reklama

Ako fungujú naši ľudia na magistráte? Čo ukázala kontrola? A s týmto "systémom" vytvorila koalíciu SAS a Progresívne Slovensko...

Ako hospodári Bratislava za Valla? Podľa správy hlavného kontrolóra desiatky porušení pravidiel, pozrite si detaily...

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Čo hovorí Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy? Čo bolo predmetom kontroly?

Predmetom kontroly na základe Poverenia č. 7/2021 bolo čerpanie prostriedkov na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislava z Fondu na podporu telesnej kultúry a z grantového Podprogramu č. 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislava v rokoch 2016 – 2020, konkrétne 22 subjektom v 22 projektoch. Celkový objem poskytnutých finančných prostriedkov bol vo výške 1 126 000,80 eur.

Kontrolná skupina sa zamerala na dodržiavanie legislatívy Slovenskej republiky, všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj interných predpisov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „magistrát“), dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti  pri hospodárení s finančnými prostriedkami z Fondu na podporu telesnej kultúry grantového Podprogramu č. 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Dňa 28.03.2019 bola mestským zastupiteľstvom vymenovaná 7 členná Rada fondu. Matúš Vallo sa stal primátorom Bratislavy v novembri 2018.

Pre rozpočtové obdobie roku 2020 bolo Mestským zastupiteľstvom dňa 25.06.2020 schválené prerozdelenie dotácií z grantového Podprogramu č. 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry  v celkovej výške  850 000 eur a podporených bolo 17 projektov. K termínu predloženia vyúčtovania dotácií dňa 05.01.2021 bola z dôvodu prijatých opatrení v rámci pandemickej situácie súvisiacej so šírením korona vírusu a nemožnosti realizovať uvedené projekty vyúčtovaná suma investícií v celkovej výške 701 780,83 eur za 15 zrealizovaných projektov.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Na kontrolu bola predložená Výzva na podávanie žiadostí v roku 2020 na podporu činností realizovaných vo verejnom záujme prostredníctvom investovania finančných prostriedkov do športovej infraštruktúry z grantového Podprogramu 4. Oprávnené aktivity podpory boli rekonštrukcie a modernizácia športových ihrísk, športových objektov, zariadení a budov, ktoré sú určené na šport a rekreáciu verejnosti.

Lehota pre podávanie žiadostí bola v termíne od 5.05.2020 do 31.05.2020.

Čo zistila kontrolná skupina na Bratislavskom magistráte a čo napísala v Správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy ?

Kontrolou bol zistený napr. nesúlad pri hlasovaní v Zápisnici zo zasadnutia komisie v bode 2 Voľba predsedu, kde hlasovanie za bolo v počte 4, proti 0 a zdržal sa 0 a pri hlasovaní v Zápisnici zo zasadnutia komisie, ktorá bola uvedená ako príloha č. 3 v Návrhu prerozdelenia finančných prostriedkov z grantového podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktorý bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 25.06.2020, kde v bode 2 Voľba predsedu hlasovanie za bolo v počte 3, proti 0 a zdržal sa 1.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Čo ešte zistila kontrolná komisia?

 • administratívna finančná kontrola nebola vykonávaná v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a Správa o vykonaní administratívnej finančnej kontroly nespĺňala uvedeným zákonom požadované parametre,

 • na portáli www.bratislava.egrant.sk bol zistený nesúlad v počte reálne schválených žiadostí o grant, celková schválená výška poskytnutých grantov za rok 2020 nekorešpondovala s reálne poskytnutými finančnými prostriedkami a boli zistené nesúlady v jednotlivých súboroch a podsúboroch portálu,

 • pravidlá publicity a rozsah propagácie poskytnutých dotácií boli nejasne zadefinované,

 • rovnako nejasne zadefinované boli pravidlá výstupov projektu pre verejnosť (poskytovanie za úhradu/bezplatne),

 • pri zmluvách č. MAGDG 2000092 (Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova č. 4) a č. MAGDG 2000095 (Združenie na pomoc škole Tilgnerova) a v zmysle Štatútu grantového Podprogramu 4 nebolo predĺženie termínu čerpania dotácie v ďalšom roku možné. V roku 2021 uvedené dotácie boli poskytnuté v rozpore so Štatútom Podprogramu 4,

 • vo väčšine vyúčtovaní neboli predložené doklady preukazujúce vykonanie verejného obstarávania,

 • pri  výkone   ZFK   na   platobných  poukazoch  nebolo   uvedené  stanovisko  oddelenia  účtovníctva a pohľadávok a oddelenia rozpočtovej politiky a revízie výdavkov (nesúlad s § 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve), 

