Už našli poklad!

Nebudem dlho napínať – nejde o poklad templárov, svätý grál alebo Chíramov nôž na rezanie kameňa. Je to odpoveď na denno-dennú otázku okoloidúcich, ktorú som dal do nadpisu článku spred štyroch týždňov: „Už ste našli nejaký poklad?“ Našli. Je starý asi tisíc dvesto rokov a je pre Trnavčanov zo vzácneho materiálu – z kameňa. Ide o zabudnutú kruhovú sakrálnu stavbu, akých sa na území Slovenska doteraz našlo len asi devätnásť. Teda, vedelo sa o nej vždy, iba sa zabudlo, kde stála, a zdá sa, že aj ako sa volala. Tak poporiadku:

Písmo: A- | A+
Diskusia  (15)
Obrázok blogu

Tento náčrtok trnavského historika Hadriána Radvániho som prevzal z jehočlánku Po stopách zaniknutých pamiatok Trnavy, ktorý vyšiel pred 4 rokmiv tunajších Novinkách z radnice (NZR). Červenou farbou som zvýraznilpredpokladané miesto tejto starej románskej rotundy. V neskoršom článkuv NZR z mája 2005 bývalý mestský archivár upresňuje: „Na popud Dr. V. Jankoviča, CSc., som v roku1966 začal vyhľadávať materiály viažuce sa ku kaplnke, ktorú Dr. Jankovičlokalizoval na mieste dnešnej sakristie. V roku 1967 som písal po prvý raz oKaplnke sv. Juraja...“ Vymenúva nájdené zdroje so zmienkami o kaplnke –knihy účtov fary (1495-1555), rukopisné poznámky kňaza a literáta ŠtefanaNemečkaya (1792-1884), rodáka z Dojču, doplnené neskôr kanonickýmivizitáciami kardinála Jozefa Baťániho z rokov 1777 a 1780. Veľmi dôslednýŠ. Nemečkay si poznamenal, že kaplnka bola románska a rotundová, a upresňuje,že stála na mieste sakristie. Iné správy hovoria o vymaľovaní kaplnky koncom15. storočia, o opravách v roku 1530, v roku 1535 bola do kaplnky danásmaltovaná nádoba na svätenú vodu s maľbou sv. Juraja, arcibiskup Anton Vrančičdaroval kaplnke červené zlatom vyšívané rúcho, na opravu kaplnky a strechyprispel v roku 1602 kanonik Blažej Joó, atď. Hadrián Radváni zistil aj niektorémená oltárnikov tejto kaplnky - v roku 1503 ním bol Andrej, okolo roku 1520 JánMarth, 1553 - 1558 Ján Berečkay, od roku 1560 Benedikt Czahel, v roku 1577zomrel oltárnik Andrej Mindsenti, v roku 1585-1590 bol Michal Bedy, atď.Posledná správa spomína oltárnika kanonika Tobiáša Pristeša (v minulom článku som vymenoval ajniekoľkých pod rotundou pochovaných kanonikov a donátorov oltárnictva sv.Juraja).

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Nazáklade týchto informácií som minule predpokladal, že rotundu sv. Jurajaštudenti Katedry klasickej archeológie Filozofickej fakulty Trnavskejuniverzity na južnej strane Hrubého kostola budú márne hľadať, pretože by malabyť z jeho druhej strany. Dokonca by mala byť vonkajšími výkopovýmiprácami nezistiteľná, pretože podľa náčrtku je vidno, že jej kruhový pôdorysnadobro zhltla prístavba sakristie kostola. Zánik rotundy H. Radváni určil narok 1626. Definitívnu odpoveď by mohol dať len prieskum terénu pod podlahousakristie, no už na základe skúmania podkrovia v roku 2005 povedalipamiatkari jasné nie, rotunda, ak vôbec kedy existovala, tu nikdy nestála (NZRč.3/2005).

SkryťVypnúť reklamu

Štyri-päťdní po mojom článku zo 4. septembra o študentoch archeológie, ktorí už-užmali prejsť skúmať terén na druhej, severnej strane kostola, v úzkej,dlhej a hlbokej sonde juhovýchodne od svätyne sa objavilo neúmernémnožstvo ľudských kostí, akoby napechovaných do asi tri štvrte metra hrubejvrstvy. Je to karner, druhotne naplnený kosťami zo zrušených hrobov, alebopriamo hľadaná rotunda z 9. storočia?

