÚ

Korán 58:20 Tí, ktorí sa protivia Alahovi a poslovi Jeho, tí veru budú patriť k najopovrhovanejším!...

I 688 Židia sa rozhodli, že v prípade, že sa vzdajú Mohamedovi, nechajú Saída, mohamedána, ktorého považovali za svojho priateľa, aby nad nimi vyniesol rozsudok. Saídov rozsudok bol jednoduchý: Zabiť všetkých mužov, vziať si ich majetok a ženy a deti ako zajatcov. Mohamed povedal: „Vyniesol si rozsudok Alahov.“  

I 688 Zajatcov vzali do Mediny, kde na trhovisku vykopali priekopy. Behom toho dňa prišlo o hlavu 800 Židov. Mohamed jeho, vtedy 12 ročná žena Áiša, sedeli a pozorovali ten masaker celý deň až do noci. Apoštol Alaha nechal zabiť všetkých židovských mužov.

I 696-7 V Zákopovej bitke (v nej konfederácia židovských kmeňov napadla Mohameda) to bol Alah, kto vtedy zvíťazil. Alah dáva mohamedánom silu a vôľu. Nech Káfirovia urobia čokoľvek, Alah bude sláviť úspech. Alah úplne schvaľuje zabíjanie Židov, zotročovanie žien a detí. Bolo správne dať majetok Židov mohamedánskym bojovníkom. Alah si nakoniec prial, aby sa to stalo, a pomohol to učiniť.

DŽIHÁD A PRVÁ DHIMMI

I 764 Mohamed povedal jednému zo svojich mužov: „Muč toho Žida, dokiaľ z neho nedostaneš všetko, čo ti môže (o schovanom poklade v Chajbare) povedať.“ A tak bol Žid prikolíkovaný k zemi a na jeho hrudi urobili malý oheň. Keď už bol takmer mŕtvy a stále nechcel prehovoriť, nechal ho Mohamed prepustiť a odviesť k jednému zo svojich mužov, ktorého brat bol zabitý v boji. Tomuto mohamedánovi sa dostalo potešenie odrezať mučenému Židovi hlavu

I 764 V Chajbare Mohamed ustanovil prvú dhimmi. Židom bol zabavený najlepší tovar a Mohamed ich potom nechal obrábať pôdu. Vzhľadom k tomu, že jeho muži nevedeli o poľnohospodárstve nič, tak Židia, ktorí sa v tom vyznali, mali pôdu obhospodarovať pôdu a dávať Mohamedovi polovinu zisku. 

I 847 Jedna z mohamedánskych žien, ktorá (ku koncu bitky pri Hunajnu) stála pri Mohamedovi, o ustupujúcich prehlásila: „Zabíjajte tých, ktorí (z boja) utekajú, a rovnako tak zabíjajte tých, ktorí na nás útočia.“ Islam opäť porazil káfirov.

I 878 Mohamed dal každému zo svojich troch druhov mladú otrokyňu, aby ju mohli používať na sex.  

I 902 Tí z káfirov, ktorí platili daň z hlavy, džizju, nemohlo byť na nich útočené, nemohli byť zabíjaní ani okrádaní zo strany moslimov. 

I 957 Mohamed vyslal Muádha do Jemenu, aby obracal ľudí na vieru. Keď tam prebýval, jedna žena sa ho spýtala, aké práva má manžel voči svojej žene. Odpovedal jej: „Keby prišla domov a našla svojho manžela, ako mu z nosa tečie hnis a krv a sala mu ju, kým by nebol znovu čistý, i tak by ešte nenaplnila práva svojho manžela.  

VEČNÝ DŽIHÁD

M 448 Po všetkých týchto víťazstvách začali niektorí mohamedáni hovoriť, že dni vojny sú už pri konci a dokonca začali predávať výzbroj. Mohamed to však zakázal a povedal: „Z radov môjho ľudu nezmizne družina odhodlaná k boju za pravdu, dokiaľ sa neobjaví antikrist“.