 • v rámci hlasovacieho procesu Grantovej komisie neprišlo k transparentnej a preukázateľnej neprítomnosti jednotlivých členov komisie na hlasovaní o poskytnutí dotácie pri tých žiadostiach, kde boli v konflikte záujmov,

 • Smernica č. 4 nezohľadňuje novelu zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole zo dňa 01.01.2019,

 • v rámci výkonu administratívnej finančnej kontroly nie je gestorským oddelením stanovený interný postup, ktorý by definoval povinnosti poskytovateľov/príjemcov dotácií,

 • pri 7 účtovných dokladoch bolo zistené, že dodanie tovarov/služieb bolo realizované pred uzavretím zmlúv (zmlúv o poskytnutí dotácií/zmlúv o združení), čím prišlo k porušeniu § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách,

 • v 4 prípadoch boli platby realizované z iného účtu ako bol uvedený v Zmluvách o poskytnutí dotácie/Zmluvách o združení,  pri zmluve o poskytnutí dotácie MAGDG 20000888 vo výške 35 000,00 eur bolo spolufinancovanie prijímateľa nie na úrovni uvedených 20 280,00 eur, ale vo výške 280 eur (doložené 2 faktúry zálohová/vyúčtovacia vo výške 35 280 eur). Nebolo možné z predloženej dokumentácie vyvodiť záver, že aktivity financované z projektu boli ukončené do 31.12.2020. Odporúča sa vrátenie finančných prostriedkov, ktoré sa vzťahujú na výdavky, ktoré boli vyúčtované formálne - bez dodania tovaru.

Aké boli problémy v konkrétnych projektoch? Niekoľko príkladov

 • napr. projekt “Zhotovenie basketbalového ihriska - Hargašova ulica, Záhorská Bystrica“ - faktúra č. 20/07 vo výške 23 094,59 eur zo dňa 17.06.2020, z toho dotácia hlavného mesta bola v zmysle Záverečnej správy vo výške 10 000,00 eur, dodanie tovaru/služby bolo realizované dňa 17.06.2020 a dátum splatnosti faktúry bol dňa 23.06.2020 t. j. pred uzavretím Zmluvy o poskytnutí dotácie č. MAGDG 2000085 zo dňa 28.07.2020,  čím  došlo  k použitiu  verejných  prostriedkov  nad  rámec  oprávnenia  a tým  k porušeniu § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách. Mesto poslalo peniaze pred uzavretím samotnej zmluvy. Je to transparentné?

Prehľad čerpania dotácie MČ Záhorská Bystrica – Basketbalové ihrisko 

 

Predkladateľ projektu

 

Suma v eur uhradená pred zasadnutím Grantovej komisie (12.06.2020)

 

Suma v eur uhradená pred

podpisom zmluvy, po zasadnutí Grantovej komisie (po 12.06.2020

vrátane)

 

Suma v eur uhradená po podpise zmluvy

o dotáciu po ukončenie projektu

 

Spolu uhradené

v eur (suma vo     Vyúčtovaní)

MČ Záhorská

10 000,00

10 000,00

 • Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG 2000083, mestská časť Bratislava – Vrakuňa - Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt „Športové ihriská v areáli ZŠ Rajčianska “ zo dňa 27.07.2020 vo výške 62 500,00 eur bola zverejnená na webovom sídle hlavného mesta dňa 07.08.2020, t. j. na 11. deň a účinnosť nadobudla dňa 08.08.2020, čím došlo k porušeniu § 5a Povinne zverejňovaná zmluva, bodu 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, faktúra č. 20200018 “ Vypracovanie PD stavebných úprav a udržiavacích prác na stavbu Športové ihriská v areáli ZŠ Rajčianska“ vo výške 750,00 eur zo dňa 26.05.2020, kde z dotácie hlavného mesta bola hradená suma 528,58 eur, dodanie tovaru/služby bolo realizované dňa 26.05.2020   a dátum   splatnosti   faktúry   bol   dňa   25.06.2020,   t.j.   pred   uzavretím Zmluvy o poskytnutí dotácie č. MAGDG 2000083 zo dňa 27.07.2020, čím došlo k porušeniu § 31, ods.1, písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách, doklady preukazujúce vykonanie verejného obstarávania podĺa kontrolnej skupiny neboli doložené.

