Nezaradené

Mechanizmy vymáhania pohľadávok

Anna Harumová

Mechanizmy vymáhania pohľadávok

Vymáhanie pohľadávok, exekučné konanie, konkurzné konanie, faktoring, forfaiting, bezregresný faktoring, expresný faktoring, jednorazový faktoring, hromadný faktoring, skrytý faktoring, In house factoring, bilančný faktoring

 • 23. mar 2018
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 760x
 • 0
Tržby nie vždy znamenajú pre podnik aj peniaze

Anna Harumová

Tržby nie vždy znamenajú pre podnik aj peniaze

Riadenie pohľadávok, model riadenia pohľadávok - Cash manažment, riadenie podmienok predaja, poisťovanie pohľadávok proti riziku, inkasná politika pohľadávok, odberateľská úverová politika, pravidelná analýza pohľadávok

 • 22. mar 2018
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 475x
 • 2
Transakcie podnikateľských subjektov s pohľadávkami

Anna Harumová

Transakcie podnikateľských subjektov s pohľadávkami

Netradičné pohľadávky, pohľadávky zo zmeniek, započítané pohľadávky, postúpené pohľadávky, vklady pohľadávok, kapitalizácia pohľadávok, alokácia pohľadávok, sprostredkovanie predaja pohľadávok, obstaranie inkasa, odpis pohľadávok

 • 22. mar 2018
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 222x
 • 0
Pos­ta­ve­nie znal­ca v tres­tnom ko­na­ní

Anna Harumová

Pos­ta­ve­nie znal­ca v tres­tnom ko­na­ní

Pro­ces­né pos­ta­ve­nie, znalec, znalecký posudok, tres­tné ko­na­nie, výsluch znalca, nep­rav­di­vý zna­lec­ký po­sudo­k, trest­ný pos­tih, tres­tná čin­nos­ť, súdne prieťahy

 • 22. mar 2018
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 397x
 • 0
Účtovné informácie potrebné pre vypracovanie znaleckého posudku

Anna Harumová

Účtovné informácie potrebné pre vypracovanie znaleckého posudku

Informačné zdroje, znalecký posudok, Účtovná závierka, Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky, inventarizácia majetku a záväzkov, Výročná správa, Výkaz peňažných tokov,

 • 21. mar 2018
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 375x
 • 0
Prognóza tržieb ohodnocovaného podniku na základe tempa rastu

Anna Harumová

Prognóza tržieb ohodnocovaného podniku na základe tempa rastu

Prognóza trhu, situačná analýza, analýza konkurencie, ukazovateľ tempa rastu, prognózovanie tržieb, hodnota podniku, vývoj tržieb, výnosové metódy,

 • 21. mar 2018
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 484x
 • 0
Úloha podnikovej stratégie a jej analýza v procese ohodnotenia podniku

Anna Harumová

Úloha podnikovej stratégie a jej analýza v procese ohodnotenia podniku

Strategická analýza, podniková analýza, ohodnotenie podniku, metódy ohodnocovania, výnosové metódy, Porterov model, PEST – analýza, modely diskontu FCFF a FCFE

 • 21. mar 2018
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 475x
 • 0
Analýza a prognóza generátorov hodnoty podniku

Anna Harumová

Analýza a prognóza generátorov hodnoty podniku

Generátory hodnoty, prognózy, finančné ukazovatele, ohodnocovanie podniku, strategická analýza, tržby, zisková marža, vyrábaný produkt, reklama, image, analýza

 • 20. mar 2018
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 394x
 • 0
Úspech fúzie a akvizície potvrdzuje vznik synergického efektu

Anna Harumová

Úspech fúzie a akvizície potvrdzuje vznik synergického efektu

Synergické efekty, fúzie akvizície, stanovenie hodnoty podniku, znalecký posudok, modely a metódy ohodnotenia podniku, Model hodnotenia synergických efektov M & A

 • 20. mar 2018
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 479x
 • 0
Prístup znalca pri stanovení hodnoty ušlého zisku