MOHAMEDOV POSLEDNÝ ROK

I 969 Muži majú práva voči svojim manželkám a ony zase majú práva voči svojim mužom. Ženy sa nikdy nesmú dopustiť cudzoložstva, ani správať sa k ostatným vyzývavým spôsobom. ... Buďte v rozkazoch voči svojim ženám mierni, lebo sú väzenkyňami mužov a nemajú nad sebou žiadnu moc.

Korán 9:29 Bojujte proti tým, kto neveria v Alaha a v deň posledný a nezakazujú to, čo zakázal Alah a Jeho posol, a ktorí neuctievajú náboženstvo pravdy, z tých ktorým sa dostalo Písma, dokiaľ nedajú poplatok priamo vlastnou rukou, súc ponížení. 

V Mohamedovom poslednom výroku sa zo židov a kresťanov stali druhoradí občania na večné časy; stali sa z nich dhimmi.

M 453 Pod ochranou sú iba tí kresťania a židia, ktorí sa podrobia islamu. Skutoční kresťania sú tí, ktorí odmietnu svätú trojicu a príjmu Mohameda ako posledného z prorokov. Skutoční židia tí, ktorí príjmu Mohameda za posledného z prorokov svojho boha, Jehovu. Ako židia, tak kresťania musia akceptovať, že Korán je pravým Písmom svätým a že Starý i Nový zákon sa mýlia. Všetci ostatní židia a kresťania sú falošní a sú to káfiri.

Behom 9 rokov sa Mohamed zúčastnil 27 nájazdov. Okrem toho došlo k ďalším 38 bitkám a výpravám. To je spolu 65 násilných udalostí; nepočítajúc samostatné vraždy a popravy. V priemere vychádza jedna násilná udalosť na každých 6 týždňov. 

Poznámky na záver:

Dualistická etika bola základom pre Mohamedov najväčší vynález – džihád. Džihád to nie je len spojenie dvojakej etiky s posvätným násilím. Znamená aj boj, či úsilie, ale zďaleka nie iba to duchovné, ale aj, alebo hlavne také, ktoré je stelesnené v živote Mohameda, dokonalého džihádistu.

V Mekke, kde Mohamed začal kázať a kde spočiatku nevládla žiadna nevraživosť mohamedánov voči inovercom, Mohamed (ten podľa islamu) predviedol počiatočnú prax džihádu. Išlo, alebo ide o dobu, keď je islam slabý. Jedná sa o počiatočnú fázu džihádu - presvedčovanie a nenásilné konvertovania. V Mekke bol islam spočiatku menšinovým náboženstvom a tak bol takticky prezentovaný len ako bratské náboženstvo. Keď nadišiel správny čas, bol už voči inovercom prezentovaný ako náboženstvo najlepšie. A súčasne boli ostatné náboženstvá Mekky označené ako mylné. K tomu sa postupne pridalo napádanie všetkých aspektov hostiteľských kultúr. 

Keď sa Mohamed presunul do Mediny, ukázal, ako džihád funguje, keď je islam silný, aj keď v nej spočiatku Mohamed a jeho ľudia vystupovali ako mierumilovní imigranti. Na rozdiel od Mekky, kde bolo židov málo, v Medine tvorili polovinu populácie. Tu nestačilo hlásať, že Alah trestá tých, ktorí nepočúvajú židovských prorokov. Židia tu Mohamedovi dali najavo, že ho nepovažujú za židovského proroka. Mohamedov tón voči nim a znenie Koránu voči Židom sa následne zásadne zmenilo - bol položený teologický základ pre ich genocídu; ak sa nepodriadia. Od tohto momentu je trilógia vo svojich výrokoch o Židoch minimálne tak negatívna ako Hitlerov Mein Kampf. Ak nie viac. Na tomto je vidieť aj to, ako bola „imigrácia“ použitá - ako nástroj proti hostiteľovi, aby sa časom vytvorila politická prevaha, moc na území, kde doposiaľ nevládol islam a ktoré preto bolo považované územím vojny. Ostatné územia sú územiami podrobenia. 

