Šokujúce závery z kontroly hospodárenia mesta. Vedeli ste, že Bratislava vlastní 21rodinných domov? Pardon nie, 30...9 "omylom" vypadlo z evidencie...

Hlavný kontrolór mesta sa pri kontrole zameral na nakladanie s majetkom hlavného mesta - rodinnými domami.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

Hlavný kontrolór hlavného mesta SR Bratislava (HMBA) sa pri kontrole v závere minulého roka zameral na nakladanie s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy, budovy - rodinné domy, zvereným do správy mestským častiam Bratislavy v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.

Blog bol spracovaný výňatkami a citáciami zo správy o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy zo 16.12.2021. Celú správu vrátane zoznamu majetku, fotografickej dokumentácie a podmienok, za čo sú rodinné domy prenajaté si môžete prečítať tu.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

9 "opomenutých" rodinných domov

Pri tejto kontrole hlavný kontrolór mesta zistil, že 9 rodinných domov vypadlo v roku 2021 z inventárneho zápisu hlavného mesta Bratislava. Hlavný kontrolór mesta doslovne napísal:

HMBA pri uskutočňovaní dokladovej inventúry majetku postupuje nasledovne: „BUDOV/STAVIEB“ zverených do správy mestským častiam, a to v rámci plnenia uznesenia MsZ č. 673/2012 časť C bod 4 zo dňa 27. 6. 2012, vytvára inventúrny súpis majetku zvereného mestským častiam podľa schváleného postupu, a to formou porovnania údajov vedených v platných a účinných protokoloch o zverení nehnuteľného majetku s údajmi katastra nehnuteľností. Týmto postupom HMBA nebolo 9 rodinných domov (9 / 30 z celkového počtu) vo vlastníctve a spoluvlastníctve HMBA zverených mestským častiam zahrnutých do každoročnej správy o inventarizácii nehnuteľného majetku, alternatívne iného materiálu – „Informácia o aktuálnom stave vysporiadania majetku zvereného mestským častiam“ predloženého dňa 24.06.2021 na rokovanie Mestského zastupiteľstva.

Kontrolou týchto opomenutých domov bolo zistené:

 • Opomenuté rodinné domy sú v štádiu rozpracovanosti pripravované na predaj, kde v čase kontroly prebiehal už prieskum na výber znalca a na úrovni vedenia mestskej časti bol udelený predbežný súhlas na ich predaj.

 • Ani samotná mestská časť nemá v niektorých prípadoch prístup k rodinným domom a priľahlému pozemku ako prístupovej ceste.

 • Stavby opomenutých rodinných domov, ktoré sú užívaniaschopné môžu byť užívané ako celok podielovým spoluvlastníkom (podiel ½) nad rámec svojho podielu bez akejkoľvek náhrady pre HMBA, čo ale nebolo možné zistiť z dôvodu absencie prístupu.

 • Takéto rodinné domy nie sú dostatočne zabezpečené, sú vo väčšine prípadov v zlom technickom stave ohrozujúce život, zdravie a ich asanovaný stav signalizuje riziko hroziacej škody na cudzom majetku.

Mestský kontrolór pri tejto príležitosti konštatoval, že mestské časti každoročne informovali HMBA o týchto opomenutých rodinných domoch.

Aké sú závery kontroly nakladania s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy, budovy - rodinné domy, zvereným do správy mestským častiam Bratislavy v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy?

Kontrolou bolo preverených 24 stavieb rodinných domov zverených HMBA do správy MČ a 6 rodinných domov zverených MČ Vajnory, kde má HMBA spoluvlastnícky podiel, spolu 30 rodinných domov. Za účelom bývania sú využívané všetky stavby, ktorých technických stav to umožňoval.

SkryťVypnúť reklamu

Zistila napríklad, že jedná mestská časť niektoré zverené rodinné domy zmluvou o komplexnom prenájme prenajala obchodnej spoločnosti za nájomné 0,3 EUR na doba nájmu 20 rokov.

V MČ - Rusovce sú 2 stavby nevyužívané vôbec a sú v zlom technickom stave a svojím spôsobom využitia sú v evidencii katastra vedené ako nebytové budovy označené súpisným číslom. V MČ - Ružinov sú to 2 stavby v havarijnom stave, ktoré sú v procese na úrovni MČ pripravované na predaj a Mestské zastupiteľstvo HMBA o ich existencii nebolo dlhodobo informované v materiáloch predkladaných do MsZ v roku 2020 a 2021.

V MČ - Devín sú 3 stavby dlhodobo nevyužívané, v zlom technickom stave z toho jedna stavba je už len čiastočne murovaným „skeletom“ bez strechy. V MČ Vajnory boli zdokumentované 3 stavby rodinných domov, ktoré sú nevyužívané v havarijnom stave. V ďalšom jednom prípade k stavbe rodinného domu nemá MČ prístup a 2 stavby rodinných domov nie sú evidované ani na LV.

SkryťVypnúť reklamu

Hospodárne nakladanie z majetkom mesta pri správe mesta primátorom Vallom a jeho tímom Vallo? Čo sa zmenilo v tejto oblasti za 3 roky Vallovho "starostovania"?

Kontrolná skupina napríklad zistila, že HMBA hoc vykazuje a deklaruje vlastníctvo rodinného domu a pozemku na ňom postaveného v MČ Devín, vlastníctvo podľa evidenčného stavu svedčí inému subjektu. Pritom tento majetok je vedený HMBA v podsúvahovej evidencii, tak aj dotknutou MČ.

Čo ďalej zistila?