Obrázok blogu

Prešlitri týždne a včera v podvečer mi prišiel veľmi stručný e-mail od kamarátaPala Machoviča: Našli! Zajtrao 10.00 dobehni k Dómu sv. Mikuláša. Na odvetný e-mail sa už neozval,ale prvé, čo mi napadlo, bola rotunda. Druhé, že asi oslavuje narodeninya chce členov starej partie takto povyťahovať z domu.Chrípka-nechrípka (lieky neberiem), dnes som sa tam vybral. Novinára už dávnonerobím, aby mi prichádzali oficiálne pozvánky, ale neurážam sa, veď som ajgynekológ–amatér, a tiež ma nikto nevolá k pôrodom.

SkryťVypnúť reklamu

Prikostole som bol prvý (okrem žobrajúceho Štefana, ktorý tam bol už od rána,pracovne - fakt, za kostolom sa pred šichtou prezliekava do ešte starších šiat)a hrnul som sa pozrieť do výkopu na severnej strane, že tam neuvidímčerstvo odkrytú rotundu, a už som videl na stene sakristie aj medenútabuľku s mojím menom, že „tento to dobre hovoril...“ Ale nič také tamnebolo, ani na stene, ani pod ňou vo výkope.

Obrázok blogu

Vrátilsom sa k miestu, ktoré pred tromi týždňami vyzeralo tak nádejne. Cestousom pribral aj dezorientovaný markizácky tandem. Sláva, je to jasné – je topolovica kamennej spodnej časti rotundy, druhá je ešte v zajatí zeminy,zabezpečenej proti zosuvu. 

SkryťVypnúť reklamu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

S kľúčikmiod ohrady a hlúčikmi novinárov prichádzali aj pracovníci spomínanejfakulty doc. PhDr. K. Kuzmová a Dr. Phil. E. Hrnčiarik, ktorí násoboznámili aj s viacerými detailmi svojej práce, ukázali niekoľkonájdených predmetov, krížiky, mince, medailóniky, ozdobné kovové časti rakiev,a hlavne – trocha odborného textu aj s pôdorysným náčrtkom nálezu.

Prevysvetlenie ďalších súvislostí ohľadom tohto čerstvého a hlavne významnéhoobjavu, ktorý dostala Trnava takmer na deň presne k 770. výročiu jejpovýšenia na kráľovské mesto, si potrebujem požičať ešte plánik H. Radvánihoz jeho brožúrky Slovenský Kostol sv.Michala archanjela v Trnave

Obrázok blogu

Medzipôdorysom už neexistujúceho Kostola sv. Michala (zvýraznený červenou farbou; viac je o ňom tiež v minulomčlánku) a už nám dobre známym pôdorysom farského Hrubého kostolasamozrejme chýba práve objavená rotunda. Odkrytá sonda kladie niekoľko otázok,ale má aj niektoré odpovede. Napríklad upresnila nie celkom isté správyo kostolíku, ktorý v roku 1498 založil mestský kapitán Pavol Holý, žepôvodne slúžil ako kostnica. V odkrytej sonde je však dobre vidieť tehlovýmúr slovenského kostolíka, ktorý je časťou asi jednej z posledných jehoprístavieb – konkrétne sakristie, v susedstve, respektíve sa prekrývas naukladanými kosťami karneru, ktorý stál teda nie na mieste kostolíka,ale v jeho blízkosti.

Obrázok blogu

Zaujímavosťouje, že medzi 166 neporušenými hrobmi, ktoré dodnes odkryli, bol jeden aj zatýmto múrikom (na fotke nižšie, vľavo), v ktorom zrejme odpočíval pod podlahou sakristiejeden z kanonikov Kostola sv. Michala.