Náboženský islam sa zaoberá tým, ako sa vyhnúť peklu a dostať sa do raja, a to nasledovaním Koránu a sunny. Časť islamu, ktorá sa venuje „človeku zvonku“, káfirovi, je politický islam. Vzhľadom k tomu, aká veľká časť trilógie sa zaoberá káfirmi, a je to aj štatisticky podložené, je zjavné, že islam je primárne politickým, a nie náboženským systémom. 

Keby bol islam iba náboženstvom, dnes by s najväčšou pravdepodobnosťou už neexistoval. Islamu priniesla úspech jeho politická, nie náboženská stránka. Iní vojnoví géniovia tiež založili svoje ríše, žiadny z nich však neprišiel s postupom, alebo systémom, ktorý by fungoval, zatiaľ „len" 1386 rokov a ktorý by ešte stále úspešne fungoval. Džihád nie je svätou vojnou, ale totálnou civilizačnou vojnou. A islam nie je podriadenie sa vôli Boha, ale podriadenie sa dvojakej etike, zavrhnutie slobody a rovnosti, podrobenie sa príkazom trilógie, ktoré sú mnohokrát výsmechom minimálne Desatoru a elementárnej morálky.

P.S.: Môžete si prečítať životopis Mohameda podľa islamu; ak o tom všetkom pochybujete.

Zdroje:

- Bil Warner - The life of Mohamed (Sira), vydaného v 2010 v USA. Preložilo a vydalo CSPI (Centrum pre štúdium politického islamu - neziskové sekulárne apolitické medzinárodné vzdelávacie hnutie) so sídlom v Brne.

- www.politicalislam.eu

Súvisiaci článok: Prorok Mohamed ako ho nepoznáme. A ako bolo pokrivené jeho učenie

Marcel Burkert

Marcel Burkert

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  400
  •  | 
  • Páči sa:  47x

dezolát..., antivaxér..., konšpirátor..., hoaxer..., od 2015 už nie VIP bloger (kritika islamu a politiky otvorených dverí), od apríla 2019 celý blog mimo "váš" výber (článok o duchovných príčinách rakoviny a duchovných predpokladoch jej úspešnej liečby môže byť pre pacientov nebezpečný...), od septembra 2021 aj mimo "mimo náš výber" (kritika novodobej ideológie - covidizmu, jednostrannej propagandy očkovania na C-19, núteného očkovania vakcínami, o ktorých dokonca aj profesor Krčméry v TA3 v 2021 uviedol, že to, aký dopad budú mať na deti narodené očkovaným matkám, budeme vedieť o 5 rokov). Preto je ma možné nájsť hlavne na idnescz (kde som začal blogovať v 2009 po "filtrovaní" kvôli článkom o rómskej otázke) a od 2015 aj na pravde, či enku, kde sa zďaleka tak nefiltruje; aspoň zatiaľ. Zoznam autorových rubrík:  Očkovanie a Covid ZdravieDuchovné otázkyRómska otázkaMuž a ženaŠkolstvo a výchovaIslam a zahraničná politikaOchrana prírodyEnvironmentálna kriminalitaPolícia s.r.o. pátraDúbravka, BratislavskoPotulky D. Kobylou a okolímPotulky BratislavouPotulky Slovenskom a ČRPotulky RakúskomPotulky EurópouPotulky IslandomPotulky USAPotulky Afrikou a ÁziouPolitika a spoločnosťEkonomikaMarenie výkonu cestnýchkontrolMaratóny experimenty 1992-2009Šport inakNadávať na USARusofilom a socialistomSpravodlivosť & NesúdnosťVýroky na zamyslenie 2/2016

Prémioví blogeri

Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

48 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu