Teória viazaného verša pre laikov - Slabiky a prízvuky

Písmo: A- | A+

Ovládli sme rytmus, stopujeme lepšie než Winnetou, rýmy sa nám klaňajú, čo by sme ešte tak mohli dodať? Správne – trópy

TRÓPY

Prenášanie vlastností z jedného javu na druhý si určite všetci pamätáte zo školy. Aj ten najnepozornejší žiak základnej školy si isto spomenie na metafory. Nie sú však jedinými trópami na svete. Poznáme tieto:

METAFORA – prenos vlastností z jedného slova na druhé, napríklad uši na hrnci

SYMBOL  – reprezentuje niečo, čo vystihuje a má ustálený význam, napríklad holubica je symbolom mieru

METONÝMIA – prenos funkčnej vlastnosti, napríklad Vláda rozhodla = premiér povedal

SYNEKDOCHA – druh metonýmie, zámena časti a celku a naopak, napríklad piť tvrdé (a nie druh alkoholu)

PERSONIFIKÁCIA – prenášanie ľudských vlastností na neživé veci, napríklad hlúpa skala

ANTONOMÁZIA – meno známej osoby zovšeobecnie (napr. Herkules – znamená silák) alebo sa nahradí iným pomenovaním (učiteľ národov - Komenský)

PRIROVNANIE – uvedenie dvoch javov do súvisu, zvyčajne v spojení so spojkami ako, jak, sťa, napríklad chlap ako hora

IRÓNIA – zosmiešnenie, napríklad akákoľvek reakcia na prejav pána Danka

EPITETON – básnický prívlastok, obrazné pomenovanie, napr. smutná rieka alebo krvavé sonety

HYPERBOLA – zveličenie, napríklad kolosálna galiba

INOTAJ – skryté podobenstvo, napríklad jedna z chlieva: toto sú nemecké svine a toto je ich Vodca

PERIFRÁZA – opis predmetu alebo javu jeho opisom namiesto pomenovania, napríklad ľahká deva namiesto prostitútka

A tak ďalej. Všetkého je množstvo druhov a dá sa nad tým meditovať roky. Nazdávam sa, že nad týmto sa zväčša zamýšľajú len teoretici, v princípe nepotrebujete vedieť, čo ste použili, hlavne, že to dobre znie.

ŠTYLISTICKÉ FIGÚRY

Slúžia na umocnenie nejakej časti textu, obvykle hromadením podobných javov, či už hlások alebo zdrobnenín a pod. Je ich na mraky, tu sú niektoré z nich:

ALITERÁCIA – rovnaké hlásky alebo slabiky na začiatku každého slova vo verši

Príklad:

Možno má milé medonosné meno

PARONOMÁZIA – hromadenie slov s rovnakým slovným základom

Príklad:

Balík, balzam, Baltazár

ANAFORA – opakovanie hlások na začiatku veršov, polveršov, strof a pod.

Príklad:

A na fóra

A na fóra, majstri slova v lesklej zbroji!

„A na fóra!“ bzučia ako včely v roji.

A na fóra zlietajú sa, vrana k vrane,

a na fóra, nech sa stane, čo sa stane.

A na fóra, poď ho trúsiť znalé fóry,

a na fóra mieria „že vraj“ anafory.

A na fóra, spredu, zboku, zdola, zhora,

a na fóra, a na fóra, a na fóra! 

EPIFORA – opakovanie slov na konci veršov

Príklad:

Lepkavá Tóra

Zhíkla celá zem a k tomu diaspóra:

„Fíha, pozor! Na ruky sa lepí Tóra!“

A čo plynie z toho, že sa lepí Tóra?

Na konci sa skrýva jedna epifora.

EPANASTROFA – opakovanie posledného slova z verša na začiatku nasledujúceho verša

Príklad:

Spapaná strofa

Konzumenti básní vlastne,

vlastne spapajú nám básne.

Básne, rýmy, verše, strofy,

strofy, ba aj apostrofy.

Apostrofy, tie sú vzácne,

vzácne ako zlaté tácne.

Tácne prázdne dajme bokom,

bokom, nech z nich nie je toto:

Toto tu je... iná katastrofa!

Nerytmická ne-epanastrofa.

EPIZEUX (tiež epizeuxa alebo epizeuxis) - opakovanie jedného slova alebo slovného spojenia v jednom verši.

Príklad:

Nepi Zeus

Pozor, pozor, božstvo hromu,

nepi toľko alkoholu!

Zeus, Zeus, nepi Zeus,

veď je z teba epizeux.

AKROSTICH

Prvé hlásky vo veršoch dávajú slovo.

Príklad:

Mora je motýľom

Mátoživé zrady v nočnom stromoradí

ospalo mi kynú: „Prenasleduj inú

rezkú ženu činu, pokým hviezdy zhynú!“

Aj dievky sú rady, keď sa s nimi radíš.

Je to azda hadí jazyk, ktorý zvady

expeduje k vínu ako rakovinu?

Mátoživé zrady v nočnom stromoradí

ospalo mi kynú: „Prenasleduj inú!“

Tvojim chúťkam mladým tóny nevyladí!

Ý-psilony prinúť zmäknúť, zjemnieť, splynúť

ľahko ako vinu, ktorá mužom činu

okázalo hladí ego, vy ste rady,

mátoživé zrady v nočnom stromoradí…

PLEONAZMUS – opakovanie slov podobného významu (najčastejšie synoným)

Príklad:

Cnostná vychovaná slušná deva

KLIMAX – ide o vzostupnú gradáciu

Príklad:

Málo, viac a priveľa

ANTIKLIMAX – ide o zostupnú gradáciu

Príklad:

Orkán, búrka, mrholenie

DEMINUTÍVUM – zdrobnenia

Príklad:

Myška, myšička, myšuliatko

Určite by sa našli aj ďalšie finty, ako ozvláštniť umelecký text, ale hádam to pre predstavu stačilo.

Skryť Zatvoriť reklamu