Obrázok blogu

A teraznejaký ten nový otáznik. Z nálezu je zrejmé, že jeden z podpernýchmúrov presbytéria farského kostola, ktorý na ruinách pôvodného začal v 60.rokoch 14. storočia stavať kráľ Ľudovít z Anjou, očividne zasahuje dostavby rotundy. Vlastne kvôli ich tesnej blízkosti bola takmer do základovrozobraná a jej kameň použitý na základy novostavby. V roku 1360, maximálne1380, bola teda rotunda zrovnaná so zemou. Čo však s údajmi o kaplnkesv. Juraja, ktoré v archíve kedysi našiel H. Radváni? Veď ešte v roku 1602kanonik Blažej Joó prispieva na jej opravu, dokonca na jej strechu! Existenciudvoch podobných rotúnd a s rozdielnym časom zániku v okolí farskéhokostola možno vylúčiť. Bola kaplnkou sv. Juraja nie rotunda, ako sa užv 18. storočí nazdával dekan Š. Nemečkay, ale obdĺžniková prístavba nasevernej strane kostola, kde je dnes sakristia, do ktorej bol zhotovenýv roku 1618 nový gotický portál z presbytéria?

PamiatkarkaDaniela Zacharová v spomínaných NZR č.3/2005 hovorí, že podľa už len torzakonštrukcií v podkroví nad jestvujúcimi klenbami sa dá usudzovať, že na mieste súčasnej sakristie sa predtýmnachádzala gotická sakristia, pravdepodobne trojpriestorová, zaklenutá krížovouklenbou, s čosi menším pôdorysom. Zaujímavé, že D. Zacharováz tohto dôvodu vylúčila existenciu rotundy, ale neuviedla možnosťexistencie kaplnky sv. Juraja, a to iného ako kruhového tvaru. H. Radvánidokazuje existenciu kaplnky aj preukázateľnou prítomnosťou oltára sv. Juraja poroku 1626 v týchto priestoroch, dokonca dodnes je socha tohto rímskehomučeníka, obeť cisára Diokleciána, na tam umiestnenom terajšom mariánskomoltári. Oba protichodné názory sa dajú zosúladiť, ak sa upustí od vekua tvaru kaplnky.

Práveobjavenú románsku kaplnku podľa Erika Hrnčiarika zasvätili dokonca nie sv.Jurajovi, ale archanjelovi Michalovi, ako bývalo zvykom pri rotundáchv blízkosti karnerov. Meno archanjela prešlo po zániku rotundy na susednýmalý kostolík z roku 1498. Oltár i s obrazom víťaza nad zlom poasanácii kostolík zhruba pred 190 rokmi poputoval do severnej podvežovejkaplnky farského kostola, ktorú v minulosti zničil požiar.

Obrázok blogu

Študentiarcheológie dnes po dvojmesačnej praxi vymenili lopatky za perá. Čo ďalejs výskumom, ktoré financuje Mesto Trnava? Pracovníci fakulty chcúpokračovať. Najradšej by dokončili výskum celej rotundy s vnútorným priemerom 7,6 metra, preskúmali jejapsidu, ktorej základy tiež nevideli svetlo Božie skoro 650 rokov. Prekážkou jeaj stále sa zhoršujúce počasie, pokračovať sa môže až na jar. A čos týmto trnavským celokamenným unikátom, najstaršou sakrálnou stavbouv meste? Prešlo málo času od objavu, zatiaľ sa len uvažujeo najlepšom riešení. Uvidí sa po preskúmaní celého objektu, či zostane naočiach verejnosti, chránený plexisklom... Bola by ho škoda znovu zahrabaťa iba farebne naznačiť jeho tvar a polohu dlažobnými kockami. Objavrotundy z obyčajného kameňa, po ktorý sa chodilo do Malých Karpát, zatienil doterajšie bronzové nálezy alebomince z tohto cintorína, ale aj tak sa na niektoré ešte pozrime bližšie.Po vyčistení, katalogizácii atď. budú raz vystavené v Západoslovenskommúzeu v Trnave, spolu s inými predmetmi, ktoré sa našli na stredovekomcintoríne, zrušenom za panovania Márie Terézie v roku 1747. Veľa na nichteraz neuvidíte, podľa štvorcového tvaru sa dá rozoznať fenig, z drevenéhokrížika zostal iba korpus...

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu


Ladislav Šebák

Ladislav Šebák

Bloger 
  • Počet článkov:  169
  •  | 
  • Páči sa:  1x

Optimista bez dlhodobých plánov, s očakávaním, čo prinesie zajtrajšok, šok, šok, šok... Zoznam autorových rubrík:  Trnava dnes a kedysiTrnava 20. storočiaTrnava 21. storočiaHistóriaFotky z balkónaDetiFikcieLumpáreňSpomienkyDedkove spomienkyTrampingVeselé historkyÚvahySúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

274 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

42 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
SkryťZatvoriť reklamu