Anna Harumová

Prístup znalca pri stanovení hodnoty ušlého zisku

Ušlý zisk, vyčíslenie ušlého zisku, znalec, znalecký posudok, podnikateľský plán, diskontný faktor, miera rizika, cash flow, odčerpateľné zdroje, diskontované príjmy

 • 20. mar 2018
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 251x
 • 0
Problematický prístup znalca pri stanovení hodnoty škody

Anna Harumová

Problematický prístup znalca pri stanovení hodnoty škody

Škoda, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, skutočná škoda, ušlý zisk a nemajetková újma, škoda pri neplatnosti právneho úkonu, škoda pri neplatnosti právneho úkonu, škoda pri omeškaní veriteľa, škoda na tovare a pod.

 • 17. mar 2018
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 575x
 • 0
Čo vplýva na hodnotu pohľadávok nielen pri nepeňažnom vklade

Anna Harumová

Čo vplýva na hodnotu pohľadávok nielen pri nepeňažnom vklade

Stanovenie hodnoty pohľadávok, nepeňažný vklad, účtovná hodnota pohľadávok, všeobecná hodnota pohľadávok, východisková hodnota pohľadávok, koeficient vymožiteľnosti pohľadávok, flexibilný koeficient, čiastkové koeficienty.

 • 17. mar 2018
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 463x
 • 0
Závislosť výslednej hodnoty podniku od použitej metódy ohodnotenia znalcom

Anna Harumová

Závislosť výslednej hodnoty podniku od použitej metódy ohodnotenia znalcom

Výsledná hodnota podniku, majetková metóda, výnosová metóda, goodwill, finančný plán, metódy založené na analýze majetku, metódy založené na analýze výnosov, metódy založené na porovnávaní, metódy založené na analýze trhu...

 • 17. mar 2018
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 548x
 • 0
Znalci možno konečne prestanú bezúročne úverovať štát

Anna Harumová

Znalci možno konečne prestanú bezúročne úverovať štát

znalci, znalecký posudok, znalečné, znalecká činnosť, odmena znalca, pohľadávky voči štátu, lehota splatnosti, preddavok na znalečné, súdy, zákon o znalcoch, vyhláška o odmenách znalcov, archívne kópie,odvolanie znalca,

 • 15. mar 2018
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 885x
 • 0
Kastieľ v Rusovciach – kto vlastne nesie zodpovednosť za stratu jeho hodnoty?

Anna Harumová

Kastieľ v Rusovciach – kto vlastne nesie zodpovednosť za stratu jeho hodnoty?

Dočká sa chátrajúci kaštieľ v Rusovciach dlho očakávanej obnovy? Pociťuje vôbec niekto zodpovednosť za jeho stav? Je to náš spoločný majetok. Chráňme si ho!

 • 1. jan 2016
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 785x
 • 9
Podnikatelia by mali vedieť, čo nám signalizuje záporné vlastné imanie

Anna Harumová

Podnikatelia by mali vedieť, čo nám signalizuje záporné vlastné imanie

Ako ekonomický znalec pôsobiaci v praxi sa čoraz viac stretávam s vypracovaním znaleckých posudkov v súvislosti s trestným stíhaním podnikateľov. Veľmi často je to aj z dôvodu úpadku ich spoločnosti s následným trestným stíhaním.

 • 27. jún 2015
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 5 789x
 • 1
Nevyhnutnosť zlepšenia podnikateľského prostredia na Slovensku

Anna Harumová

Nevyhnutnosť zlepšenia podnikateľského prostredia na Slovensku

Veľkým problémom pre podnikateľov je, že kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku vykazuje neustále sa zhoršujúcu tendenciu.

 • 26. jún 2015
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 489x
 • 0
Transferové oceňovanie – súčasné trápenie malých podnikateľov

Anna Harumová

Transferové oceňovanie – súčasné trápenie malých podnikateľov

Povinnosť dokumentovať výšku cien medzi tuzemskými závislými osobami aj pre malých podnikateľov od roku 2015 významne zvýšila ich administratívnu záťaž. Problémom je aj absencia konkrétnych informácií o danej problematike.

 • 26. jún 2015
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 8 585x
 • 1
Skryť Zatvoriť reklamu