Prehľad čerpania dotácie MČ Bratislava – Vrakuňa Športové ihriská v areáli ZŠ Rajčianska 

 

Predkladateľ projektu

 

Suma v eur uhradená pred zasadnutím Grantovej komisie (12.06.2020)

 

Suma v eur uhradená pred

podpisom zmluvy, po zasadnutí Grantovej komisie (po 12.06.2020

vrátane)

 

Suma v eur uhradená po podpise zmluvy o dotáciu po ukončenie projektu

 

Spolu uhradené

v eur (suma vo     Vyúčtovaní)

MČ Bratislava – Vrakuňa

528,58

61 971,42

62 500,00

Zdroj: zložky predložené odd. školstva, športu a mládeže

 • Zmluva o združení č. MAGDG 1900412 o poskytnutí finančného príspevku na projekt „ZŠ Malokarpatské námestie – rekonštrukcia telocviční“ zo dňa 16.09.2019 (Mestská časť Bratislava – Lamač) v celkovej výške 40 000,00 eur bola zverejnená na webovom sídle hlavného mesta dňa 24.09.2019, t. j. na 8. deň a účinnosť nadobudla dňa 25.09.2020, čím došlo k porušeniu § 5a Povinne zverejňovaná zmluva bodu 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám,

 • z faktúry č. 2019014 Stavebné práce a dodávky na stavbe “Viacúčelová športová hala v školskom areáli Hargašova ulica, Záhorská Bystrica“ vo výške 140 468,33 eur zo dňa 30.03.2019, z toho dotácia hlavného mesta bola v zmysle finančného zúčtovania dotácie vo výške 125 000,00 eur bolo zistené, že dodanie tovaru/služby bolo realizované 15.03.2019 a dátum splatnosti faktúry bol dňa 29.04.2019, t. j. pri obidvoch faktúrach pred uzavretím Zmluvy o združení č. MAGDG 1900416 o poskytnutí finančných prostriedkov z Peňažného fondu zo dňa 28.08.2019, čím došlo k použitiu verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, a tým k porušeniu § 31 ods.1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách,

Prehľad čerpania peňažných prostriedkov z Peňažného fondu MČ Záhorská Bystrica – rekonštrukcia telocvične na viacúčelovú športovú halu - peniaze boli vyplatené vopred pred zasadnutím rady 

 

Predkladateľ projektu

 

Suma v eur uhradená pred

zasadnutím Rady fondu (16.5.2019)

Suma v eur uhradená pred podpisom zmluvy, po

zasadnutí Rady fondu (po 16.5.2019

vrátane)

 

Suma v eur uhradená po podpise zmluvy

o dotáciu po ukončenie projektu

 

Spolu uhradené v eur (suma vo Vyúčtovaní) v roku 2019 v súlade so Štatútom

 

Suma uhradená v roku 2020

MČ     Záhorská Bystrica

175 000,00

Zdroj: zložky predložené odd. školstva, športu a mládeže

Záver:

Vybral som len zopár porušení platných pravidiel na Bratislavskom magistráte, ktoré zistil a prezentuje hlavný kontrolór mesta vo svojej Správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. Výsledky jednotlivých kontrol si môžete pozrieť tu.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Čo sa navrhuje v navrhovanom uznesení k tomuto bodu zasadnutia?

Navrhuje sa po prerokovaní materiálu zobrať túto Správy o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na vedomie.

Bodka. Nič viac. Žiadne nápravné opatrenia do uznesenia. Žiadne preventívne opatrenia do uznesenia.

Desiatky porušení platných pravidiel a mestské zastupiteľstvo to má sucho zobrať na vedomie. Toto je to transparentné riadenie Bratislavy?

No áno, veď sú to naši ľudia, všakže...

Martin Greguš

Martin Greguš

Bloger 
Populárny bloger
 • Počet článkov:  62
 •  | 
 • Páči sa:  426x

Som predseda občianskej iniciatívy STOP Zelená - www.stopzelena.sk - ktorá sa snaží vyvíjať osvetovú činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, znižovať odpad v podobe „ľudských stôp“ zanechaných vo voľnej prírode, ale aj v mestách, a tak vytvárať priaznivejšie životné prostredie pre budúce generácie v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja Slovenska a zakladajúci člen občianskej platformy Team Bratislava, ktorú založili bratislavskí členovia a sympatizanti občianskej iniciatívy. Pri príležitosti dňa ZEME sme spustili spravodajský portál ZELENESPRÁVY na www.ZELENESPRAVY.sk. Okrem sme.sk čítam a aktívne podporujem www.ISOCERTIFIKAT.sk portál o ISO certifikácii, www.NOVOSTAVBA.sk - spravodajstvo zo slovenského stavebníctva, spravodajstvo z Bratislavy na www.bratislavskespravy.sk a spravodajský portál www.ISLOVAK.sk Zoznam autorových rubrík:  BratislavaOchrana životného prostrediaŠtátne orgány a samosprávaStrategické plány a manažmentPolitika, komentáre a postrehyStavebníctvo a dopravaZdravotníctvoNezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

49 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu