Angličtina

Chyby, ktoré robíme v angličtine (16)

Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (16)

Syntax sa zaoberá gramatickými pravidlami, pomocou ktorých spájame slová a slovné spojenia do viet. V tejto časti venujem pozornosť dvojiciam podobných viet s jemnými syntaktickými odlišnosťami, ktoré študenti a ďalší stredne pokročilí používatelia anglického jazyka nie vždy presne rozlišujú a používajú.

 • 6. jan 2014
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 369x
 • 7
Chyby, ktoré robíme v angličtine (15)

Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (15)

Medzi dvadsiatimi najpoužívanejšími anglickými slovami je až deväť predložiek – of, to, in, for, with, as, on, at, by. Zároveň nesprávne používanie predložiek patrí medzi najfrekventovanejšie chyby v ústnom či písomnom prejave študentov.

 • 6. dec 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 159x
 • 0
Chyby, ktoré robíme v angličtine (14)

Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (14)

Určitý člen the je najfrekventovanejšie sa vyskytujúcim anglickým slovom. Zároveň je jeho používanie jednou z oblastí, v ktorých najčastejšie produkujeme chyby.

 • 31. okt 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 4 489x
 • 13
Chyby, ktoré robíme v angličtine (13)

Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (13)

Mnohé príslovky tvoríme pridaním prípony –ly k prídavnému menu (bad – badly = zlý – zle, quick – quickly = rýchly – rýchlo, happy – happily = šťastný – šťastne). Niektoré príslovky majú rovnaký tvar ako prídavné meno (fast – fast = rýchly – rýchlo). V niektorých prípadoch môžeme utvoriť dve príslovky s rôznym významom – s koncovkou –ly a bez koncovky.

 • 28. sep 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 688x
 • 0
Chyby, ktoré robíme v angličtine (12)

Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (12)

Študenti angličtiny niekedy zamenia dvojice či skupiny slovies, ktoré majú podobné ortografické a fonetické tvary, resp. zamenia ich druhé a tretie tvary (minulý čas, minulé príčastie), čím zmenia význam celej vety. Niektoré tvary slovies sú homofónnymi slovami (rovnaká výslovnosť, rôzny pravopis), ďalšie sú homografnými slovami (rovnaký pravopis, rôzna výslovnosť).

 • 6. aug 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 4 863x
 • 3
Chyby, ktoré robíme v angličtine (11)

Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (11)

Nepočítateľné podstatné mená majú len jednotné číslo (water = voda, bread = chlieb, sand = piesok). Niektoré podstatné mená sú v rôznych významoch nepočítateľné i počítateľné. (Have we got any coffee? = Máme nejakú kávu?; Two Turkish coffees, please. = Dve turecké kávy, prosím.) Niekedy nesprávne utvoríme množné číslo z nepočítateľného podstatného mena na základe interferencie zo slovenčiny, v ktorej dané podstatné meno môže byť v tvare množného čísla.

 • 8. júl 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 4 130x
 • 4
Chyby, ktoré robíme v angličtine (10)

Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (10)

Vlastné podstatné mená (proper nouns) pomenúvajú konkrétne osoby, miesta, inštitúcie atď. Niektoré významnejšie názvy majú zaužívané viacjazyčné ekvivalenty (Great Britain = Veľká Británia, London = Londýn, the Thames = Temža, Slovensko = Slovakia, Vysoké Tatry = the High Tatras, Dunaj = the Danube). Väčšina názvov sa používa iba v pôvodnom tvare (New York, Loch Ness, Bratislava, Váh). V anglických názvoch, resp. v anglických ekvivalentoch slovenských názvov, sa všetky plnovýznamové slová píšu s veľkým začiatočným písmenom (Slovenská technická univerzita v Bratislave = the Slovak Technical University in Bratislava).

 • 1. jún 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 6 386x
 • 7
Chyby, ktoré robíme v angličtine (9)

Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (9)

Pre niektoré slovenské výrazy nemá angličtina jednoslovné ekvivalenty z jednoduchého dôvodu – daná vec, činnosť či funkcia sa v anglicky hovoriacich krajinách nevyskytuje, nevykonáva, resp. nepoužíva. Takéto špecifické výrazy buď ponecháme v slovenčine, alebo použijeme opisný spôsob vyjadrovania.

 • 4. máj 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 817x
 • 13
Chyby, ktoré robíme v angličtine (8)

Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (8)

Frazeologické jednotky (idioms) sú slovné spojenia, ktoré sa vyznačujú obraznosťou a ucelenosťou významu. Význam celej frazeologickej jednotky nezodpovedá presnému súhrnu významov jednotlivých slov, ale je úplne alebo čiastočne prenesený.

 • 6. apr 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 577x
 • 0
Chyby, ktoré robíme v angličtine (7)

Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (7)

Kombinácia sa slov, ktoré sa často vyskytujú v tesnej blízkosti, sa v anglickej lexikológii nazýva collocation (kolokácia, slovné spojenie). Lexikálne chyby niekedy vznikajú pri doslovnom preklade slovenských slovných spojení do angličtiny. Menej zdatný používateľ jazyka preloží kolokáciu slovo za slovom (word-for-word translation), nie slovné spojenie ako celok (napr. hustý dážď = heavy rain, doslovne „ťažký dážď“, nie „thick rain“).