Porušenia štatútu HMBA na úrovni mestských častí

Porušenie Štatútu HMBA zo dňa 11.07.1991 (čl. 38 ods. 1) a Štatútu HMBA účinného zo dňa 01.09.2008 (čl.80 ods. 1), ktoré porušenia pretrvávali aj v čase výkonu kontroly a to čl. 38 ods. 1 písm. d), čl. 80 ods. 1 (povinnosť viesť zverený majetok v predpísanej evidencii), nedostatky sa týkajú nesprávne zaradeného majetku v účtovníctve:

SkryťVypnúť reklamu
 • neodpisovanie majetku, realizované technické zhodnotenie majetku - nezohľadnenie a neohlásenie HMBA;

 • majetok nie je evidovaný vôbec;

 • majetok je evidovaný nesprávne;

 • využívanie majetku bez právneho titulu;

 • nájomné zmluvy nezodpovedajú predmetu nájmu.

Porušenia štatútu HMBA a zákona na úrovni hlavného mesta Bratislavy

Aké sú porušenia štatútu HMBA na úrovni hlavného mesta - magistrátu? HMBA nepostupovalo ani v kontrolovanom období pri hospodárení ohľadne majetku - rodinných domov zverených do správy MČ v súlade s príslušnými ustanoveniami Štatútu HMBA čl. 80 pri jeho zveľaďovaní, udržiavaní a zhodnocovaní a ust. § 7 zákona o majetku obce.

Porušenie Štatútu HMBA zo dňa 11.07.1991 (čl. 38 ods. 1) a Štatútu HMBA účinného zo dňa 01.09.2008 (čl. 80 ods. 1), ktoré porušenia pretrvávali aj v čase výkonu kontroly:

 • Udržiavať a užívať majetok - HMBA nevykonáva analýzy, nezbiera a nevyhodnocuje informácie o nakladaní s majetkom zvereným MČ. MČ od zaradenia majetku, t.j. prípady 30 rokov neohlási technické zhodnotenie majetku, preto je daná logická nadväznosť na túto skutočnosť tento majetok fyzicky skontrolovať. Napriek tomu, že MČ nehlásia ani technické zhodnotenie majetku, je zákonná požiadavka v určitej periodicite aj v tomto prípade technický stav tohto majetku kontrolovať.

 • Chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím - omisívny prístup HMBA spôsobil, že skoro 1/3 budov rodinných domov je fakticky zničených a viac ako 90% je v zlom technickom stave a je ohrozená ich funkčnosť.

 • Používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi - je zrejmé, že v prípade min.1 domu si HMBA neuplatnilo včas oprávnenie z vecného bremena. Stav majetku vedený v evidencii katastra nezodpovedá právnemu a faktickému stavu majetku.

Aké sú zistenia v oblasti vedenie majetku v účtovníctve HMBA?

 • HMBA nevedie budovy rodinných domov v podsúvahovej evidencii HMBA, teda nerešpektuje odporúčania ani Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ani prijaté uznesenie MsZ pod č. 673/2012 časť C, bod 4 na zabezpečenie odstránenia uvedeného nedostatku;

 • chyby v písaní na majetkových kartách;

 • nekompatibilita odpisovania majetku s MČ;

 • HMBA nepozná svoj majetok, z ktorého plynula neúplná - Informácia o aktuálnom stave vysporiadania majetku zvereného MČ predložená na rokovanie MsZ HMBA dňa 24.06.2021.

Záver:

Znova zopár porušení platných pravidiel na Bratislavskom magistráte, ktoré zistil a prezentuje hlavný kontrolór mesta vo svojej Správe o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy zo 16.12.2021.

Toto je to "nové" riadenie Bratislavy?

Ale chápem. Nie je dostatok ľudí. Veď za primátora Valla sa počet zamestnancov na magistráte zvýšil z pôvodných 515 z decembra 2018 na niečo cez 900...plus 400 zamestnancov...v čase korony...to sa nám v tej Bratislave tie služby na magistráte za tie tri roky dramaticky zlepšili....dokonca na tento rok si v novom organizačnom poriadku nechal schváliť 998...a stále malo...

Počet zamestnancov magistrátu
Počet zamestnancov magistrátu  

Celú správu vrátane zoznamu majetku, fotografickej dokumentácie a podmienok, za čo sú rodinné domy prenajaté si môžete prečítať tu.

Martin Greguš

Martin Greguš

Bloger 
Populárny bloger
 • Počet článkov:  63
 •  | 
 • Páči sa:  362x

Som predseda občianskej iniciatívy STOP Zelená - www.stopzelena.sk - ktorá sa snaží vyvíjať osvetovú činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, znižovať odpad v podobe „ľudských stôp“ zanechaných vo voľnej prírode, ale aj v mestách, a tak vytvárať priaznivejšie životné prostredie pre budúce generácie v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja Slovenska a zakladajúci člen občianskej platformy Team Bratislava, ktorú založili bratislavskí členovia a sympatizanti občianskej iniciatívy. Pri príležitosti dňa ZEME sme spustili spravodajský portál ZELENESPRÁVY na www.ZELENESPRAVY.sk. Okrem sme.sk čítam a aktívne podporujem www.ISOCERTIFIKAT.sk portál o ISO certifikácii, www.NOVOSTAVBA.sk - spravodajstvo zo slovenského stavebníctva, spravodajstvo z Bratislavy na www.BLONLINE.sk a spravodajský portál www.ISLOVAK.sk Zoznam autorových rubrík:  BratislavaOchrana životného prostrediaŠtátne orgány a samosprávaStrategické plány a manažmentPolitika, komentáre a postrehyStavebníctvo a dopravaZdravotníctvoNezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

712 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

41 článkov
SkryťZatvoriť reklamu