 • 5. mar 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 5 958x
 • 10
Chyby, ktoré robíme v angličtine (6)

Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (6)

V tejto časti sa budem zaoberať dvojicami slov, ktoré majú rôzne ortografické tvary a významy, ale rovnaké fonetické tvary. V anglickej lexikológii takéto slová zaraďujeme do kategórie homonyms (homonymá) a v ich rámci do podkategórie homophones (homofónne slová, napr. podstatné mená sun (slnko) a son (syn) majú totožnú výslovnosť [san]). Takéto chyby sa, prirodzene, vyskytujú v písomnom prejave.

 • 10. feb 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 105x
 • 6
Chyby, ktoré robíme v angličtine (5)

Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (5)

V tejto časti sa venujem chybám, ktoré vyplývajú z nesprávnej výslovnosti podobne znejúcich slov. V hranatých zátvorkách uvádzam výslovnosť zamieňaných slov vo variante britskej angličtiny s použitím zjednodušenej fonetickej transkripcie.

 • 13. jan 2013
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 806x
 • 8
Chyby, ktoré robíme v angličtine (4)

Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (4)

Bezchybné rozlišovanie anglických slov, ktoré majú podobné tvary i významy, je pre nás náročné. Mnohí užívatelia angličtiny ako cudzieho jazyka tieto slová nezriedka navzájom zamieňajú, pretože nedostatočne ovládajú ich jemné pravopisné odlišnosti a významové odtiene a v niektorých prípadoch tiež použitie v rôznych gramatických konštrukciách.

 • 20. dec 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 653x
 • 12
Chyby, ktoré robíme v angličtine (3)

Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (3)

V anglickom jazyku existuje veľké množstvo dvojíc či skupín slov s podobným významom, ktoré niekedy zamieňame. Takéto slová sa v učebniciach a pracovných zošitoch zvyčajne označujú výrazom confusing words (confuse = spliesť, zmiasť, zameniť). Z dôvodu lepšej prehľadnosti ich rozdelím do dvoch častí – podľa toho, či majú rôzne alebo podobné tvary.

 • 23. nov 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 4 101x
 • 12
Chyby, ktoré robíme v angličtine (2)

Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (2)

Dvojice slov, ktoré majú v angličtine a v slovenčine rovnaké alebo podobné ortografické, resp. fonetické tvary, avšak ktorých významy sú odlišné, sa označujú výrazom „false friends“ (nepraví priatelia). Podobnosť tvarov takýchto slov je pre nás veľmi lákavá a pre ich zdanlivú ekvivalenciu sa niekedy dopúšťame ich nesprávneho použitia.

 • 2. nov 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 5 474x
 • 24
Chyby, ktoré robíme v angličtine (1)

Daniel Miklošovič

Chyby, ktoré robíme v angličtine (1)

Prinášam novú sériu článkov, ktorú som napísal po revízii mojich predošlých seriálov What’s up? alebo úskalia angličtiny (12 častí), resp. What’s up? or Difficulties with English (32 častí). V tejto sérii som pre lepšiu prehľadnosť chyby roztriedil do kategórií podľa ich charakteru a príčiny výskytu. Niektoré ukážky boli použité v predošlých seriáloch, ďalšie ukážky boli doposiaľ nezverejnené.

 • 13. okt 2012
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 6 512x
 • 14
Maturitný test unikol na web s chybami (alebo urobil chybu SME?)

Daniel Miklošovič

Maturitný test unikol na web s chybami (alebo urobil chybu SME?)

Práve som si v denníku SME prečítal článok o úniku odpovedí z maturitného testu z angličtiny. Pri článku sa nachádza kľúč správnych odpovedí pre úlohy s výberom správnej odpovede pre test s kódom 9717. V kľúči sa vyskytujú dve chyby.

 • 18. mar 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 341x
 • 19
What’s up? or Difficulties with English (32)

Daniel Miklošovič

What’s up? or Difficulties with English (32)

Is it more correct to say a ‘high building’ or a ‘tall building’? Do ‘open’ and ‘opened’ mean the same? Is there any difference between ‘discussion’ and ‘debate’? You’re not sure? Well, read on.

 • 7. máj 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 130x
 • 0
What’s up? or Difficulties with English (31)

Daniel Miklošovič

What’s up? or Difficulties with English (31)

Many adverbs are formed by adding the suffix –ly to an adjective (badly, happily, quickly, etc.). Some adjectives and adverbs have the same form (fast, hard, etc.). In some cases, the adverb may have two forms – one like the adjective and the other with –ly. There is usually a difference in meaning or use though. Let’s have a look at such adverbs (some of them have more meanings than those described here).

 • 1. apr 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 909x
 • 0
What’s up? or Difficulties with English (30)

Daniel Miklošovič

What’s up? or Difficulties with English (30)

One of my students once wrote in an assignment on his bedroom: ‘On the wall is hanged my favourite singer.’ Can you see what is strange about the sentence?

 • 26. feb 2010
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 065x
 • 1
Skryť Zatvoriť reklamu